Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

H Οθωμανική Αυτοκρατορία

Από τα μέσα του 14ου και μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρα­το­ρί­α αναπτύσσεται και ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ικα­νοί σουλτάνοι, όπως ο Σουλεϊμάν Α' ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566), διευρύνουν τα σύ­νο­ρά της με συνεχείς πολέμους.

Η έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 17ου αιώνα

H Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε να απλώνεται σε τρεις ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Η σταδιακή εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Από την αρχή του 17ου αιώνα, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά και κοι­νω­­νι­κά προβλήματα. Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της αποτυγχάνουν και το ο­θωμανικό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα βρίσκεται σε κρίση...

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15ος-16ος αι. ► Ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
17ος αι. και μετά ► Παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης, Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΧΑΡΤΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006)Φέτος θα ντυθούμε δεκαδικοί!

Τρελά αποκριάτικα πάρτι διοργανώνονται στη χώρα των αριθμών! Δεν τους νοιάζει που οι Απόκριες αργούν: εκείνοι ντύνονται, στολίζονται και τρέχουν με τα φιλαράκια τους από σπίτι σε σπίτι...

Φέτος οι φυσικοί αριθμοί και τα κλάσματα θα ντυθούν δεκαδικοί! Οι σχετικές στο­λές εί­ναι πολύ της μόδας και, όπως πληροφορούμαστε, τα ειδικά καταστήματα δεν προ­λα­βαί­­νουν τις παραγγελίες. Το ΠΟΔήΛΑΤΟ παρουσιάζει στο παρακάτω ρεπορτάζ αυ­τές τις με­ταμορφώσεις.


 Α  Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται δεκαδικοί!

Όταν έχουμε ολόκληρους (δηλαδή ακέραιους) αριθμούς, μπορούμε να τους κάνουμε δε­κα­δι­κούς σημειώνοντας μηδέν δεκαδικά ψηφία. Παραδείγματα:

9 = 9,0 = 9,00 = 9,000

875 = 875,0 = 875,00 = 875,000


 Β  Τα κλάσματα γίνονται δεκαδικοί!

Κάθε κλάσμα είναι μια διαίρεση ανάμεσα στον αριθμητή και τον παρονομαστή. Για πα­ρά­­δειγ­μα, τα 3/4 δηλώνουν τη διαίρεση 3 : 4.

Αν πραγματοποιήσουμε τη διαίρεση, το κλάσμα
μεταμορφώνεται στον δεκαδικό 0,75!

Με τα δεκαδικά κλάσματα (όσα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ.) τα πράγματα είναι πιο εύκολα.


Δε χρειάζεται ούτε τη διαίρεση να κάνουμε: γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή και ση­μει­­ώ­νου­με με την υποδιαστολή ό,τι μας δείχνει ο παρονομαστής. Αν είναι το 10, χω­ρί­ζου­με δέκατα· αν είναι το 100, χωρίζουμε εκατοστά κ.ο.κ.ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ' τάξης, podilato98.blogspot.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κόμικς-σκίτσα


Τι κρύβουν οι δεκαδικοί;

Πολλά τα μυστήρια στη χώρα των αριθμών. Σε μια γειτονιά τους μάλιστα, στους δε­κα­δι­­κούς, το πράγμα έχει παραγίνει! Το ΠΟΔήΛΑΤΟ, πιστό στις αρχές της α­πο­κα­λυ­πτι­κής δη­μοσιογραφίας, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και παρουσιάζει δύο μυ­στι­κά που κά­ποιοι ήθελαν να μείνουν στο σκοτάδι...


 Α  Τα κρυμμένα κλάσματα!

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μεταμφιεσμένα κλάσματα! Για την ακρίβεια, είναι με­ταμ­φι­ε­σμέ­να δεκαδικά κλάσματα. Αρκεί να τους διαβάσουμε δυνατά και το κλάσμα θα εμφανιστεί:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στο ακέραιο μέρος υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν, στο κλάσμα που εμφανίζεται δεν υπάρχει υποδιαστολή: Β  Τα κρυμμένα μηδενικά!

Όταν στο τέλος των δεκαδικών δεν υπάρχουν ψηφία για τα εκατοστά ή για τα χι­λι­ο­στά, μπορούμε να βάλουμε στη θέση τους το μηδέν. Παραδείγματα:

36,7 = 36,70 = 36,700

21,18 = 21,180


(το 0,1 και το 0,10 δηλώνουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό)


Επίσης, η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν διαγράψουμε τα μηδενικά στο τέλος του:
0,100 = 0,10 = 0,1

0,010 = 0,01

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στην πρόσθεση, στην αφαίρεση και στη σύγκριση το κρυφτό σταματάει! Για να μην κάνουμε λάθη, γράφουμε πρώτα όλα τα κρυμμένα μηδενικά (στην ει­κό­να είναι σημειωμένα με κόκκινο).

Φτου, ξελευθερία!

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,4), Μαθηματικά Δ΄ τάξης (3)Η Λατινοκρατία

Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη (1453), πολλές πε­­ρι­ο­χές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας βρίσκονται ήδη κάτω από λατινική κυ­ρι­αρ­χί­α. Αυ­τές οι περιοχές είναι συνήθως νησιά και λιμάνια με στρατηγική σημασία ή πα­ρα­λι­α­κά μέρη με εύφορη ενδοχώρα.

Η κυριαρχία αυτή, κυρίως των Βενετών, συνεχίζεται και κατά τους επόμενους αι­ώ­νες.

Χάρτης λατινικών και οθωμανικών κτήσεων (15ος αιώνας)

Στην αρχή του 18ου αιώνα, έπειτα από μακροχρόνιους πολέμους, οι Οθωμανοί Τούρ­κοι νικούν σε όλα τα μέτωπα τους Βενετούς και ολοκληρώνουν την κυριαρχία τους στη βαλκανική χερσόνησο. Εξαίρεση αποτελούν τα Επτάνησα, που παραμένουν στην κατο­χή των Βενετών έως το τέλος του 18ου αιώνα και στη συνέχεια γνωρίζουν τη γαλλική και την αγγλική κυριαρχία. Τέλος, τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν σκλα­βω­μέ­να για αρκετό διάστημα στους Γενουάτες και σε άλλους λατίνους κα­τα­κτη­τές.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης, Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΧΑΡΤΗΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006)Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Γαλλική Επανάσταση και
ανθρώπινα δικαιώματα

Το 1789 ξεσπά η Γαλλική Επανάσταση και ψηφίζεται η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη», η οποία αποτελεί τον καταστατικό χάρτη του νέου κα­θε­στώ­τος. Τα βασικά της στοιχεία είναι δύο:
● Κάθε κυριαρχία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μονάρχη.
● Τα θεμέλια της νέας κοινωνίας πρέπει να είναι η ελευθερία, η ισότητα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη

Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα.

Άρθρο 2: Ο στόχος κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η προστασία των φυ­σι­κών και απαραβίαστων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτά τα δικαιώματα είναι η ελευ­θερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση ενάντια στην κα­τα­πί­ε­ση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος.

Άρθρο 6: Ο νόμος εκφράζει τη θέληση του συνόλου. Κάθε πολίτης έχει το δι­καί­ω­μα να συμμετέχει, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, στη θεμελίωση του νό­μου. Ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, είτε προστατεύει είτε τι­μω­ρεί.

Άρθρο 10: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διώκεται εξαιτίας των απόψεών του, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών του απόψεων, εφόσον η εκ­δή­λω­ση τους δε διαταράσσει τη δημόσια τάξη που έχει εγκαταστήσει ο νό­μος.

Άρθρο 11: Η ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων είναι ένα από τα πο­λυ­τι­μό­τε­ρα δικαιώματα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, κάθε άνθρωπος μπορεί να μι­λά, να γράφει και να τυπώνει ελεύθερα, αλλά θα είναι υπεύθυνος για κάθε κα­τά­χρη­ση αυτής της ελευθερίας, όπως καθορίζει ο νόμος.

Τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται γρήγορα στην υπόλοιπη Ευ­ρώ­πη και επηρεάζουν βαθιά τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Δημιουργούν μια νέα, δι­και­ό­τε­ρη εποχή –όχι όμως για όλους. Μεγάλες ομάδες ανθρώπων, όπως οι γυ­ναί­κες, αποκλείο­νται από τα ίσα δικαιώματα.

Η Ολυμπία ντε Γκουζ γράφει σειρά φυλλαδίων με πολιτικό περιεχόμενο. Δυο χρό­νια με­τά την Επανάσταση, το 1791, συντάσσει τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυ­ναί­κας και της πολίτισσας». Έτσι οδηγείται σε σύγκρουση με την ηγεσία των ε­πα­να­στα­τών, που επιμένει να μην αναγνωρίζει τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, και το 1793 οδηγείται στη λαιμητόμο.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας

Άρθρο 1: Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ά­ντρα.

Άρθρο 2: Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η διατήρηση των φυσικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του άντρα και της γυναίκας. Τα δικαιώματα αυ­τά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και πάνω απ’ όλα η αντίσταση στην καταπίεση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος, δηλαδή από τη συ­νεργασία του άντρα και της γυναίκας.

Άρθρο 6: Ο νόμος είναι η έκφραση της θέλησης του συνόλου. Όλες οι πο­λί­τισ­σες και οι πολίτες οφείλουν να συμβάλλουν, προσωπικά ή μέσω α­ντι­προ­σώ­πων, στη διαμόρφωσή του. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους.

Άρθρο 10: Κανείς δεν επιτρέπεται να διώκεται για τις θεμελιακές πεποιθήσεις του. Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να ανεβαίνει στο ικρίωμα. Πρέπει να έχει και το δικαί­ωμα να ανεβαίνει στο βήμα, εφόσον οι πράξεις της δε διαταράσσουν τη δη­μό­σι­α τάξη που έχει εγκαταστήσει ο νόμος.

(μια σύντομη ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται εδώ)

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ (2006)Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (3)

Λίγος αέρας, λίγο χώμα,
ένας σπόρος...


Μια ρωγμή,
κάποια υγρασία...


Η ζωή θα βρει το δρόμο της!
Θα βλαστήσει, θα ανθίσει...


...και θα περιμένει τους μικρούς ερευνητές από την Κομοτηνή να
την ανακαλύψουν, να τη χαρτογραφήσουν και να την αναδείξουν!

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ σε ένα καινούργιο
και πολύ ενδιαφέρον δικτυακό φιλαράκι!


| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος | τρίτο μέρος |


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Αχέρων

Από τον george21

Ο Αχέρων είναι ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου και διασχίζει τους νομούς Ι­ω­αν­νί­νων, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Οι πηγές του Αχέροντα είναι πολλές. Οι πρώτες πη­γές του προέρχονται από τα χιόνια του όρους Τόμαρος στο νομό Ιωαννίνων (μέγιστο υ­ψό­με­τρο 1986 μέτρα), και οι άλλες πηγές του προέρχονται από τα όρη Σουλίου και Πα­ρα­μυ­θιάς Θεσπρωτίας. Σημαντικές πηγές είναι επίσης αυτές του χωριού Βου­βο­πό­τα­μος κοντά στη Γλυκή.


Ο Αχέρων εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, στο χωριό Αμμουδιά του νομού Πρεβέζης, ό­­που σχηματίζει Δέλτα από το οποίο διαμορφώνονται τα δύο κύρια έλη της περιοχής, το έλος της Σπλάντζας και της Βαλανιδορράχης.

Ο Αχέρων, λόγω της παράδοσης και της περιβαλλοντικής αξίας, προσελκύει πλήθος ε­πι­­σκε­πτών από τις πηγές έως και τις εκβολές του. Το μήκος του ανέρχεται στα 52 χι­λιό­με­­τρα ενώ από τα νερά του αρδεύονται περίπου 85.000 στρέμματα, εκ των ο­ποί­ων 28.000 βρίσκονται στο νομό Θεσπρωτίας και 57.000 στον νομό Πρεβέζης. Ε­ναλ­λα­κτι­κά ο Αχέροντας ήταν γνωστός και ως Μαυροπόταμος, Φαναριώτικος ή Κα­μα­ριώ­τι­κο ποτάμι.

Μυθολογία

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέρων αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον διάπλου του ο­ποίου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο «ψυχοπομπός» Ερ­μής πα­ραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βα­σί­λει­ο του Άδη. Η κάθε ψυχή, περνώντας από το πορθμείο του Χάροντα, έπρεπε να δώ­σει από έναν οβολό για τη μεταφορά, ενώ αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Μέ­νιπ­που, τον οποίο αναφέρει ο Λουκιανός, ως τον μοναδικό που διέσχισε τον Α­χέ­ρο­ντα χωρίς να πληρώσει.

Στον δρόμο του ο ποταμός Αχέρων διασταυρωνόταν με τους Πυριφλεγέθοντα και Κω­­κυ­τό, στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, στο σημείο όπου βρίσκεται το αρχαίο Νε­κρο­­μα­ντεί­ο του Αχέροντα. Η αρμοδιότητα του Νεκρομαντείου του Αχέροντα ήταν δι­α­φο­ρε­τι­­κή από αυτή των Δελφών και της Δωδώνης. Ο σκοπός του δεν ήταν η πα­ρο­χή χρησμού αλλά η διευκόλυνση της επικοινωνίας των επισκεπτών με τις ψυχές των νε­κρών συγγε­νών τους.

Αχέρων, Κωκυτός και Πυριφλεγέθων συναποτελούσαν τους τρεις ποταμούς του Άδη, και οι τρεις με θλιβερά ονόματα (Αχέρων = χωρίς χαρά, Πυριφλεγέθων = πύρινος, Κω­κυ­τός = θρήνος) συμβολίζοντας τη θλίψη και τους θρήνους του θανάτου και δί­νο­ντας τον συμ­βολισμό της πύρινης κολάσεως, όπως διατηρείται και σήμερα στη χρι­στια­νι­κή θρησκεία.


Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση τα νερά του ποταμού ήταν πικρά καθώς ένα «στοι­χειό» (τέρας) που ζούσε στις πηγές του δηλητηρίαζε τα νερά. Ο Άγιος Δονάτος (ε­τυ­μο­λο­γι­κή προέλευση από το Αϊδονεύς, Αϊδονάτος, Άγιος Δονάτος), πολιούχος της Μη­τρό­πο­λης Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, σκότωσε το στοιχειό και τα νερά του Αχέροντα έ­γι­ναν γλυκά, έτσι πήρε και το όνομά του το χωριό Γλυκή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο α­πό την αρχαία ελληνική μυθολογία που μαρτυρά τη συνέχεια αυτής στη σύγχρονη πλέ­ον λαϊκή παράδο­ση είναι το εξής: Κατά την τιτανομαχία οι Τιτάνες έπιναν νερό α­πό τον Αχέροντα για να ξεδιψάσουν γεγονός που προκάλεσε την οργή του Δία ο ο­ποί­ος μαύρισε και πίκρανε τα νερά του.

Αχερουσία λίμνη

Η Αχερουσία λίμνη δεν υπάρχει πια. Αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960 από τη βρε­­τα­νι­κή εταιρεία Boots Ltd. Η Αχερουσία είναι κατά τη μυθολογία η «χώρα του Ά­δη» (η σημερινή πεδιάδα του τ. Δήμου Φαναρίου). Πιάνει από το χωριό Χόικα μέχρι τη θάλασσα και από τη Χόικα μέχρι την Παραμυθιά (τα Ηλύσια πεδία – Λειμών των α­σφο­δέ­λων). Δια­σχίζεται από τον Αχέροντα ποταμό και τους παραποτάμους του Πυ­ρι­φλε­γέ­θο­ντα και Κω­κυτό. Ο Άδης είναι ο θεός και αρχηγός του «κάτω κόσμου» που ε­ξου­σί­α­ζε τους νε­κρούς. Ο Άδης ταυτίζονταν με τον Πλούτωνα και μόνο μια φορά α­νέ­βη­κε στον πάνω κό­σμο, για να αρπάξει την Περσεφόνη.

Εδώ στη λίμνη Αχερουσία, στον Αχέροντα ποταμό πίστευαν ότι υπάρχει μια από τις ει­σό­­δους για τον Άδη (Πύλες του Άδη). Ο Χάρων, γιος του Ερέβους και της Νύ­κτας, ήταν ο βαρκάρης που κουβαλούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη και έπαιρνε τον οβολό που έβαζαν στα χείλη του νεκρού οι συγγενείς. Στο βάραθρο της Στύγας στε­κό­ταν ο φύλα­κας Κέρβερος που ήταν τρικέφαλος σκύλος με ουρά λιονταριού που κατέληγε σε φίδι και τα μαλλιά του και το σώμα του ήταν γεμάτα φίδια. Οι ψυ­χές πα­ρου­σι­ά­ζο­νταν στο δι­καστήριο του Άδη που έκρινε τις πράξεις του νεκρού στη ζω­ή.

Στην Οδύσσεια του Ομήρου, περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον κάτω κό­σμο. Κατά τη μυθολογία, στον Άδη κατέβηκαν και οι: Ορφέας, βασιλιάς της Θράκης για να φέ­ρει πίσω τη γυναίκα του Ευρυδίκη, o Ηρακλής, ο Θησέας, κ.ά.

Ο Λουκιανός, σατιρικός συγγραφέας, στους «νεκρικούς διαλόγους» που έγραψε, πε­ρι­­γρά­φει παραστατικά τα της εισόδου των νεκρών στον Άδη.

ΧΑΡΩΝ: «Απόδος ω τρισκατάρατε τα πορθμεία».
ΝΕΚΡΟΣ: «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος...»

Η ροή του ποταμού Αχέροντα σήμερα

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ουδεμία σχέση έχει η σημερινή γεωγραφία του Α­χέ­ρο­ντα με αυτήν της αρχαιότητας, αλλά ακόμη και με χάρτες πριν το 1950. Τα πάντα άλ­λα­ξαν, μετά την αποξήρανση της λίμνης Αχερουσίας από τη βρετανική εταιρεία Boots Ltd το 1960-1965.

Με βάση την εμπειρία των διασχίσεων της Χαράδρας του Αχέροντα, την τοπική γε­ω­γρα­­φι­κή μελέτη, την πλεύση του πλωτού τμήματος με Kayak και τον Χάρτη της Γε­ω­γρα­φι­κής Υπηρεσίας Στρατού ο Αχέρων ποταμός ταξινομήθηκε από τον Χαράλαμπο Γκού­βα (επι­κεφαλής της ομάδας διάσχισης του 1994) σε έξι τμήματα τα οποία και πε­ρι­γρά­φο­νται κα­τωτέρω:
● 1ο τμήμα: Τροφοδοτικό (ορεινό τμήμα), όρους Τόμαρος
● 2ο τμήμα: Αρχικό τμήμα, λόφων νομού Ιωαννίνων και Πρέβεζας
● 3ο τμήμα: Μυθολογικό τμήμα: «Στενά του Αχέροντα», ή «Χαράδρα του Αχέροντα» ή τουριστικές «Πύλες του Άδη»
● 4ο τμήμα: Ιστορικό τμήμα: «Σκάλα Τζαβέλαινας», Σουλιώτικο Ρέμα, πρόσβαση προς το Σούλι
● 5ο τμήμα: Αρδευτικό τμήμα με τον λόφο Ξυλόκαστρο και το «Νεκρομαντείο του Α­χέ­­ρο­ντα», Μεσοπόταμος
● 6ο τμήμα: Τουριστικό Τμήμα: «Εκβολές Αχέροντα» ή «Δέλτα του Αχέροντα» ή «Δά­­σος της Περσεφόνης»

Σπορ στον Αχέροντα

Στον Αχέροντα λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες όπως το κανό, το καγιάκ και το ράφτινγκ ενώ υπάρχει η δυνατότητα διάσχισης του ποταμού μέχρι τις εκβολές του στην Αμμουδιά, με κατάλληλο σημείο κατάβασης τα Στενά. Επίσης με κατάλληλο ε­ξο­πλι­­σμό πραγματοποιείται και διάσχιση του φαραγγιού του Αχέροντα.


Γεωγραφία του Αχέροντα Ποταμού

Όπως κάθε ποταμός, ο Αχέρων έχει το κύριο τμήμα του και τους παραποτάμους. Το κύ­­ρι­ο τμήμα του Αχέροντα, για πρακτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, ταξινομήθηκε το έ­τος 1992 από τον τοπικό ερευνητή Χαράλαμπο Γκούβα, επικεφαλής της ομάδας που διέ­σχισε για πρώτη φορά τη χαράδρα του Αχέροντα, σε έξι τμήματα. Το με­γα­λύ­τε­ρο τμήμα του Αχέροντα ανήκει στον νομό Πρέβεζας. Οι παραπόταμοι του Αχέροντα εκ­πο­ρεύ­ο­νται από τους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Σε μια μεγάλη διαδρομή α­πο­τε­λεί το φυσι­κό όριο μεταξύ των ν. Πρέβεζας-Θεσπρωτίας και Πρέβεζας-Ι­ω­αν­νί­νων.

Ο Αχέρων ποταμός δέχεται τα νερά του Πυριφλεγέθοντα, του Κωκκυτού, και του Βω­βού ποταμού. Η λίμνη Αχερουσία αποστραγγίστηκε μεταπολεμικά από τη βρε­τα­νι­κή εταιρεία Boots Ltd και ένα περίπλοκο δίκτυο αρδευτικών καναλιών διασχίζει τον κά­μπο του Με­σοπόταμου και της Αμμουδιάς, κάνοντας δύσκολη σήμερα μια α­ντι­κει­με­νι­κή γεωγραφική περιγραφή του ποταμού. Κατά την άποψη του εξερευνητή της πε­ρι­ο­χής Χ. Γκούβα, κάθε προσπάθεια γεωγραφικής ταυτοποίησης των α­να­γρα­φό­με­νων από τον Όμηρο με τη ση­μερινή γεωγραφία της περιοχής θα καταλήξει σε α­πο­τυ­χί­α και άσκοπες διαφωνίες.

Ο Πυριφλεγέθων ποταμός (=πύρινος ποταμός), κατά μία άποψη, μυθολογικά α­ντι­στοι­χεί με το λεγόμενο «Σουλιώτικο Ρέμα» (απεικονιζόμενο σε γκραβούρα του Lau­rem­bergio του 1653). Kατά μία άλλη άποψη «ο Πυριφλεγέθοντας (= θρα­κα­ναμ­μέ­νος) είναι το πο­τάμι του Καναλακίου, ο σημερινός Κάκαβας του οποίου τα νερά έ­πε­φταν στον Αχέροντα και από εκεί στην Αχερουσία λίμνη. Το όνομα αποδίδεται σε φω­τιές-σπινθήρες που ανα­φέρονται μέσα στο ποτάμι. Οι φωτιές αυτές αποδίδονται σε πιθανές φωσφορούχες ου­σίες που έκαναν τα ξύλα δένδρων να σπινθηρίζουν». Κα­τά δεύτερη άποψη, το όνομα α­ποδίδεται στην πίστη των αρχαίων Ελλήνων ότι το ό­νο­μα Πυριφλεγέθων –λόγω του κρότου στη συμβολή– προέρχεται από το «πυρ» των εγκάτων της Γης. Τέλος κατά άλλη άποψη της Έλενας Παλάσκα και Λάζαρου Συ­νέ­σι­ου η οποία αναγράφεται στον επίσημο τουριστικό οδηγό της Νομαρχίας Πρέ­βε­ζας, «ο Πυριφλεγέθων ποταμός ταυτίζεται με τον Βουβοπόταμο (Βωβός Πο­τα­μός)».


Ο Κωκυτός (θρήνος, ποταμός του πένθους), ονομάσθηκε έτσι από τους θρήνους και τα μοιρολόγια των επισκεπτών του Νεκρομαντείου. Είναι το ποτάμι της Παραμυθιάς, ο Σελ­λήεντας των αρχαίων και εκβάλλει στον Αχέροντα μετά το Νεκρομαντείο. Κατά μί­α άπο­ψη, ο Κωκκυτός ταυτίζεται με τον Μαυροπόταμο (Μαύρο ποταμό).

Η Στυξ (γενική: της Στυγός), αποτελεί αρχαίο συμβολισμό του παγωμένου νερού, χω­ρίς συγκεκριμένη γεωγραφική χωροταξία. Κατά μία άποψη, είναι το πλατύ μεγάλο και βαθύ βάραθρο «Σταγοί» επί του λόφου Ερημίτης βορειοδυτικά του χωριού Με­σο­πό­τα­μος Πρέ­βεζας. Κατά άλλη άποψη όμως, τα «Ύδατα της Στυγός» ή ο «Κα­ταρ­ρά­κτης της Στύγας» γκρεμίζεται από μια μικρής παροχής αλλά μόνιμη πηγή που βγαίνει στις νότιες πλαγιές της Νερραϊδορράχης των Αροανείων ορέων (Χελμός) στην πε­ρι­ο­χή των Καλαβρύτων της Πελοπονήσου. Έχει ύψος 150 μέτρα περίπου και στη βά­ση του ανοίγεται μια μικρή σπη­λιά, η είσοδος του Άδη για τους αρχαίους.

ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: stin-e-taxi.blogspot.com (1), www.google.gr/imghp (2-4)


Τιμητική ανάρτηση (2)

Ευχαριστούμε!


Πέρσι γνωρίσαμε και απολαύσαμε το ιστολόγιο
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!
Δημιουργεί στην Κέρκυρα και είναι γεμάτο ιδέες,
πρωτοβουλίες, παιχνίδια και γνώσεις.

Φέτος το δικτυακό μας φιλαράκι ταξιδεύει με νέους επι-
βάτες
, πλήρως ανανεωμένο και... ακόμη καλύτερο!

Πατήστε στην εικόνα

 Κοιτάξτε τι ωραία και ουσιαστικά 
 λόγια έγραψε για μας: 


Ότι θα γινόμασταν αίνιγμα δεν το είχα φανταστεί... :D

Έτσι είναι: Οι φίλοι λάμπουν στη ζωή μας όπως ο ήλιος. Τα
φιλαράκια από άλλα σχολεία ανά την Ελλάδα είναι μια
πολύτιμη περιουσία και παρουσία... (να και τα παρώνυμα!)

(περισσότερα για τους... καλύτερους βρίσκονται εδώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Αγαπητέ νονέ…

Από τον george21

Πριν κάτι μέρες έκανα βόλτα στα μαγαζιά και είδα σε ένα ποδηλατικό το ποδήλατο των ονείρων μου το οποίο θα ήθελα να μου το πάρεις ως δώρο για τα Χριστούγεννα.

Είναι EVEREST 240 μπλε, με μεγάλα λάστιχα, χαμηλό τιμόνι, μαύρα πλαστικά πε­ντάλ, μπουκάλα, ελατήρια, φώτα αντανακλάσεως –μπροστά άσπρο, πίσω κόκκινο– και να έχει μαλακή σέλα (άμα χρειαστεί άλλαξε την). Επίσης έχει 21 ταχύτητες.

Πριν μου το φέρεις θα ήθελα να το πας σε ένα Service ποδηλάτων και να κάνεις 5 πραγ­ματάκια:
1ο Να βάλεις μεταλλικά πεντάλ
2ο Να βάλεις μεταλλικές βαλβίδες
3ο Να βάλεις ασημί κερατάκια
4ο Να βάλεις ένα κοντέρ
5ο Να αγοράσεις μία αντικλεπτική αλυσίδα

Άμα το κάνεις αυτό για εμένα θα είσαι ο καλύτερος νονός του κόσμου!

ΥΓ. Μπορεί να κοστίσει αλλά:
1ο Είμαι το αγαπημένο σου βαφτιστήρι
2ο Είναι το τελευταίο δώρο που σου ζητάω
2ο (μεγάλωσα πια, γυμνάσιο θα πάω όπου να ’ναι!)

Με αγάπη
Το βαφτιστήρι σου


Αναμνήσεις από το καλοκαίρι

Από τον george21

Αυτό το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία. Πήγα στο χωριό μου και από εκεί σε πολλά υ­πέ­­ρο­χα μέρη. Οι διακοπές μου άρχισαν στις 23 Ιουλίου και τελείωσαν στις 1 Σε­πτεμ­βρί­ου. Μαζί μου ήταν η οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου.

Αρχικά πήγα στο χωριό μου που είναι 10 λεπτά έξω από το Αγρίνιο. Εκεί βρίσκεται η Τ.Λ. Καστρακίου στην οποία πηγαίναμε και βλέπαμε τα ξαδέρφια μας και τους θείους μας να κάνουν τζετ σκι! Γύρω στις 18 Αυγούστου ήρθε μια θεία μου και μαζί της κά­θε βράδυ βγαίναμε και πηγαίναμε σε εστιατόρια! Δύο μέρες αργότερα, στις 20 Αυ­γού­στου, πήγαμε για έξι μέρες στον Βράχο της Πρέβεζας. Εκεί βρήκαμε ε­νοι­κια­ζό­με­να δωμάτια που ήταν 50 μ. από την παραλία. Κάθε πρωί και κάθε α­πό­γευ­μα πη­γαί­να­με στην παραλία. Μια μέρα είχε πολύ κύμα… Ήταν πολύ ψηλό, γύρω στο 1,5 μέ­τρο. Έτσι αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι... Ένα παιδί έκανε πως πνιγόταν και τα υπόλοιπα έτρεχαν για να το σώσουν!

Μιας και ήμασταν κοντά στον Αχέροντα ποταμό αποφασίσαμε να τον ε­πι­σκε­φτού­με. Με το αμάξι πήγαμε πολύ ψηλά... Γύρω στα 600 μέτρα με αποτέλεσμα τα αυτιά μας να βου­λώνουν! Όταν κατεβήκαμε, βρήκαμε έναν σύλλογο όπου μπορούσες να κά­νεις ρά­φτινγκ. Αμέσως μπήκαμε στη φουσκωτή βάρκα, αρπάξαμε τα κουπιά και αρ­χί­σα­με να τα πλατσουρίζουμε στο νερό! Αφού τελείωσε αυτή η υπέροχη εμπειρία μια έκπληξη μας πε­ρίμενε: να διασχίσουμε το φαράγγι. Ξεκινήσαμε αλλά κάποιοι εί­παν να μην πάμε επειδή το νερό ήταν κρύο. Εγώ όμως όχι μόνο πήγα αλλά βούτηξα και στο ποτάμι. Το νερό ή­ταν στους 3°C. Αυτή ήταν η καλύτερή μου εμπειρία. Με­τά επισκεφτήκαμε την Πάργα και το κάστρο της. Γυρίζοντας σπίτι εξαντλημένοι μα­ζέ­ψα­με τα πράγματά μας για να γυρί­σουμε στο χωριό. Αφού γυρίσαμε κάτσαμε λίγες μέ­ρες και μετά επιστρέψαμε στην Αθή­να... Πάλι μέσα στο καυσαέριο.

Γενικώς χάρηκα που γύρισα στην Αθήνα, γιατί θα ξαναδώ τους φίλους μου. Πάντως έ­να πράγμα έχω να πω:george21

Ο george21 κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην πέμπτη δημοτικού
(2010-2011) υπήρξε βασικός συνεργάτης του Δήμου Αστερούπολης.


Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2011, ξεκίνησε τη συνεργασία του με
το ΠΟΔήΛΑΤΟ. Στα σχόλια υπογράφει με το ψευδώνυμο george pntlks.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔήΛΑΤΟΠέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Γάτα και πινέλο

Μια όμορφη εφαρμογή για
μια γλυκιά καλημέρα!

Πατήστε στην εικόνα και, ύστερα, στο πινέλο...

Από τη Jacquie Lawson
(μουσική: Mike Hughes-Chamberlain)


Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Τα παιδιά ζωγραφίζουνΤα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση.
Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη
και μου λες πως σ’ αρέσει.

Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους
κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει.
Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει
σαν ανθός στο περβάζι.

Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά μου
κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία.
Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει
με μικρή πολιτεία.ΣΤΙΧΟΙ: Μιχάλης Μπουρμπούλης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Χατζηνάσιος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τάνια Τσανακλίδου / ΔΙΣΚΟΣ: Χωρίς ταυτότητα (1980)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Εγώ κι εσύ μαζίΕγώ κι εσύ μαζί!
Όταν η τύχη σου θα ’ναι φευγάτη
κι εσύ μακριά απ’ το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Εγώ κι εσύ μαζί!
Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου!
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Μπορείς, αν θες, να βρεις πιο έξυπνους φίλους!
Να ’ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί: Μπορείς!
Αλλά να ξέρεις: τη δικιά μου αγάπη
δε θα σ’ τη δώσει, φιλαράκο, κανείς...

Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας, μοίρα κοινή:
Εγώ κι εσύ μαζί!ΣΤΙΧΟΙ: Τζίμης Πανούσης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Randy Newman
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τζίμης Πανούσης-Αλκίνοος Ιωαννίδης
ΔΙΣΚΟΣ: Toy Story, Η ιστορία των παιχνιδιών (1995)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, φιλία


Οι φίλοι
(τραγούδι)

Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι’ αυτό δεν τους παιδεύουμε!
Τους φίλους δεν τους «καίμε»... Τα μυστικά μας λέμε!


ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χάρις Αλεξίου
ΔΙΣΚΟΣ: Οδός Νεφέλης 88 (1995)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, φιλία


Κώδικας φιλικής συμπεριφοράς

Για να είμαι ένας περιζήτητος φίλος και να χαίρομαι τα καλά της φιλίας:

 1  Νοιάζομαι για τους άλλους και τους βοηθώ όποτε μπορώ.

 2  Συμπεριφέρομαι καλά και προσπαθώ να είμαι ήρεμος.

 3  Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αφού ούτε σε μένα αρέσει να με κοροϊδεύουν.

 4  Μοιράζομαι πράγματα με άλλους.

 5  Τους ακούω όταν μου μιλούν και δίνω σημασία σε όσα λένε.

 6  Δε λέω ψέματα.

 7  Προσπαθώ να μη ζηλεύω.

Το αστέρι της φιλίας

 8  Δε θέλω να γίνεται πάντοτε το δικό μου.

 9  Αναγνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

 10  Δε λέω τα μυστικά που μου εμπιστεύονται.

 11  Αποφεύγω τις προκλήσεις και ό,τι ξέρω πως μπορεί να ενοχλήσει τους άλ­λους.

 12  Δέχομαι με χαρά τη νίκη, αλλά παραδέχομαι και την ήττα. Ξέρω πως δεν είναι ντροπή να χάνεις!

 13  Όταν κάποιος με στενοχωρήσει, προτιμώ να το συζητήσω μαζί του χω­ρίς την παρουσία άλλων.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (τμήμα Αγωγής
Υγείας) | ΕΙΚΟΝΕΣ: s692.photobucket.com, schoolsm.blogspot.grΟι φίλοι

Οι φίλοι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή μας. Φανταστείτε τι θα γι­νόταν αν δεν είχατε τους φίλους για να παίζετε το αγαπημένο σας επιτραπέζιο, να συζη­τάτε την γκάφα που κάνατε στο σχολείο ή να σας συμπαραστέκονται όταν έ­χε­τε κάποιο πρόβλημα...

Φυσικά, αυτά μπορείτε να τα κάνετε και με τους γονείς και τους δασκάλους σας, αλ­λά με τους φίλους όλα γίνονται πιο ωραία και ξεχωριστά!

Αν τώρα σκέφτεστε: «Τι ωραία! Θέλω κι εγώ κάποιον που να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μαζί. Αύριο θα βρω έναν φίλο!», θα σας απογοητεύσω:

 Το να κάνουμε φίλους δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται! 


Ίσως έχετε προσέξει πως κάποια παιδιά φαίνεται να έχουν φίλους τούς συμμαθητές ό­λης της τάξης, ενώ άλλα έχουν μόνο δύο, τρεις ή ακόμη και ένα φίλο.

Σημαίνει αυτό κάτι; Όχι!

Ο αριθμός των φίλων που έχει ο καθένας μας δε λέει απολύτως τίποτα. Αυτό ε­ξαρ­τά­ται κυρίως από τον χαρακτήρα του καθενός:
● Τα άτομα που είναι πολύ κοινωνικά συνήθως έχουν πάρα πολλούς φίλους. Τους πιο πολ­λούς όμως δεν τους γνωρίζουν και πολύ καλά, είναι περισσότερο κάτι σαν γνω­στοί.
● Τα παιδιά που έχουν λίγους φίλους, τους ξέρουν τόσο καλά που μπορούν να μας πουν ακόμη και ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό!

 Σημασία δεν έχει ο αριθμός των φίλων μας, 
 αλλά η σχέση που διατηρούμε μαζί τους! 

Οι σχέσεις με τους φίλους μας (αλλά και όλους τους ανθρώπους) είναι σαν τις... ντο­μά­­τες: Πρέπει να τις καλλιεργούμε και να τις φροντίζουμε με επιμέλεια, ώστε να αν­θί­σουν, να βγάλουν «καρπό» και να τις απολαύσουμε.

Να μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό:

 1  Πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μά­λι­­στα έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Δεν μπορούμε να απαιτούμε οι φίλοι μας να έχουν τις ίδιες ακριβώς απόψεις με εμάς, αλλά πρέπει να δεχόμαστε την α­ντί­θε­τη άποψή τους.

 2  Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται και α­νά­­λο­γα να συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας (αλλά και σε όλους τους άλλους: γο­νείς, δασκάλους, γνωστούς). Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ κάτι που δε θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς.

 3  Το να σχολιάζουμε στους φίλους μας άλλα παιδιά είναι μια παγίδα που δε θα μας βγει σε καλό, διότι οι φίλοι μας θ’ αρχίσουν να σκέφτονται ότι ίσως σχολιάζουμε και αυ­τούς σε άλλα παιδιά.

 4  Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Πρέπει να δίνουμε σημασία και σ’ αυτά που έχει να πει ο φίλος μας και όχι να τον βομ­βαρ­δί­ζου­με με τα δικά μας προβλήματα ή τις δικές μας προτιμήσεις!

 5  Αν ποτέ τσακωθείτε με κάποιον από τους φίλους σας, μην ανησυχήσετε. Φρο­ντί­στε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να του μιλήσετε και προσπαθήστε να βρείτε μια λύ­ση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ακόμη κι αν δεν κάνατε εσείς το λάθος, μην α­φή­σε­τε την περηφάνια να σας απομακρύνει από τον φίλο σας και κάντε το πρώτο βή­μα.

Αν κάνατε εσείς το λάθος, να θυμάστε πάντοτε πως
ένα «Συγνώμη!» πολλές φορές κάνει θαύματα!


ΕΙΚΟΝΕΣ: users.sch.gr/DEMIRAKOU/, angelaspinkyworld.blogspot.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Κώδικας φιλικής συμπεριφοράς
2ο μέρος: Η συνταγή της φιλίας
3ο μέρος: Οι λέξεις της φιλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φιλία


Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η τελευταία καραμέλα

Σκέψου δυο φορές τι θα κάνεις
με την τελευταία σου καραμέλα!


Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε το παιδί και η «τιμωρία» ήρθε, έστω και αρ­γο­πο­ρη­μέ­νη! Κάποιες διαφημίσεις στηρίζονται στην έννοια της ηθικής, στο σωστό και στο λάθος. Έτσι γίνονται πιο αποτελεσματικές!


Αγκαλιάστε τη ζωή!

Πάντοτε στο αυτοκίνητο όταν κινείται, ακόμη και
για λίγα μέτρα: Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές!


Κάποιες διαφημίσεις στοχεύουν στα συναισθήματά μας και επιδιώκουν να μας ε­πη­ρεάσουν υπέρ του προϊόντος που γνωστοποιούν. Όταν πρόκειται για καλό σκο­πό, για αλλαγή επικίνδυνων συνηθειών, είναι ευπρόσδεκτες!


Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Μήπως χρειάζεστε γυαλιά;

Μια εξαιρετική διαφήμιση για ένα κατάστημα οπτικών!
(δυστυχώς σε χαμηλή ανάλυση)


Το αναπάντεχο τέλος είναι εντυπωσιακό και κάνει τη
διαφήμιση θέμα συζήτησης. Ο στόχος έχει επιτευχθεί!


Ρομαντικός γάμος

Είναι φορές που θέλουμε ν’ ανοίξει η γη να μας καταπιεί.
Ο κουμπάρος καλείται να δώσει τις βέρες και...


Δείτε ξανά το βιντεάκι και προσέξτε την αντίδραση
του γαμπρού: δεν ξέρει ποιον να πρωτομαζέψει!

Ατυχήματα συμβαίνουν... Ευτυχώς δε χτύπησε κανείς!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία


Τα πάντα για το αγαπημένο μας φαγητό!

Ούτε το πιο γρήγορο ζώο της γης δεν μπορεί να μπει ανάμεσα
σε έναν άνθρωπο και στο αγαπημένο του κρέας!


Αυτή η διαφήμιση χρησιμοποιεί την υπερβολή και
καταφέρνει εύκολα να εντυπωθεί στη μνήμη μας!


Διαφήμιση για πλυντήριο

Το νέο πλυντήριο, λέει η διαφήμιση, είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το βιντεάκι όμως που έφτιαξαν σίγουρα ξεχωρίζει!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαφημίσεις


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (2)

Τα δέντρα δεν υπολογίζουν την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια. Οι ρίζες τους ασκούν δυ­νά­μεις που μπορούν να χαλάσουν τα ανθρώπινα δημιουργήματα...Όλοι είμαστε ένα κομμάτι της φύσης...


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: podilato98.blogspot.gr

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος | τρίτο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

9 blog...άκια

Ένα ιστολόγιο για μαθητές Δ' τάξης και όχι μόνο! Μέσα από τις χρήσιμες συνδέσεις που προσφέρει, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση, τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώ­ση με έναν διαφορετικό, πολύπλευρο και σύγχρονο τρόπο.

Τα «9 blog...άκια» τα επιμελήθηκε ο συνάδελφος Παύλος Κώτσης κατά το σχο­λι­κό έ­τος 2009-2010. Το υλικό για τα μαθήματα είναι εξαιρετικό, ωστόσο ξεχωρίζουμε τις «ε­βδο­μά­δες ανάγνωσης» και το «αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο», που προκαλούν αί­σθη­ση.

Το ιστολόγιο έχει ολοκληρωθεί, όμως αξίζει να πατήσετε στην εικόνα και να πλοηγη­θεί­τε στις σελίδες του:


Την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές και ο δάσκαλος συναντήθηκαν σε
ένα νέο ιστολόγιο, το «ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!». Περισσότερα εδώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικά ιστολόγια


Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μικρά παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


 1  Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυ­λής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κα­τά­στα­­σης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.


 2  Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν.

 3  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και σε ι­θα­γέ­νει­α.


 4  Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα α­να­γκαί­α υλικά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, νοη­τι­κή, συ­ναι­σθη­μα­­τι­κή και κοινωνική τους ανάπτυξη.


 5  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός αν αυ­τό γίνεται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πολιτείας, ε­πει­δή οι γονείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται.


 6  Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δικαίωμα να εκ­φρά­ζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν. Οι ε­νή­λι­κοι πρέ­πει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους πριν πάρουν αποφάσεις γι’ αυτά.


 7  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

 8  Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οι­κο­γέ­νεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.


 9  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ρα­δι­­ό­φω­νο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρ­νη­τι­κές επιδράσεις τους.


 10  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, πα­ρα­μέ­λη­ση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκ­με­τάλ­λευ­­ση, μέσα και έξω από την οικογένεια.


 11  Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία α­να­λαμ­βά­­νει τη φροντίδα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οι­κο­γέ­νει­α ή σε ίδρυμα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

 12  Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προ­­στα­σί­ας.

 13  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σε εμ­βο­λια­σμούς, σε νοσηλεία κτλ.


 14  Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκ­παί­δευ­ση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.

 15  Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γρά­φο­νται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προ­σωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να προσβάλλουν την α­ξι­ο­πρέ­πει­α των μαθητών.


 16  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία.


 17  Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκ­με­τάλ­λευ­σης (επαιτεία, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο κτλ.). Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την ηλικία τους, το εί­δος ερ­γασίας, το ωράριο κτλ.


 18  Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρ­κω­τι­­κών ή άλλων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα κατάλληλης υ­πο­στή­­ρι­ξης.

 19  Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να ενημερώνονται α­να­λυ­τι­κά από τις Αρχές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν νομική βοήθεια. Σε πε­ρί­πτω­ση που είναι απολύτως απαραίτητη η κράτησή τους, αυτή πρέπει να γίνεται χω­ρι­στά α­πό ενήλικα ά­τομα και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους.


ΠΗΓΗ: www.0-18.gr | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γαβριήλ Παγώνης

Δείτε εδώ το κείμενο της Σύμβασης για μεγαλύτερα παιδιά.Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μεγάλα παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


 1  Ορισμός. «Παιδιά» θεωρούνται όλα τα κορίτσια και αγόρια έως 18 ετών.

 2  Απαγόρευση διακρίσεων. Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα α­ντι­με­τω­­πί­ζουν χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρη­σκεί­ας, των απόψεων, της περιουσίας, της κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους.

 3  Το συμφέρον του παιδιού. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον τους. Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κά­νουν.

 4  Μέτρα της Πολιτείας. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών.

 5  Ρόλος γονέων και κηδεμόνων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υ­πεύ­­θυ­νοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοη­θούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

 6  Δικαίωμα στη ζωή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την α­νά­πτυ­­ξη.

 7  Όνομα και ιθαγένεια. Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.

 8  Ταυτότητα. Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ι­θαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις.

 9  Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γο­νείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γο­νείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντί­θετο με το συμφέρον του.

 10  Οικογενειακή επανένωση. Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γο­νείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.


 11  Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται α­πό κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν.

 12  Ελευθερία γνώμης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις α­πό­ψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώ­μη των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ω­ρι­μό­τη­τά τους.

 13  Ελευθερία έκφρασης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες, καθώς και να εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δι­καιώματα των άλλων.

 14  Ελευθερία σκέψης και θρησκείας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ε­λεύ­­θε­ρα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.

 15  Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν δι­καί­ω­μα να συναντιούνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρ­κεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

 16  Ιδιωτική ζωή. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ι­δι­ω­τι­κή ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προ­σβάλ­λει την τιμή και την υπόληψή του.

 17  Πληροφόρηση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους α­πό τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέ­σα). Η Πολι­τεία πρέπει να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και να προ­στα­­τεύ­ουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

 18  Ευθύνες και υποστήριξη γονέων. Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ευθύνη της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παι­διά.

 19  Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κά­θε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυ­χο­λο­γι­κής, πνευμα­τικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυ­τοί τα έχουν εμπιστευ­θεί.

 20  Εναλλακτική επιμέλεια. Όταν ένα παιδί δε ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπο­ρεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα α­πό θε­σμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέ­γη/ί­δρυ­­μα.


 21  Υιοθεσία. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε μια υι­ο­θε­σί­α που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με τον νόμο και να λαμ­βά­νε­ται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

 22  Παιδιά πρόσφυγες. Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συ­νο­δευ­ό­με­να από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δι­καί­ω­μα ειδι­κής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλ­λα παιδιά.

 23  Παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δι­καί­­ω­μα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπεια και ευνοούν την αυ­το­νο­μί­α τους, να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκ­παί­δευ­ση και την κοινωνική ζωή.

 24  Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φρο­ντί­δα της υγείας τους. Όταν αρρωσταίνουν πρέπει να μπορούν να χρη­σι­μο­ποι­ούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.

 25  Επανεξέταση αναδοχής. Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια α­νά­δο­χη οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φρο­ντί­ζουν σω­στά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

 26  Κοινωνική πρόνοια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κα­τάλ­λη­λη κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση.

 27  Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές ε­­πί­πε­δο ζωής· να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έ­χουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γο­νείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά.

 28  Εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έ­χουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γρά­φο­νται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέ­πει να σέ­βονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

 29  Σκοποί εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα παιδιά να α­να­πτύσ­σουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώματα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.

 30  Μειονότητες. Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μει­ο­­νό­τη­τες έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρη­σι­μο­ποι­ούν τη γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους.


 31  Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξε­κου­ρά­ζο­­νται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να α­σχο­λού­νται με πράγματα που τα ενδιαφέρουν.

 32  Παιδική εργασία, οικονομική εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται από την οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπο­ρεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πο­λι­τεί­α πρέ­πει να ρυθμίζει σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ω­ρά­ρι­α και τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους όπως και την επιβολή ποινών σε ό­σους τα παραβιάζουν.

 33  Ναρκωτικά. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρ­κω­τι­­κών ουσιών αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη δι­α­κί­νη­σή τους.

 34  Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προ­στα­τεύ­ει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο ε­ξα­να­γκα­σμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και η πορνογραφία.

 35  Απαγωγή και εμπορία παιδιών. Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

 36  Άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από ο­ποια­δή­­πο­τε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.

 37  Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υ­πο­βάλ­λε­ται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποι­νή και η ισό­βια φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κρά­τη­ση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο, να έχει την ελάχιστη δυ­να­τή χρο­νι­κή διάρκεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας τους.

 38  Ένοπλες συρράξεις. Σε περίπτωση πολέμου τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών.

 39  Επανένταξη παιδιού-θύματος. Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που εί­ναι θύματα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξε­περ­νούν τα τραύματά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.

 40  Δικαιοσύνη, ποινική μεταχείριση. Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή κα­τα­δι­κα­­σμέ­νο για μια παράνομη πράξη έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με α­ξιο­πρέ­πει­α, αν­θρωπισμό και σεβασμό στις ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υ­πό­θε­σή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια για να μπορεί να υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τον εαυτό του.

 41  Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δι­­και­ώ­μα­τα των παιδιών από ό,τι αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται ε­κεί­νοι.

 42  Γνωστοποίηση. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους με­γά­λους και στα παιδιά τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

 43-54  Εφαρμογή και έλεγχος. Μια ειδική επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την ε­φαρ­­μο­γή της Σύμβασης σε όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις ο­φεί­­λουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε πέντε χρόνια και η επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της.

Δείτε εδώ το κείμενο της Σύμβασης για μικρότερα παιδιά.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: www.0-18.gr