Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Περίφημοι ελληνικοί στρατοί

Από τον Anthony12

Από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία, οι ελληνικές δυνάμεις με­τρούν ανά τους αιώνες αποφασιστικές νίκες και δαφνοστεφανωμένες εκ­στρα­τεί­ες. Είτε μιλάμε για πόλεις-κράτη με στρατιωτική οργάνωση, όπως η αρχαία Σπάρ­τη, είτε για το επίλεκτο σώμα των Ελλήνων αξιωματικών που απάρτιζαν τον Ιερό Λόχο της Μέ­σης Ανατολής, περίφημα στρατεύματα και μεμονωμένα ε­κλε­κτά τάγματα έκαναν πάντα τη διαφορά.

Ας δούμε τους περίφημους στρατούς στα πλούσια χρονικά της Ελλάδας:


 1  Σπαρτιατική Φάλαγγα

Οι οπλίτες της λακωνικής φάλαγγας φορούσαν ερυθρά χλαίνη για να μην είναι ά­­με­σα ορατό το αίμα τους κατά τον τραυματισμό, κρατούσαν χάλκινη ασπίδα με­γά­­λου μεγέθους, και πολεμούσαν με δόρυ 3-4 μέτρων. Για τις μάχες σώμα με σώμα χρησιμοποιούσαν τα ειδικής κατασκευής λακωνικά ξίφη τους.


Η μακρά πολεμική παράδοση των Λακεδαιμόνιων δε συγχωρούσε εκείνους που έ­δει­χναν δειλία προ του εχθρού, ονομάζονταν χλευαστικά «τρέσαντες» (τρέ­μο­­ντες) και τόσο αυτοί οι «ριψασπίδες» όσο και η οικογένειά τους δεν είχαν πλέ­ον καμία υπόληψη στην πόλη. Η πολεμική αρχή των Σπαρτιατών, το «νι­κάν ή απόλ­λυσθαι» (να νικούν ή να σκοτωθούν) είναι που έκανε τον στρατό τους πανίσχυ­ρο, αφού στην αρχαία Σπάρτη δεν ήταν αξιοσημείωτο το να είναι αλ­λά το να μην είναι κανείς γενναίος.

Παρά το αξιόμαχο του συνόλου του σπαρτιατικού στρατεύματος, υπήρχε ω­στό­σο ένα επίλεκτο τμήμα 300 ανδρών, οι περίφημοι «Ιππείς», το οποίο συ­γκρο­τού­σαν οι καλύτεροι Σπαρτιάτες «Όμοιοι» πολεμιστές, δηλαδή οι κα­λύ­τε­ροι των καλυτέ­ρων! Αυτοί είχαν την τιμή να πολεμούν στην πρώτη γραμμή, δί­πλα στον βασιλιά τους. Οι «Ιππείς» δεν είχαν καμία διαφορά στον τρόπο μά­χης από τον υπόλοιπο στρατό των Λακεδαιμόνιων, καθώς σχημάτιζαν και αυτοί φά­λαγ­γες. Αν και ονομά­ζονταν «Ιππείς», ήταν στην πραγματικότητα πεζοί. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό παράδειγμα δράσης των «Ιππέων» ήταν η μάχη των Θερ­μο­πυ­λών, ό­που ο Λεωνίδας ηγού­νταν αυτού ακριβώς του τμήματος.


 2  Ιερός Λόχος Θηβών

Ο Ιερός Λόχος των Θηβών ήταν μια από τις κορυφαίες πολεμικές μονάδες που έ­­δρα­σαν ποτέ στην αρχαία Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 379 π.Χ. από τον Γοργίδα, σε μια εποχή που η Θήβα είχε αποτινάξει τον σπαρτιατικό ζυγό. Ο λόχος α­παρ­τι­ζό­ταν α­πό 300 άνδρες, από τους πλέον εξέχοντες νέους της πόλης στις α­θλο­παι­δι­ές και ειδικά στην πάλη. Είχαν όλοι τους αριστοκρατική καταγωγή και ήταν προ­σε­κτι­κά διαλεγμένοι σε ζευγάρια επιστήθιων φίλων, για να κρατούν τις γραμ­μές του λόχου αδιάσπαστες. Η εντατική εκπαίδευσή τους και οι συχνές μά­χες τους έκαναν τον λόχο φόβητρο ξακουστό.


Οι μεγαλύτερες στιγμές του λόχου σημειώθηκαν υπό τις διαταγές του Πε­λο­πί­δα, ενώ καταστράφηκε ολοκληρωτικά στη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) α­πό το Μακεδονικό Ιππικό του Φίλιππου, το οποίο και διοικούσε ο Μέγας Α­λέ­ξαν­δρος. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Ιερός Λόχος των Θηβών ιδρύθηκε από τον Γορ­γίδα, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μαρτυρεί ωστόσο την ύπαρξη του Ιερού Λό­χου ή­δη από το 424 π.Χ., κατά τη μάχη του Δηλίου.


 3  Αθηναϊκό Ναυτικό

Μέχρι το 490 π.Χ., η μετέπειτα θαλασσοκράτειρα Αθήνα διέθετε μεν στόλο, α­ντα­­γω­νι­ζό­ταν στη θάλασσα ωστόσο με τα Μέγαρα και την Κόρινθο. Τη χρη­σι­μό­τη­τα ισχυρού στόλου αντιλήφθηκε πρώτος ο Θεμιστοκλής, ο οποίος και έ­πει­σε τους Αθηναίους να αναλάβουν τις σχετικές δαπάνες. Για την επάνδρωση των πλοίων πολλοί οπλίτες αναγκάστηκαν να μετατραπούν σε ναύτες, κα­τη­γο­ρώ­ντας τον Θε­μιστοκλή ότι μετέτρεψε τους αριστοκράτες από ευγενείς πο­λε­μι­στές σε κωπηλά­τες. Το 480 π.Χ. ωστόσο, κατά την εισβολή των Περσών, η Α­θή­να μπορούσε να αντιπαρατάξει 200 ετοιμοπόλεμες τριήρεις και να νικήσει τους Πέρσες στη θάλασ­σα.


Μετά την ήττα των Περσών, η Αθήνα είχε ήδη γίνει σημαντική ναυτική δύ­να­μη, ε­νώ με τους φόρους επί των συμμάχων της κατάφερε να αυξήσει κι άλλο τον στό­λο της σε 400 τριήρεις. Η αθηναϊκή θαλασσοκρατορία ήταν πλέον α­δι­αμ­φι­σβή­τη­­τη!

Από τότε ώς τον θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ.), η Αθήνα αποτελούσε τη με­­γα­λύ­τε­ρη ναυτική δύναμη της Ελλάδας.


 4  Μακεδονική Φάλαγγα

Ο χαρακτηριστικός τρόπος παράταξης μάχης, αρχικά των Μακεδόνων και στη συ­­νέ­χει­α όλων των κρατών των επιγόνων του Αλέξανδρου, ήταν και ο πρώτος σχη­μα­τι­σμός βαρέως πεζικού στη Μακεδονία. Η μακεδονική φάλαγγα, στην πλή­ρη ανάπτυξή της, αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο, η μεταρρύθμιση πά­ντως της ο­πλιτικής φάλαγγας στην περίφημη μακεδονική συντελέστηκε από τον Φίλιππο Β'. Η φάλαγγα αποτελούνταν από ελεύθερους επαγγελματίες της Μα­κε­δο­νί­ας, από μικροϊδιοκτήτες αγρότες και αστούς των πόλεων, ενώ η προ­έ­λευ­ση κάθε τάξης στη φάλαγγα από συγκεκριμένη περιοχή συνέβαλε στο να σφυ­ρη­λα­τεί­ται το ομα­δικό πνεύμα και να εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη α­πό­δο­ση του σώματος.


Υπό τη διοίκηση λοιπόν του Φιλίππου Β' και μετέπειτα του γιου του Α­λέ­ξαν­δρου, η Μακεδονική Φάλαγγα έγινε πανίσχυρος σχηματισμός, με ακρογωνιαίο λί­θο της πολεμικής της τακτικής την περίφημη σάρισα: η τρομερή εμπρόσθια δύ­να­μη κρού­σης της φάλαγγας, με τις σάρισες των τριών πρώτων σειρών να ε­κτεί­νο­νται του­λάχιστον πέντε μέτρα μπροστά από το μέ­τω­πό της, της έδινε μια ακαταμάχητη ορ­μή που ήταν πρακτικά αδύνατο να αποτραπεί κατά μέ­τω­πο. Το μακεδονικό «υπε­ρόπλο» έδωσε στον Αλέξανδρο την υπεροχή στην εκ­στρα­τεί­α του στα πέρατα της οικουμένης.


 5  Οι Μυρμιδόνες του Αχιλλέα

Η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Φθίας (η σημερινή ανατολική Φθιώτιδα) φι­λο­ξε­­νού­σε, σύμφωνα με τον Όμηρο, τον περίφημο πολεμικό λαό των Μυρ­μι­δό­νων και αποτελούσε πατρίδα του Αχιλλέα, γιου του Πηλέα και της Θέτιδας.


Ο ημίθεος Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες του πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο και διέπρεψαν με τα στρατιωτικά ανδραγαθήματά τους και τον απαράμιλλο η­ρω­ι­σμό τους στη μάχη.


 6  Ιερός Λόχος 1821

Το στρατιωτικό σώμα συγκροτήθηκε στη Φωξάνη –πόλη στα όρια της Μολ­δα­βί­ας με τη Βλαχία– στα μέσα Μαρτίου 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, α­πο­τε­λού­­με­νο κυρίως από εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολ­δο­­βλα­χί­ας και της Οδησσού. Ήταν μάλιστα η πρώτη οργανωμένη στρα­τι­ω­τι­κή μονά­δα της Επανάστασης του 1821 αλλά και του ελληνικού στρατού γε­νι­κό­τε­ρα. Ο Υ­ψηλάντης πίστευε ακράδαντα πως οι νεαροί αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ψυχή του στρατού του, γι’ αυτό και τους έδωσε το πε­ρί­φη­μο όνομα του Ιε­ρού Λόχου των Θηβών.


Οι άνδρες του Ιερού Λόχου ήταν οπλίτες, εφοδιασμένοι με καραμπίνες και ξι­φο­­λόγ­χες. Έφεραν στολές από μαύρο ύφασμα με τρίχρωμο εθνόσημο, ενώ στο κά­λυμμα της κεφαλής –κάτω από το λοφίο– υπήρχε η φράση «Ελευθερία ή Θάνα­τος». Στη Φωξάνη, οι σπουδαστές που δεν είχαν καμία στρατιωτική ε­μπει­ρί­α άρ­χισαν να γυμνάζονται και να εκπαιδεύονται στη χρήση των όπλων και της λόγχης. Η πρώτη μεγάλη μάχη, αν εξαιρέσουμε μερικές μι­κρο­συ­μπλο­κές, που επιλέγει να δώσει ο Υψηλάντης με τον Ιερό Λόχο του είναι στην κω­μό­πο­λη του Δραγατσανί­ου, όπου είναι εγκατεστημένη ισχυρή οθωμανική φρου­ρά. Οι Ιερολοχίτες πολέ­μησαν ηρωικά και έγραψαν μια ένδοξη σελίδα στη νε­ο­ελ­λη­νι­κή αγωνιστική ιστο­ρία.


 7  Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής

Η ελληνική στρατιωτική «μονάδα ειδικών δυνάμεων» συγκροτήθηκε κατά τη δι­άρ­κει­α του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου –το 1942– στη Μέση Ανατολή και α­­πο­τε­λού­νταν εξολοκλήρου από αξιωματικούς και των τριών όπλων, κάτω από τις εντολές του συνταγματάρχη Τσιγάντε.


Ο Ιερός Λόχος πολέμησε στο πλευρό της βρετανικής SAS στην έρημο της Λι­βύ­ης και το Αιγαίο, καθώς επίσης και με τις γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού Λε­κλέρκ στην Τυνησία. Στη συνέχεια συμμετείχε σε εκκαθαριστικές ε­πι­χει­ρή­σεις και στην απελευθέρωση νησιών του Αιγαίου. Ο Ιερός Λόχος διαλύθηκε τον Αύ­γου­στο του 1945, αποτελώντας τον πρόδρομο των σύγχρονων ελληνικών ει­δι­κών δυνάμε­ων. Η δράση του Ιερού Λόχου περιλάμβανε κυρίως επιχειρήσεις κα­τα­δρο­μι­κές και εκκαθαριστικές, με αξιόλογα αποτελέσματα τόσο στη Βόρεια Α­φρι­κή όσο και το Αιγαίο. Η επίλεκτη μονάδα ιδρύθηκε αρχικά ως Λόχος Ε­πι­λέ­κτων Αθανάτων και μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Ιερό Λόχο από τον ε­πι­κε­φα­λής της συνταγ­ματάρχη Πεζικού Χριστόδουλο Τσιγάντε.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


2 σχόλια:

δάσκαλος98 είπε...

Μμμ! Πρωτότυπο θέμα και πολύ ενδιαφέρον! Συγχαρητήρια για την ανάρτηση και... περαστικά! :))

Anthony12 είπε...

Ευχαριστώ δάσκαλε.:)

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.