Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Εμπνευσμένα σχολεία

Από τον Anthony12

Βλέποντας τις εντυπωσιακές εικόνες που ακολουθούν, με τις σχολικές αί­θου­σες να «πλημ­μυ­ρί­ζουν» χρώματα και τα προαύλια να θυμίζουν πάρκα, δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­να­ρω­τη­θού­με: Πού χάθηκε η δημιουργικότητα και η φα­ντα­σί­α στον σχε­διασμό των δικών μας δημόσιων σχολείων;

Για χρόνια η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τουλάχιστον, χαρακτηρίζεται α­πό γκρί­ζα κτί­ρι­α, κλειστοφοβικούς διαδρόμους, σπασμένα τζάμια και άχρωμα προ­αύ­­λι­α, όπου οι μα­θη­τές καλούνται να βιώσουν καθημερινά το δικό τους δρά­μα, σε έναν χώ­ρο που απέχει κα­τά πολύ από την εικόνα που θα έπρεπε να έ­χει το σύγ­χρονο σχο­λεί­ο.

Εναντίον της μελαγχολίας και της κατάθλιψης, με υπέρμαχο την ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη μα­θη­σι­α­κή εμπειρία αλλά και την εκ νέου διαμόρφωση της έννοιας «δω­ρε­άν εκ­­παί­δευ­ση», ευ­φά­ντα­στα σχολεία του κόσμου δίνουν άλλη διάσταση στο δη­μό­σι­ο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα.

 1  Νηπιαγωγείο στη Σλοβενία

Με έμφαση στο χρώμα, οι εξωτερικοί τοίχοι είναι φτιαγμένοι από πολύχρωμες ξύ­­λι­νες σα­νί­δες που περιστρέφονται, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να γνω­ρί­­σουν τα χρώ­μα­τα, αλ­λά­ζο­ντας παράλληλα την εξωτερική εμφάνιση του σχο­λεί­ου.


 2  Δημοτικό Σχολείο, Γαλλία

Μεγάλες τζαμαρίες και έντονα χρώματα έχουν ως σκοπό να φτιάξουν τη δι­ά­θε­ση των μα­θη­τών και να τους βοηθήσουν να έχουν μεγαλύτερη α­πο­δο­τι­κό­τη­τα στα μα­θή­μα­τα.


 3  Νηπιαγωγείο Leimondo, Ιαπωνία

Οι αρχιτέκτονες το ονόμασαν «Φωτεινό Σπίτι» και δεν έχουν άδικο! Αυτό ό­μως που ξε­χω­ρί­ζει πάνω από όλα στο νηπιαγωγείο αυτό είναι ο σχεδιασμός στις του­α­­λέ­τες, που θυ­μί­ζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων!


 4  Νηπιαγωγείο Sarreguemines, Γαλλία

Σχεδιάστηκε σαν ένα «κύτταρο» του σώματος. Τα παιδιά κάθονται στο κέ­ντρο, α­πο­τε­λώ­ντας τον πυρήνα, οι κήποι αποτελούν το κυτόπλασμα και οι τοί­χοι εί­ναι η μεμ­βρά­νη. Με λί­γα λόγια οι μικροί μας φίλοι κάνουν μάθημα βι­ο­λο­γί­ας από το νη­­πι­α­γω­γεί­ο!


 5  Γυμνάσιο Ørestad, Δανία

Ανοιχτές αίθουσες διδασκαλίας αντί των κλασικών και το σημαντικότερο; Όλες συν­δέ­ο­νται με­τα­ξύ τους με κάποιον τρόπο. Έτσι η έννοια της ιδιωτικότητας χά­νε­­ται και α­να­πτύσ­σε­ται η κοινωνικοποίηση και η συνεργασία των μαθητών.


 6  Δημοτικό Σχολείο Barvaux-Condroz, Βέλγιο

Μοιάζει με παιδική χαρά με πολλούς χώρους παιχνιδιού δίπλα στις αίθουσες δι­δα­­σκα­λί­ας. Για­τί μετά το πολύωρο διάβασμα λίγο παιχνίδι στο προαύλιο του σχο­λεί­­ου εί­ναι ό,τι κα­λύ­τε­ρο!


 7  Γυμνάσιο «Marcel Sembat», Γαλλία

Σχολείο με πράσινες στέγες, ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης. Δεν α­πο­τε­λεί μό­νο ένα ά­ρι­στο περιβάλλον για τους μαθητές του αλλά είναι από μόνο του και έ­να μά­θη­μα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ευαισθησίας για τους επίδοξους μιμητές του.


 8  Η Σχολή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου

Δύο Γερμανοί καλλιτέχνες ανέλαβαν να αναμορφώσουν το Πολυτεχνείο του Μο­­νά­χου, και ει­δι­κό­τε­ρα τη Μαθηματική Σχολή. Το αποτέλεσμα; Δύο μεγάλες με­ταλ­­λι­κές τσου­λή­θρες το­πο­θε­τή­θη­καν στον χώρο του πανεπιστημίου, οι ο­ποί­ες συν­δέουν τον τρί­το όροφο του κτι­ρί­ου με το ισόγειο, δίνοντας τη δυ­να­τό­τη­τα στους φοιτητές να αι­σθαν­θούν για λίγο παιδιά!


Αντί των βαρετών ανελκυστήρων και των συνηθισμένων σκαλών, οι τσου­λή­θρες α­πο­τε­λούν τον καλύτερο τρόπο για να γλιστρήσει κάποιος από την αί­θου­σά του στον κάτω ό­ρο­φο, σαν να είναι σε πάρκο αναψυχής! Μόνο που συ­νή­θως επικρα­τεί το αδιαχώρητο.


ΠΗΓΗ: perierga.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάφορα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.