Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Αρίθμηση μέχρι το 1.000
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες και προχωρήστε:

 4-4 μέχρι το 120 


 10-10 μέχρι το 300 


 100-100 μέχρι το 1.000 


 50-50 μέχρι το 1.000 


 25-25 μέχρι το 1.000 


ΠΗΓΗ: www.mathsisfun.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μαθηματικά


Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Σκουπ-είδη της θάλασσας

Τα απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα προέρχονται από διάφορες πηγές:

 1  Από τις κατοικίες. Όσα αντικείμενα δεν είναι βιοδιασπώμενα μπορεί μέσω του απο­χετευτικού δικτύου να καταλήξουν στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τους θαλάσσιους οργανισμούς και το περιβάλλον τους.

 2  Από τους δρόμους και τα ποτάμια. Ό,τι πετάμε στον δρόμο και σε αποβάθρες ή κα­τευθείαν σε ποτάμια και ρέματα καταλήγει στη θάλασσα με τη βροχή ή τον αέρα.

 3  Από την παραλία. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν στις παραλίες σκουπίδια διαφόρων ει­δών. Όταν τα υλικά αυτά φτάσουν στη θάλασσα, μεταφέρονται, αν επιπλέουν, σε μακρι­νές αποστάσεις, ακόμη και σε άλλες παραλίες. Σε αντίθετη περίπτωση «κάθονται» στον βυθό, όπου μπορεί να παραμείνουν πολλά χρόνια.

 4  Από τα σκάφη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα απόβλητα πετιούνται κατευθείαν από τα σκάφη. Οι συσκευασίες, μάλιστα, καύσιμων υλικών ρυπαίνουν τη θάλασσα με υδρογο­νάνθρακες.

Ας... απολαύσουμε μερικά από τα «θαλάσσια είδη» που δημιουργούμε! Είμαστε περήφα­νοι;


(όλες οι εικόνες, ενοποιημένες σε αφίσα, βρίσκονται εδώ)


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: «ζωντανός πλανήτης» (τριμηνιαία έκδοση του WWF Ελλάς), τ.19, 6-8/2010

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Παιχνίδι στην άμμο

Παίξτε με τη σκιά σας και
διπλασιάστε την παρέα!ΕΙΚΟΝΕΣ: imgur.com, smytt.deviantart.com, mykidcraft.com, mykidcraft.com

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, φως-όραση


Τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας
(ντοκιμαντέρ)

ΒΙΝΤΕΟ: www.youtube.com/user/thalassaproject | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassa-project.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα, ντοκιμαντέρ


Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Βοηθώντας τα θαλάσσια θηλαστικά

Μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ας μάθουμε να ζούμε μαζί!


Η προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών επιτυγχάνεται μόνο όταν το κράτος και οι πο­λίτες συνεργάζονται αρμονικά, όταν δηλαδή η πολιτεία κάνει καλά τη δουλειά της και οι πολίτες είναι ενεργοί: ενημερώνονται, δρουν και, όποτε χρειάζεται, αλλάζουν την καθη­μερινή τους συμπεριφορά.

Τι οφείλει να κάνει η πολιτεία

● Πρέπει να εφαρμόζονται οι υπάρχοντες νόμοι και, αν είναι αναγκαίο, να θεσμοθετού­νται νέοι. Η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση.

● Πρέπει να προστατεύονται οι οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές, εκείνες δη­λαδή όπου ζουν και τρέφονται τα ζώα («θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές»). Κά­ποιες από τις σημαντικότερες έχουν αναγνωριστεί από εθνικούς αλλά και διεθνείς φο­ρείς, άλλες όμως δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς και χρειάζεται η θέσπιση ενός δικτύ­ου που θα εξασφαλίζει στα ζώα προστασία και σωστή διαβίωση.

● Πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και κατάρτιση, ώστε να α­ποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα για τα θαλάσσια θηλαστικά. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι επιστήμονες να μας προσφέρουν καλύτερη ενημέρωση και να προτείνουν ακόμη πιο α­ποδοτικές λύσεις για την προστασία τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να ενημερωθούμε για τα θαλάσσια θηλαστικά, ώστε να συνει­δητοποιήσουμε την ανάγκη προστασίας τους. Στη συνέχεια μπορούμε να υιοθετήσουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές φιλικές προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Ορίστε μερικές α­πλές προτάσεις:

 1  Δε ρίχνουμε σκουπίδια στην παραλία και στη θάλασσα. Φαίνεται αυτονόητο αλλά δεν είναι για όλους!


 2  Ειδοποιούμε το τοπικό λιμεναρχείο αν δούμε κάποιο πλοίο ή σκάφος αναψυχής να ρυπαίνει τη θάλασσα.

 3  Ό,τι κάνουμε στην πόλη φτάνει στη θάλασσα! Χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο πλαστικό μπορούμε:
● Επιλέγουμε πάνινη τσάντα πολλαπλών χρήσεων για τα ψώνια μας.
● Λέμε ευγενικά «όχι» στα καταστήματα που προσφέρουν απλόχερα πλαστικές σακού­λες για το καθετί και εξηγούμε ότι δεν τις θέλουμε γιατί η αλόγιστη χρήση τους βλάπτει το περιβάλλον.
● Επιλέγουμε, όπου γίνεται, προϊόντα χωρίς πλαστικό περιτύλιγμα και που έχουν την ε­λάχιστη και απλούστερη δυνατή συσκευασία.

 4  Ανακυκλώνουμε! Ανακυκλώνουμε οτιδήποτε μπορεί να ανακυκλωθεί, ειδικά το πλα­στικό. Φροντίζουμε ό,τι τοποθετούμε στον μπλε κάδο να είναι καθαρό.

 5  Δεν τρώμε και δεν ψαρεύουμε θαλάσσιους οργανισμούς που έχουν μικρότερο μέγε­θος από αυτό που ορίζει η νομοθεσία ή είναι είδη προς εξαφάνιση (π.χ. γόνος, πετρο­σωλήνες, ερυθρός τόνος). Χρήσιμες πληροφορίες δίνει η εικόνα που βρίσκεται εδώ.

 6  Αποφεύγουμε επιχειρήσεις, όπως τα δελφινάρια, που εκμεταλλεύονται με οποιονδή­ποτε τρόπο τα θαλάσσια θηλαστικά.


 7  Συμμετέχουμε με κάποιον τρόπο στο έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κι αν τα συναντήσουμε;

Αν βρισκόμαστε σε κάποιο σκάφος, προσπαθούμε να μην τα ενοχλήσουμε. Αν κολυμπά­με ή είμαστε σε κάποια παραλία, δεν τα πλησιάζουμε και απομακρυνόμαστε αργά. Οι ε­πόμενες εικόνες και το βιντεάκι είναι πολύ κατατοπιστικά:Βασική πηγή του αφιερώματος υπήρξαν δύο
εξαιρετικοί ιστότοποι. Πατήστε στις εικόνες:


ΠΗΓΗ: www.thalassa-project.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassapedia.gr (1), egialos.blogspot.gr (2),
anti-dolphinarium-logos-to-print.blogspot.com (3), www.thalassa-project.gr (4-6)Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Θρίλερ στην κουζίνα!ΠΗΓΗ: hustavidea.cz


Τα θαλάσσια θηλαστικά κινδυνεύουν!Τα θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ευρύτερα της ελληνικής βιοποικιλότητας. Δυστυχώς αντι­μετωπίζουν άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας ανθρωπογενών απειλών, δηλαδή τις πε­ρισσότερες φορές ο θάνατός τους συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τις ανθρώπινες δρα­στη­ριότητες.
● Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, 31 ζιφιοί πέθαναν από έκθεση σε παρα­τε­ταμένους τεχνητούς ήχους πολύ υψηλής έντασης ή/και συχνότητας, 66 δελφίνια από τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, 40 δελφίνια από ηθελημένη θανάτωση και 8 φυ­σητήρες από τη σύγκρουση με πλοία.
● Αιτία θανάτου για κάποια ζώα ήταν και η κατάποση αντικειμένων και υλικών που χρησι­μοποιούμε, όπως πλαστικές σακούλες και δίχτυα.

Πιο συγκεκριμένα, οι απειλές που προέρχονται από τον άνθρωπο χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 1  Μείωση της λείας
Οι αλιευτικές δράσεις, η παράνομη αλιεία και η υπεραλίευση μειώνουν άμεσα ή έμμεσα τις πηγές τροφής των ζώων.

 2  Παγίδευση κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες
Τα αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα, παραγάδια, παγίδες) και οι παράνομες αλιευ­τικές μέθοδοι (π.χ. χρήση δυναμίτη) παγιδεύουν τα ζώα και τα τραυματίζουν ή τα θανατώνουν.

 3  Ηθελημένη θανάτωση και σκόπιμες συλλήψεις
Πολλά ζώα σκοτώνονται ή αιχμαλωτίζονται για να φτιαχτούν προϊόντα που θα καταναλώσουμε, για να σταματήσουν να προκαλούν πραγματική ή υποτιθέ­με­νη ζημιά στις αλιευτικές δραστηριότητες, για να πάρουν μέρος σε παρα­στά­σεις που θα μας διασκεδάσουν κτλ.

 4  Συγκρούσεις και ατυχήματα με σκάφη
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν συγκρουστούν με τη γάστρα, την πλώρη, τα πτερύγια της προπέλας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός σκάφους.

 5  Ενόχληση από την ανθρώπινη προσέγγιση
Η προσέγγιση των ανθρώπων (σκόπιμη ή μη) αναστατώνει τη συμπεριφορά των ζώων και έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στον πληθυσμό τους.

 6  Ηχορύπανση
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν τα εκθέτουμε σε επαναλαμβανό­μενους ή παρατεταμένους ανθρωπογενείς ήχους που έχουν επιβλαβή ένταση και/ή επίπεδα συχνοτήτων.

 7  Κατάποση στερεών απορριμμάτων
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν καταπιούν ξένα σώματα και υλι­κά, όπως πλαστικό, ξύλο και ύφασμα. Συνήθως φράζει τμήμα της πεπτικής ο­δού τους.

 8  Μόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις
Οι οργανικοί ρύποι που παράγουμε και οι συνθετικές (μη φυσικές) ουσίες που δημιουργούμε είναι τοξικές και προκαλούν παρενέργειες στην υγεία ό­λων των θηλαστικών. Στα ζώα περνούν κυρίως μέσω της τροφής.

 9  Πετρελαϊκή ρύπανση
Οι πετρελαιοκηλίδες και η άντληση πετρελαίου φέρνουν τα ζώα σε επαφή με τους υδρογονάνθρακες, τους οποίους ακουμπούν ή και καταπίνουν. Πολλά μολύνονται και πεθαίνουν.

 10  Αλλαγή του οικοσυστήματος
Το οικοσύστημα όπου κατοικούν τα ζώα μεταβάλλεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συνέπειες είναι ο ευτροφισμός, οι βλαβερές φυτοπλαγκτικές εξάρσεις, η μείωση της λείας εξαιτίας της υποβάθμισης των οικοτόπων, η ει­σβολή ξενικών ειδών κ.ά.

 11  Κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το οικοσύστημα και ενδέχεται να επηρεάσει και τον πληθυσμό των ζώων.


Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια από τα θηλαστικά των θαλασσών μας κινδυνεύουν με ε­ξαφάνιση. Συμβουλευτείτε τον πίνακα και την αφίσα που ακολουθούν και δείτε μόνοι σας πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση:


(η αφίσα σε πλήρες μέγεθος βρίσκεται εδώ)


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassa-project.gr | ΣΚΙΤΣΑΚΙΑ: Massimo DemmaΤα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας
Στις ελληνικές θάλασσες ζουν ένα είδος φάλαινας (πτεροφάλαινα), επτά είδη οδοντο­κητών (φυσητήρας, ζιφιός, σταχτοδέλφινο, ρινοδέλφινο, ζωνοδέλφινο, κοινό δελφίνι, φώκαινα) και ένα πτερυγιόποδο (μεσογειακή φώκια).

Ως περιστασιακά και σπάνια έχουν καταγραφεί δύο είδη φαλαινών (μεγάπτερη φάλαινα, βόρεια ρυγχοφάλαινα) και τρία είδη οδοντοκητών (ψευδόρκα, μεσοπλόδοντας, στε­νό­ρυγχο δελφίνι).


Πατήστε στην εικόνα και κατεβάστε ένα όμορφο βιβλιαράκι:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα


Οι μόνιμοι κάτοικοι των
ελληνικών θαλασσών

Στις ελληνικές θάλασσες ζουν μόνιμα 9 είδη θηλαστικών, ενώ άλλα 5 έχουν μό­νο περιστασιακή παρουσία:
● Μόνιμοι κάτοικοι είναι η πτεροφάλαινα, ο φυσητήρας, ο ζιφιός, το σταχτοδέλφι­νο, το ρινοδέλφινο, το ζωνοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, η φώκαινα και η μεσογει­ακή φώκια.
● Περιστασιακοί και σπάνιοι επισκέπτες είναι η μεγάπτερη φάλαινα, η βόρεια ρυγ­χοφάλαινα, η ψευδόρκα, ο μεσοπλόδοντας και το στενόρυγχο δελφίνι.

 1  Πτεροφάλαινα


Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο (μετά τη γαλάζια φάλαινα) και το μεγαλύτερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών. Το μήκος της ξεπερνά τα 20 μέτρα, ενώ το βάρος της μπορεί να φτάσει τους 70 τόνους!


Η εκπνοή της δημιουργεί έναν πίδακα που φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα και είναι ο­ρατός από απόσταση μεγαλύτερη των δύο ναυτικών μιλίων. Το φύσημα αυτό δεν είναι εκτόξευση νερού αλλά οι ζεστοί υδρατμοί της εκπνοής, οι οποίοι υγροποι­ούνται κατά την επαφή τους με τον ψυχρότερο αέρα.


Τη συναντούμε ανοικτά των Ιονίων Νήσων, όμως κάποιες χρονιές μπορεί να πλη­σιάσει και πολύ κοντά στις ακτές (για παράδειγμα στον Σαρωνικό).


 2  Φυσητήρας


Είναι το τρίτο σε μέγεθος ζώο του πλανήτη και μοιάζει με... υποβρύχιο. Το κεφάλι του είναι πολύ μεγάλο (καταλαμβάνει το ⅓ του σώματός του), ενώ ο εγκέφαλός του, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωϊκό βασίλειο, ζυγίζει κατά μέσο όρο 8 κιλά!


Ο φυσητήρας έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη κοινωνική συμπεριφορά, μοναδική σε σχέση με τα υπόλοιπα θαλάσσια θηλαστικά. Χρησιμοποιεί ήχους για να προσανα­τολίζεται και να επικοινωνεί, ενώ η μητέρα μπορεί να μεταδώσει στο παιδί τα πο­λιτισμικά στοιχεία του είδους της (τη γλώσσα, τη δομή και την ιεραρχία της κοι­νωνίας, τους χάρτες τροφής κτλ.).


Τον συναντούμε κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (από τη δυτική Κέρκυρα έως τα νότια της Κρήτης και τα νοτιοανατολικά της Ρόδου), στο Μυρτώο Πέλαγος και σε περιοχές του Αιγαίου που έχουν μεγάλος βάθος.


 3  Ζιφιός


Αυτό το δυσπρόσιτο ζώο θυμίζει ένα μεγάλο, εύσωμο και κάπως «προϊστορικό» δελφίνι. Είναι πολύ καλός δύτης.


Τον συναντούμε στα μέρη όπου ζουν και οι φυσητήρες. Κατοικεί σταθερά στη νό­τια Κρήτη και τη δυτική Λευκάδα, ενώ προτιμά και τις θαλάσσιες περιοχές με έντο­νη κλίση, όπου το βάθος αυξάνεται απότομα.


 4  Σταχτοδέλφινο


Είναι το πιο μεγάλο δελφίνι που ζει μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και το πιο δυσεύρετο. Φτάνει σε μέγεθος τα 3,5 μέτρα και ξεχωρίζει για τα σημάδια που υπάρχουν στο δέρμα του. Μια συχνή (και περίεργη) συμπεριφορά του είναι η κά­θετη στάση, με το κεφάλι κάτω και την ουρά να κινείται έξω από την επιφάνεια του νερού.


Το συναντούμε κυρίως στο Μυρτώο πέλαγος, στις Βόρειες Σποράδες και στη Χαλ­κιδική.


 5  Ρινοδέλφινο


Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δελφίνι μετά το σταχτοδέλφινο. Το σχήμα του στό­ματός του δίνει την εντύπωση πως έχει ένα μόνιμο χαμόγελο. Το ύψος των αλ­μάτων του πάνω από την επιφάνεια του νερού μπορεί να φτάσει και τρεις φορές το μήκος του, δηλαδή μέχρι και 8 μέτρα!


Το ρινοδέλφινο είναι το πιο γνωστό μας δελφίνι. Ζει κοντά στις ακτές και επηρε­άζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού μπορεί να έρθει σε άμεση επα­φή μαζί μας. Δυστυχώς, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται συχνά τη φιλική του συμπε­ριφορά και το αιχμαλωτίζει, το εκθέτει σε ζωολογικά πάρκα, δελφινάρια ή τηλε­οπτικά προγράμματα, διαστρέφοντας και καταστρέφοντας την ελεύθερη και κοι­νωνική φύση του.


Το συναντούμε πολύ συχνά στα ελληνικά νερά, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, 6-250 χιλιόμετρα από τις ακτές.


 6  Ζωνοδέλφινο


Είναι το πιο κοινό είδος δελφινιού που συναντούμε στις ελληνικές θάλασσες σή­μερα.


 7  Κοινό δελφίνι


Ονομάζεται «κοινό», επειδή κάποτε ήταν το πιο διαδεδομένο είδος δελφινιού στη χώρα μας. Δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια ο πληθυσμός του έχει υποστεί σο­βαρή μείωση.


Η κοινωνική αλληλεγγύη που διακρίνει τα περισσότερα είδη δελφινιών είναι ιδιαί­τερα έντονη και σε αυτό. Επανειλημμένως έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας κοινά δελφίνια να στηρίζουν τραυματισμένους ή αδύναμους συντρόφους τους στην ε­πιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσουν, καθώς και μητέρες που μένουν κο­ντά στο μικρό τους και επιμένουν να το κρατούν στην επιφάνεια ακόμη και μέρες μετά τον θάνατό του.


Το συναντούμε σε πολλά σημεία των θαλασσών μας, κυρίως σε περιοχές με βά­θος έως 200 μέτρα αλλά και κοντά στην ακτή.


 8  Φώκαινα


Η φώκαινα, ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο ζώο, συγκαταλέγεται στα μικρότερα κητώ­δη παγκοσμίως. Είναι το μικρότερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών.


Τη συναντούμε στο Βόρειο Αιγαίο, κυρίως στο Θρακικό Πέλαγος.


 9  Μεσογειακή φώκια


Η γνωστή μας monachus monachus είναι η πιο σπάνια φώκια της Γης και συγκα­ταλέγεται στα 10 πιο απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη. Στις θάλασσές μας ζει και αναπαράγεται ο μισός περίπου παγκόσμιος πληθυσμός του είδους, περίπου 250-300 άτομα (!).

Περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη θάλασσα, ωστόσο χρησιμοποιεί και την ξηρά, κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες θαλασσινές σπηλιές, για να γεννήσει, να γαλουχήσει τα μικρά της και να αναπαυθεί.


Τη συναντούμε σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από τους δύο κλειστούς κόλπους του Κορινθιακού και του Αμβρακικού.


Περισσότερες πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους των
θαλασσών μας μπορείτε να βρείτε στο pdf που βρίσκεται εδώ.


ΠΗΓΕΣ: www.thalassa-project.gr, www.thalassapedia.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassapedia.gr (1-8,
10-24,26-36), www.pelagosinstitute.gr (9), es.pinterest.com (25), www.thalassa-project.gr (37)