Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Αρίθμηση μέχρι το 1.000
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες και προχωρήστε:

 4-4 μέχρι το 120 


 10-10 μέχρι το 300 


 100-100 μέχρι το 1.000 


 50-50 μέχρι το 1.000 


 25-25 μέχρι το 1.000 


ΠΗΓΗ: www.mathsisfun.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μαθηματικά


Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Σκουπ-είδη της θάλασσας

Τα απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα προέρχονται από διάφορες πηγές:

 1  Από τις κατοικίες. Όσα αντικείμενα δεν είναι βιοδιασπώμενα μπορεί μέσω του α­πο­χε­τευ­τι­κού δικτύου να καταλήξουν στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τους θα­λάσ­σι­ους ορ­γα­νι­σμούς και το περιβάλλον τους.

 2  Από τους δρόμους και τα ποτάμια. Ό,τι πετάμε στον δρόμο και σε αποβάθρες ή κα­τευ­θεί­αν σε ποτάμια και ρέματα καταλήγει στη θάλασσα με τη βροχή ή τον α­έ­ρα.

 3  Από την παραλία. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν στις παραλίες σκουπίδια διαφόρων ει­δών. Όταν τα υλικά αυτά φτάσουν στη θάλασσα, μεταφέρονται, αν επιπλέουν, σε μα­κρι­νές α­πο­στά­σεις, ακόμη και σε άλλες παραλίες. Σε αντίθετη περίπτωση «κά­θο­νται» στον βυθό, ό­που μπορεί να παραμείνουν πολλά χρόνια.

 4  Από τα σκάφη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα απόβλητα πετιούνται κατευθείαν από τα σκά­φη. Οι συσκευασίες, μάλιστα, καύσιμων υλικών ρυπαίνουν τη θάλασσα με υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες.

Ας... απολαύσουμε μερικά από τα «θαλάσσια είδη» που δημιουργούμε! Είμαστε πε­ρή­φα­νοι;


(όλες οι εικόνες, ενοποιημένες σε αφίσα, βρίσκονται εδώ)


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: «ζωντανός πλανήτης» (τριμηνιαία έκδοση του WWF Ελλάς), τ.19, 6-8/2010

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, περιβάλλον


Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Παιχνίδι στην άμμο

Παίξτε με τη σκιά σας και
διπλασιάστε την παρέα!ΕΙΚΟΝΕΣ: imgur.com, smytt.deviantart.com, mykidcraft.com, mykidcraft.com

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καλοκαίρι, φως-όραση


Τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας
(ντοκιμαντέρ)

ΒΙΝΤΕΟ: www.youtube.com/user/thalassaproject | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassa-project.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, ζώα, ντοκιμαντέρ


Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Βοηθώντας τα θαλάσσια θηλαστικά

Μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ας μάθουμε να ζούμε μαζί!


Η προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών επιτυγχάνεται μόνο όταν το κράτος και οι πο­­λί­τες συνεργάζονται αρμονικά, όταν δηλαδή η πολιτεία κάνει καλά τη δουλειά της και οι πο­λί­τες είναι ενεργοί: ενημερώνονται, δρουν και, όποτε χρειάζεται, αλλάζουν την κα­θη­­με­ρι­νή τους συμπεριφορά.

Τι οφείλει να κάνει η πολιτεία

● Πρέπει να εφαρμόζονται οι υπάρχοντες νόμοι και, αν είναι αναγκαίο, να θε­σμο­θε­τού­­νται νέ­οι. Η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις σχετικά με την προ­στα­σί­α των θαλάσσιων θηλαστικών, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση.

● Πρέπει να προστατεύονται οι οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές, εκείνες δη­­λα­δή όπου ζουν και τρέφονται τα ζώα («θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές»). Κά­­ποιες α­πό τις σημαντικότερες έχουν αναγνωριστεί από εθνικούς αλλά και διεθνείς φο­­ρείς, άλλες ό­μως δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς και χρειάζεται η θέσπιση ενός δι­κτύ­­ου που θα ε­ξα­σφα­λί­ζει στα ζώα προστασία και σωστή διαβίωση.

● Πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και κατάρτιση, ώστε να α­­­πο­­κτη­­θεί μια σαφέστερη εικόνα για τα θαλάσσια θηλαστικά. Μόνο έτσι θα μπο­ρέ­σουν οι ε­πι­στή­μο­νες να μας προσφέρουν καλύτερη ενημέρωση και να προτείνουν α­κό­μη πιο α­­πο­δο­τι­κές λύσεις για την προστασία τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να ενημερωθούμε για τα θαλάσσια θηλαστικά, ώστε να συ­­νει­­­δη­­το­­ποι­­ή­­σου­­με την ανάγκη προστασίας τους. Στη συνέχεια μπορούμε να υι­ο­θε­τή­σου­με νο­ο­τρο­πί­ες και συμπεριφορές φιλικές προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Ορίστε με­ρι­κές α­πλές προτάσεις:

 1  Δε ρίχνουμε σκουπίδια στην παραλία και στη θάλασσα. Φαίνεται αυτονόητο αλλά δεν εί­ναι για όλους!


 2  Ειδοποιούμε το τοπικό λιμεναρχείο αν δούμε κάποιο πλοίο ή σκάφος αναψυχής να ρυ­­παί­­νει τη θάλασσα.

 3  Ό,τι κάνουμε στην πόλη φτάνει στη θάλασσα! Χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο πλα­­στι­­κό μπορούμε:
● Επιλέγουμε πάνινη τσάντα πολλαπλών χρήσεων για τα ψώνια μας.
● Λέμε ευγενικά «όχι» στα καταστήματα που προσφέρουν απλόχερα πλαστικές σα­κού­­λες για το καθετί και εξηγούμε ότι δεν τις θέλουμε γιατί η αλόγιστη χρήση τους βλά­πτει το πε­ρι­βάλ­λον.
● Επιλέγουμε, όπου γίνεται, προϊόντα χωρίς πλαστικό περιτύλιγμα και που έχουν την ε­­­λά­­χι­­στη και απλούστερη δυνατή συσκευασία.

 4  Ανακυκλώνουμε! Ανακυκλώνουμε οτιδήποτε μπορεί να ανακυκλωθεί, ειδικά το πλα­­στι­κό. Φροντίζουμε ό,τι τοποθετούμε στον μπλε κάδο να είναι καθαρό.

 5  Δεν τρώμε και δεν ψαρεύουμε θαλάσσιους οργανισμούς που έχουν μικρότερο μέ­γε­­θος α­πό αυτό που ορίζει η νομοθεσία ή είναι είδη προς εξαφάνιση (π.χ. γόνος, πε­τρο­­σω­λή­νες, ερυθρός τόνος). Χρήσιμες πληροφορίες δίνει η εικόνα που βρίσκεται ε­δώ.

 6  Αποφεύγουμε επιχειρήσεις, όπως τα δελφινάρια, που εκμεταλλεύονται με ο­ποιον­δή­πο­τε τρόπο τα θαλάσσια θηλαστικά.


 7  Συμμετέχουμε με κάποιον τρόπο στο έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κι αν τα συναντήσουμε;

Αν βρισκόμαστε σε κάποιο σκάφος, προσπαθούμε να μην τα ενοχλήσουμε. Αν κο­λυ­μπά­­με ή είμαστε σε κάποια παραλία, δεν τα πλησιάζουμε και απομακρυνόμαστε αρ­γά. Οι ε­­πό­με­νες εικόνες και το βιντεάκι είναι πολύ κατατοπιστικά:Βασική πηγή του αφιερώματος υπήρξαν δύο
εξαιρετικοί ιστότοποι. Πατήστε στις εικόνες:

 

ΠΗΓΗ: www.thalassa-project.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassapedia.gr (1), egialos.blogspot.gr
(2), anti-dolphinarium-logos-to-print.blogspot.com (3), www.thalassa-project.gr (4-6)Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Θρίλερ στην κουζίνα!ΠΗΓΗ: hustavidea.cz


Τα θαλάσσια θηλαστικά κινδυνεύουν!Τα θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θα­λάσ­σι­ου περιβάλλοντος και ευρύτερα της ελληνικής βιοποικιλότητας. Δυ­στυ­χώς α­ντι­­με­τω­πί­ζουν άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας ανθρωπογενών απειλών, δη­λα­δή τις πε­­ρισ­σό­τε­ρες φορές ο θάνατός τους συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τις αν­θρώ­πι­νες δρα­­στη­­ρι­ό­τη­τες.
● Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, 31 ζιφιοί πέθαναν από έκθεση σε πα­ρα­τε­τα­μέ­νους τεχνητούς ήχους πολύ υψηλής έντασης ή/και συχνότητας, 66 δελ­φί­νια από τυ­χαί­α εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, 40 δελφίνια από ηθελημένη θα­νά­τω­ση και 8 φυ­­ση­τή­ρες από τη σύγκρουση με πλοία.
● Αιτία θανάτου για κάποια ζώα ήταν και η κατάποση αντικειμένων και υλικών που χρη­σι­­μο­ποι­ού­με, όπως πλαστικές σακούλες και δίχτυα.

Πιο συγκεκριμένα, οι απειλές που προέρχονται από τον άνθρωπο χωρίζονται στις ε­ξής κα­τη­γο­ρί­ες:

 1  Μείωση της λείας
Οι αλιευτικές δράσεις, η παράνομη αλιεία και η υπεραλίευση μειώνουν ά­με­σα ή έμμεσα τις πηγές τροφής των ζώων.

 2  Παγίδευση κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες
Τα αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα, παραγάδια, παγίδες) και οι παράνομες α­λι­ευ­­τι­κές μέθοδοι (π.χ. χρήση δυναμίτη) παγιδεύουν τα ζώα και τα τραυ­μα­τί­ζουν ή τα θανατώνουν.

 3  Ηθελημένη θανάτωση και σκόπιμες συλλήψεις
Πολλά ζώα σκοτώνονται ή αιχμαλωτίζονται για να φτιαχτούν προϊόντα που θα κα­τα­να­λώ­σου­με, για να σταματήσουν να προκαλούν πραγματική ή υποτιθέ­με­νη ζημιά στις αλιευτικές δραστηριότητες, για να πάρουν μέ­ρος σε παρα­στά­σεις που θα μας διασκεδάσουν κτλ.

 4  Συγκρούσεις και ατυχήματα με σκάφη
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν συγκρουστούν με τη γάστρα, την πλώ­ρη, τα πτερύγια της προπέλας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός σκά­φους.

 5  Ενόχληση από την ανθρώπινη προσέγγιση
Η προσέγγιση των ανθρώπων (σκόπιμη ή μη) αναστατώνει τη συ­μπε­ρι­φο­ρά των ζώων και έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στον πληθυσμό τους.

 6  Ηχορύπανση
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν τα εκθέτουμε σε ε­πα­να­λαμ­βα­νό­­με­νους ή παρατεταμένους ανθρωπογενείς ήχους που έχουν ε­πι­βλα­βή ένταση και / ή επίπεδα συχνοτήτων.

 7  Κατάποση στερεών απορριμμάτων
Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν καταπιούν ξένα σώματα και υ­λι­­κά, ό­πως πλαστικό, ξύλο και ύφασμα. Συνήθως φράζει τμήμα της πε­πτι­κής ο­δού τους.

 8  Μόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις
Οι οργανικοί ρύποι που παράγουμε και οι συνθετικές (μη φυσικές) ουσίες που δη­μι­ουρ­γού­με είναι τοξικές και προκαλούν παρενέργειες στην υγεία ό­­λων των θη­λα­στι­κών. Στα ζώα περνούν κυρίως μέσω της τροφής.

 9  Πετρελαϊκή ρύπανση
Οι πετρελαιοκηλίδες και η άντληση πετρελαίου φέρνουν τα ζώα σε επαφή με τους υδρογονάνθρακες, τους οποίους ακουμπούν ή και καταπίνουν. Πολ­λά μο­λύ­νο­νται και πεθαίνουν.

 10  Αλλαγή του οικοσυστήματος
Το οικοσύστημα όπου κατοικούν τα ζώα μεταβάλλεται από τις ανθρώπινες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες. Συνέπειες είναι ο ευτροφισμός, οι βλαβερές φυ­το­πλα­γκτι­κές ε­ξάρ­σεις, η μείωση της λείας εξαιτίας της υποβάθμισης των οι­κο­τό­πων, η ει­­σβο­λή ξενικών ειδών κ.ά.

 11  Κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το οικοσύστημα και ενδέχεται να ε­πη­ρε­ά­σει και τον πληθυσμό των ζώων.


Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια από τα θηλαστικά των θαλασσών μας κινδυνεύουν με ε­­ξα­φά­νι­ση. Συμβουλευτείτε τον πίνακα και την αφίσα που ακολουθούν και δείτε μό­νοι σας πό­σο κρίσιμη είναι η κατάσταση:


(η αφίσα σε πλήρες μέγεθος βρίσκεται εδώ)


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassa-project.gr | ΣΚΙΤΣΑΚΙΑ: Massimo DemmaΟι μόνιμοι κάτοικοι των
ελληνικών θαλασσών

Στις ελληνικές θάλασσες ζουν μόνιμα 9 είδη θηλαστικών, ενώ άλλα 5 έχουν μό­­νο πε­ρι­στα­σι­α­κή παρουσία:
● Μόνιμοι κάτοικοι είναι η πτεροφάλαινα, ο φυσητήρας, ο ζιφιός, το στα­χτο­δέλ­φι­­νο, το ρινοδέλφινο, το ζωνοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, η φώκαινα και η με­σο­γει­α­κή φώ­κια.
● Περιστασιακοί και σπάνιοι επισκέπτες είναι η μεγάπτερη φάλαινα, η βόρεια ρυγ­­χο­φά­λαι­να, η ψευδόρκα, ο μεσοπλόδοντας και το στενόρυγχο δελφίνι.

 1  Πτεροφάλαινα


Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο (μετά τη γα­λά­ζια φά­λαι­να) και το μεγαλύτερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών. Το μή­κος της ξε­περ­νά τα 20 μέτρα, ενώ το βάρος της μπορεί να φτάσει τους 70 τό­νους!


Η εκπνοή της δημιουργεί έναν πίδακα που φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα και είναι ο­ρα­τός από απόσταση μεγαλύτερη των δύο ναυτικών μιλίων. Το φύσημα αυτό δεν εί­ναι εκτόξευση νερού αλλά οι ζεστοί υδρατμοί της εκπνοής, οι οποίοι υ­γρο­ποι­ού­νται κατά την επαφή τους με τον ψυχρότερο αέρα.


Τη συναντούμε ανοικτά των Ιονίων Νήσων, όμως κάποιες χρονιές μπορεί να πλη­σι­ά­σει και πολύ κοντά στις ακτές (για παράδειγμα στον Σαρωνικό).


 2  Φυσητήρας


Είναι το τρίτο σε μέγεθος ζώο του πλανήτη και μοιάζει με... υποβρύχιο. Το κε­φά­λι του είναι πολύ μεγάλο (καταλαμβάνει το ⅓ του σώματός του), ενώ ο ε­γκέ­φα­λός του, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωϊκό βασίλειο, ζυ­γί­ζει κατά μέσο ό­ρο 8 κιλά!


Ο φυσητήρας έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη κοινωνική συμπεριφορά, μοναδική σε σχέ­ση με τα υπόλοιπα θαλάσσια θηλαστικά. Χρησιμοποιεί ήχους για να προ­σα­να­το­λί­ζε­ται και να επικοινωνεί, ενώ η μητέρα μπορεί να μεταδώσει στο παι­δί τα πο­λι­τι­σμι­κά στοιχεία του είδους της (τη γλώσσα, τη δομή και την ι­ε­ραρ­χί­α της κοι­νω­νί­ας, τους χάρτες τροφής κτλ.).


Τον συναντούμε κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (από τη δυτική Κέρκυρα έ­ως τα νό­τι­α της Κρήτης και τα νοτιοανατολικά της Ρόδου), στο Μυρτώο Πέ­λα­γος και σε πε­ρι­ο­χές του Αιγαίου που έχουν μεγάλος βάθος.


 3  Ζιφιός


Αυτό το δυσπρόσιτο ζώο θυμίζει ένα μεγάλο, εύσωμο και κάπως «προϊ­στο­ρι­κό» δελ­φί­νι. Είναι πολύ καλός δύτης.


Τον συναντούμε στα μέρη όπου ζουν και οι φυσητήρες. Κατοικεί σταθερά στη νό­τι­α Κρή­τη και τη δυτική Λευκάδα, ενώ προτιμά και τις θαλάσσιες περιοχές με έντο­νη κλί­ση, όπου το βάθος αυξάνεται απότομα.


 4  Σταχτοδέλφινο


Είναι το πιο μεγάλο δελφίνι που ζει μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και το πιο δυσεύρετο. Φτάνει σε μέγεθος τα 3,5 μέτρα και ξεχωρίζει για τα ση­μά­δια που υ­πάρ­χουν στο δέρμα του. Μια συχνή (και περίεργη) συμπεριφορά του εί­ναι η κά­θετη στά­ση, με το κεφάλι κάτω και την ουρά να κινείται έξω από την ε­πι­φά­νει­α του νε­ρού.


Το συναντούμε κυρίως στο Μυρτώο πέλαγος, στις Βόρειες Σποράδες και στη Χαλ­κι­δι­κή.


 5  Ρινοδέλφινο


Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δελφίνι μετά το σταχτοδέλφινο. Το σχήμα του στό­μα­τός του δίνει την εντύπωση πως έχει ένα μόνιμο χαμόγελο. Το ύψος των αλ­μά­των του πάνω από την επιφάνεια του νερού μπορεί να φτάσει και τρεις φο­ρές το μήκος του, δηλαδή μέχρι και 8 μέτρα!


Το ρινοδέλφινο είναι το πιο γνωστό μας δελφίνι. Ζει κοντά στις ακτές και ε­πη­ρε­ά­ζε­ται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού μπορεί να έρθει σε άμεση ε­πα­φή μα­ζί μας. Δυστυχώς, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται συχνά τη φιλική του συ­μπε­ρι­φο­ρά και το αιχμαλωτίζει, το εκθέτει σε ζωολογικά πάρκα, δελφινάρια ή τηλε­οπτικά προ­γράμ­μα­τα, διαστρέφοντας και καταστρέφοντας την ε­λεύ­θε­ρη και κοι­νωνική φύ­ση του.


Το συναντούμε πολύ συχνά στα ελληνικά νερά, κυρίως στις παράκτιες πε­ρι­ο­χές, 6-250 χιλιόμετρα από τις ακτές.


 6  Ζωνοδέλφινο


Είναι το πιο κοινό είδος δελφινιού που συναντούμε στις ελληνικές θάλασσες σή­με­ρα.


 7  Κοινό δελφίνι


Ονομάζεται «κοινό», επειδή κάποτε ήταν το πιο διαδεδομένο είδος δελφινιού στη χώ­ρα μας. Δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια ο πληθυσμός του έχει υ­πο­στεί σο­βα­ρή μείωση.


Η κοινωνική αλληλεγγύη που διακρίνει τα περισσότερα είδη δελφινιών είναι ι­δι­αί­τε­ρα έντονη και σε αυτό. Επανειλημμένως έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας κοι­νά δελ­φί­νια να στηρίζουν τραυματισμένους ή αδύναμους συντρόφους τους στην ε­πι­φά­νει­α της θάλασσας για να αναπνεύσουν, καθώς και μητέρες που μέ­νουν κο­ντά στο μικρό τους και επιμένουν να το κρατούν στην επιφάνεια α­κό­μη και μέρες μετά τον θάνατό του.


Το συναντούμε σε πολλά σημεία των θαλασσών μας, κυρίως σε περιοχές με βά­θος έ­ως 200 μέτρα αλλά και κοντά στην ακτή.


 8  Φώκαινα


Η φώκαινα, ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο ζώο, συγκαταλέγεται στα μικρότερα κη­τώ­δη πα­γκο­σμί­ως. Είναι το μικρότερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών.


Τη συναντούμε στο Βόρειο Αιγαίο, κυρίως στο Θρακικό Πέλαγος.


 9  Μεσογειακή φώκια


Η γνωστή μας monachus monachus είναι η πιο σπάνια φώκια της Γης και συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα 10 πιο απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη. Στις θάλασσές μας ζει και αναπαράγεται ο μισός περίπου παγκόσμιος πληθυσμός του είδους, πε­ρί­που 250-300 άτομα (!).

Περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη θάλασσα, ωστόσο χρη­σι­μο­ποι­εί και την ξηρά, κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες θαλασσινές σπη­λιές, για να γεν­νή­σει, να γαλουχήσει τα μικρά της και να αναπαυθεί.


Τη συναντούμε σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από τους δύ­ο κλει­στούς κόλπους του Κορινθιακού και του Αμβρακικού.


Περισσότερες πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους των
θαλασσών μας μπορείτε να βρείτε στο pdf που βρίσκεται εδώ.


ΠΗΓΕΣ: www.thalassa-project.gr, www.thalassapedia.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.thalassapedia.gr (1-8,
10-24,26-36), www.pelagosinstitute.gr (9), es.pinterest.com (25), www.thalassa-project.gr (37)