18 Ιανουαρίου 2019

Ποσοστά πληθυσμού και έκτασης ανά ήπειρο

Ο πληθυσμός της Γης δεν κατανέμεται εξίσου σε όλη την επιφάνεια του πλα­νή­τη. Ορισμένες περιοχές είναι πυκνοκατοικημένες, άλλες αραιοκατοικημένες και άλ­λες ακατοίκητες. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι όλες οι περιοχές κα­τάλ­λη­λες για τη διαβίωση των ανθρώπων.

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τον πληθυσμό των ηπείρων σε σχέση με την έ­κτα­σή τους:


Αν η κατανομή του ανθρώπινου πληθυσμού ήταν ομοιόμορφη, στην Ασία θα κα­τοι­κού­σε το 29,80% του ανθρώπων και στην Ωκεανία το 5,80% (όσο και το πο­σο­στό της στεριάς που καταλαμβάνουν).
● Στην Ασία και την Ευρώπη, ωστόσο, κατοικεί ο διπλάσιος πληθυσμός από αυτό που θα περιμέναμε, είναι επομένως ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες.
● Στην Αμερική και την Αφρική, από την άλλη πλευρά, κατοικούν οι μισοί άν­θρω­ποι σε σχέση με αυτό που θα δικαιολογούσε η έκτασή τους.
● Στην Ωκεανία, μάλιστα, κατοικούν ακόμα λιγότεροι άνθρωποι –περίπου 12 φο­ρές λιγότεροι! Είναι μια ήπειρος ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη.
● Η Ανταρκτική, τέλος, αν και τέταρτη σε έκταση, είναι ακατοίκητη (πέρα από κά­ποιους επιστήμονες).
16 Ιανουαρίου 2019

Αυτόχθονες λαοί
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη μας κατοικούν αυτόχθονες λαοί, οι οποίοι δι­α­τη­ρούν (σε μι­κρό­τε­ρο ή μεγαλύτερο βαθμό) τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Ο­ρι­σμέ­νοι υ­­πέ­στη­σαν στο παρελθόν πολλά δεινά από τους Ευρωπαίους κα­τα­κτη­τές και α­ποί­κους, άλ­λοι ό­μως ευτύχησαν να έχουν λίγες σχέσεις μαζί τους.

Πατήστε στις εικόνες και γνωρίστε μερικούς από αυτούς τους λαούς με τη βοή­θει­α των πα­ρου­σι­ά­σε­ων του Ψηφιακού Σχολείου:

 1  Πολικές περιοχές

Οι Λάπωνες της Βόρειας Ευρώπης
Οι Εσκιμώοι της Βόρειας Αμερικής

 2  Αφρική

Οι Βεδουίνοι της ερήμου
Οι Μπαντού της υποσαχάριας Αφρικής
Οι Πυγμαίοι της Κεντρικής Αφρικής
Οι Μασάι της Ανατολικής Αφρικής

 3  Ωκεανία

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Ο κόσμος μας με 100 ανθρώπους
(διαδραστικό ινφογράφημα)

Ποια θα ήταν η σύνθεση της ανθρωπότητας, αν στον πλανήτη μας κατοικούσαν μό­λις 100 άν­θρω­ποι; Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε ένα διαδραστικό ιν­φο­γρά­φη­μα με όψεις αυ­τού του «παγκόσμιου χωριού»:


Όπως ίσως καταλάβατε οι αριθμοί αναφέρονται σε ποσοστά: οι 100 άνθρωποι εί­ναι το 100% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι 50 άντρες είναι το 50% των αν­θρώ­πων κ.ο.κ.

Μερικά συμπεράσματα με εικόνες:

 1  Οι άνθρωποι κατανέμονται εξίσου σε άντρες και γυναίκες, ενώ περίπου το 1/4 α­πό αυ­τούς είναι παιδιά μέχρι δεκατεσσάρων ετών.


 2  Οι περισσότεροι κατοικούν στην Ασία (κυρίως στην Κίνα και την Ινδία), ενώ το 1/3 είναι χρι­στια­νοί.


 3  Σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές, οι περισσότεροι μένουν σε πόλεις, ω­στό­σο πε­­ρί­που οι μισοί (48%) ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας.


ΠΗΓΗ: tanea.gr | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


1 Ιανουαρίου 2019

Πολλές ευχές από το ΠΟΔήΛΑΤΟ!ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από badgleys-landscape.com)Καλημέρα 2019!ΕΙΚΟΝΕΣ: 1zoom.net (1,3-5,7-9), c-store.com.au (2), pixabay.com (6,10-11), pxhere.com (12)31 Δεκεμβρίου 2018

Αντίο 2018!

ΕΙΚΟΝΕΣ: 4gym-xanth.xan.sch.gr, photo.nocowanie.pl, bcocpa.com27 Δεκεμβρίου 2018

Νέα εικόνα στον τίτλο μας (2)

Μετά από σχεδόν εφτά χρόνια το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώθηκε εμφανισιακά. Α­πέ­κτη­σε νέ­α εικόνα στον τίτλο του και άλλαξε το φόντο, ενώ γίνεται προσπάθεια να εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο εύχρηστα τα περιεχόμενα με το –πολύ πλέον– υλικό του.
● Ταυτόχρονα συνεχίζω το... διάβασμα, ώστε να παρουσιάζεται όμορφο και λει­τουρ­γι­κό σε κάθε συσκευή (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ). Δεν είναι κάτι εύ­κο­λο, υ­πάρ­χουν αποτυχίες και επιτυχίες, αλλά η μελέτη είναι ωραίο πράγμα.

Η παλιά μας εικόνα (2012-2018)...
...και η καινούργια (2018- )

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρωταγωνιστές είναι τα κείμενα και το άλλο υλικό των αναρτήσεων. Καλή μας συνέχεια!
ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ