16 Φεβρουαρίου 2019

Σε επίπεδα-ρεκόρ τα επιβλαβή
αέρια το 2017

«Καμπανάκι» για την κλιματική αλλαγή

από τις εφημερίδες - Νοέμβριος 2018

Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο οποίο ο­φεί­λε­ται η υπερθέρμανση του πλανήτη, έφθασαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ στην α­τμό­σφαι­ρα της Γης το 2017, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, που ζητεί τη λήψη επειγόντως μέ­τρων για την ανατροπή της τάσης. «Τα επιστημονικά δεδομένα είναι α­δι­αμ­φι­σβή­τη­τα. Εάν δε μειώσουμε γρήγορα τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι κλι­μα­τι­κές αλλαγές θα έχουν αναπότρεπτες και όλο και πιο καταστροφικές συ­νέ­πει­ες για τη ζωή στη Γη», δήλωσε ο Πέτερι Τάλας, γενικός γραμματέας της Πα­γκό­σμι­ας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων που προ­κα­λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, του διοξειδίου του άν­θρα­κα (CO2), του μεθανίου (CH4) και του υποξειδίου του αζώτου (N2O), αυ­ξή­θη­καν περαιτέρω το περασμένο έτος, για να φθάσουν σε επίπεδα ρεκόρ σε πα­γκό­σμι­α κλίμακα. «Τίποτε δεν παραπέμπει σε ανατροπή αυτής της τάσης, που α­πο­τε­λεί ωστόσο καθοριστικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, της ανόδου της στάθμης των θαλασσών, της οξίνισης των ωκεανών και της αύξησης του α­ριθ­μού και της έντασης των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων», προ­ει­δο­ποι­εί η Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κρατούν μέρος της α­κτι­νο­βο­λί­ας του ήλιου στην ατμόσφαιρα, η οποία, κατά συνέπεια, υ­περ­θερ­μαί­νε­ται. Οι συνέπειες του φαινομένου έχουν αυξηθεί κατά 41% από το 1990. Και το δι­ο­ξεί­δι­ο του άνθρακα είναι ο κύριος υπεύθυνος του φαινομένου αυτού.


Η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύ ζοφερή πραγματικότητα και δεν πρόκειται να υ­πο­χω­ρή­σει. Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκονται τα νησιωτικά κράτη, τα οποία κινδυνεύουν να αφανιστούν εξαιτίας της αύξησης στη στάθμη των θα­λάσ­σι­ων υδάτων. Ένα από αυτά, το Βανουάτου, αποφάσισε να αντιδράσει και να μη­νύ­σει τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων, καθώς και τα βιομηχανικώς α­νε­πτυγ­μέ­να κράτη που τις χρησιμοποιούν, για τον ρόλο τους στη δημιουργία κα­τα­στρο­φι­κής κλιματικής αλλαγής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του νη­σιού που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.Μιλώντας στην εικονική διάσκεψη κορυφής του φόρουμ των κλιματικώς ευ­ά­λω­των, ο Ραλφ Ρεγκενβάνου δήλωσε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γί­νο­νται αισθητές πρώτα, αλλά και με σκληρότερο τρόπο, από αυτούς που δεν έ­χουν καμία ευθύνη για αυτήν. «Το Βανουάτου βρίσκεται στην πρώ­τη γραμμή της κλι­μα­τι­κής αλλαγής και παρ’ όλα αυτά ωφεληθήκαμε λι­γό­τε­ρο από την εκ­με­τάλ­λευ­ση των ορυκτών καυσίμων που την προκάλεσε», δήλωσε ο Ρεγκενβάνου. «Η κυβέρνησή μου αναζητεί μεθόδους να χρησιμοποιήσει το νο­μι­κό σύστημα, προ­κει­μέ­νου να μετακυλίσει το κόστος της κλιματικής προ­στα­σί­ας πίσω στις ε­ται­ρεί­ες ορυκτών καυσίμων, στους οικονομικούς οργανισμούς και στις κυ­βερ­νή­σεις που δραστικά δημιούργησαν αυτή την απειλή για τη χώρα μου», κατέληξε ο Ρεγκενβάνου.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (23.11.2018)


14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δούναβης
(διαδραστική παρουσίαση)

Ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της ηπείρου μας περνάει από 10 ευρωπαϊκές χώ­ρες. Πα­­τή­στε στην εικόνα και δείτε τμήματα της διαδρομής του (κλικ στα κα­ρα­βά­κια) αλ­λά και πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους μεγαλύτερους παραπόταμούς του.


Τα κράτη της Ευρώπης
(πίνακας δεδομένων)

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τις χώρες της Ευρώπης. Επιλέξτε μία ή δύο φο­ρές τον τίτ­λο της στήλης που σας ενδιαφέρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύ­ξου­σα ή φθί­νουσα σει­ρά:

Η βλάστηση της Ευρώπης
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη ζώνη βλάστησης που σας ενδιαφέρει και ε­νη­με­ρω­θεί­­τε για τα βασικά χαρακτηριστικά της:
Τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα:
10 Φεβρουαρίου 2019

Δημιουργίες με κολάζ

Τα πρωτάκια του Ολοήμερου εμπνέονται από
τα περιοδικά που μαζέψαμε για α­να­κύ­κλω­σηΓεμάτα περηφάνια θέλουν να φωτογραφηθούν με τα
έργα τους και μα­θαί­νουν έναν σπουδαίο κανόνα:Εμείς τα παιδιά δε δημοσιεύουμε ποτέ φωτο-
γραφίες με το πρόσωπό μας στο διαδίκτυο!Εκτός αν χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας!


Και διασκεδάζουμε και παραμένουμε ασφαλείς!


9ο Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής
Α΄ τάξη | Ολοήμερο | 2018-20193 Φεβρουαρίου 2019

Δημιουργίες με καθημερινά αντικείμενα

Κάποιες φορές, όποτε ολοκληρώνουμε τις εργασίες στο Ολοήμερο, βλέπουμε με άλ­λο μάτι τα υλικά της κασετίνας μας, ακόμη και αντικείμενα που σκοπεύαμε να πε­τά­ξου­με:Να ’ναι καλά η φαντασία μας!
9ο Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής
Α΄ τάξη | Ολοήμερο | 2018-2019
ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ