29 Σεπτεμβρίου 2015

Άνθρακας ο θησαυρός της Αλάσκας

Από τις εφημερίδες - Σεπτέμβριος 2015

Μια είδηση που μοιάζει να ξεπήδησε κατευθείαν από το βιβλίο των Φυσικών μας. Πα­ρα­­τη­ρή­στε τη δημοσιογραφική γλώσσα και προσέξτε το λεξιλόγιο που μα­θαί­νου­με αυ­τόν τον και­ρό στο κεφάλαιο της Ενέργειας:


Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λογοπαίγνιο στον τίτλο της είδησης. Η φράση «άν­θρα­κες ο θησαυρός» αναφέρεται σε ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται στις ελ­πί­δες ή στις προσ­δο­κί­ες μας. Παράλληλα μας κλείνει το μάτι, αφού οι (ο­ρυ­κτοί) άν­θρα­κες εί­ναι κι αυ­τοί μια πηγή ενέργειας που βρίσκουμε στο υ­πέ­δα­φος!

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (29.09.2015) - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com

Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

Πατήστε στις εικόνες:Ο Διαφωτισμός

Ο 17ος και ο 18ος αιώνας είναι για την Ευρώπη η περίοδος του Απολυταρχισμού. Οι η­γε­μό­νες της έχουν απόλυτη εξουσία, ενώ οι πολεμικές αναμετρήσεις είναι συ­χνές και σκλη­ρές. Σε μια από αυτές μάλιστα, τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648), θα χά­σει τη ζω­ή του το 1/3 περίπου από τους κατοίκους των γερμανικών πε­ρι­ο­χών.


Όμως η Αναγέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση και οι Γεωγραφικές Α­να­κα­λύ­ψεις των προ­η­γού­με­νων αιώνων εξακολουθούν να επηρεάζουν τους Ευ­ρω­παί­ους:
★ Στη Γαλλία, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες προωθούνται αλλαγές με σκοπό τον σε­βα­­σμό στους νόμους και τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας.
★ Στην Αγγλία, με τον «Χάρτη των Δικαιωμάτων» του 1689, ενισχύεται η εξουσία του Κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της απόλυτης μοναρχίας.

Η μεγάλη τομή, ωστόσο, έρχεται με τον Διαφωτισμό, το σπουδαιότερο πνευ­μα­τι­κό κί­νη­μα στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Οι ιδέες του δεν επηρεάζουν μό­νο τις κυ­ρί­αρ­­χες ι­δε­ο­λο­γι­κές τάσεις της εποχής αλλά εξακολουθούν να δι­α­μορ­φώ­νουν τη σύγ­χρο­­νη σκέψη.


Ο Διαφωτισμός ξεκινά από την Αγγλία, καλλιεργείται όμως κυρίως στη Γαλλία. Οι εκ­φρα­­στές του αμφισβητούν τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες και πι­στεύ­ουν ότι ο φω­τι­σμός του ανθρώπου μέσω της παιδείας θα τον βοηθήσει να κα­τα­νοή­σει τα δι­και­ώ­μα­τά του. Οι Δι­α­φω­τι­στές εναντιώνονται στη θανατική ποι­νή και στα βα­σα­νι­στή­ρι­α, στη δουλεία και στον πόλεμο. Ο Βολτέρος μιλά για την α­νε­ξι­θρη­σκί­α, ο Ρουσό για την ελευθερία και την ι­σό­τη­τα, ο Λοκ και ο Μο­ντε­σκιέ για την αξία των νόμων.

(περισσότερα αποφθέγματα βρίσκονται εδώ)

Συνέπειες του Διαφωτισμού

1 Οι νέες αυτές ιδέες επεκτείνονται και στην επιστήμη. Μελετάται το φαι­νό­με­νο του η­­λε­κτρι­σμού και ο Βόλτα κατασκευάζει την πρώτη μπαταρία. Ο Νεύ­τω­νας α­να­κα­λύ­πτει τον νό­μο της βαρύτητας, η Χημεία προοδεύει εντυπωσιακά, ε­νώ στην Ιατρική χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ο εμβολιασμός, για να αντιμετωπιστούν δι­ά­φο­ρες με­τα­δο­τι­κές α­σθέ­νει­ες και κυρίως η ευ­­λο­γιά.

Ο Άγγλος Ισαάκ Νιούτον
(Νεύτωνας στα ελληνικά)
θεωρείται ο «πατέρας»
της Φυσικής.
2 Ανανεώνονται επίσης και μορφές της τέχνης όπως η λογοτεχνία και η μου­σι­κή. Γρά­­φο­νται αξεπέραστα μυθιστορήματα (π.χ. «Ροβινσώνας Κρούσος», «Τα τα­ξί­δια του Γκιού­­λι­βερ»), ενώ κλασικοί συνθέτες, όπως ο Μπαχ και ο Μότσαρτ, δη­μι­ουρ­γούν τα φη­μι­σμέ­­να μου­σι­κά έργα τους.

 

3 Παράλληλα εξελίσσεται και η τεχνολογία. Σημαντικές εφευρέσεις τού 18ου αι­ώ­να εί­­ναι οι εξής:


4 Οι ιδέες του Διαφωτισμού, τέλος, επηρεάζουν καθοριστικά τις δύο μεγάλες ε­πα­να­στά­­σεις του 18ου αιώνα, την Αμερικανική (1776) και τη Γαλλική (1789), κα­θώς και την Ελ­­λη­νι­κή που θα ακολουθήσει (1821).

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: aardvarkalley.blogspot.com (1), podilato98.blogspot.com (2-3,6-7), el.wikipedia.org (4), comickingdom.co.uk (5)


28 Σεπτεμβρίου 2015

Γρήγορες πράξεις με το 10 και την παρέα του

Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, το 100 και το 1.000

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε επίπεδο (στο δεύτερο θα συναντήσετε και δε­κα­δι­­κούς). Μην ξεχνάτε ότι το σύμβολο της διαίρεσης είναι λίγο διαφορετικό στα αγ­γλι­­κά, καθώς και ό­­τι η υποδιαστολή σημειώνεται με τελεία:


ΠΗΓΗ: DIGITAL ZOOT - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathsframe.co.uk

παίρνω - περνώ

Οι λέξεις που μοιάζουν στην προφορά αλλά έχουν διαφορετική σημασία λέ­γο­νται πα­ρώ­­νυ­μα: αμαρτωλός - αρματολός, αμυγδαλές - αμυγδαλιές

Τα παρώνυμα που διαφέρουν μόνο στον τόνο ονομάζονται τονικά παρώνυμα: γέ­ρος - γε­ρός, γέρνω - γερνώ, παίρνω - περνώ

Το τελευταίο ζευγάρι ευθύνεται για πολλά ορθογραφικά λάθη. Ένας τρόπος για να θυ­­μό­­μα­­στε τα [ε] του «παίρνω» και του «περνώ» είναι οι παρακάτω εικόνες:

Το «παίρνω» γράφεται με το δίψηφο αι, γιατί (νιαμ νιαμ!) ένα μόνο γράμμα δε μου φτάνει!
Όταν «περνώ» από κάπου, χρησιμοποιώ μόνο ένα γράμμα, το ε, για να μη σηκώνω μεγάλο βάρος. Άλλωστε η τσάντα κάθε πρωί είναι αρκετή!

Ένας άλλος τρόπος είναι να θυμόμαστε την πινακίδα που υπάρχει κοντά σε σχο­λεί­α:


Μη φοβάστε, κανείς δεν παίρνει παιδιά από τον δρόμο! Η επιγραφή ενημερώνει α­­πλώς τους ορθογράφους οδηγούς ότι περνούν παιδιά και πρέπει να προσέχουν!


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: bodybuilding.com, 2: cvltnation.com)

Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις

Στη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα αρκετοί Ευρωπαίοι εξερευνούν ά­γνω­στα μέ­­­χρι τό­τε εδάφη του πλανήτη μας αναζητώντας χρυσάφι και μπα­χα­ρι­κά. Οι τολ­­μη­­ροί αυ­τοί θα­λασ­σο­πό­ροι ταξιδεύουν ώς τα πέρατα του κόσμου, α­ξι­ο­ποι­ώ­ντας την ε­­πι­­στή­­μη της Γε­ω­γρα­φί­ας αλλά και εφευρέσεις όπως η μα­γνη­τι­κή πυ­ξί­δα.
◾ Περιπλέουν την Αφρική φθάνοντας στην Ασία αλλά κατευθύνονται και δυτικά, α­­να­­κα­­­λύ­­πτο­­ντας τυχαία τον Νέο Κόσμο, δηλαδή την αμερικανική ήπειρο.


Χάρτης των μεγάλων εξερευνητικών ταξιδιών (15ος-16ος αι.)


Τα σημαντικότερα ταξίδια

Τέσσερις είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί σε αυτά τα πρωτόγνωρα και ε­ντυ­πω­σι­α­κά τα­­ξί­­­δια:

1-2 Ο Πορτογάλος Βαρθολομαίος Ντιάζ ανακαλύπτει το Ακρωτήριο της Καλής Ελ­­πί­­δας στη νότια Αφρική. Δέκα χρόνια μετά ο συμπατριώτης του Βάσκο Ντα Γκά­μα α­­κο­­λου­­θεί την ί­δια πορεία και διαπλέει τον Ινδικό Ωκεανό.


3 Ο Χριστόφορος Κολόμβος κατευθύνεται προς την Ινδία από τα δυτικά. Θέλει να α­­να­­­κα­­λύ­­ψει έναν νέο, συντομότερο δρόμο προς τη Νοτιοδυτική Ασία, ώστε η με­­τα­­φο­­ρά των μπα­χα­ρι­κών της προς την Ευρώπη να κοστίζει λιγότερο στην Ι­σπα­νί­α. Στην πο­­ρεί­­α του ό­μως ανακαλύπτει μια νέα ήπειρο.
Το όνομά της (Αμερική) οφείλεται στον Αμέρικο Βεσπούτσι, ο οποίος θα α­­κο­­λου­­θή­­σει αρ­γό­τε­ρα την πορεία του Κολόμβου.


Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται στην αμερικανική ήπειρο


4 Ο Μαγγελάνος πραγματοποιεί για λογαριασμό της Πορτογαλίας τον πρώτο πε­ρί­πλου της Γης και αποδεικνύει τη σφαιρικότητά της.


Συνέπειες των Ανακαλύψεων

Τα ταξίδια αυτά έχουν σημαντικές συνέπειες για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κό­σμο. Οι Ευ­ρω­παί­οι ιδρύουν αποικίες στις νέες χώρες, εκμεταλλεύονται τους ι­θα­γε­νείς πλη­θυ­­σμούς και πλουτίζουν από αυτούς. Συγκεκριμένα:

1 Η Αμερική κυριαρχείται από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ιδρύουν αποικίες στις νέ­ες πε­ρι­ο­χές και έρχονται σε επαφή με τους αρχαίους λαούς τους, όπως οι Ίνκας και οι Αζ­­τέ­κοι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουν τους ιθαγενείς με πε­ρι­φρό­νη­ση, τους εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται, τους υποδουλώνουν και τελικά κα­τα­στρέ­φουν τον πο­λι­τι­σμό τους.


Ισπανοί στρατιώτες καταστρέφουν λατρευτικά είδωλα των ιθαγενών


2 Νέα είδη διατροφής και πολύτιμα μέταλλα φτάνουν στην Ευρώπη από τις νέ­ες α­ποι­κί­­ες, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα και να γεν­νη­θεί ο κα­πι­τα­λι­σμός, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα μέχρι τις μέ­ρες μας. Ι­δρύ­ο­νται νέες τρά­­πε­ζες, καθώς και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που α­ντα­γω­νί­ζο­νται μεταξύ τους.

3 Παράλληλα εισάγονται και καλλιεργούνται άγνωστα μέχρι τότε φυτά (κα­λα­μπό­κι, πα­­τά­τα, ντομάτα, καπνός, καφές κ.ά.). Στη γεωργία χρη­σι­μο­ποι­ού­νται νέες τε­χνι­κές, ό­πως το ά­νοιγ­μα αυλακιών για τη σπορά και το λίπασμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1487. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ στη Νότια Αφρική.
1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος στην Κεντρική Αμερική.
1497-1498. Ο Βάσκο ντα Γκάμα στην Ινδία.
1519-1522. Ο γύρος της Γης από τον Μαγγελάνο.
1519-1521. Οι Ευρωπαίοι κα­τα­στρέ­φουν τον πολιτισμό των Αζτέκων.
1531-1533. Οι Ευρωπαίοι κα­τα­στρέ­φουν τον πολιτισμό των Ίνκας.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006 (1), podilato98.blogspot.com (2-3 και 6: english-online.at, 4: Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης), Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης (5,7)


Πηγές ενέργειας

Σχεδόν όλη η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την α­κτι­­νο­βο­λί­α του Ήλιου. Με διαφορετικά «πρόσωπα», με διαφορετικές μορφές, έ­να μέ­ρος της ε­νέρ­γει­ας που ακτινοβολεί ο Ήλιος, αποθηκεύεται στη Γη σε δι­ά­φο­ρες «α­πο­θή­κες» ε­νέρ­γει­ας, που τις ονομάζουμε πηγές ενέργειας.

Πηγές ενέργειας αποτελούν ο Ήλιος, τα τρόφιμα, το πετρέλαιο και το φυσικό α­έ­ρι­ο, οι ο­ρυ­κτοί άνθρακες, η βιομάζα, ο άνεμος και το νερό.
◾ Πηγές ενέργειας αποτελούν, επίσης, η γεωθερμία και η σχάση πυρήνων. Αυτές εί­ναι οι μό­νες πηγές που δεν προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία.


1 Ήλιος

Ο Ήλιος ακτινοβολεί αδιάκοπα ενέργεια στο σύμπαν. Η ενέργειά του είναι πυ­ρη­νι­κή, δη­­λα­δή προέρχεται από τη σύντηξη (συνένωση) πυρήνων υδρογόνου και τη δη­μι­ουρ­γί­α πυ­ρή­νων ενός χημικού στοιχείου που λέγεται ήλιο.

Από την ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος ένα πολύ μικρό μέρος φτάνει στη Γη ως φως (φω­τει­νή ενέργεια) και θερμότητα. Κι όμως, αυτό είναι αρκετό για να συ­ντη­ρεί τη ζωή στον πλανήτη μας.


Με την ενέργεια του Ήλιου λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς και οι η­λι­α­κοί θερ­μο­σί­φω­νες.
◾ Οι φωτοβολταϊκοί με­τα­τρο­πείς με­τα­τρέ­­πουν την ενέργεια από το φως του Ή­λιου σε η­­λε­κτρι­κή ενέργεια.
◾ Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες χρη­σι­μο­ποι­ού­­νται σε κατοικίες (αλλά και σε ε­­παγ­γελ­­μα­­τι­­κούς χώρους) για τη θέρ­μαν­ση του νε­ρού.

Ωστόσο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ό­λες σχε­δόν οι πηγές ενέργειας που χρη-

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

σι­μο­ποι­­ού­με έχουν δημιουργηθεί α­πό την ε­νέρ­γει­α του Ήλιου.

2 Τρόφιμα

Η ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων προ­έρ­χε­­ται ά­με­σα ή έμμεσα από τον Ήλιο. Τα φυτά αναπτύσσονται χάρη στην ε­νέρ­γει­α που α­κτι­­νο­βο­λεί ο Ήλιος, ενώ τα ζώα τρέ­φο­νται με φυ­τά (φυτοφάγα) ή με ζώα που τρέφονται με φυτά (σαρ­κο­φά­γα).


Από τα τρόφιμα παίρνουμε την απαραίτητη ενέργεια για τις διάφορες λει­τουρ­γί­ες του ορ­­γα­νι­σμού μας. Δεν είναι όμως αποθηκευμένη η ίδια ενέργεια σε όλα τα τρό­φι­μα. Στη ζά­χα­ρη, για παράδειγμα, είναι αποθηκευμένη πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρη ε­νέρ­γει­α απ’ ό,τι στην ί­δια πο­σό­τη­τα ψωμιού.

3-4 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Συνήθως όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει και φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματά τους δη­μι­­ουρ­γή­θη­καν από διάφορους ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς που θά­φτη­καν στο υ­πέ­δα­φος πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Η χημική ε­νέρ­γει­α του πε­τρε­λαί­ου και του φυσικού αερίου προέρχεται, λοιπόν, από την ε­νέρ­γει­α που οι μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί αυτοί εί­χαν αποθηκεύσει από τον Ήλιο.Χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο, για να θερμάνουμε τα σπίτια μας, στα θερ­μο­η­λε­κτρι­κά ερ­γο­στά­σι­α της ΔΕΗ, για την κίνηση πλοίων και αυτοκινήτων. Το φυσικό α­έ­ρι­ο χρη­σι­μο­­ποι­εί­ται ως καύσιμο σε πολλά εργοστάσια αντί για πετρέλαιο, σε με­τα­φο­ρι­κά μέ­σα (λεω­φορεία) και για θέρμανση.

5 Ορυκτοί άνθρακες

Οι ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται στο υπέδαφος. Σχηματίστηκαν εκεί κατά τη δι­άρ­κει­α πολ­λών εκατομμυρίων χρόνων από φυτικές ουσίες που θάφτηκαν μετά α­πό φυσικές κα­τα­στρο­φές. Η χημική ενέργεια στους γαιάνθρακες προέρχεται, ε­πο­μέ­νως, από την ενέργεια που είχαν αποθηκεύσει τα φυτά καθώς α­να­πτύσ­σο­νταν.


Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους γαιάνθρακες ήταν από τις πρώτες πη­γές που α­ξι­ο­ποι­ή­θη­καν από τον άνθρωπο. Σήμερα τους χρησιμοποιούμε ως καύ­σι­μο στα θερ­μο­­η­λε­κτρι­κά εργοστάσια της ΔΕΗ και γενικότερα για θέρμανση.

6 Βιομάζα

Στη βιομάζα περιλαμβάνονται οι κομμένοι κορμοί δέντρων, οι ξεροί θάμνοι, τα ά­χυ­ρα, τα καυ­σό­ξυ­λα, τα πριονίδια, τα υπολείμματα από την επεξεργασία της ε­λιάς και του βαμ­­βα­κιού και άλλα τέτοια υλικά φυτικής ή ακόμη και ζωικής προ­έ­λευ­σης. Όλα ο­φεί­λουν την ύ­παρ­ξή τους στην ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ή­λιος.


Η χρήση της βιομάζας στη χώρα μας δεν είναι διαδεδομένη και περιορίζεται κυ­ρί­ως σε α­γρο­τι­κές περιοχές για το μαγείρεμα και τη θέρμανση κατοικιών, κα­θώς και για θέρμανση θερ­μο­κη­πί­ων και ελαιουργείων.

7-8 Άνεμος και νερό

Οι άνεμοι δημιουργούνται καθώς οι διάφορες περιοχές της Γης θερμαίνονται σε δι­α­φο­­ρε­τι­κό βαθμό από τον Ήλιο. Η ανεξάντλητη ενέργεια του ανέμου ήταν από τις πρώ­τες πηγές ε­νέρ­γει­ας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρό­νια. Η α­ξι­ο­ποί­η­ση της ε­νέρ­γει­άς του γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, οι ο­ποί­ες μετατρέπουν την αιολική ε­νέργεια σε ηλεκτρική. Στα αιολικά πάρκα δε­κά­δες α­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες με­τα­τρέ­πουν ενέρ­γεια αρκετή για τις ανάγκες ενός μικρού οι­κι­σμού.

Οι βροχές δημιουργούνται καθώς το νερό στις λίμνες και στη θάλασσα θερ­μαί­νε­ται α­πό την ακτινοβολία του Ήλιου, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται πά­λι στα ψη­λό­τε­ρα στρώ­μα­τα της ατμόσφαιρας, που είναι ψυχρότερα. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια του νε­ρού που πέ­φτει ορμητικά για τη λειτουργία των υ­δρο­η­λε­κτρι­κών εργοστασίων της ΔΕΗ.


Ένα μέρος, λοιπόν, της θερμότητας που ακτινοβολεί ο Ήλιος, μετατρέπεται σε κι­νη­τι­κή ε­νέρ­γει­α του αέρα και σε δυναμική ενέργεια του νερού, το οποίο με τις βρο­χές με­τα­­φέ­ρε­ται στις λίμνες και στα ποτάμια που βρίσκονται πιο ψηλά από την επιφάνεια της θά­­λασ­σας.

9 Γεωθερμία

Στο εσωτερικό της Γης, σε μεγάλο βάθος, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και η θερ­­μι­κή ενέργεια είναι μεγάλη. Οι γεωθερμικές πηγές είναι ορύγματα βαθιά στη γη, α­πό τα ο­ποί­α αναβλύζουν ατμοί ή νερό με υψηλή θερμοκρασία.


Αξιοποιούμε αυτήν την ενέργεια μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική για τη λει­τουρ­γί­α πολ­­λών εργοστασίων. Την αξιοποιούμε επίσης για τη θέρμανση νε­ρού και για οικιακή χρή­ση.

10 Σχάση πυρήνων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την αξιοποίηση της ενέργειας που εί­ναι α­πο­θη­­κευ­μέ­νη στους πυρήνες των ατόμων, από τα οποία αποτελείται η ύ­λη.


Η θερμότητα που απελευθερώνεται από τη σχάση πυρήνων μετατρέπεται σε η­λε­κτρι­κή ε­­νέρ­­γει­­α στα πυρηνικά εργοστάσια, καθώς και σε πυρηνοκίνητα πλοία και υ­πο­βρύ­χι­α.

Η χρήση όμως της πυρηνικής ενέργειας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Στη χώ­ρα μας δεν υπάρχουν τέτοια εργοστάσια, γιατί η σεισμικότητα της Ελλάδας κα­θι­στά τη λει­τουρ­γί­­α τους ιδιαίτερα επικίνδυνη.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1), Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (2,4-5,9-11,13,15,18-21,23), zeronpower-ge.com (3), photovoltaic.eu.com (6), suntsanatos.ro (7), pewartaekbis.com (8), imagebase.lib.vt.edu (12), philenews.com (14), aftodioikisi.gr (16-17), ecotimes.gr (22), ocio.facilisimo.com (24), contra.gr (25)


27 Σεπτεμβρίου 2015

Ελέγχω το γραπτό μουΚάθε φορά που γράφω ένα κείμενο το ξαναδιαβάζω. Προσέχω τα δέ­κα ση­μεί­α που α­κο­λου­θούν και διορθώνω ό,τι χρειάζεται:

1 Τι ήθελα να γράψω; Ποιος ήταν ο σκοπός μου; Τον πέτυχα;

2 Οργάνωσα το γραπτό μου σε παραγράφους;

3 Πώς είναι η ορθογραφία; Χρησιμοποίησα το λεξικό μου;

4 Χρησιμοποίησα σωστά τις τελείες, τα κόμματα και τα άλλα σημεία στίξης;

5 Χρησιμοποίησα συνώνυμες λέξεις ή επαναλαμβάνω συχνά τις ίδιες και τις ί­διες;

6 Τι μου άρεσε περισσότερο από όσα έγραψα;

7 Τι θα μπορούσα να έχω γράψει καλύτερα; Πώς μπορώ να το γράψω τώρα;

8 Τι θα μπορούσα να γράψω ακόμη; Τι θα μπορούσα να αφαιρέσω;

9 Θα καταλάβουν το κείμενο οι συμμαθητές μου; Ποια σημεία θα τους α­ρέ­σουν πε­­ρισ­σό­τε­ρο και ποια λιγότερο;

10 Πώς είναι η εμφάνιση του γραπτού μου; Είναι καθαρό και καλογραμμένο; Μπο­­ρεί να το διαβάσει κανείς εύκολα;


ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: 365lettersblog.blogspot.com, podilato98.blogspot.com (από ruralramblings.com)

Stand by MeWhen the night has come and the land is dark
and the moon is the only light we’ll see,
no, I won’t be afraid, oh I won’t be afraid
just as long as you stand –stand by me!

So darlin’, darlin’, stand by me!
Oh stand by me, oh stand...
Stand by me, stand by me!

If the sky that we look upon should tumble and fall
or the mountain should crumble to the sea,
I won’t cry, I won’t cry; no, I won’t shed a tear
just as long as you stand –stand by me!

And darlin’, darlin’, stand by me!
Oh stand by me, oh stand now...
Stand by me, stand by me!

Darlin’, darlin’, stand by me...

Whenever you’re in trouble, won’t you stand by me?
Oh stand by me, oh stand now...ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ben E. King / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 1961

Τα μονοπάτια της ενέργειας

Η ενέργεια μπορεί να εμφανίζεται με πολλές μορφές (βλ. εδώ), να αποθηκεύεται αλ­λά και να μετασχηματίζεται. Η συνολική ενέργεια στο σύμπαν, πάντως, πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρή.

Πατήστε στην εικόνα και ξεκινήστε από τις οδηγίες που υπάρχουν στο αγγλικό ε­ρω­τη­­μα­τι­κό. Κάντε διαδοχικά κλικ στα στοιχεία που σχετίζονται ενεργειακά και δώστε ζω­ή στην πε­ρι­ο­χή!ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ