29 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας

Κάθε περιφέρεια έχει συγκεκριμένη έκταση και αριθμό κατοίκων, ενώ μια πόλη, ό­χι α­πα­ραί­τη­τα η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, έχει οριστεί ως έδρα της.


Κάθε περιφέρεια, επίσης, υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες και πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­ναν αριθμό από δήμους.
★ Οι περισσότερες ΠΕ βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13) και οι λι­γό­τε­ρες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (3).
★ Οι περισσότεροι δήμοι βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (66) και οι λι­γό­τε­ροι στην Πε­ρι­φέ­ρει­α Ιονίων Νήσων (7).


Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και δείτε σύντομες πληροφορίες για κά­θε περιφέρεια:

[Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας]

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


27 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (13)

Περιφέρεια Κρήτης


Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα. Αποτελείται από την Κρήτη, το πρώ­­το σε έκταση νησί της Ελλάδας και πέμπτο στη Μεσόγειο, αλλά και τα νη­σά­κια που βρί­σκο­νται κοντά στις ακτές της (Γαύδο, Γαυδοπούλα, Δία, Διο­νυ­σά­δες, Κου­φο­νή­σι, Χρυ­σή κ.ά.).


Είναι η ένατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από το Μπρουνέι και το Τρι­νι­ντάντ και Τομπάγκο, μικρότερη από το Πουέρτο Ρίκο και την Κύπρο) και η πέ­μπτη σε πλη­θυ­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (12)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Αποτελείται από το νότιο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.


Ειδικότερα, απαρτίζεται από το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και το νη­σιω­τι­κό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων.


Είναι η δέκατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από το Τρι­νι­ντάντ και Το­­μπά­­γκο και τη Γαλλική Πολυνησία, μικρότερη από το Μπρουνέι και το Που­έρ­το Ρί­κο) και η δέ­­κα­­τη, επίσης, σε πληθυσμό.


 • Έκταση: 5.286 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Πληθυσμός: 309.015 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Έδρα: Ερμούπολη (στον δήμο Σύρου).
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Ρόδος, Κως, Κά­λυ­μνος.
 • Περιφερειακές ενότητες (13): Εννέα στις Κυκλάδες (Κέας-Κύθνου, Σύρου, Άν­δρου, Τή­­νου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Νά­ξου, Θήρας) και τέσσερις στα Δω­δε­κά­νη­σα (Κα­λύ­­μνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου). (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Δήμοι: 34.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


26 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (11)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Αποτελείται από το βόρειο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.


Είναι η ενδέκατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από τη Σαμόα και το Λου­­ξεμ­­βούρ­­γο, μικρότερη από το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Γαλλική Πο­λυ­νη­σί­α) και η τε­­λευ­­ταί­­α σε πλη­θυσμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (10)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νη­σιών του Ι­­ο­­νί­­ου Πελάγους. Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, νότια της Πε­λο­πον­νή­σου, α­νή­κουν στην Πε­­ρι­­φέ­­ρει­­α Αττικής.


Είναι η τελευταία σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από τον Μαυ­ρί­κι­ο και τις Κομόρες, μικρότερη από το Λουξεμβούργο και τη Σαμόα) και η προ­τε­λευ­ταί­α σε πλη­θυ­­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (9)

Περιφέρεια Πελοποννήσου


Αποτελείται από το μεγαλύτερο μέρος του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πε­λο­πον­νή­­σου. Η Αχαΐα και η Ηλεία (στα ΒΔ) ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ­λά­δας, ε­νώ ο­­ρι­­­σμέ­­να εδάφη στα ανατολικά είναι τμήμα της Περιφέρειας Ατ­τι­κής.


Είναι η τρίτη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από το Ανατολικό Τι­μόρ και τις Μπαχάμες, μικρότερη από τη Σουαζιλάνδη και το Κουβέιτ) και η έ­βδο­μη σε πλη­θυσμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


25 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (8)

Περιφέρεια Αττικής


Είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει δημιουργηθεί από εδάφη τριών γε­ω­γρα­φι­κών δι­­α­­με­­ρι­­σμά­­των: της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Νη­σιών του Ι­ο­νί­ου Πε­­­λά­­γους (Επτάνησα).
★ Το ηπειρωτικό της τμήμα αποτελείται από τη χερσόνησο της Αττικής (ΝΑ Στε­ρε­ά Ελ­­λά­δα) και μια μικρή περιοχή στη βόρεια και α­να­το­λι­κή χερσόνησο της Αρ­γο­λί­δας (α­να­­το­λι­κή Πε­­λο­­πόν­­νη­­σος). Η χερσόνησος της Αττικής, μάλιστα, κα­τα­λαμ­βά­νει το με­γα­λύ­­τε­ρο μέρος της περιφέρειας (το 77%).
★ Το νησιωτικό της τμήμα αποτελείται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού (Σα­λα­μί­να, Αί­­­γι­­να, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες κ.ά.), αλλά και τα νησιά Κύθηρα και Α­ντι­κύ­θη­ρα στα νό­­τι­­α της Πελοποννήσου, που ιστορικά συγκαταλέγονται στα Ε­πτά­νη­σα.


Είναι η προτελευταία σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από τη Σα­μό­α και το Λουξεμβούργο, μικρότερη από το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Γαλ­λι­κή Πο­λυ­νη­σί­α), αλ­λά η πρώτη σε πληθυσμό.
★ Είναι μάλιστα και η πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια, αφού, παρά τη μικρή της έ­κτα­­ση, συγκεντρώνει εντυπωσιακά μεγάλο πληθυσμό. Περισσότερα μπο­ρεί­τε να δεί­τε εδώ.


 • Έκταση: 3.808 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Πληθυσμός: 3.828.434 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Έδρα (και μεγαλύτερη πόλη): Αθήνα.
 • Περιφερειακές ενότητες (8): Πέντε στο λε­κα­νο­πέ­δι­ο της Αθήνας (Βόρειας Α­θή­νας, Κε­­ντρι­­κής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυ­τι­κής Αθήνας, Πειραιά) και τρεις στις υ­πό­λοι­πες πε­­­ρι­­ο­­χές (Νήσων, Α­να­το­λι­κής Ατ­τι­κής, Δυτικής Αττικής). (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Δήμοι: 66.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


24 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (7)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Αποτελείται από το μεγαλύτερο μέρος του γεωγραφικού διαμερίσματος της Στε­ρε­άς Ελ­­λά­δας. Η Αιτωλοακαρνανία (στα δυτικά) ανήκει στην Περιφέρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ενώ η Ατ­­τι­­κή (στα ΝΑ) είναι τμήμα της ομώνυμης πε­ρι­φέ­ρει­ας.
★ Περιλαμβάνει την Εύβοια, το δεύτερο σε μέγεθος νησί της χώρας και έκτο στη Με­σό­­γει­ο, αλλά και τη Σκύρο, το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων.


Είναι η δεύτερη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από το Α­να­το­λι­κό Τι­­μόρ και τις Μπαχάμες, λίγο μικρότερη από τη Σουαζιλάνδη και το Κου­βέιτ) και η όγδοη σε πλη­­θυ­­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (6)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Αποτελείται από το δυτικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Στερεάς Ελ­λά­δας και το ΒΔ τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου.


Είναι η έκτη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από την Γκά­μπι­α και την Τζα­­μάι­­κα, λίγο μικρότερη από το Κατάρ και το Βανουάτου) και η τέ­ταρ­τη σε πλη­θυ­σμό.


 • Έκταση: 11.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Πληθυσμός: 679.796 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Έδρα (και μεγαλύτερη πόλη): Πάτρα.
 • Περιφερειακές ενότητες (3): Μία στη Στε­ρε­ά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανίας) και δύ­ο στην Πε­­λο­­πόν­­νη­­σο (Αχαΐας, Ηλείας). (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Δήμοι: 19.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (5)

Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα. Περιλαμβάνει όλα τα νησιά των Σπο­­ρά­δων (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο και άλλα μικρότερα) εκτός από τη Σκύ­ρο και τις κο­­ντι­­νές της νησίδες, που ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελ­λά­δας (ΠΕ Εύ­βοι­ας).


Είναι η πέμπτη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από τις Μπα­χά­μες και το Μαυροβούνιο, λίγο μικρότερη από το Ανατολικό Τιμόρ) και η τρί­τη σε πλη­θυ­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


23 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (4)

Περιφέρεια Ηπείρου


Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα.


Είναι η όγδοη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από το Που­έρ­το Ρί­κο, λί­­γο μικρότερη από την Κύπρο) και η ένατη σε πληθυσμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (3)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Αποτελείται από το δυτικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μα­κε­δο­νί­ας και εί­­ναι η μοναδική περιφέρεια που δε βρέχεται από θάλασσα.
Συχνά αποκαλείται «ενεργειακή καρδιά» της Ελλάδας, αφού στο έδαφός της πα­­ρά­­γο­­νται πε­­ρί­­που τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας.


Είναι η έβδομη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από την Κύ­προ, λί­γο μι­­κρό­­τε­­ρη από τον Λίβανο) και η ενδέκατη σε πληθυσμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (2)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Αποτελείται από το κεντρικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μα­κε­δο­νί­ας, με ε­­ξαί­­ρε­­ση το Άγιο Όρος που είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή.


Είναι η πρώτη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από τα νη­σιά Φί­τζι και το Κουβέιτ, λίγο μικρότερη από τη Σλοβενία και το Ισραήλ) και η δεύ­τε­ρη σε πληθυ­σμό.


 • Έκταση: 18.811 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Πληθυσμός: 1.880.297 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Έδρα (και μεγαλύτερη πόλη): Θεσ­σα­λο­νί­κη.
 • Περιφερειακές ενότητες (7): Πέλ­λας, Η­μα­θί­ας, Πιερίας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλ­­­κι­­δι­­κής, Σερρών. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Δήμοι: 38.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (1)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης


Αποτελείται από το ανατολικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μα­κε­δο­νί­ας και ο­­λό­­κλη­­ρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Περιλαμβάνει τα δύ­ο με­γά­λα νη­σιά του Θρα­­κι­­κού Πελάγους (Θάσο, Σαμοθράκη).


Είναι η τέταρτη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (λίγο μεγαλύτερη από τις Μπα­χά­μες και το Μαυροβούνιο, λίγο μικρότερη από το Ανατολικό Τιμόρ) και η έ­κτη σε πλη­θυ­σμό.


 • Έκταση: 14.157 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Πληθυσμός: 608.182 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
 • Έδρα: Κομοτηνή.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη, Ξάν­θη, Καβάλα.
 • Περιφερειακές ενότητες (6): Τρεις στη Μα­κε­δο­νί­α (Δράμας, Καβάλας, Θάσου) και τρεις στη Θράκη (Ξάνθης, Ροδόπης, Έ­βρου). (περισσότερα)
 • Δήμοι: 22.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


18 Νοεμβρίου 2016

Γεωγραφικά διαμερίσματα και περιφέρειες

Μόνο τρία από τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας ταυτίζονται με τις δι­­οι­­­κη­­τι­­κές περιφέρειες της περιοχής τους. Τα περισσότερα μοιράζονται σε δύο ή τρεις πε­­ρι­­­φέ­­ρει­­ες.
★ Με τις ομώνυμες περιφέρειες ταυτίζονται η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Κρήτη.
★ Σε δύο περιφέρειες μοιράζονται τα Νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πε­λά­γους.
★ Σε τρεις περιφέρειες μοιράζονται τα εδάφη της Μακεδονίας, της Στερεάς Ελ­λά­δας και της Πελοποννήσου.
★ Η Θράκη, αντίθετα με τα υπόλοιπα διαμερίσματα, αποτελεί τμήμα περιφέρειας (μα­ζί με τις ανατολικότερες περιοχές της Μακεδονίας).

Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι αναμενόμενες, αφού τα διαμερίσματα έχουν ι­στο­ρι­κά και γε­­ω­­γρα­­φι­­κά χαρακτηριστικά, ενώ οι περιφέρειες σχετίζονται με τη δι­οί­κη­ση του σύγ­χρο­­νου κράτους και δημιουργήθηκαν με βάση τις ανάγκες των κα­τοί­κων τους.

Περισσότερα μπορείτε να παρατηρήσετε στους χάρτες που ακολουθούν:

1. Θράκη

Αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2. Μακεδονία

Μοιράζεται σε τρεις περιφέρειες και μία αυτοδιοικούμενη πε­ρι­ο­χή (Άγιο Όρος)

3. Ήπειρος

Ταυτίζεται με την ομώνυμη περιφέρεια

4. Θεσσαλία

Ταυτίζεται με την ομώνυμη περιφέρεια

5. Στερεά Ελλάδα

Μοιράζεται σε τρεις περιφέρειες

6. Πελοπόννησος

Μοιράζεται σε τρεις περιφέρειες

7. Νησιά Ιονίου Πελάγους

Μοιράζονται σε δύο περιφέρειες

8. Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Χωρίζονται σε δύο περιφέρειες

9. Κρήτη

Ταυτίζεται με την ομώνυμη περιφέρεια


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ