31 Δεκεμβρίου 2016

Αντίο 2016!ΕΙΚΟΝΕΣ: panpowered.com, backgroundwallpaperhd.net, fiftififti.eu, fbchastings.org, cdn4.thebesttravelplaces.com, shawacademy.com


30 Δεκεμβρίου 2016

Προετοιμασίες για τη νέα χρονιά

Με το πενάκι του Αρκά(από τη σειρά «Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες»)


29 Δεκεμβρίου 2016

Η χιονόπτωση που μπερδεύει

Μια εντυπωσιακή οπτική απάτη

Το 2015 ο Γιαπωνέζος καθηγητής φυσικής Masashi Atarashi έκανε μάθημα στην τά­ξη, ό­ταν άρχισε να χιονίζει. Καθώς έκλεινε τα στόρια του παραθύρου, πα­ρα­τή­ρη­σε ότι η τα­χύ­τη­τα των νιφάδων έμοιαζε να μεγαλώνει!24 Δεκεμβρίου 2016

Καλά Χριστούγεννα!
(2016)
ΕΙΚΟΝΑ: mamabook.com.ua


20 Δεκεμβρίου 2016

Christmas Snow


ΜΟΥΣΙΚΗ: Hakan Eriksson


13 Δεκεμβρίου 2016

Συνώνυμα, αντίθετα και παρομοιώσεις
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Από τους νομούς στις περιφερειακές ενότητες

Οι νομοί υπήρξαν διοικητικές περιοχές του κράτους μας σε όλη σχεδόν την ι­στο­ρί­α του. Ι­δρύ­θη­καν το 1833 και επιβίωσαν, με μικρότερες ή μεγαλύτερες αλ­λα­γές, μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α ημέρα του 2010, οπότε και καταργήθηκαν. Από το 2011 στη θέση τους βρί­σκο­νται οι πε­ρι­φε­ρει­α­κές ενότητες (ΠΕ) ως τμήματα των πε­ρι­φε­ρει­ών.


Αυτή η αλλαγή είναι πολύ πρόσφατη, γι’ αυτό τα βιβλία μας, οι χάρτες και πολλοί άν­θρω­ποι αναφέρονται ακόμη σε νομούς. Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι τελευταίοι με­το­νο­μά­στη­καν σε ΠΕ, αλλά υπάρχουν και μερικές διαφοροποιήσεις, αφού κά­ποιοι νο­μοί έσπασαν σε δύ­ο ΠΕ, ενώ άλλοι καταργήθηκαν. Συγκεκριμένα:
★ Από τους 51 νομούς που υπήρχαν οι 43 έγιναν περιφερειακές ενότητες χωρίς κά­ποια με­τα­βο­λή στα εδαφικά τους όρια.
★ Από τους υπόλοιπους 8 οι πέντε διχοτομήθηκαν, δημιουργώντας μια δεύτερη ΠΕ, και οι τρεις καταργήθηκαν.


Η νέα διοικητική οργάνωση στις περιοχές αυτών των νομών αφορούσε την α­να­βάθ­μι­ση κά­ποιων νησιών σε χωριστές ΠΕ, ώστε να αντιμετωπίζεται α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα η γε­ω­γρα­φι­κή απομόνωσή τους, αλλά και την καλύτερη διοίκηση των πολυπληθών πε­ρι­ο­χών του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Οι οχτώ νομοί που ε­πη­ρε­ά­στη­καν από αυ­τές τις αλλαγές βρί­σκο­νταν σε έξι περιφέρειες:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Ο νομός Καβάλας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Καβάλας (το ηπειρωτικό τμήμα του νο­μού) και την ΠΕ Θάσου (το νησιωτικό κομμάτι).

Θεσσαλία
Ο νομός Μαγνησίας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Μαγνησίας (το ηπειρωτικό τμή­μα του νομού) και την ΠΕ Σποράδων (το νησιωτικό κομμάτι).

Αττική
Ο νομός Αττικής καταργήθηκε. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού της περιοχής ήταν ο μο­να­δι­κός νομός που υποδιαιρούνταν σε τέσσερις νομαρχίες (Αθηνών, Πει­ραι­ώς, Α­να­το­λι­κής Ατ­τι­κής, Δυτικής Αττικής). Από αυτές:
Η νομαρχία Αθηνών καταργήθηκε. Στη θέση της δημιουργήθηκαν τέσσερις ΠΕ (Βό­ρει­ας Α­θή­νας, Κεντρικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας).
Η νομαρχία Πειραιώς έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Πειραιά (το ηπειρωτικό τμήμα της νο­μαρ­χί­ας) και την ΠΕ Νήσων (το νησιωτικό κομμάτι με εδάφη από την Πε­λο­πόν­νη­σο).
Στις νομαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής δεν υπήρξε κάποια μεταβολή (με­το­νο­μά­στη­καν σε ΠΕ).

Ιόνια Νησιά
Ο νομός Κεφαλληνίας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Κεφαλληνίας και την ΠΕ Ι­θά­κης.

Βόρειο Αιγαίο
Ο νομός Λέσβου έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Λέσβου και την ΠΕ Λήμνου.
Ο νομός Σάμου έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Σάμου και την ΠΕ Ικαρίας.

Νότιο Αιγαίο
Στο Νότιο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακότερη αλλαγή: Στη θέση των δύ­ο νο­μών ι­δρύ­θη­καν 13 περιφερειακές ενότητες! Ειδικότερα:
Ο νομός Κυκλάδων καταργήθηκε. Στη θέση του δημιουργήθηκαν 9 ΠΕ (Κέας-Κύθ­νου, Σύ­ρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Θήρας).
Ο νομός Δωδεκανήσου καταργήθηκε. Στη θέση του δημιουργήθηκαν 4 ΠΕ (Κα­λύ­μνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου).


ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org, laconialive.gr, podilato98.blogspot.com


11 Δεκεμβρίου 2016

Οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυ­­το­­δι­­οί­­κη­­­σης (δήμοι-περιφέρειες) και τις α­πο­κε­ντρω­μέ­νες μονάδες δι­οί­κη­σης του κρά­τους (απο­κε­ντρω­μένες διοικήσεις).

Οι περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) αποτελούν υποδιαιρέσεις των περιφερειών και έ­χουν ε­­πι­κε­φα­λής έναν αντιπεριφερειάρχη. Είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011 στη θέ­ση των πα­λαι­ών νομών που βλέπουμε στους χάρτες του σχολείου ή αλ­λού.
Οι περισσότερες ΠΕ ταυτίζονται εδαφικά με τα όρια των νομών από τους ο­ποί­ους προ­­ήλ­θαν.


Οι πιο πολλές περιφέρειες αποτελούνται από 4 ή 5 περιφερειακές ενότητες. Οι πε­­ρισ­­σό­­­τε­­ρες ΠΕ βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13) και οι λι­γό­τε­ρες στην Πε­ρι­φέ­­ρει­α Δυ­τι­κής Ελλάδας (3).


Έκταση και πληθυσμός

Η μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Α­­κο­­λου­­­θούν οι ΠΕ Λάρισας και Ιωαννίνων, ενώ οι μικρότερες βρίσκονται στο Λε­­κα­­νο­­πέ­­δι­­ο της Α­θή­νας (ΠΕ Κεντρικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Α­θή­νας, Πει­ραι­ά).

Δείτε εδώ την έκταση των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης. Α­­κο­­λου­­­θούν οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, ε­νώ οι μι­κρό­τε­ρες βρί­σκο­νται στο Νότιο Αιγαίο. Τελευταία είναι η ΠΕ Ιθάκης (Ι­ό­νι­α Νη­σιά).

Δείτε εδώ τον πληθυσμό των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Αριθμός δήμων

Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι δήμοι. O με­γα­λύ­τε­ρος α­­ριθ­μός δήμων συναντάται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Ατ­τι­κής και Βόρειας Α­θή­νας, ε­νώ ορισμένες νησιωτικές ΠΕ, κυρίως στο Αιγαίο και στο Ι­ό­νι­ο, έχουν μόνο έ­ναν.


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


4 Δεκεμβρίου 2016

Οι μήνες του χρόνου
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Βρείτε τη σωστή κατάληξη
(κουίζ)

Τα [ο] και τα [ι] της γλώσσας μας προκαλούν συχνά δυσκολίες και λά­θη. Ευ­τυ­χώς, πολ­λά από αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε, αν έ­χου­με κα­τά νου τους βα­σι­κούς κα­νό­νες σχετικά με την ορθογραφία των κα­­τα­­λή­­ξε­­ων.Πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από healthtap.com)

Βρείτε τη σωστή κατάληξη (3)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η, -ι, -οι


(πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα)
Βρείτε τη σωστή κατάληξη (4)

Κουίζ με τις καταλήξεις -οι και -ει
Βρείτε τη σωστή κατάληξη (5)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η, -ι, -οι, -ει
Τα διαλυτικά
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Άγιο Όρος

H μοναδική αυτοδιοικούμενη
περιοχή της Ελλάδας


Το Άγιο Όρος βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στη χερσόνησο του Άθω. Πρό­κει­ται για την ανατολικότερη και τραχύτερη χερσόνησο της Χαλκιδικής, η ο­ποί­α κα­τα­λή­γει στο ο­μώ­νυ­μο όρος (όρος Άθως) που έχει υψόμετρο 2.033 μέ­τρα. Το ό­νο­μά της προέρχε­ται α­πό τον Άθω, έναν Γίγαντα της αρχαίας μυθολογίας.


Όρος Άθως


Στην Ιστορία μας συναντούμε την περιοχή για πρώτη φορά τα αρχαία χρόνια, ό­ταν κα­τά τη διάρκεια της πρώτης περσικής εκστρατείας (492 π.Χ.) ο περσικός στό­λος έ­πα­θε με­­γά­λη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που ξέσπασε κοντά στη χερ­σό­νη­σο. Οι Πέρσες α­να­γκά­στη­καν να επιστρέψουν στη χώρα τους και η εκ­στρα­τεί­α μα­ται­ώ­θη­κε.


(περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ)

Στο Άγιο Όρος κατοικούν ορθόδοξοι μοναχοί διαφόρων εθνικοτήτων (Έλληνες, Ρώ­σοι, Σέρ­βοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κ.ά.). Αποτελεί το παγκόσμιο κέντρο του ορ­θό­δο­ξου χρι­­στια­νι­κού μοναχισμού, γι’ αυτό και είναι η μοναδική περιοχή της χώ­ρας μας που αυ­το­δι­­οι­κεί­ται με τους δικούς της θεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν α­πο­τε­λεί τμή­μα κάποιας πε­ρι­­φέ­ρει­ας, δε χωρίζεται σε περιφερειακές ε­νό­τη­τες και δεν έχει κα­νέ­ναν δήμο. Υπάγεται πο­λι­τι­κά στο Υπουργείο Εξωτερικών και θρη­σκευ­τι­κά στο Οι­κου­με­νι­κό Πατριαρχείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Ο ε­πι­κε­φα­λής της διοίκησής του λέ­γε­ται Πολιτικός Διοικητής του Α­γί­ου Όρους.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μα­κε­δο­νί­α.
Έκταση: 336 τετραγωνικά χι­λιό­με­τρα (μεγαλύτερο από τη Λευ­κά­δα και την Κάρ­πα­θο, μικρότερο από την Άν­δρο και τη Θάσο· μεγαλύτερο από τη Μάλ­τα και τις Μαλ­δί­βες, μι­κρό­τε­ρο α­πό τη Γρενάδα και τις Α­με­ρι­κα­νι­κές Παρ­θέ­νους Νήσους).
Πληθυσμός: 1.811 κάτοικοι (πε­ρισ­σό­τε­ροι από τον Δήμο Α­γκι­στρί­ου, λι­γό­τε­ροι α­πό τον Δήμο Ύδρας).
Πρωτεύουσα: Καρυές.

Το Άγιο Όρος, γνωστό και ως «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία», χωρίζεται σε εί­κο­σι αυ­­το­δι­οί­κη­τες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μια μονή και δι­ά­φο­ρους άλ­λους οι­­κι­σμούς γύρω της (σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα, η­συ­χα­στή­ρι­α).
★ Από τις 20 μονές μία είναι σερβική, μία βουλγαρική και μία ρωσική. Πα­λαι­ό­τε­ρη και με­­γα­λύ­τε­ρη σε έκταση είναι η Μονή της Μεγίστης Λαύρας (ι­δρύ­θη­κε το 963 μ.Χ.).


Ο μοναχισμός

Ο μοναχισμός του Αγίου Όρους ξεκίνησε γύρω στον 8ο αιώνα κατά τη διάρκεια των βυ­­ζα­ντι­νών χρόνων. Έναν αιώνα μετά η περιοχή αποτελούσε ήδη το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο μο­­να­στι­κό κέντρο της εποχής. Ο Άθως ήταν πλέον αποκλειστικός τό­πος διαμονής των α­­σκη­τών, ε­νώ αποκλειόταν η παρουσία ακόμη και βοσκών ή γε­ωρ­γών.


Εκείνη την εποχή απαγορεύτηκε και η είσοδος των γυναικών στη χερσόνησο. Αυ­τή η α­­πα­γό­ρευ­ση, το λεγόμενο άβατο, από το 969 επεκτάθηκε και στα μικρά παι­διά (τους «α­­γέ­νει­ους παίδες») και τα θηλυκά ζώα. Οι μόνες που εξαιρούνταν ή­ταν οι γά­τες αλ­λά και τα ά­γρι­α ζώα, αφού οι μοναχοί δεν μπορούσαν να τα θέ­σουν υ­πό τον έ­λεγ­χό τους.

Η ενσωμάτωση στην Ελλάδα

Το Άγιο Όρος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους τον Νοέμβριο του 1912 κατά τον Α΄ Βαλ­κα­νι­κό Πόλεμο. Το 1927, με την ψήφιση του νέου Συντάγματος της Ελ­λά­δας, τέ­θηκε σε ισχύ ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους και ε­πι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε για πρώ­τη φορά η συ­νταγ­μα­τι­κή προστασία του καθεστώτος αυ­το­δι­οί­κη­σής του.


Τότε, σύμφωνα με αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη, απαγορεύτηκε η είσοδος των γυ­ναι­­κών ό­χι μόνο στα αντρικά μοναστήρια (όπως συμβαίνει οπουδήποτε αλ­λού), αλ­λά σε ο­λό­κλη­ρη τη χερσόνησο. Η ποινή, μάλιστα, για τους (θηλυκούς) πα­ρα­βά­τες είναι φυ­λά­κιση από δύ­ο μήνες μέχρι ένα έτος, ευτυχώς εξαγοράσιμη.


Το θέμα του άβατου έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις στη χώρα μας, α­φού το Σύ­νταγ­μα σε άλλα άρθρα του θεωρεί ίσους όλους τους πολίτες α­νε­ξαρ­τή­τως φύ­λου και κα­το­χυ­ρώ­νει την προσωπική ελευθερία και την ελεύθερη με­τα­κί­νη­σή τους σε ο­λό­κλη­ρη την επικράτεια. Επιπλέον, ως τμήμα του ελ­λη­νι­κού κρά­τους, το Άγιο Όρος ε­πι­χο­ρη­γεί­­ται και συντηρείται από το τε­λευ­ταί­ο με χρή­μα­τα και των Ελ­λη­νί­δων.

Παρόμοιες είναι και αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευ­ρω­βου­λευ­τές. Το θέ­μα έχει τεθεί αρκετές φορές με το σκεπτικό ότι αυτή η α­πα­γό­ρευ­ση πα­ρα­βι­ά­ζει την πα­γκο­σμί­ως αναγνωριζόμενη αρχή της ισότητας των δύο φύ­λων, τη νο­μο­θε­σί­α της Ευ­­ρω­παϊ­κής Ένωσης ενάντια στις διακρίσεις και υπέρ της ι­σό­τη­τας, κα­θώς και τις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των πο­λι­τών στο έδαφός της.


Οι υποστηρικτές του άβατου, από την άλλη πλευρά, αντιτείνουν ότι η άρση της α­πα­γό­­ρευ­σης παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία των μοναχών, ότι η περιοχή εί­ναι ι­δι­ο­κτη­­σί­α τους και έχουν δικαίωμα να δέχονται μόνο όποιους επιθυμούν, ό­τι η α­πα­γό­ρευ­ση ι­σχύει πά­νω από χίλια χρόνια, αλλά και ότι κατοχυρώνεται α­πό το ελληνικό Σύ­νταγμα και έχει γί­νει δεκτή από την Ε.Ε. κατά την προσχώρηση της χώρας μας το 1981.


Παγκόσμια κληρονομιά

Από το 1988 το Άγιο Όρος συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Μνημείων Πα­γκό­σμι­ας Πο­λι­τι­στι­κής Κληρονομιάς της UNESCO. Η τιμητική αυτή διάκριση ο­φεί­λε­ται στο ό­τι είναι ε­δώ και αιώνες πνευματικό κέντρο του ορθόδοξου χρι­στια­νι­σμού, αλλά στη­ρί­ζε­ται και στην α­ξί­α του ως καλλιτεχνικό μνημείο, χάρη στην ε­πιρ­ρο­ή που έχει α­σκή­σει η σχολή α­γι­ο­γρα­φί­ας του στην Ιστορία της ορ­θό­δο­ξης τέ­χνης.


ΠΗΓΕΣ: Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξης, el.wikipedia.org, inathos.gr, huffingtonpost.gr, dogma.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org (1-2,7-10), photodentro.edu.gr (3), monastiriaka.gr (4), solovki-monastyr.ru (5-6)

29 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας

Κάθε περιφέρεια έχει συγκεκριμένη έκταση και αριθμό κατοίκων, ενώ μια πόλη, ό­χι α­πα­ραί­τη­τα η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, έχει οριστεί ως έδρα της.


Κάθε περιφέρεια, επίσης, υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες και πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­ναν αριθμό από δήμους.
★ Οι περισσότερες ΠΕ βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13) και οι λι­γό­τε­ρες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (3).
★ Οι περισσότεροι δήμοι βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (66) και οι λι­γό­τε­ροι στην Πε­ρι­φέ­ρει­α Ιονίων Νήσων (7).


Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και δείτε σύντομες πληροφορίες για κά­θε περιφέρεια:

[Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας]

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


27 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (13)

Περιφέρεια Κρήτης


Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα. Αποτελείται από την Κρήτη, το πρώ­­το σε έκταση νησί της Ελλάδας και πέμπτο στη Μεσόγειο, αλλά και τα νη­σά­κια που βρί­σκο­νται κοντά στις ακτές της (Γαύδο, Γαυδοπούλα, Δία, Διο­νυ­σά­δες, Κου­φο­νή­σι, Χρυ­σή κ.ά.).


Είναι η ένατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από το Μπρουνέι και το Τρι­νι­ντάντ και Τομπάγκο, μικρότερη από το Πουέρτο Ρίκο και την Κύπρο) και η πέ­μπτη σε πλη­θυ­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (12)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Αποτελείται από το νότιο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.


Ειδικότερα, απαρτίζεται από το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και το νη­σιω­τι­κό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων.


Είναι η δέκατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από το Τρι­νι­ντάντ και Το­­μπά­­γκο και τη Γαλλική Πολυνησία, μικρότερη από το Μπρουνέι και το Που­έρ­το Ρί­κο) και η δέ­­κα­­τη, επίσης, σε πληθυσμό.


  • Έκταση: 5.286 τετραγωνικά χιλιόμετρα. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
  • Πληθυσμός: 309.015 κάτοικοι. (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
  • Έδρα: Ερμούπολη (στον δήμο Σύρου).
  • Μεγαλύτερες πόλεις: Ρόδος, Κως, Κά­λυ­μνος.
  • Περιφερειακές ενότητες (13): Εννέα στις Κυκλάδες (Κέας-Κύθνου, Σύρου, Άν­δρου, Τή­­νου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Νά­ξου, Θήρας) και τέσσερις στα Δω­δε­κά­νη­σα (Κα­λύ­­μνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου). (πε­ρισ­σό­τε­ρα)
  • Δήμοι: 34.


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


26 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (11)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Αποτελείται από το βόρειο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.


Είναι η ενδέκατη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από τη Σαμόα και το Λου­­ξεμ­­βούρ­­γο, μικρότερη από το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Γαλλική Πο­λυ­νη­σί­α) και η τε­­λευ­­ταί­­α σε πλη­θυσμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


Γνωρίζοντας τις περιφέρειες της Ελλάδας (10)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος των Νη­σιών του Ι­­ο­­νί­­ου Πελάγους. Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, νότια της Πε­λο­πον­νή­σου, α­νή­κουν στην Πε­­ρι­­φέ­­ρει­­α Αττικής.


Είναι η τελευταία σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας (μεγαλύτερη από τον Μαυ­ρί­κι­ο και τις Κομόρες, μικρότερη από το Λουξεμβούργο και τη Σαμόα) και η προ­τε­λευ­ταί­α σε πλη­θυ­­σμό.
ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ