31 Δεκεμβρίου 2011

Αντίο 2011!
(από το άλμπουμ του Αρκά «Η ζωή μετά»)


ΕΙΚΟΝΕΣ: createwritenow.com, fotosface.com.br, prezatv.blogspot.com


30 Δεκεμβρίου 2011

Μέλισσα

Από την elpis00


Η μέλισσα είναι έντομο που μερικοί άνθρωποι τη φοβούνται πολύ. Κάποιοι άν­θρω­ποι λέ­­νε ό­­τι αν δεν τις πειράξεις δε θα σου κάνουν τίποτα και συμφωνώ!

Στο είδος της μέλισσας της μελιτοφόρου, όπως επίσημα λέγεται η μέλισσα, υ­πάρ­χουν τρεις βασικές ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει και μερικές φυ­λές. Η πρώ­­τη ο­­μά­­δα πε­­ρι­­λαμ­­βά­­νει τις μέλισσες της ανατολικής Ασίας με εκ­πρό­σω­πο τη μέ­­λισ­­σα την ινδική. Η δεύ­­τε­­ρη ομάδα είναι η αφρικανική και η τρί­τη ο­μά­δα είναι η ευ­­ρω­­παϊ­­κή, που περιλαμβά­νει πάνω από δέκα φυλές. Οι πιο γνω­στές διεθνώς είναι η ιταλική και η γιουγκοσλαβική, ε­­νώ στην Ελλάδα πιο δι­α­δε­δο­μέ­νη ντόπια φυλή είναι η Ce­­cro­­pi­­a η οποία πήρε το όνομά της από τον ο­μώ­νυ­μο βασιλιά της Πελοποννήσου.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε η συστηματική διασταύρωση των μελισσών για να δη­­μι­­ουρ­­­γη­­θεί νέος τύπος που θα έχει μέσο μέγεθος, θα είναι ήσυχη και εργατική και θα πολ­­λα­­­πλα­­σι­­ά­­ζε­­ται σχετικά εύκολα την άνοιξη.


Η μέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο πα­­­λιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Είναι από τα ελάχιστα είδη των εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε να εκ­­με­­ταλ­­λευ­­τεί, βλέ­­πο­­ντας ότι θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η προσπάθεια αυτή του αν­­θρώ­­που να ε­­ξη­­με­­ρώ­­σει τη μέλισσα δεν είναι νέα. Υπάρχει μια σπη­λαι­ο­γρα­φί­α στην Μπι­­κόρπ της Ι­­σπα­­­νί­­ας, ηλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων, όπου ει­κο­νί­ζε­ται ένας άν­­θρω­­πος που προ­­­σπα­­θεί να πάρει μέλι από μελίσσι.


Το σώμα των μελισσών αποτελείται από το κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά. Στο κε­­­φά­­λι των μελισσών υπάρχουν δυο σύνθετα μάτια στα πλάγια και τρία απλά στο πά­­νω μέ­ρος. Α­­πό το τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα μάτια, φυτρώνουν δυο κε­­ραί­­ες, πάνω στις ο­­ποί­­ες βρίσκονται διάφορα αισθητήρια όργανα. Στο μπρο­στι­νό τμή­­μα του θώρακα φέρει δύ­­ο ζεύγη μεμβρανωδών φτερών. Η κοιλιά εί­ναι χω­­ρι­­σμέ­­νη σε δα­­κτυ­­λί­­ους, που ανάμεσά τους βρίσκονται οι κηρογόνοι α­δέ­νες. Ο τελευταίος από τους δακτυλίους έχει το κεντρί. Τα αρ­­σε­­νι­­κά δε δι­α­θέ­τουν ού­­τε κηρογόνους αδένες, ού­­τε κεντρί.

ΠΗΓΗ: ;
29 Δεκεμβρίου 2011

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας

Από την
Agi Star
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Οι ιθαγενείς πληθυσμοί της Αυστραλίας, γνωστοί με το όνομα Αβορίγινες, θε­­ω­­ρού­­­νται ό­σοι κάτοικοι της χώρας κατάγονται από αυτόχθονες κάτοικους της η­­πεί­­ρου.

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας, ήρθαν πιθανά από τη Νοτιοανατολική Ασία του­­λά­­χι­­στον πριν από 40-45 χιλιάδες χρόνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρχαν 400.000 πε­ρί­­που αυ­τό­χθο­νες σε 500 περίπου διαφορετικές φυλές με δι­α­φο­ρε­τι­κές δι­­α­­λέ­­κτους, α­πό τις οποίες 50 έχουν εξαφανιστεί. Αυτές οι φυλές ζούσαν νο­μα­δι­κή ζω­­ή ως κυ­νη­γοί τροφοσυλλέκτες και η επαφή τους με τους Ευ­ρω­παί­ους α­­ποί­­κους υπήρξε κα­θο­ρι­στι­­κή, καθώς α­πο­δε­κα­τί­στη­καν από ασθένειες και ο­δη­γή­θη­καν σε αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κή συ­μπεριφορά μέσω του αλ­κο­ο­λι­σμού, της αυ­το­κτο­νί­ας σε νε­­α­­ρή ηλικία, και κα­τά­χρη­σης ναρκωτικών ουσιών και των με­τα­βο­λι­κών δι­­α­­τα­­ρα­­χών που επέβαλαν οι νέ­ες διατρο­φικές συνήθειες.

Θρησκεία

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας πίστευαν και εξακολουθούν να πι­στεύ­ουν ό­­τι η γη εί­ναι θρησκευτικό φαινόμενο και κατοικείται από τα προγονικά πνεύ­μα­τα.

Κοινωνική κατάσταση

Στους Αβορίγινες χορηγήθηκε πλήρης αυστραλιανή υπηκοότητα το 1967, και συ­­μπε­­­ρι­­λή­­φθη­­καν στην απογραφή του 1971, με εκτιμώμενο πληθυσμό 140.000 ά­­το­­μα.


ΠΗΓΗ: ; | ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com (από el.wikipedia.org)


Λίμερικ

Από την
Agi Star
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ήτανε μια κοπέλα στο Πεκίνο
που έμοιαζε με αρλεκίνο
είχε ένα γατί
με παράξενο αυτί
άραγε γιατί;

Ήτανε μια γριά απ’ τη Λιβύη
γριά σαν την Ακρόπολη
και είχε μια εγγονή
με το όνομα Κική
που ήτανε μεγάλη και τρανή!


Άχου το!

Από την
Agi Star
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Κοιτάξτε κάποιες απίθανες εικόνες που βρήκα από το Google
με θέμα: ΓΑΤΑΚΙΑ! Άχου τα! Είναι πολύ γλυκούλια!

Πολύ μικρό σε ηλικία γατάκι, περιτριγυρισμένο από μι-
κρά χαλίκια (δεν αποκλείεται να είναι και γατοτροφή!)

Κοιτάξτε τα ματάκια του. Δεν είναι σκέτη γλύκα;


Τέλεια, έτσι; Και χριστουγεννιάτικα!


28 Δεκεμβρίου 2011

Αναζητήστε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ

Οι αναρτήσεις μας αβγαταίνουν καθημερινά (ήδη πλησιάζουν τις 1.500!) και σί­γου­ρα με­­ρι­κές περνούν απαρατήρητες. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι τρόποι για να βρί­σκου­με αυ­τό που μας ενδιαφέρει. Ας δούμε τους σημαντικότερους, πα­ρα­τη­ρώ­ντας τη δεξιά στή­λη από πά­­νω προς τα κάτω:

 1  «Για το ποδήλατο». Το πρώτο κουμπί περιέχει όσα χρειάζονται για την ε­πι­κοι­νω­νί­α μας. Είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρει όποιος θέλει να μας πα­ρα­κο­λου­θεί ή/και να συ­­νερ­γά­ζε­ται μαζί μας.

 2  «Οι αναρτήσεις μας». Παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, από τις πιο πρό­­­σφα­­τες στις παλαιότερες. Πατώντας τα γκρίζα βελάκια τις αναπτύσσετε ή τις «μα­ζεύ­ε­τε» ανά μή­να και έτος.

 3  «Περιεχόμενα». Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα δημοσιεύματά μας ανά θε­­μα­­τι­­κή ε­νό­τη­τα. Η κατασκευή των περιεχομένων είναι μια χρονοβόρα προ­σπά­θει­α, ωστό­σο αξίζει τον κόπο. Βρίσκεται διαρκώς υπό κατασκευή, προκειμένου να οργανώ­νεται το υλικό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


 4  «Συνεργάτες». Είναι η καρδιά του ΠΟΔήΛΑΤΟΥ. Γνωρίστε τους μαθητές μας και πε­­­ρι­η­­γη­­θεί­­τε στις φρέσκες και πρωτότυπες αναρτήσεις τους.

 5  «Επιλογές». Είναι οι εικόνες που συναντάμε μετά τα ιστολόγια που προ­τεί­νου­με. Α­­να­­φέ­­ρο­­­νται σε θέματα που αγαπάμε ιδιαιτέρως...

 6  «Ψάξτε στο ΠΟΔήΛΑΤΟ». Βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστολογίου, όπου μπο­­­ρού­­με να μεταφερθούμε άμεσα πατώντας το πλήκτρο END του πλη­κτρο­λο­γί­ου μας. Πρό­­κει­ται για μια αναζήτηση στο Google, η οποία όμως ψάχνει μόνο στις α­ναρ­τή­σεις μας!

 7  «Αφιερώματα». Τα συναντάμε στο τέλος και περιλαμβάνουν όσα δη­μο­σι­εύ­μα­τα α­­­να­­πτύσ­­σο­­νται σε συνέχειες.


Λοιπόν, τι λέτε; Πάμε για ορθοπεταλιές;

(Μην ξεχνάτε όμως ότι προηγούνται τα μαθήματα και τα παιχνί-
δια, οι βόλτες, τα εξωσχολικά βιβλία αλλά και το χαζολόγημα!)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ


Να μείνουμε πάντα παιδιά

Άλλος ένας χρόνος φεύγει σιγά σιγά...
Κάποιοι μελαγχολούν. Η βιολογική μας ηλικία μεγαλώνει, ενώ η ανασκόπηση του πα­ρελ­θό­ντος μοιάζει αναπόφευκτη...
Άλλοι αδημονούν. Νέα χρονιά: λαμπερές ελπίδες και φρέσκα όνειρα πε­ρι­μέ­νουν την πραγ­μα­το­ποί­η­σή τους...
Μερικοί αδιαφορούν. Τα ημερολόγια είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα· ο κα­θέ­νας δι­α­μορ­φώ­νει τη ζωή του με τις πράξεις και τις παραλείψεις του, με τα σω­στά και με τα λά­θη του...

Το παρακάτω τραγούδι παρουσιάστηκε το 1973 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσ­σα­­λο­νί­κης, εντυπωσίασε το κοινό και κέρδισε το Β΄ βραβείο. Την επόμενη χρο­νιά κυ­κλο­­φό­ρη­σε σε δίσκο 45 στροφών (προπάππου των CD!).


Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη
να μας κλέβει τη ζωή...
Αχ, και να μπορούσα να τον σταματούσα,
πάντα να ’τανε πρωί...

Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
τον καιρό, τον καιρό...
Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
της θυσίας τον χορό...

Τα χρόνια περνάνε κι οι νύχτες γυρνάνε,
να καίει η φωτιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη,
να μείνουμε πάντα παιδιά!

Για κάθε ρυτίδα φυτέψτε ελπίδα
και δώστε καρδιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά!

Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη
να μας κλέβει τη ζωή...
Όλοι είμαστε νέοι, δυνατοί κι ωραίοι
στης αγάπης τη φωνή...

Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
τον καιρό, τον καιρό...
Πώς να σταματήσω, πέστε μου,
της θυσίας τον χορό...

Τα χρόνια περνάνε κι οι νύχτες γυρνάνε,
να καίει η φωτιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη,
να μείνουμε πάντα παιδιά!
Για κάθε ρυτίδα φυτέψτε ελπίδα
και δώστε καρδιά στην καρδιά...
Να βγάλουμε ψεύτη τον χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά!ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Ρουβηνέτης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Μελέκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Charms / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 1974


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, χρόνος


27 Δεκεμβρίου 2011

Καφέ αρκούδα

Από την elpis00

Η καφέ αρκούδα είναι παμφάγο θηλαστικό ζώο, είδος αρκούδας (ίσως το γνω­στό­τε­­ρο) που μπορεί να φτάσει σε μάζα από 170 μέχρι 300 κιλά. Υποείδος της εί­ναι η αρ­­κού­δα γκρίζ­λι, διάσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η καφέ αρ­κού­δα υ­πάρ­­χει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ωστόσο ο πλη­θυ­σμός της εί­ναι πε­ρι­ο­­ρι­σμέ­νος. Γε­νι­κό­τε­ρα, συναντάται στην Ασία, την Ευ­ρώ­πη, τη Βό­ρει­α Α­με­ρι­κή και τα όρη της βό­ρει­ας Α­φρι­κής.


Η καφέ αρκούδα ώς τον 15ο αιώνα, ζούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κα­τα­στρο­φή των βι­ο­τό­πων της και το κυνήγι της που έχει απαγορευτεί εδώ και δύο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­­που, είναι οι κύριες αιτίες της σταδιακής εξαφάνισής της από τις πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες. Σήμερα ζει σε μι­κρούς αποκομμένους πληθυσμούς και κιν­δυ­νεύ­ει να ε­ξα­φα­νι­στεί. Στη Γαλλία έχουν α­πο­μεί­νει περίπου δέκα ενώ στην Ι­σπα­νί­α και την Ι­τα­λί­α πε­ρί­που από πε­νήντα.


Στην Ελλάδα έως τον 17ο αιώνα η αρκούδα ζούσε ακόμη και στην Πελοπόννησο, σή­­με­ρα έ­χει περιοριστεί στη βόρεια Πίνδο και την κεντρική Ροδόπη. Ο πλη­θυ­σμός της δεν ξε­περ­νά τα 150 άτομα και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του βαλ­κα­νι­κού πλη­θυ­σμού που δεν ξεπερνά τα 2.500 άτομα. Παρ’ όλα αυτά είναι από τους με­γα­λύ­τε­ρους πλη­θυ­­σμούς στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση. Η φυσική σύνδεση των πλη­θυ­σμών της καφέ αρ­κού­­δας στα Βαλ­κά­νι­α θα αυξήσει τις πιθανότητες ε­πι­βί­ω­σης του εί­δους και στην Ελ­λά­δα.

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης και έ­χει α­νά­γκη από μεγάλες ποσότητες τροφής. Τρέφεται με όλων των ειδών τους δι­α­θέ­σι­­μους καρ­πούς του δάσους: Βατόμουρα, άγρια κορόμηλα, κεράσια, σμέ­ου­ρα, α­χλά­δια, μήλα, καρ­πούς σορβιάς, αγριοφράουλες, βελανίδια, καρπούς ο­ξιάς αλλά και χόρ­τα, ρί­ζες και βολ­βούς. Συμπληρώνει το διαιτολόγιό της με μέ­λι, μικρά και με­γά­λα θη­λα­στι­κά, έντομα, μυρ­μή­γκια, βατράχια, σαλιγκάρια, ψά­ρια και χελώνες.


ΠΗΓΗ: ;
Ουράνιο τόξο

Από την elpis00

Το ουράνιο τόξο είναι ένα πολύχρωμο οπτικό και μετεωρολογικό φαινόμενο, κα­τά το ο­­ποί­ο εμ­φα­νί­ζε­ται το φάσμα των χρωμάτων που συνθέτουν το ορατό φως στον ου­ρα­νό.

Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω σε στα­γο­νί­δι­α βρο­­χής στην ατμόσφαιρα της Γης. Το κάθε χρώμα (δηλαδή κάθε μή­κος κύ­μα­τος) δι­α­θλά­ται υπό δι­α­φο­ρε­τι­κή γωνία μέσα στα σταγονίδια (που δρουν σαν μι­κρά πρί­σμα­τα), παθαίνει δι­α­φο­ρε­τι­κή εκτροπή κι έτσι το ορατό λευκό φως α­να­λύ­ε­ται στα δι­ά­φο­ρα χρώματα που το συν­θέ­τουν, δηλαδή στο φάσμα του.

Έτσι εμφανίζεται το φάσμα του ηλιακού φωτός ως ένα πολύχρωμο τόξο, με το κόκ­­κι­­νο χρώ­μα να κυριαρχεί στην εξωτερική του πλευρά, και το βιολετί στην ε­­σω­­τε­­ρι­­κή. Η δι­α­­φο­ρε­τι­κό­τη­τα της γωνίας του κάθε μήκους κύματος (χρώματος) και του σχή­μα­τος των στα­γο­νι­δί­ων εξηγεί και το τοξοειδές σχήμα του φαι­νο­μέ­νου και όχι κά­ποιο άλλο.


Αν και τα ουράνια τόξα εμφανίζουν μια ευρεία γκάμα χρωμάτων, τα πιο ευ­δι­ά­κρι­τα εί­ναι το κόκ­κι­νο, το  κίτρινο , το μπλε, δηλαδή τα βασικά χρώματα και το λου­λα­κί το βιολετί και το πορ­το­κα­λί. Ας σημειωθεί όμως ότι το ουράνιο τόξο στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι συ­νεχές φά­σμα και εμφανίζονται και όλες οι εν­δι­ά­με­σες αποχρώσεις των πα­ρα­πά­νω χρω­μάτων.

Κατά έναν γνωστό ευρωπαϊκό μύθο, στη βάση του ουράνιου τόξου ένα τσουκάλι γε­­μά­­το χρυ­σά­φι περιμένει όποιον καταφέρει να φτάσει εκεί, πράγμα φυσικά α­δύ­να­το κα­θώς το ου­ρά­νι­ο τόξο είναι οφθαλμαπάτη που δεν εντοπίζεται στον χώ­ρο.

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


26 Δεκεμβρίου 2011

Κόλπα με τους αριθμούς

Από τον
george21
Μαθητής της
έκτης τάξης

1. Γράψε κάπου τον αριθμό του μήνα που γεννήθηκες.

2. Πολλαπλασίασέ τον με το 100.

3. Πρόσθεσε τη μέρα του μήνα που γεννήθηκες.

4. Πολλαπλασίασέ τον με το 2.

5. Πρόσθεσε 9.

6. Πολλαπλασίασέ τον με το 5.

7. Πρόσθεσε 8.

8. Πολλαπλασίασε με το 10.

9. Αφαίρεσε 419.

10. Πρόσθεσε την ηλικία σου.

11. Αφαίρεσε 111.

Οι 2 αριθμοί δεξιά φανερώνουν την ηλικία σου, οι
μεσαίοι αριθμοί φανερώνουν την ημέρα του μήνα που
γεννήθηκες και ο πρώτος 1 ή οι πρώτοι 2 αριθμός/-οί
αριστερά φανερώνουν τον μήνα που γεννήθηκες.

Καλό;


Χριστουγεννιάτικο κολάζ

Από τον
george21
Μαθητής της
έκτης τάξης

Το παρακάτω χριστουγεννιάτικο κολάζ με χιονονιφάδες είναι
φτιαγμένο από 3 άτομα: εμένα (george21), tzina45, elpis00.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα είναι γραμμένα ανακατεμένα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Χριστούγεννα


Αστεία emoticon

Από την
Agi Star
Μαθήτρια της πέμπτης
τάξης (2010-2011)

Να μερικά αστεία emoticons που έφτιαξα
στο site: www.smileycreator.com/creator


Πολύ διασκεδαστικό! Δοκιμάστε το!


Είναι φτιαγμένα αποκλειστικά από
εμένα για τη συλλογή σας...ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


25 Δεκεμβρίου 2011

Καλοί και τρελοί χορευτές!

Από την elpis00ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία, θέματα με ζώα


Ροκ κάλαντα

Από τον
george21
Μαθητής της
έκτης τάξης

Ακολουθεί ένα βίντεο όπου οι ΑΜΑΝ (σατιρική εκπομπή σαν
το Ράδιο Αρβύλα) τραγουδούν τα κάλαντα με ροκ μουσική.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αστεία, Χριστούγεννα


Τριανταφυλλιά

Από την elpis00


Η τριανταφυλλιά ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. Είναι καλλωπιστικό και φυλ­­λο­­βό­­λο φυτό. Αποτελείται από τη ρίζα, τον βλαστό, τα φύλλα και τα μπου­μπού­κια της. Η ρίζα της τριανταφυλλιάς είναι αποξυλωμένη και δι­­α­­κλα­­δί­­ζε­­ται προς ό­λες τις κατευ­θύνσεις. Συ­νε­χί­ζο­ντας, ο βλαστός της αρχικά είναι τρυ­­φε­­ρός και πρά­σι­νος, ε­νώ κά­ποια στιγμή αρ­χί­ζει να σκληραίνει και να α­­πο­­ξη­­ραί­­νε­­ται. Επίσης ο βλα­στός ε­ξω­τε­ρι­κά έχει αγκάθια, ό­πως και τα φύλλα στις ά­­κρες τους.

Τα άνθη της τριανταφυλλιάς βγαίνουν στις άκρες των τρυφερών βλαστών. Στην αρ­­­χή είναι κλει­στά τα μπουμπούκια της, ενώ σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγουν και να ξε­πε­τά­­γο­νται τα πέ­τα­λα.


Τα πέταλα έχουν διάφορα χρώματα (λευκό, κόκκινο, ροζ, κίτρινο και άλλα). Το χρώ­­­μα των λου­λου­διών τους είναι ανάλογο με την ποικιλία της κάθε τρι­α­ντα­φυλ­λιάς.

Η τριανταφυλλιά, εκτός από την ομορφιά και τα ευωδιαστά άνθη, παρέχει και αι­­­θέ­­­ρι­­­ο α­ρω­μα­τι­κό λάδι εξαιρετικής ποιότητας, που παίρνουμε από τα ρο­­δο­­πέ­­τα­­λά της και που χρη­σι­μεύ­ει στην παρασκευή αρωμάτων. Επίσης τα πέταλα των τρι­α­ντά­φυλ­λων, κυ­ρί­ως τα ροζ, μπορούν να γίνουν και γλυκό.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Υγεία, δύναμη, αισιοδοξία!

Είναι πολύ όμορφη η κάρτα που λάβαμε από
τον καλό φίλο και συνάδελφο κ. Παύλο!


Θερμές ευχές και από μας!

Με πολλή εκτίμηση,
για το ιστολόγιοΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ, Χριστούγεννα


24 Δεκεμβρίου 2011

Καλά Χριστούγεννα!
(2011)
ΕΙΚΟΝΑ 1: sotos206.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΟΔήΛΑΤΟ, Χριστούγεννα


Happy Xmas (War Is Over)

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι
από έναν εξαιρετικό δημιουργό!So this is Christmas
and what have you done,
another year over
and a new one just begun!

And so this is Christmas,
I hope you have fun,
the near and the dear one,
the old and the young.

A very merry Christmas
and a happy New Year!
Let’s hope it’s a good one,
without any fear!

And so this is Christmas
(War is over)
for weak and for strong,
(If you want it)
for rich and the poor ones
(War is over)
the world is so wrong.
(Now)
And so Happy Christmas
(War is over)
for black and for white,
(If you want it)
for yellow and red ones,
(War is over)
let’s stop all the fight.
(Now)

A very merry Christmas...

And so this is Christmas
(War is over)
and what have we done,
(If you want it)
another year over
(War is over)
and a new one just begun!
(Now)

And so Happy Christmas,
(War is over)
I hope you have fun,
(If you want it)
the near and the dear one,
(War is over)
the old and the young.
(Now)

A very merry Christmas...

War is over if you want it,
war is over now...ΕΡΜΗΝΕΙΑ: John Lennon
ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: John Lennon, Yoko Ono
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 1971
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική, Χριστούγεννα


22 Δεκεμβρίου 2011

Γάτες τραγουδούν την Άγια Νύχτα!


Φάλαινα

Από τον
mangous23
Μαθητής της
έκτης τάξης


Όπως όλα τα θηλαστικά, οι φάλαινες αναπνέουν με πνεύμονες (γι’ αυτό και υ­πο­χρε­ώ­νο­­νται να ανεβούν στην επιφάνεια του νερού, για να αναπνεύσουν), είναι ζώ­α θερ­μό­αι­μα, θη­λά­ζουν τα μικρά τους και έχουν (αν και πολύ λίγο) τρίχωμα.

Το κεφάλι του ζώου δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα και είναι μεγάλο. Στο τε­ρά­στι­ο στό­μα της δεν έχει δόντια. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού έχει ρου­θού­νια. Όταν α­να­δύ­ο­­νται στην επιφάνεια, οι φάλαινες εκκενώνουν τον αέρα που εί­χαν στους πνεύ­μο­νες με πί­­ε­ση. Για τον λόγο αυτό σχηματίζουν πίδακα. Το νερό ε­κτο­ξεύ­ε­ται α­πό μια οπή στο πά­νω μέ­ρος του κεφαλιού τους (από δύο οπές στις φά­λαι­νες με μπα­λέ­νες).


Τα μπροστινά τους άκρα έχουν μετατραπεί σε πτερύγια του θώρακα, ενώ τα πί­σω ά­κρα ε­πέ­χουν θέση πτερυγίων για την ουρά. Το δέρμα τους είναι ιδιαίτερα λε­πτό και προ­στα­­τεύ­ε­ται από ένα στρώμα λίπους, το οποίο εκτός των άλλων λει­τουρ­γεί και ως α­πο­θή­κη ε­νέρ­γει­ας. Το γάλα του ζώου περιέχει επίσης λίπος (με περιεκτικότητα πε­ρί­που 50%). Η καρ­διά τους είναι τετράχωρη.

Η ηλικία τους μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 χρόνια. Επιπλέον, έχει βρεθεί φά­λαι­να, η η­λι­κί­α της οποίας υπολογίστηκε στα 211 χρόνια και θεωρείται το γη­ραι­ό­τε­ρο θη­λα­στι­κό.

ΠΗΓΗ: ; | ΕΙΚΟΝΕΣ: mamiferosbrasileiros.blogspot.com, freemovie-tvwallpaper.com
ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ