31 Ιανουαρίου 2012

Γιατί τη λένε Κοκκινοσκουφίτσα

Από την elpis00


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Πορ­το­κα­λο­σκου­φί­τσα. Μια μέρα έβαλε τα ρούχα της για πλύσιμο! Αλ­λά η μαμά της κατά λάθος αντί να βάλει α­πορ­ρυ­πα­ντι­κό έ­βα­λε χλω­­ρί­νη! Όλα τα ρούχα της είχαν γί­νει κόκ­κι­να! Και γι’ αυ­τό νομίζω ότι τη φω­νά­ζουν Κοκ­κι­νο­σκου­φί­τσα!

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Πολεμικές αναμνήσεις του παππού μου

Από τον
Vans333Dp
Μαθητής της
έκτης τάξης

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Θα σας α­φη­γη­θώ τα γεγονότα που αφορούν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως τα έ­ζη­σε και μου τα α­φη­γή­θη­κε ο παππούς μου.

Ο παππούς μου υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό με τον βαθμό του διόπου (α­ντί­­στοι­χος του δεκανέα στον στρατό ξηράς) με την ειδικότητα του υπεύθυνου των θερ­­μα­στών των μηχανών των πλοίων. Θερμαστές ήταν αυτοί που είχαν κα­θή­κον να τρο­­φο­δο­τούν τα κα­ζά­νια του πλοίου με καύσιμη ύλη (γαιάνθρακα). Στη θη­τεί­α του υ­πη­ρέ­­τη­σε στο α­ντι­τορ­πι­λι­κό Ιέραξ ΙΙ και μετά πήρε μετάθεση για το α­ντι­τορ­πι­λι­κό Σφενδό­νη ΙΙ.

Εικόνα 1. ΙΕΡΑΞ ΙΙ
Εικόνα 2. ΣΦΕΝΔΟΝΗ ΙΙ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του γεννήθηκε ο διάδοχος του θρόνου Κων­στα­ντί­νος και αυ­τό είχε σαν συνέπεια να υπηρετήσουν 6 μήνες λιγότερο και έ­τσι α­πο­λύ­θη­κε τον Σε­πτέμ­βρι­ο του 1940. Με την κήρυξη του πολέμου ε­πι­στρα­τεύ­θη­κε και α­νέ­λα­βε υ­πη­­ρε­σί­α στο α­ντι­τορ­πι­λι­κό «Σπέτσαι», με τον βαθμό του τριόπου αυ­τήν τη φο­ρά (σήμε­ρα έ­χει κα­ταρ­γη­θεί ο βαθμός).

Το Σπέτσαι έκανε συνοδείες νηοπομπών καθώς και επιδρομή σε ιταλικά πλοία που βρί­σκο­νταν στο στενό του Οτράντο (Αδριατική) τον Ιανουάριο του 1941. Με την ε­­πί­θε­ση της να­ζι­στι­κής Γερμανίας κατά της Ελλάδας το Πολεμικό Ναυτικό υ­πέ­στη με­­γά­λες α­πώ­λει­ες α­πό τη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα πλοία του χτυ­πή­θη­καν ή βυ­θί­στη­καν. Μετά την κατάρρευση του με­τώ­που τον Απρίλιο του 1941, το Υπουργείο Ναυ­τι­κών διέταξε την αυτοβύθιση πλοί­ων προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του ε­χθρού, α­νά­με­σα τους και το θω­ρη­κτό «Γ. Αβέρωφ». Χά­ρις στην καρ­διά και το θάρρος των ελ­λη­νι­κών πλη­ρω­μά­των η αναχώρηση των ε­να­πο­μει­νά­ντων πλοίων του στόλου μας, ήταν α­δι­α­νόη­το να γίνει χωρίς την α­σφα­λή συντροφιά του «Μπαρμπα-Γιώρ­γη» του η­ρωι­κού θω­ρη­κτού «Γ. Αβέρωφ» όπως το ονόμαζαν τα ελ­ληνικά πλη­ρώ­μα­τα.

Τελικά ο στόλος έφθασε στη Σούδα της Κρήτης με ναυαρχίδα το θωρηκτό «Γ. Α­βέ­­ρωφ». Με­τά την πτώση της Κρήτης ο στόλος αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια της Αι­γύ­πτου ό­που βρίσκονταν και πολλά άλλα συμμαχικά πλοία. Σημειωτέον ότι στην Α­λε­­ξάν­δρει­α υ­πήρ­χε μια σημαντική και ακμάζουσα ελληνική παροικία και υ­πήρ­χαν πολ­λά ελληνικά κα­τα­στή­μα­τα και πολλές επιγραφές στην ελληνική γλώσ­σα.

Το «Σπέτσαι» όπως και τα άλλα πλοία του στόλου μας χρησιμοποιήθηκαν σαν συ­νο­­δοί νη­ο­πο­μπών και περιπολίες. Στη συνέχεια το «Σπέτσαι» στάλθηκε για ε­πι­σκευ­ή στην Καλ­κού­τα των Ινδιών. Στην επιστροφή του και λίγο πριν φθάσει στο λι­μά­νι της Α­λε­ξάν­δρει­ας έ­γι­νε μια έκρηξη στο μηχανοστάσιό του με αποτέλεσμα έ­νας σωλήνας ατμού να τραυ­μα­τί­σει τον παππού μου στο πόδι του καθώς και άλ­λα δυο μέλη του πληρώματός του. Ο παπ­πούς μου και οι άλλοι δυο τραυ­μα­τι­σμέ­νοι νο­ση­λεύ­θη­καν στο αγγλικό ναυ­τι­κό νο­σο­κο­μεί­ο της Α­λε­ξάν­δρει­ας για δυο μή­νες. Με­τά την ανάρρωσή τους πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι το πλοίο τους έλειπε με μια νη­ο­πο­μπή στη Βομβάη της Ιν­δίας και πήραν με­τά­θε­ση προσωρινά για το θω­ρη­κτό «Γ. Α­βέ­ρωφ» όπου βρισκόταν στο Πόρτ Σάιντ της Αι­γύ­πτου.

Εικόνα 3. Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ
Εικόνα 4. ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Εκεί έμαθαν για το θρυλικό παρελθόν του θωρηκτού, όπου μόνο του είχε ε­γκλω­βί­σει τον τούρ­κι­κο στόλο στα Δαρδανέλια, υπό τις διαταγές του ναυάρχου Κου­ντου­ριώ­τη κατά τη δι­άρ­κει­α των Βαλκανικών Πολέμων, απελευθερώνοντας τα νη­σιά του Ανατο­λικού Αι­γαί­ου και εξασφαλίζοντας την ελληνική κυριαρχία στο Αι­γαί­ο. Με­τά από παρα­μονή δυό­μι­σι μη­νών στο «Γ. Αβέρωφ» και αφού συμ­με­τεί­χαν σε μια νηοπομπή από τη Βομ­βά­η στο Ά­ντεν, ε­πέ­στρε­ψαν στην Αίγυπτο όπου εί­χε κα­τα­πλεύ­σει και το αντιτορ­πιλικό «Σπέ­τσαι» και στο ο­ποί­ο ανέλαβαν και πά­λι υ­πη­ρε­σί­α.

Συνέχισαν τις περιπολίες και τις συνοδείες νηοπομπών, έζησαν το κίνημα του Ναυ­τι­­κού στη Μέση Ανατολή και μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από την πα­τρί­δα τους, ε­πέ­στρε­ψαν το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου του 1944 στο λιμάνι του Πει­ραι­ά, αφού ε­ντω­με­τα­ξύ είχε λήξει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με την ήττα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να.

Στη μνήμη του παππού μου
Vans333Dp

Ο Vans333Dp κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην πέμπτη δη­μο­τι­κού (2010-2011) υπήρξε συνεργάτης του Δή­μου Αστερούπολης με το ψευδώνυμο Van333.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2012, ξε­κί­νη­σε τη συ­νερ­γα­σί­α του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.Γουρούνια

Από τον
mike one
Μαθητής της
έκτης τάξης


Παρά τις διαφορές τους, όλες οι φυλές γουρουνιών χαρακτηρίζονται γενικά από χο­­­ντρο­­κομ­­μέ­­νο και μονοκόμματο σώμα, κοντά πόδια και κωνικό κεφάλι, το οποίο κα­­τα­λή­γει σε κο­ντό ρύγχος.

Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φυλές χοίρων υποδεικνύει ότι η εξημέρωση έ­­γι­­νε α­νε­ξάρ­τη­τα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι δεν ξεκίνησε από το ί­διο εί­δος α­γρι­ό­χοι­ρου.


Συμπεριφορά και τροφή

Ο χοίρος προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, ωστόσο αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυ­χρά κλίματα.

Είναι αδηφάγο ζώο και τρώει από όλες τις τροφές. Το πεπτικό του σύστημα μπο­ρεί να ε­πε­ξερ­γα­στεί κάθε είδους τροφή, ακόμα και τα υπολείμματα του φα­γη­τού που τρώ­νε οι άν­θρω­ποι.


Αυτό συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για τους εκτροφείς χοίρων, όπως και η μέ­γι­στη α­­πό­δο­σή του σε κρέας και λίπος. Η απόδοση αυτή φτάνει άνετα το 70% του βά­ρους του σώ­μα­τός του στις κοινές φυλές και ξεπερνά το 85% στις βελ­τι­ω­μέ­νες.

Επιλεγμένες φυλές

Μερικές από τις σημαντικότερες φυλές του χοίρου είναι:
● αγγλική Γιορκσάιρ
● αγγλική Μπερκσάιρ
● ιβηρική (μεσογειακή) –εδώ ανήκει και ο ελληνικός οικόσιτος χοίρος.
● νορμανδική

Ένα από τα πιο γνωστό κρέας του
γουρουνιού είναι το μπέικον.


ΠΗΓΗ: ; | ΕΙΚΟΝΕΣ: αναζήτηση Google
mike one

O mike one κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2011-2012) ξεκίνησε τη συ­νερ­γα­σί­α του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.30 Ιανουαρίου 2012

Ουράνιο τόξο - όμορφες εικόνες

Από την elpis00ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 30

Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα

Τίποτα σε αυτήν τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κρά­τος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ε­νέρ­γει­ες ή να εκτελεί πρά­ξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των δι­και­ω­μά­των και των ε­λευ­θε­­ρι­ών που ε­πί­ση­μα αναγγέλλονται σε αυτήν.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 29

Υπευθυνότητα

1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στο πλαί­σι­ο του ο­ποί­ου και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη α­νά­πτυ­ξη της προ­­σω­πι­κό­τη­τάς του.

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του, κά­θε άν­θρω­πος υπόκειται μόνο σε εκείνους τους περιορισμούς που ορίζονται α­πό τους νό­μους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σε­βα­σμός των δι­και­ω­μά­των και των ελευθεριών των άλλων και να ι­κα­νο­ποι­ού­νται οι δί­και­ες προϋ­­πο­θέ­σεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και της γε­νι­κής ευ­η­με­ρί­ας σε μια δημοκρατι­κή κοι­νω­νί­α.

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δε θα μπορούν, σε καμία περίπτωση, να α­­σκού­νται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Ε­θνών.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 28

Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος

Καθένας έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί μια κοι­νω­νι­κή και δι­ε­θνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προ­κη­ρύσ­σει η Δι­α­κή­ρυ­ξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μπορούν να πραγ­μα­τώ­νο­νται σε όλη τους την έκταση.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 27

Το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία

1. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοι­­νό­τη­τας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να μετέχει στην ε­πι­στη­μο­νι­κή πρό­ο­δο και τα ο­φέ­λη της.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμ­φέ­ρο­ντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλ­λι­τε­χνι­κή δη­μι­ουρ­­γί­α του.


29 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 26

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να πα­ρέ­χε­ται δω­ρε­­άν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα.
● Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.
● Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γε­νι­κό κα­νό­να.
● Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ί­σους ό­­ρους, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προ­σω­­πι­κό­τη­τας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δι­και­ω­μά­των και των θε­με­λι­ω­δών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κα­τα­νόη­ση, την α­νε­κτι­κό­τη­τα και τη φι­λί­α α­νά­με­σα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και θρη­σκευ­τι­κές ο­μά­δες, και να ευ­νο­εί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Η­νω­μέ­νων Εθνών για τη διατήρηση της ει­ρή­νης.

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παι­­δεί­ας που θα δοθεί στα παιδιά τους.Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 25

Φαγητό και στέγη για όλους

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στον ί­διο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της τρο­φής, του ρου­­χι­σμού, της κατοικίας, της ιατρικής περίθαλψης και των α­πα­ραί­τη­των κοι­νω­νι­κών υ­­πη­ρε­σι­ών.

Έχει ακόμη δικαίωμα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, α­να­πη­ρί­ας ή χη­ρεί­ας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες πε­ρι­πτώ­σεις που στε­ρεί­ται τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης εξαιτίας πε­ρι­στά­σε­ων που δεν υ­πό­κει­νται στη θέ­λη­σή του.

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Ό­λα τα παι­διά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοι­νω­νι­κή προ­­στα­σί­α.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 24

Το δικαίωμα στο παιχνίδι

Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση, στον ελεύθερο
χρόνο και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 23

Δικαιώματα των εργαζομένων

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το ε­πάγ­γελ­μά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προ­στα­τεύ­ε­ται α­πό την α­­νερ­γί­α.

2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να ε­ξα­­σφα­λί­ζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής αντάξιες της αν­θρώ­πι­νης α­­ξι­ο­πρέ­πει­ας, και η αμοιβή να συμπληρώνεται, αν είναι α­πα­ραί­τη­το, με άλλα μέ­σα κοι­­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας.

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμ­με­τέ­χει σε συν­δι­κά­τα για την προάσπιση των συμφερόντων του.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 22

Κοινωνική ασφάλιση

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα στην κοινωνική προ­στα­σί­α, κάτι που επιτυγχάνεται με εθνική προσπάθεια και διεθνή συ­νερ­γα­σί­α, α­νά­λο­γα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους.

Έχει επίσης δικαίωμα στην εξασφάλιση (ή στην ικανοποίηση) των οι­κο­νο­μι­κών, κοι­νω­νι­κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του για την αξιοπρέπεια και την ε­λεύ­­θε­ρη α­νά­πτυ­ξη της προσωπικότητάς του.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 21

Το δικαίωμα στη δημοκρατία

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, εί­τε ά­­με­σα είτε έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δη­μό­σι­ες υ­πη­­ρε­σί­ες της χώρας του.

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας· η θέληση αυτή ο­φεί­λει να εκ­φρά­ζε­ται με γνήσιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται πε­ρι­ο­δι­κά με κα­θο­λι­­κή, ί­ση και μυστική ψηφοφορία ή με αντίστοιχη διαδικασία που να ε­ξα­σφα­λί­ζει την ε­­λευ­θε­ρί­α της εκλογής.


28 Ιανουαρίου 2012

Ο «πύργος του Άιφελ»

Από την
tzina45
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Μια μέρα βαριόμουνα στο μάθημα και λέω τι να κάνω α το βρήκα θα φτιάξω με τα σχο­λι­κά μου έναν μικρό πύργο που θα τον ονομάσω «πύργο του Άιφελ»! Χά­ρη­κα πο­λύ με αυ­τή την ιδέα! Και άρχισα να παίρνω αμέσως δράση! Ελπίζω να σας α­ρέ­­σει δοκιμάστε το κι εσείς!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές


26 Ιανουαρίου 2012

Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 20

Το δικαίωμα σε δημόσιες συγκεντρώσεις

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ει­ρη­νι­κούς σκοπούς.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 19

Ελευθερία της έκφρασης

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, που ση­μαί­νει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του. Έ­χει ε­πί­σης το δι­καί­ω­μα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πλη­ρο­φο­ρί­ες και ιδέες με οποιοδήποτε μέ­σο έκφρασης και από όλο τον κόσμο.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 18

Ελευθερία της σκέψης

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρη­­σκεί­ας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλ­λα­γή θρη­σκεί­ας ή πε­ποι­θή­σε­ων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρη­σκεί­α και τις θρη­­σκευ­τι­κές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δη­μό­σι­α ή ι­δι­ω­τι­κά, με τη δι­δα­­σκα­λί­α, την ά­σκη­ση, τη λατρεία και την τέλεση θρη­σκευ­τι­κών τε­λε­τών.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 17

Δικαίωμα στην ιδιοκτησία

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή μαζί με άλλους, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.


Ανθρώπινο δικαίωμα αρ. 16

Γάμος και οικογένεια

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου ο άνδρας και η γυναίκα, έ­χουν το δι­καί­ω­μα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια χωρίς κανέναν πε­ρι­ο­ρι­σμό ε­­ξαι­τί­ας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας τους. Και οι δύ­ο έ­χουν ίσα δι­και­­ώ­μα­τα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κα­τά τη δι­ά­λυ­σή του.

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελ­λο­νύμ­φων.

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δι­καί­ω­­μα να προ­στα­τεύ­ε­ται από την κοινωνία και το κράτος.


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ