27 Σεπτεμβρίου 2011

H Οθωμανική Αυτοκρατορία

Από τα μέσα του 14ου και μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυ­το­κρα­­το­ρί­α α­να­πτύσ­σε­ται και ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Με­σό­γει­ο. Ι­κα­­νοί σουλ­τά­νοι, ό­πως ο Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566), δι­ευ­ρύ­νουν τα σύ­νο­ρά της με συ­νε­χείς πολέμους.


Η έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 17ου αιώνα


H Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε να απλώνεται σε τρεις ηπείρους: την Ευ­ρώ­πη, την Α­σί­α και την Αφρική.


Η σταδιακή εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Από την αρχή του 17ου αιώνα, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά και κοι­νω­­νι­κά προβλήματα. Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της α­πο­τυγ­χά­νουν και το ο­­θω­μα­νι­κό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα βρίσκεται σε κρίση...

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15ος-16ος αι.: Ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
17ος αι. και μετά: Παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΧΑΡΤΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006)


Φέτος θα ντυθούμε δεκαδικοί!

Τρελά αποκριάτικα πάρτι διοργανώνονται στη χώρα των αριθμών! Δεν τους νοιά­ζει που οι Α­πό­κρι­ες αργούν: εκείνοι ντύνονται, στολίζονται και τρέχουν με τα φιλαράκια τους από σπί­τι σε σπίτι...

Φέτος οι φυσικοί αριθμοί και τα κλάσματα θα ντυθούν δεκαδικοί! Οι σχετικές στο­λές εί­ναι πο­λύ της μόδας και, όπως πληροφορούμαστε, τα ειδικά κα­τα­στή­μα­τα δεν προ­λα­βαί­­νουν τις παραγγελίες. Το ΠΟΔήΛΑΤΟ παρουσιάζει στο πα­ρα­κά­τω ρε­πορ­τάζ αυ­τές τις με­­τα­μορ­φώ­σεις.

Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται δε­κα­δι­κοί!

Όταν έχουμε ολόκληρους (δηλαδή ακέραιους) αριθμούς, μπορούμε να τους κά­νου­με δε­κα­δι­κούς σημειώνοντας μηδέν δεκαδικά ψηφία.

Παραδείγματα:

9 = 9,0 = 9,00 = 9,000

875 = 875,0 = 875,00 = 875,000

Τα κλάσματα γίνονται δεκαδικοί!

Κάθε κλάσμα είναι μια διαίρεση ανάμεσα στον αριθμητή και τον παρονομαστή. Για πα­ρά­­δειγ­μα, τα 3/4 δηλώνουν τη διαίρεση 3 : 4.

Αν πραγματοποιήσουμε τη διαίρεση, το κλάσμα
μεταμορφώνεται στον δεκαδικό 0,75!

Με τα δεκαδικά κλάσματα (όσα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ.) τα πράγ­μα­τα είναι πιο εύκολα.


Δε χρειάζεται ούτε τη διαίρεση να κάνουμε: γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή και ση­μει­­ώ­νου­με με την υποδιαστολή ό,τι μας δείχνει ο παρονομαστής. Αν είναι το 10, χω­ρί­ζου­με δέ­κα­τα· αν είναι το 100, χωρίζουμε εκατοστά κ.ο.κ.ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης, podilato98.blogspot.com


Τι κρύβουν οι δεκαδικοί;

Πολλά τα μυστήρια στη χώρα των αριθμών. Σε μια γειτονιά τους μάλιστα, στους δε­κα­δι­­κούς, το πράγμα έχει παραγίνει! Το ΠΟΔήΛΑΤΟ, πιστό στις αρχές της α­πο­κα­λυ­πτι­κής δη­­μο­σι­ο­γρα­φί­ας, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα και πα­ρου­σι­ά­ζει δύο μυ­στι­κά που κά­ποιοι ήθελαν να μείνουν στο σκοτάδι...

Τα κρυμμένα κλάσματα!

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μεταμφιεσμένα κλάσματα! Για την ακρίβεια, είναι με­ταμ­φι­ε­σμέ­να δεκαδικά κλάσματα. Αρκεί να τους διαβάσουμε δυνατά και το κλά­σμα θα εμφανιστεί:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στο ακέραιο μέρος υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν, στο κλά­σμα που εμφανίζεται δεν υπάρχει υποδιαστολή:


Τα κρυμμένα μηδενικά!

Όταν στο τέλος των δεκαδικών δεν υπάρχουν ψηφία για τα εκατοστά ή για τα χι­λι­ο­στά, μπο­ρού­με να βάλουμε στη θέση τους το μηδέν.

Παραδείγματα:

36,7 = 36,70 = 36,700

21,18 = 21,180


(το 0,1 και το 0,10 δηλώνουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό)

Επίσης, η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν διαγράψουμε τα μηδενικά στο τέ­λος του:

0,100 = 0,10 = 0,1

0,010 = 0,01

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στην πρόσθεση, στην αφαίρεση και στη σύγκριση το κρυφτό σταματάει! Για να μην κά­νου­με λάθη, γράφουμε πρώτα όλα τα κρυμμένα μηδενικά (στην ει­κό­να είναι ση­μει­ω­μέ­να με κόκκινο).

Φτου, ξελευθερία!

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-2,4), Μαθηματικά Δ΄ τάξης (3)


Η Λατινοκρατία

Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη (1453), πολ­λές πε­­ρι­ο­χές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας βρίσκονται ήδη κάτω από λα­τι­νι­κή κυ­ρι­αρ­χί­α. Αυ­τές οι περιοχές είναι συνήθως νησιά και λιμάνια με στρατηγική ση­μα­σί­α ή πα­ρα­λι­α­κά μέρη με εύ­φο­ρη ενδοχώρα.

Η κυριαρχία αυτή, κυρίως των Βενετών, συνεχίζεται και κατά τους επόμενους αι­ώ­νες.


Χάρτης λατινικών και οθωμανικών κτήσεων (15ος αιώνας)

Στην αρχή του 18ου αιώνα, έπειτα από μακροχρόνιους πολέμους, οι Οθωμανοί Τούρ­κοι νι­κούν σε όλα τα μέτωπα τους Βενετούς και ολοκληρώνουν την κυ­ρι­αρ­χί­α τους στη βαλ­κα­νι­κή χερσόνησο. Εξαίρεση αποτελούν τα Επτάνησα, που πα­ρα­μέ­νουν στην κατο­χή των Βε­νε­τών έως το τέλος του 18ου αιώνα και στη συ­νέ­χει­α γνωρίζουν τη γαλλική και την αγ­γλι­κή κυριαρχία. Τέλος, τα νησιά του Αι­γαί­ου παραμένουν σκλα­βω­μέ­να για αρκετό δι­ά­στη­μα στους Γενουάτες και σε άλ­λους Λα­τί­νους κα­τα­κτη­τές.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΧΑΡΤΗΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006 (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


23 Σεπτεμβρίου 2011

Γαλλική Επανάσταση και
ανθρώπινα δικαιώματα

Το 1789 ξεσπά η Γαλλική Επανάσταση και ψηφίζεται η «Διακήρυξη των δι­και­ω­μά­των του αν­θρώ­που και του πολίτη», η οποία αποτελεί τον καταστατικό χάρ­τη του νέ­ου κα­θε­στώ­τος. Τα βασικά της στοιχεία είναι δύο:
★ Κάθε κυριαρχία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μονάρχη.
★ Τα θεμέλια της νέας κοινωνίας πρέπει να είναι η ελευθερία, η ισότητα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη

Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν ίσα δι­και­ώ­μα­τα.

Άρθρο 2: Ο στόχος κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η προστασία των φυ­σι­κών και α­πα­ρα­βί­α­στων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτά τα δι­και­ώ­μα­τα είναι η ελευ­θερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση ε­νά­ντι­α στην κα­τα­πί­ε­ση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος.

Άρθρο 6: Ο νόμος εκφράζει τη θέληση του συνόλου. Κάθε πολίτης έχει το δι­καί­ω­μα να συμμετέχει, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, στη θε­με­λί­ω­ση του νό­μου. Ο νό­μος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, είτε προ­στα­τεύ­ει εί­τε τι­μω­ρεί.

Άρθρο 10: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διώκεται εξαιτίας των α­πό­ψε­ών του, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των θρησκευτικών του απόψεων, ε­φό­σον η εκ­δή­λω­ση τους δε διαταράσσει τη δημόσια τάξη που έχει ε­γκα­τα­στή­σει ο νό­μος.

Άρθρο 11: Η ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων είναι ένα από τα πο­λυ­τι­μό­τε­ρα δι­και­ώ­μα­τα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, κάθε άνθρωπος μπο­ρεί να μι­λά, να γρά­φει και να τυπώνει ελεύθερα, αλλά θα είναι υ­πεύ­θυ­νος για κάθε κα­τά­χρη­ση αυ­τής της ελευθερίας, όπως καθορίζει ο νό­μος.

Τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται γρήγορα στην υπόλοιπη Ευ­ρώ­πη και επηρεάζουν βαθιά τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Δη­μι­ουρ­γούν μια νέα, δι­και­ό­τε­ρη εποχή –όχι όμως για όλους. Μεγάλες ομάδες αν­θρώ­πων, όπως οι γυ­ναί­κες, α­πο­κλεί­ο­νται από τα ίσα δικαιώματα.

Η Ολυμπία ντε Γκουζ γράφει σειρά φυλλαδίων με πολιτικό περιεχόμενο. Δυο χρό­νια με­τά την Επανάσταση, το 1791, συντάσσει τη «Διακήρυξη των δι­και­ω­μά­των της γυ­ναί­κας και της πολίτισσας». Έτσι οδηγείται σε σύγκρουση με την η­γε­σί­α των ε­πα­να­στα­τών, που ε­πι­μέ­νει να μην αναγνωρίζει τα πολιτικά δι­και­ώ­μα­τα των γυναικών, και το 1793 οδηγείται στη λαι­μη­τό­μο.

Μερικά άρθρα της Διακήρυξης:

Διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας

Άρθρο 1: Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ά­ντρα.

Άρθρο 2: Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η διατήρηση των φυ­σι­κών και α­να­φαί­ρε­των δικαιωμάτων του άντρα και της γυναίκας. Τα δι­και­ώ­μα­τα αυ­τά είναι η ε­λευ­θε­ρί­α, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και πάνω απ’ ό­λα η αντίσταση στην καταπίεση.

Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος, δηλαδή από τη συ­νερ­γα­σί­α του άντρα και της γυναίκας.

Άρθρο 6: Ο νόμος είναι η έκφραση της θέλησης του συνόλου. Όλες οι πο­λί­τισ­σες και οι πολίτες οφείλουν να συμβάλλουν, προσωπικά ή μέσω α­ντι­προ­σώ­πων, στη δι­α­μόρ­φω­σή του. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους.

Άρθρο 10: Κανείς δεν επιτρέπεται να διώκεται για τις θεμελιακές πε­ποι­θή­σεις του. Η γυναίκα έχει το δι­καί­ω­μα να ανεβαίνει στο ικρίωμα. Πρέ­πει να έχει και το δικαί­ωμα να ανεβαίνει στο βήμα, εφόσον οι πράξεις της δε δι­α­τα­ράσ­σουν τη δη­μό­σι­α τά­ξη που έχει εγκαταστήσει ο νόμος.


ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006)


20 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (3)

Λίγος αέρας, λίγο χώμα,
ένας σπόρος...


Μια ρωγμή,
κάποια υγρασία...


Η ζωή θα βρει το δρόμο της!
Θα βλαστήσει, θα ανθίσει...


...και θα περιμένει τους μικρούς ερευνητές από την Κομοτηνή να
την ανακαλύψουν, να τη χαρτογραφήσουν και να την αναδείξουν!

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ σε ένα καινούργιο
και πολύ ενδιαφέρον δικτυακό φιλαράκι!18 Σεπτεμβρίου 2011

Αχέρων

Από τον george21Μαθητής της
έκτης τάξης

Ο Αχέρων είναι ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου και διασχίζει τους νομούς Ι­ω­αν­νί­νων, Θε­σπρω­τί­ας και Πρεβέζης. Οι πηγές του Αχέροντα είναι πολλές. Οι πρώ­τες πη­γές του προ­έρ­χο­νται από τα χιόνια του όρους Τόμαρος στο νομό Ι­ω­αν­νί­νων (μέγιστο υ­ψό­με­τρο 1986 μέτρα), και οι άλλες πηγές του προέρχονται α­πό τα όρη Σουλίου και Πα­ρα­μυ­θιάς Θε­σπρω­τί­ας. Σημαντικές πηγές είναι επίσης αυ­τές του χωριού Βου­βο­πό­τα­μος κοντά στη Γλυ­κή.


Ο Αχέρων εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, στο χωριό Αμμουδιά του νομού Πρε­βέ­ζης, ό­­που σχη­μα­τί­ζει Δέλτα από το οποίο διαμορφώνονται τα δύο κύρια έ­λη της πε­ρι­ο­χής, το έλος της Σπλάντζας και της Βαλανιδορράχης.

Ο Αχέρων, λόγω της παράδοσης και της περιβαλλοντικής αξίας, προσελκύει πλή­θος ε­πι­­σκε­πτών από τις πηγές έως και τις εκβολές του. Το μήκος του α­νέρ­χε­ται στα 52 χι­λιό­με­­τρα ε­νώ από τα νερά του αρδεύονται περίπου 85.000 στρέμ­μα­τα, εκ των ο­ποί­ων 28.000 βρί­σκο­νται στο νομό Θεσπρωτίας και 57.000 στον νο­μό Πρε­βέ­ζης. Ε­ναλ­λα­κτι­κά ο Αχέροντας ή­ταν γνωστός και ως Μαυ­ρο­πό­τα­μος, Φα­να­ριώ­τι­κος ή Κα­μα­ριώ­τι­κο ποτάμι.

Μυθολογία

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέρων αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον δι­ά­πλου του ο­­ποί­ου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο «ψυ­χο­πο­μπός» Ερ­μής πα­­ρα­δί­δο­ντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να κα­τα­λή­ξουν στο βα­σί­λει­ο του Άδη. Η κά­θε ψυχή, περνώντας από το πορθμείο του Χά­ρο­ντα, έπρεπε να δώ­σει από έναν ο­βο­λό για τη μεταφορά, ενώ αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Μέ­νιπ­που, τον οποίο αναφέρει ο Λουκιανός, ως τον μοναδικό που διέσχισε τον Α­χέ­ρο­ντα χωρίς να πληρώσει.

Στον δρόμο του ο ποταμός Αχέρων διασταυρωνόταν με τους Πυριφλεγέθοντα και Κω­­κυ­τό, στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, στο σημείο όπου βρίσκεται το αρ­χαί­ο Νε­κρο­­μα­ντεί­ο του Αχέροντα. Η αρμοδιότητα του Νεκρομαντείου του Α­χέ­ρο­ντα ήταν δι­α­φο­ρε­τι­­κή από αυ­τή των Δελφών και της Δωδώνης. Ο σκοπός του δεν ή­ταν η πα­ρο­χή χρησμού αλλά η δι­ευ­κό­λυν­ση της επικοινωνίας των ε­πι­σκε­πτών με τις ψυχές των νε­κρών συγγε­νών τους.

Αχέρων, Κωκυτός και Πυριφλεγέθων συναποτελούσαν τους τρεις ποταμούς του Ά­δη, και οι τρεις με θλιβερά ονόματα (Αχέρων = χωρίς χαρά, Πυριφλεγέθων = πύ­ρι­νος, Κω­κυ­τός = θρή­νος) συμβολίζοντας τη θλίψη και τους θρήνους του θα­νά­του και δί­νο­ντας τον συμ­­βο­λι­σμό της πύρινης κολάσεως, όπως διατηρείται και σή­με­ρα στη χρι­στια­νι­κή θρησκεία.


Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση τα νερά του ποταμού ήταν πικρά καθώς ένα «στοι­χειό» (τέ­ρας) που ζούσε στις πηγές του δηλητηρίαζε τα νερά. Ο Άγιος Δο­νά­τος (ε­τυ­μο­λο­γι­κή προ­έ­λευ­ση από το Αϊδονεύς, Αϊδονάτος, Άγιος Δονάτος), πο­λι­ού­χος της Μη­τρό­πο­λης Πα­ρα­μυ­θιάς Θεσπρωτίας, σκότωσε το στοιχειό και τα νε­ρά του Αχέροντα έ­γι­ναν γλυκά, έτσι πή­ρε και το όνομά του το χωριό Γλυκή. Έ­να ενδιαφέρον στοιχείο α­πό την αρχαία ελληνική μυ­θο­λο­γί­α που μαρτυρά τη συ­νέ­χει­α αυτής στη σύγχρονη πλέ­ον λαϊκή παράδο­ση είναι το ε­ξής: Κατά την Τι­τα­νο­μα­χί­α οι Τιτάνες έπιναν νερό α­πό τον Αχέροντα για να ξεδιψάσουν γε­γο­νός που προ­κά­λε­σε την οργή του Δία ο ο­ποί­ος μαύρισε και πίκρανε τα νερά του.

Αχερουσία λίμνη

Η Αχερουσία λίμνη δεν υπάρχει πια. Αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960 από τη βρε­­τα­νι­κή εταιρεία Boots Ltd. Η Αχερουσία είναι κατά τη μυθολογία η «χώρα του Ά­δη» (η ση­με­ρι­νή πεδιάδα του τ. Δήμου Φαναρίου). Πιάνει από το χωριό Χόι­κα μέχρι τη θάλασσα και α­πό τη Χόικα μέχρι την Παραμυθιά (τα Ηλύσια πεδία – Λει­μών των α­σφο­δέ­λων). Δι­α­­σχί­ζε­ται από τον Αχέροντα ποταμό και τους πα­ρα­πο­τά­μους του Πυ­ρι­φλε­γέ­θο­ντα και Κω­κυτό. Ο Ά­δης είναι ο θεός και αρχηγός του «κά­τω κόσμου» που ε­ξου­σί­α­ζε τους νε­κρούς. Ο Άδης ταυ­τι­ζόταν με τον Πλού­τω­να και μόνο μια φορά α­νέ­βη­κε στον πάνω κό­σμο, για να αρ­πά­ξει την Περ­σε­φό­νη.

Εδώ στη λίμνη Αχερουσία, στον Αχέροντα ποταμό πίστευαν ότι υπάρχει μια από τις ει­σό­­δους για τον Άδη (Πύλες του Άδη). Ο Χάρων, γιος του Ερέβους και της Νύ­κτας, ήταν ο βαρ­κά­ρης που κουβαλούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη και έ­παιρ­νε τον οβολό που έ­βα­ζαν στα χείλη του νεκρού οι συγγενείς. Στο βάραθρο της Στύγας στε­κό­ταν ο φύλα­κας Κέρ­βε­ρος που ήταν τρικέφαλος σκύλος με ουρά λιο­ντα­ριού που κατέληγε σε φίδι και τα μαλ­λιά του και το σώμα του ήταν γεμάτα φί­δια. Οι ψυ­χές πα­ρου­σι­ά­ζο­νταν στο δι­καστήριο του Άδη που έκρινε τις πράξεις του νεκρού στη ζω­ή.

Στην Οδύσσεια του Ομήρου, περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον κάτω κό­σμο. Κα­τά τη μυθολογία, στον Άδη κατέβηκαν και οι: Ορφέας, βασιλιάς της Θρά­κης για να φέ­ρει πί­σω τη γυναίκα του Ευρυδίκη, o Ηρακλής, ο Θησέας, κ.ά.

Ο Λουκιανός, σατιρικός συγγραφέας, στους «νεκρικούς διαλόγους» που έγραψε, πε­ρι­­γρά­φει παραστατικά τα της εισόδου των νεκρών στον Άδη.

ΧΑΡΩΝ: «Απόδος ω τρισκατάρατε τα πορθμεία».
ΝΕΚΡΟΣ: «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος...»

Η ροή του ποταμού Αχέροντα σήμερα

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ουδεμία σχέση έχει η σημερινή γεωγραφία του Α­χέ­ρο­ντα με αυ­τήν της αρχαιότητας, αλλά ακόμη και με χάρτες πριν το 1950. Τα πά­ντα άλ­λα­ξαν, μετά την αποξήρανση της λίμνης Αχερουσίας από τη βρετανική ε­ται­ρεί­α Boots Ltd το 1960-1965.

Με βάση την εμπειρία των διασχίσεων της Χαράδρας του Αχέροντα, την τοπική γε­ω­γρα­­φι­κή μελέτη, την πλεύση του πλωτού τμήματος με Kayak και τον Χάρτη της Γε­ω­γρα­φι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας Στρατού ο Αχέρων ποταμός ταξινομήθηκε από τον Χα­ρά­λα­μπο Γκού­βα (ε­πι­­κε­φα­λής της ομάδας διάσχισης του 1994) σε έξι τμήματα τα οποία και πε­ρι­γρά­φο­νται κα­­τω­τέ­ρω:
★ 1ο τμήμα: Τροφοδοτικό (ορεινό τμήμα), όρους Τόμαρος
★ 2ο τμήμα: Αρχικό τμήμα, λόφων νομού Ιωαννίνων και Πρέβεζας
★ 3ο τμήμα: Μυθολογικό τμήμα: «Στενά του Αχέροντα», ή «Χαράδρα του Α­χέ­ρο­ντα» ή του­ρι­στι­κές «Πύλες του Άδη»
★ 4ο τμήμα: Ιστορικό τμήμα: «Σκάλα Τζαβέλαινας», Σουλιώτικο Ρέμα, πρόσβαση προς το Σού­λι
★ 5ο τμήμα: Αρδευτικό τμήμα με τον λόφο Ξυλόκαστρο και το «Νεκρομαντείο του Α­χέ­­ρο­ντα», Μεσοπόταμος
★ 6ο τμήμα: Τουριστικό Τμήμα: «Εκβολές Αχέροντα» ή «Δέλτα του Αχέροντα» ή «Δά­­σος της Περσεφόνης»

Σπορ στον Αχέροντα

Στον Αχέροντα λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες όπως το κανό, το κα­γιάκ και το ρά­φτινγκ ενώ υπάρχει η δυνατότητα διάσχισης του ποταμού μέχρι τις εκ­βο­λές του στην Αμ­μου­διά, με κατάλληλο σημείο κατάβασης τα Στενά. Ε­πί­σης με κατάλληλο ε­ξο­πλι­­σμό πραγ­μα­το­ποι­εί­ται και διάσχιση του φαραγγιού του Α­χέ­ρο­ντα.


Γεωγραφία του Αχέροντα Ποταμού

Όπως κάθε ποταμός, ο Αχέρων έχει το κύριο τμήμα του και τους παραποτάμους. Το κύ­­ρι­ο τμή­μα του Αχέροντα, για πρακτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, τα­ξι­νο­μή­θη­κε το έ­τος 1992 από τον τοπικό ερευνητή Χαράλαμπο Γκούβα, ε­πι­κε­φα­λής της ομάδας που διέ­σχισε για πρώτη φορά τη χαράδρα του Α­χέ­ρο­ντα, σε έξι τμή­μα­τα. Το με­γα­λύ­τε­ρο τμήμα του Α­χέ­ρο­ντα ανήκει στον νομό Πρέβεζας. Οι πα­ρα­πό­τα­μοι του Αχέροντα εκ­πο­ρεύ­ο­νται από τους νο­μούς Θεσπρωτίας και Ι­ω­αν­νί­νων. Σε μια μεγάλη διαδρομή α­πο­τε­λεί το φυσι­κό όριο με­τα­ξύ των ν. Πρέ­βε­ζας-Θε­σπρω­τί­ας και Πρέβεζας-Ι­ω­αν­νί­νων.

Ο Αχέρων ποταμός δέχεται τα νερά του Πυριφλεγέθοντα, του Κωκκυτού, και του Βω­βού πο­τα­μού. Η λίμνη Αχερουσία αποστραγγίστηκε μεταπολεμικά από τη βρε­τα­νι­κή εταιρεία Boots Ltd και ένα περίπλοκο δίκτυο αρδευτικών καναλιών δι­α­σχί­ζει τον κά­μπο του Με­σο­πό­τα­μου και της Αμμουδιάς, κάνοντας δύσκολη σή­με­ρα μια α­ντι­κει­με­νι­κή γεωγραφική πε­ρι­γρα­φή του ποταμού. Κατά την άποψη του ε­ξε­ρευ­νη­τή της πε­ρι­ο­χής Χ. Γκούβα, κάθε προ­σπά­θει­α γεωγραφικής ταυ­το­ποί­η­σης των α­να­γρα­φό­με­νων από τον Όμηρο με τη ση­­με­ρι­νή γεωγραφία της πε­ρι­ο­χής θα καταλήξει σε α­πο­τυ­χί­α και άσκοπες διαφωνίες.

Ο Πυριφλεγέθων ποταμός (=πύρινος ποταμός), κατά μία άποψη, μυθολογικά α­ντι­στοι­χεί με το λεγόμενο «Σουλιώτικο Ρέμα» (απεικονιζόμενο σε γκραβούρα του Lau­rem­ber­gio του 1653). Kατά μία άλλη άποψη «ο Πυριφλεγέθοντας (= θρα­κα­ναμ­μέ­νος) είναι το πο­τάμι του Κα­να­λα­κί­ου, ο σημερινός Κάκαβας του οποίου τα νερά έ­πε­φταν στον Αχέροντα και από ε­κεί στην Αχερουσία λίμνη. Το όνομα α­πο­δί­δε­ται σε φω­τιές-σπινθήρες που ανα­φέρονται μέ­σα στο ποτάμι. Οι φωτιές αυτές α­πο­δί­δο­νται σε πιθανές φωσφορούχες ου­σίες που έ­κα­ναν τα ξύλα δέν­δρων να σπιν­θη­ρί­ζουν». Κα­τά δεύτερη άποψη, το όνομα α­ποδίδεται στην πί­στη των αρχαίων Ελ­λή­νων ότι το ό­νο­μα Πυριφλεγέθων –λόγω του κρότου στη συμ­βο­λή– προ­έρ­χε­ται από το «πυρ» των εγκάτων της Γης. Τέλος κατά άλλη άποψη της Έ­λε­νας Πα­λά­σκα και Λάζαρου Συ­νέ­σι­ου η οποία αναγράφεται στον επίσημο του­ρι­στι­κό ο­δη­γό της Νο­μαρ­χί­ας Πρέ­βε­ζας, «ο Πυριφλεγέθων ποταμός ταυ­τί­ζε­ται με τον Βου­βο­πό­τα­μο (Βω­βός Πο­τα­μός)».


Ο Κωκυτός (θρήνος, ποταμός του πένθους), ονομάσθηκε έτσι από τους θρήνους και τα μοι­ρο­λό­για των επισκεπτών του Νεκρομαντείου. Είναι το ποτάμι της Πα­ρα­μυ­θιάς, ο Σελ­­λή­ε­ντας των αρχαίων και εκβάλλει στον Αχέροντα μετά το Νε­κρο­μα­ντεί­ο. Κατά μί­α άπο­ψη, ο Κωκκυτός ταυτίζεται με τον Μαυροπόταμο (Μαύ­ρο ποταμό).

Η Στυξ (γενική: της Στυγός), αποτελεί αρχαίο συμβολισμό του παγωμένου νερού, χω­ρίς συ­γκε­κρι­μέ­νη γεωγραφική χωροταξία. Κατά μία άποψη, είναι το πλατύ με­γά­λο και βαθύ βά­ρα­θρο «Σταγοί» επί του λόφου Ερημίτης βορειοδυτικά του χω­ριού Με­σο­πό­τα­μος Πρέ­­βε­ζας. Κατά άλλη άποψη όμως, τα «Ύδατα της Στυ­γός» ή ο «Κα­ταρ­ρά­κτης της Στύγας» γκρε­μί­ζε­ται από μια μικρής παροχής αλλά μό­νι­μη πη­γή που βγαίνει στις νότιες πλαγιές της Νερραϊδορράχης των Α­ρο­α­νεί­ων ο­ρέ­ων (Χελμός) στην πε­ρι­ο­χή των Καλαβρύτων της Πε­λο­πον­νή­σου. Έχει ύ­ψος 150 μέ­τρα περίπου και στη βά­ση του ανοίγεται μια μικρή σπη­λιά, η είσοδος του Ά­δη για τους αρχαίους.

ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: stin-e-taxi.blogspot.com (1), google.gr/imghp (2-4)

Τιμητική ανάρτηση (2)

Ευχαριστούμε!


Πέρσι γνωρίσαμε και απολαύσαμε το ιστολόγιο ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! Δη­μι­ουρ­γεί στην Κέρκυρα και είναι γεμάτο ιδέες, πρωτοβουλίες, παιχνίδια και γνώ­σεις.

Φέτος το δικτυακό μας φιλαράκι ταξιδεύει με νέους επιβάτες, πλήρως α­να­νε­ω­μέ­νο και... ακόμη καλύτερο!


(πατήστε στην εικόνα)


Κοιτάξτε τι ωραία και ουσιαστικά λόγια έγραψε για μας:

Ότι θα γινόμασταν αίνιγμα δεν το είχα φανταστεί... :D

Έτσι είναι: Οι φίλοι λάμπουν στη ζωή μας όπως ο ήλιος. Τα φιλαράκια από άλλα σχο­λεί­α ανά την Ελλάδα είναι μια πολύτιμη περιουσία και παρουσία... (να και τα πα­ρώ­νυ­μα!)


Αγαπητέ νονέ…

Από τον george21Μαθητής της
έκτης τάξης

Πριν κάτι μέρες έκανα βόλτα στα μαγαζιά και είδα σε ένα ποδηλατικό το πο­δή­λα­το των ο­νεί­ρων μου το οποίο θα ήθελα να μου το πάρεις ως δώρο για τα Χρι­στού­γεν­να.

Είναι EVEREST 240 μπλε, με μεγάλα λάστιχα, χαμηλό τιμόνι, μαύρα πλαστικά πε­ντάλ, μπου­κά­λα, ελατήρια, φώτα αντανακλάσεως –μπροστά άσπρο, πίσω κόκ­κι­νο– και να έχει μα­λα­κή σέλα (άμα χρειαστεί άλλαξε την). Επίσης έχει 21 τα­χύ­τη­τες.

Πριν μου το φέρεις θα ήθελα να το πας σε ένα Service ποδηλάτων και να κάνεις 5 πραγ­μα­τά­κια:
1ο Να βάλεις μεταλλικά πεντάλ
2ο Να βάλεις μεταλλικές βαλβίδες
3ο Να βάλεις ασημί κερατάκια
4ο Να βάλεις ένα κοντέρ
5ο Να αγοράσεις μία αντικλεπτική αλυσίδα

Άμα το κάνεις αυτό για εμένα θα είσαι ο καλύτερος νονός του κόσμου!

ΥΓ. Μπορεί να κοστίσει αλλά:
1ο Είμαι το αγαπημένο σου βαφτιστήρι
2ο Είναι το τελευταίο δώρο που σου ζητάω (μεγάλωσα πια, γυμνάσιο θα πάω ό­που να ’ναι!)

Με αγάπη
Το βαφτιστήρι σου

Αναμνήσεις από το καλοκαίρι

Από τον george21Μαθητής της
έκτης τάξης

Αυτό το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία. Πήγα στο χωριό μου και από εκεί σε πολ­λά υ­­πέ­­­ρο­­χα μέρη. Οι διακοπές μου άρχισαν στις 23 Ιουλίου και τελείωσαν στις 1 Σε­πτεμ­βρί­ου. Μα­ζί μου ήταν η οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου.

Αρχικά πήγα στο χωριό μου που είναι 10 λεπτά έξω από το Αγρίνιο. Εκεί βρί­σκε­ται η Τ.Λ. Κα­στρα­κί­ου στην οποία πηγαίναμε και βλέπαμε τα ξαδέρφια μας και τους θείους μας να κά­νουν τζετ σκι! Γύρω στις 18 Αυγούστου ήρθε μια θεία μου και μαζί της κά­θε βράδυ βγαί­να­με και πηγαίναμε σε εστιατόρια! Δύο μέρες αρ­γό­τε­ρα, στις 20 Αυ­γού­στου, πήγαμε για έ­ξι μέρες στον Βράχο της Πρέβεζας. Εκεί βρή­κα­με ε­νοι­κια­ζό­με­να δωμάτια που ήταν 50 μ. α­πό την παραλία. Κάθε πρωί και κά­θε α­πό­γευ­μα πη­γαί­να­με στην παραλία. Μια μέρα είχε πο­λύ κύμα... Ήταν πολύ ψη­λό, γύρω στο 1,5 μέ­τρο. Έτσι αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παι­χνί­δι... Ένα παι­δί έκανε πως πνιγόταν και τα υπόλοιπα έτρεχαν για να το σώσουν!

Μιας και ήμασταν κοντά στον Αχέροντα ποταμό αποφασίσαμε να τον ε­πι­σκε­φτού­με. Με το α­μά­ξι πήγαμε πολύ ψηλά... Γύρω στα 600 μέτρα με αποτέλεσμα τα αυ­τιά μας να βου­­λώ­νουν! Όταν κατεβήκαμε, βρήκαμε έναν σύλλογο όπου μπο­ρού­σες να κά­νεις ρά­φτινγκ. Α­μέ­σως μπήκαμε στη φουσκωτή βάρκα, αρπάξαμε τα κου­πιά και αρ­χί­σα­με να τα πλα­τσου­ρί­ζου­με στο νερό! Αφού τελείωσε αυτή η υ­πέ­ρο­χη εμπειρία μια έκπληξη μας πε­­ρί­με­νε: να δι­α­σχί­σου­με το φαράγγι. Ξε­κι­νή­σα­με αλλά κάποιοι εί­παν να μην πάμε επειδή το νε­ρό ή­ταν κρύο. Εγώ όμως ό­χι μό­νο πήγα αλλά βούτηξα και στο ποτάμι. Το νερό ή­ταν στους 3 °C. Αυτή ήταν η κα­λύ­τε­ρή μου εμπειρία. Με­τά επισκεφτήκαμε την Πάργα και το κά­στρο της. Γυ­ρί­ζο­ντας σπίτι εξαντλημένοι μα­ζέ­ψα­με τα πράγματά μας για να γυρί­σουμε στο χω­ριό. Αφού γυρίσαμε κάτσαμε λίγες μέ­ρες και μετά επιστρέψαμε στην Αθή­να... Πά­λι μέ­σα στο καυσαέριο.

Γενικώς χάρηκα που γύρισα στην Αθήνα, γιατί θα ξαναδώ τους φίλους μου. Πά­ντως έ­να πράγ­μα έχω να πω:


george21

Ο george21 κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην πέμπτη δημοτικού (2010-2011) υ­πήρ­ξε βασικός συνεργάτης του Δήμου Αστερούπολης.

george21

Στη συνέχεια, στην έκτη τάξη, συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟ­Δή­ΛΑ­ΤΟ. Στα σχόλια υ­πο­γρά­φει με το ψευδώνυμο george pntlks.15 Σεπτεμβρίου 2011

Γάτα και πινέλο

Μια όμορφη εφαρμογή για
μια γλυκιά καλημέρα!

Πατήστε στην εικόνα και, ύστερα, στο πινέλο:


Από τη Jacquie Lawson
(μουσική: Mike Hughes-Chamberlain)


11 Σεπτεμβρίου 2011

Τα παιδιά ζωγραφίζουνΤα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση.
Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη
και μου λες πως σ’ αρέσει.

Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους
κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει.
Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει
σαν ανθός στο περβάζι.

Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά μου
κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία.
Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει
με μικρή πολιτεία.ΣΤΙΧΟΙ: Μιχάλης Μπουρμπούλης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιώργος Χατζηνάσιος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τάνια Τσανακλίδου / ΔΙΣΚΟΣ: Χωρίς ταυτότητα (1980)


9 Σεπτεμβρίου 2011

Εγώ κι εσύ μαζίΕγώ κι εσύ μαζί!
Όταν η τύχη σου θα ’ναι φευγάτη
κι εσύ μακριά απ’ το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Εγώ κι εσύ μαζί!
Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου!
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή:
Εγώ κι εσύ μαζί!

Μπορείς, αν θες, να βρεις πιο έξυπνους φίλους!
Να ’ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί: Μπορείς!
Αλλά να ξέρεις: τη δικιά μου αγάπη
δε θα σ’ τη δώσει, φιλαράκο, κανείς...

Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας, μοίρα κοινή:
Εγώ κι εσύ μαζί!ΣΤΙΧΟΙ: Τζίμης Πανούσης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Randy Newman
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τζίμης Πανούσης-Αλκίνοος Ιωαννίδης
ΔΙΣΚΟΣ: Toy Story, Η ιστορία των παιχνιδιών (1995)


Οι φίλοι
(τραγούδι)

Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι’ αυτό δεν τους παιδεύουμε! Τους φίλους δεν τους «καίμε»· τα μυστικά μας λέμε!

ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χάρις Αλεξίου - ΔΙΣΚΟΣ: Οδός Νεφέλης 88 (1995)

Κώδικας φιλικής συμπεριφοράς

Για να είμαι ένας περιζήτητος φίλος και να χαίρομαι τα καλά της φι­λί­ας:

1 Νοιάζομαι για τους άλλους και τους βοηθώ όποτε μπορώ.

2 Συμπεριφέρομαι καλά και προσπαθώ να είμαι ήρεμος.

3 Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αφού ούτε σε μένα αρέσει να με κο­ροϊ­δεύ­ουν.

4 Μοιράζομαι πράγματα με άλλους.

5 Τους ακούω όταν μου μιλούν και δίνω σημασία σε όσα λένε.

6 Δε λέω ψέματα.

7 Προσπαθώ να μη ζηλεύω.


Το αστέρι της φιλίας


8 Δε θέλω να γίνεται πάντοτε το δικό μου.

9 Αναγνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

10 Δε λέω τα μυστικά που μου εμπιστεύονται.

11 Αποφεύγω τις προκλήσεις και ό,τι ξέρω πως μπορεί να ενοχλήσει τους άλ­λους.

12 Δέχομαι με χαρά τη νίκη, αλλά παραδέχομαι και την ήττα. Ξέρω πως δεν εί­ναι ντροπή να χάνεις!

13 Όταν κάποιος με στενοχωρήσει, προτιμώ να το συζητήσω μαζί του χω­ρίς την παρουσία άλλων.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (τμήμα Αγωγής Υγείας) - ΕΙΚΟΝΕΣ: s692.photobucket.com, schoolsm.blogspot.gr


Οι φίλοι

Οι φίλοι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή μας. Φα­ντα­στεί­τε τι θα γι­­νό­ταν αν δεν είχατε τους φίλους για να παίζετε το α­γα­πη­μέ­νο σας ε­πι­τρα­πέ­ζι­ο, να συ­ζη­­τά­τε την γκάφα που κάνατε στο σχολείο ή να σας συ­μπα­ρα­στέ­κο­νται όταν έ­χε­τε κάποιο πρό­βλη­μα...

Φυσικά, αυτά μπορείτε να τα κάνετε και με τους γονείς και τους δασκάλους σας, αλ­­λά με τους φίλους όλα γίνονται πιο ωραία και ξεχωριστά!

Αν τώρα σκέφτεστε: «Τι ωραία! Θέλω κι εγώ κάποιον που να μπορούμε να κά­νου­με τα πά­ντα μαζί. Αύριο θα βρω έναν φίλο!», θα σας απογοητεύσω:

Το να κάνουμε φίλους δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται!


Ίσως έχετε προσέξει πως κάποια παιδιά φαίνεται να έχουν φίλους τούς συμ­μα­θη­τές ό­λης της τάξης, ενώ άλλα έχουν μόνο δύο, τρεις ή ακόμη και ένα φί­λο.

Σημαίνει αυτό κάτι; Όχι!

Ο αριθμός των φίλων που έχει ο καθένας μας δε λέει απολύτως τίποτα. Αυτό ε­ξαρ­τά­ται κυ­ρί­ως από τον χαρακτήρα του καθενός:
◾ Τα άτομα που είναι πολύ κοινωνικά συνήθως έχουν πάρα πολλούς φίλους. Τους πιο πολ­­λούς όμως δεν τους γνωρίζουν και πολύ καλά, είναι περισσότερο κά­τι σαν γνω­στοί.
◾ Τα παιδιά που έχουν λίγους φίλους, τους ξέρουν τόσο καλά που μπορούν να μας πουν α­κό­μη και ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό!

Σημασία δεν έχει ο αριθμός των φίλων μας,
αλλά η σχέση που διατηρούμε μαζί τους!

Οι σχέσεις με τους φίλους μας (αλλά και όλους τους ανθρώπους) είναι σαν τις... ντο­­μά­­­τες: Πρέ­πει να τις καλλιεργούμε και να τις φροντίζουμε με επιμέλεια, ώ­στε να αν­θί­σουν, να βγά­λουν «καρπό» και να τις απολαύσουμε.

Να μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό:

1 Πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μά­λι­­στα έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Δεν μπορούμε να α­παι­τού­με οι φίλοι μας να έ­χουν τις ίδιες ακριβώς απόψεις με εμάς, αλλά πρέ­πει να δε­χό­μα­στε την α­ντί­θε­τη άποψή τους.

2 Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται και α­νά­­λο­γα να συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας (αλλά και σε όλους τους άλ­λους: γο­νείς, δα­σκά­λους, γνωστούς). Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ κάτι που δε θα θέλαμε να κάνουν σε ε­μάς.

3 Το να σχολιάζουμε στους φίλους μας άλλα παιδιά είναι μια παγίδα που δε θα μας βγει σε καλό, διότι οι φίλοι μας θ’ αρχίσουν να σκέφτονται ότι ίσως σχο­λι­ά­ζου­με και αυ­τούς σε άλ­λα παιδιά.

4 Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Πρέ­πει να δί­νου­με σημασία και σ’ αυτά που έχει να πει ο φίλος μας και όχι να τον βομ­­βαρ­­δί­­ζου­­με με τα δικά μας προβλήματα ή τις δικές μας προτιμήσεις!

5 Αν ποτέ τσακωθείτε με κάποιον από τους φίλους σας, μην ανησυχήσετε. Φρο­­ντί­­στε ό­σο το δυνατόν πιο γρήγορα να του μιλήσετε και προσπαθήστε να βρείτε μια λύ­ση στο πρό­βλη­μα που δημιουργήθηκε. Ακόμη κι αν δεν κάνατε εσείς το λά­θος, μην α­φή­σε­τε την πε­ρη­φά­νια να σας απομακρύνει από τον φίλο σας και κά­ντε το πρώτο βή­μα.

Αν κάνατε εσείς το λάθος, να θυμάστε πάντοτε πως
ένα «Συγνώμη!» πολλές φορές κάνει θαύματα!


ΠΗΓΗ: medlook.net/kids - ΕΙΚΟΝΕΣ: users.sch.gr/DEMIRAKOU/, ribbonsandballoons.com


7 Σεπτεμβρίου 2011

Η τελευταία καραμέλα

Σκέψου δυο φορές τι θα κάνεις
με την τελευταία σου καραμέλα!


Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε το παιδί και η «τιμωρία» ήρθε, έστω και αρ­γο­πο­ρη­μέ­νη! Κάποιες διαφημίσεις στηρίζονται στην έννοια της ηθικής, στο σω­στό και στο λάθος. Έ­τσι γίνονται πιο αποτελεσματικές!

Αγκαλιάστε τη ζωή!

Πάντοτε στο αυτοκίνητο όταν κινείται, ακόμη και για λίγα μέτρα: Η ζώνη α­σφα­λεί­ας σώζει ζωές.


Κάποιες διαφημίσεις στοχεύουν στα συναισθήματά μας και επιδιώκουν να μας ε­πη­ρε­ά­σουν υπέρ του προϊόντος που γνωστοποιούν. Όταν πρόκειται για καλό σκο­πό, για αλ­λα­γή επικίνδυνων συνηθειών, είναι ευπρόσδεκτες!

6 Σεπτεμβρίου 2011

Μήπως χρειάζεστε γυαλιά;

Μια εξαιρετική διαφήμιση για ένα κατάστημα οπτικών (δυστυχώς σε χαμηλή α­νά­λυ­ση):


Το αναπάντεχο τέλος είναι εντυπωσιακό και κάνει τη διαφήμιση θέμα συ­ζή­τη­σης. Ο στόχος έχει επιτευχθεί!

Ρομαντικός γάμος

Είναι φορές που θέλουμε ν’ ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Ο κουμπάρος καλείται να δώσει τις βέρες και...


Δείτε ξανά το βιντεάκι και προσέξτε την αντίδραση του γαμπρού: δεν ξέρει ποιον να πρωτομαζέψει!

Ατυχήματα συμβαίνουν. Ευτυχώς δε χτύπησε κανείς!

Τα πάντα για το αγαπημένο μας φαγητό!

Ούτε το πιο γρήγορο ζώο της γης δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το αγαπημένο του κρέας:


Αυτή η διαφήμιση χρησιμοποιεί την υπερβολή και καταφέρνει εύκολα να ε­ντυ­πω­θεί στη μνήμη μας!

Διαφήμιση για πλυντήριο

Το νέο πλυντήριο, λέει η διαφήμιση, είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Μπο­ρεί ναι, μπο­ρεί και όχι. Το βιντεάκι όμως που έφτιαξαν σίγουρα ξεχωρίζει!


5 Σεπτεμβρίου 2011

Η φύση είναι πιο δυνατή (2)

Τα δέντρα δεν υπολογίζουν την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια. Οι ρίζες τους α­σκούν δυ­νά­μεις που μπορούν να χαλάσουν τα ανθρώπινα δημιουργήματα...Όλοι είμαστε ένα κομμάτι της φύσης...


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


4 Σεπτεμβρίου 2011

9 blog...άκια

Ένα ιστολόγιο για μαθητές Δ΄ τάξης και όχι μόνο! Μέσα από τις χρήσιμες συν­δέ­σεις που προ­σφέ­ρει, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση, τα παιδιά προ­σεγ­γί­ζουν τη γνώ­ση με έ­ναν διαφορετικό, πολύπλευρο και σύγχρονο τρόπο.

Τα «9 blog...άκια» τα επιμελήθηκε ο συνάδελφος Παύλος Κώτσης κατά το σχο­λι­κό έ­τος 2009-2010. Το υλικό για τα μαθήματα είναι εξαιρετικό, ωστόσο ξε­χω­ρί­ζου­με τις «ε­βδο­μά­δες ανάγνωσης» και το «αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο», που προ­κα­λούν αί­σθη­ση.

Το ιστολόγιο έχει ολοκληρωθεί, όμως αξίζει να πατήσετε στην εικόνα και να πλο­η­γη­­θεί­τε στις σελίδες του:


Την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές και ο δάσκαλος συναντήθηκαν σε ένα νέ­ο ιστολόγιο, το «ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ!». Περισσότερα εδώ.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μικρά παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


1 Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυ­λής, χρώ­μα­τος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νο­μι­κής κα­τά­στα­­σης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.


2 Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις α­πο­φά­σεις που το α­φο­ρούν.

3 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και σε ι­θα­γέ­νει­α.


4 Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα α­να­γκαί­α υ­λι­κά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, νοη­τι­κή, συ­ναι­σθη­μα­­τι­κή και κοινωνική τους ανάπτυξη.


5 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, ε­κτός αν αυ­τό γί­νε­ται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πο­λι­τεί­ας, ε­πει­δή οι γο­νείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται.


6 Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δι­καί­ω­μα να εκ­φρά­ζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα α­φο­ρούν. Οι ε­νή­λι­κοι πρέ­πει να λαμ­βά­νουν υπόψη τη γνώμη τους πριν πάρουν α­πο­φά­σεις γι’ αυ­τά.


7 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πε­ποι­θή­σεις τους.

8 Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οι­κο­γέ­νει­α, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τι­μή και την υ­πό­λη­ψή τους.


9 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ρα­δι­­ό­φω­νο, τη­λε­ό­ρα­ση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται α­πό τις αρ­νη­τι­κές ε­πι­δρά­σεις τους.


10 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βί­α, πα­ρα­μέ­λη­ση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκ­με­τάλ­λευ­­ση, μέ­σα και έξω από την οικογένεια.


11 Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία α­να­λαμ­βά­­νει τη φρο­ντί­δα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οι­κο­γέ­νει­α ή σε ί­δρυ­μα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

12 Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προ­­στα­σί­ας.

13 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σε εμ­βο­λι­α­σμούς, σε νο­ση­λεί­α κτλ.


14 Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκ­παί­δευ­ση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.

15 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γρά­φο­νται στο σχο­λεί­ο και να μην το διακόπτουν, να αναπτύσσουν τις ι­κα­νό­τη­τες και την προ­σωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να προ­σβάλ­λουν την α­ξι­ο­πρέ­πει­α των μαθητών.


16 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία.


17 Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκ­με­τάλ­λευ­σης (ε­παι­τεί­α, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο κτλ.). Έχουν όμως δι­καί­ω­μα στην ερ­γα­σί­α με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την η­λι­κί­α τους, το εί­δος ερ­­γα­σί­ας, το ωράριο κτλ.


18 Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρ­κω­τι­­κών ή άλ­λων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα κα­τάλ­λη­λης υ­πο­στή­­ρι­ξης.

19 Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται με α­ξι­ο­πρέ­πει­α και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να ε­νη­με­ρώ­νο­νται α­να­λυ­τι­κά από τις Αρ­χές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν νομική βοή­θει­α. Σε πε­ρί­πτω­ση που είναι α­πο­λύ­τως απαραίτητη η κράτησή τους, αυτή πρέ­πει να γί­νε­ται χω­ρι­στά α­πό ενήλικα ά­­το­μα και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις α­νά­γκες τους.


ΠΗΓΗ: 0-18.gr - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γαβριήλ Παγώνης - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μεγάλα παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


1 Ορισμός. «Παιδιά» θεωρούνται όλα τα κορίτσια και αγόρια έως 18 ετών.

2 Απαγόρευση διακρίσεων. Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα α­ντι­με­τω­­πί­ζουν χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρη­σκεί­ας, των α­πό­ψε­ων, της περιουσίας, της κατάστασης, των ιδιαίτερων α­να­γκών ή της εμφάνισής τους.

3 Το συμφέρον του παιδιού. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που α­φο­ρούν τα παι­διά, πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον τους. Η Πο­λι­τεί­α πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπο­ρούν να το κά­νουν.

4 Μέτρα της Πολιτείας. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέ­τρα για να ε­φαρ­μό­ζο­νται τα δικαιώματα των παιδιών.

5 Ρόλος γονέων και κηδεμόνων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υ­πεύ­­θυ­νοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοη­θούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

6 Δικαίωμα στη ζωή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την α­­νά­­πτυ­­­ξη.

7 Όνομα και ιθαγένεια. Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο λη­ξι­αρ­χεί­ο με τη γέν­νη­σή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να α­νή­κει σε μια χώρα.

8 Ταυτότητα. Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυ­τό­τη­τα, την ι­­θα­γέ­νει­α και τις οικογενειακές τους σχέσεις.

9 Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γο­νείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φρο­ντί­σουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά α­πό τους γο­νείς του, το παι­δί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μα­ζί τους, εκτός αν αυτό είναι α­ντί­­θε­το με το συμφέρον του.

10 Οικογενειακή επανένωση. Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γο­­νείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.


11 Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται α­πό κά­θε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν.

12 Ελευθερία γνώμης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις α­πό­ψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώ­μη των παι­διών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ω­ρι­μό­τη­τά τους.

13 Ελευθερία έκφρασης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να με­τα­δί­δουν πληροφορίες και ιδέες, καθώς και να εκφράζονται ελεύθερα, μέ­σα από τον γρα­πτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέ­βο­νται τα δι­καιώματα των άλλων.

14 Ελευθερία σκέψης και θρησκείας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ε­λεύ­­θε­ρα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.

15 Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν δι­καί­ω­μα να συ­να­ντιού­νται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρ­κεί να μην πα­ρα­βι­ά­ζουν τα δικαιώματα των άλλων.

16 Ιδιωτική ζωή. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ι­δι­ω­τι­κή ζω­ή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ού­τε να προ­σβάλ­λει την τιμή και την υπόληψή του.

17 Πληροφόρηση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους α­πό τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, η­λε­κτρο­νι­κά μέ­σα). Η Πολι­τεία πρέ­πει να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πλη­ρο­φο­ρί­ες και να προ­στα­­τεύ­ουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

18 Ευθύνες και υποστήριξη γονέων. Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ευ­θύ­νη της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοη­θά σε αυτή την α­πο­στο­λή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φρο­ντί­δας για τα παι­διά.

19 Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κά­θε μορ­φή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυ­χο­λο­γι­κής, πνευ­μα­­τι­κής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρί­σκο­νται στην ευθύνη των γο­νιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα ο­ποί­α αυ­τοί τα έχουν εμπιστευ­θεί.

20 Εναλλακτική επιμέλεια. Όταν ένα παιδί δε ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπο­ρεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέ­σα α­πό θε­σμούς ό­πως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κα­τάλ­λη­λη στέ­γη/ί­δρυ­­μα.


21 Υιοθεσία. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε μια υι­ο­θε­σί­α που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με τον νόμο και να λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

22 Παιδιά πρόσφυγες. Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συ­νο­δευ­ό­με­να α­πό τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δι­καί­ω­μα ειδι­κής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλ­λα παιδιά.

23 Παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έ­χουν δι­καί­­ω­μα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπεια και ευ­νο­ούν την αυ­το­νο­μί­α τους, να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ι­σό­τι­μα στην εκ­παί­δευ­ση και την κοινωνική ζωή.

24 Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προ­λη­πτι­κή φρο­ντί­δα της υγείας τους. Όταν αρρωσταίνουν πρέπει να μπορούν να χρη­σι­μο­ποι­ούν τις α­πα­ραί­τη­τες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.

25 Επανεξέταση αναδοχής. Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια α­νά­δο­χη οι­κο­γέ­νει­α, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φρο­ντί­ζουν σω­στά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

26 Κοινωνική πρόνοια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κα­τάλ­λη­λη κοι­νω­νι­κή φροντίδα και ασφάλιση.

27 Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα α­ξι­ο­πρε­πές ε­­πί­πε­δο ζωής· να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώ­στε να έ­χουν ο­μα­λή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική α­νά­πτυ­ξη. Αν οι γο­νείς τους δεν μπο­ρούν να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά.

28 Εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έ­­χουν ί­σες ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παι­διά να γρά­φο­νται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν. Τα μέτρα για τη σχολική πει­θαρ­χί­α πρέ­πει να σέ­­βο­νται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

29 Σκοποί εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα παιδιά να α­να­πτύσ­σουν τις ι­κα­νό­τη­τες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό πε­ρι­βάλ­λον.

30 Μειονότητες. Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μει­ο­­νό­τη­τες έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρη­σι­μο­ποι­ούν τη γλώσ­σα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους.


31 Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξε­κου­ρά­ζο­­νται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να α­σχο­λού­νται με πράγ­μα­τα που τα ενδιαφέρουν.

32 Παιδική εργασία, οικονομική εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται α­πό την οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη ερ­γα­σί­α μπο­ρεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πο­λι­τεί­α πρέ­πει να ρυθμίζει σύμ­φω­να με τις διεθνείς συμβάσεις τα κατώτατα ό­ρι­α ηλικίας, τα ω­ρά­ρι­α και τις συνθήκες ερ­γα­σί­ας για ανηλίκους όπως και την ε­πι­βο­λή ποινών σε ό­σους τα παραβιάζουν.

33 Ναρκωτικά. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρ­κω­τι­­κών ουσιών αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη δι­α­κί­νη­σή τους.

34 Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προ­στα­τεύ­ει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο ε­ξα­να­γκα­σμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και η πορνογραφία.

35 Απαγωγή και εμπορία παιδιών. Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ε­μπο­δί­σουν τις απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

36 Άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από ο­ποια­δή­­πο­τε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.

37 Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υ­πο­βάλ­λε­ται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποι­νή και η ι­σό­­βι­α φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλ­λη­ψη και κρά­τη­ση ανηλίκων πρέ­πει να είναι σύμφωνη με τον νόμο, να έχει την ε­λά­χι­στη δυ­να­τή χρο­νι­κή διάρκεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της η­λι­κί­ας τους.

38 Ένοπλες συρράξεις. Σε περίπτωση πολέμου τα παιδιά πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται. Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ε­τών.

39 Επανένταξη παιδιού-θύματος. Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που εί­­ναι θύ­μα­τα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξε­περ­νούν τα τραύ­μα­τά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζω­ή.

40 Δικαιοσύνη, ποινική μεταχείριση. Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή κα­τα­δι­κα­­σμέ­νο για μια παράνομη πράξη έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με α­ξι­ο­πρέ­πει­α, αν­­θρω­πι­σμό και σεβασμό στις ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υ­πό­θε­σή του σε γλώσ­σα που καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια για να μπο­ρεί να υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τον ε­αυ­τό του.

41 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δι­­και­ώ­μα­τα των παιδιών από ό,τι αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να ε­φαρ­μό­ζο­νται ε­κεί­νοι.

42 Γνωστοποίηση. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους με­γά­λους και στα παιδιά τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

43-54 Εφαρμογή και έλεγχος. Μια ειδική επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την ε­φαρ­­μο­γή της Σύμβασης σε όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυ­βερ­νή­σεις ο­φεί­­λουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε πέντε χρόνια και η επιτροπή, αφού τις ε­ξε­τά­σει, τους στέλνει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: 0-18.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ