30 Νοεμβρίου 2018

Τα μεγάλα ποτάμια της Γης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τα μεγαλύτερα ποτάμια του πλανήτη μας με το παι­χνί­δι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Πέτρος Σαμούχος:Οι μεγάλες λίμνες της Γης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγαλύτερες λίμνες του πλανήτη μας με το παι­χνί­δι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Πέτρος Σαμούχος:28 Νοεμβρίου 2018

Τα μεγάλα ποτάμια και οι μεγάλες λίμνες της Γης
(πίνακες δεδομένων)

Πατήστε στις εικόνες και μελετήστε τα μεγαλύτερα ποτάμια και τις με­γα­λύ­τε­ρες λί­μνες του πλα­νή­τη μας. Επιλέξτε μία ή δύο φορές τον τίτλο της στή­λης που σας εν­δι­α­φέ­ρει και δείτε τα δεδομένα της σε αύξουσα ή φθίνουσα σει­ρά:26 Νοεμβρίου 2018

20 Νοεμβρίου 2018

Οι μεγάλες οροσειρές και πεδιάδες της Γης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγάλες οροσειρές και πεδιάδες του πλα­νή­τη μας με το παιχνίδι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Πέτρος Σαμούχος:19 Νοεμβρίου 2018

Οι μεγάλες οροσειρές της Γης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγάλες οροσειρές του πλανήτη μας με το παι­χνί­δι που έχει φτιάξει ο φυσικός Ηλίας Σιτσανλής:
Οι μεγάλες πεδιάδες της Γης
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις μεγάλες πεδιάδες του πλανήτη μας με το παι­χνί­δι που έχει φτιάξει ο φυσικός Ηλίας Σιτσανλής:
16 Νοεμβρίου 2018

Πολυτεχνείο 1973
(αντιστοίχιση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

Πολυτεχνείο 1973
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

14 Νοεμβρίου 2018

Μια βουτιά στον ωκεανό

Πατήστε στην εικόνα και ανακαλύψτε το υποθαλάσσιο ανάγλυφο. Παρατηρήστε τη μεί­ωση της θερμοκρασίας και του ηλιακού φωτός, καθώς κατευθύνεστε προς τον βυ­θό...


...και εξασκηθείτε με το παιχνίδι που έφτιαξε ο φυσικός Ηλίας Σιτσανλής:12 Νοεμβρίου 2018

Το ανάγλυφο της Γης
(χάρτες)

Πατήστε στις εικόνες και περιμένετε να φορτώσουν. Είναι μεγάλες σε μέγεθος και μας ε­πι­τρέ­πουν να παρατηρήσουμε με λεπτομέρεια το ηπειρωτικό και το υ­πο­θα­λάσ­σι­ο α­νά­­γλυ­φο του πλανήτη μας:
Αν και απουσιάζουν οι πάγοι και οι έρημοι, η εικόνα παραμένει εντυπωσιακή!


ΕΙΚΟΝΕΣ: ngdc.noaa.gov, artofanderson.com

Το ανάγλυφο της Γης

Η Γη παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, έχει δηλαδή ο­ρο­σει­­ρές και πεδιάδες, λίμνες και ποτάμια, νησιά και χερσονήσους, θαλάσσιες λε­κά­νες κ.ά.


Το ανάγλυφο της Γης, η μορφή της δηλαδή, διακρίνεται σε ηπειρωτικό και υ­πο­θα­λάσ­σι­ο.

Ηπειρωτικό ανάγλυφο

Το ηπειρωτικό ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο της στεριάς. Αποτελείται από τα γε­ω­μορ­φο­­λο­γι­κά στοιχεία που παρατηρούμε μελετώντας την επιφάνεια της θά­λασ­σας και τις α­κτές (ο­ρι­ζό­ντι­ος διαμελισμός) και από τα γεωμορφολογικά στοι­χεί­α που πα­ρα­τη­ρού­με στην ε­πι­φά­νει­α της στεριάς (κατακόρυφος δι­α­με­λι­σμός).
Μερικά στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού είναι τα νησιά, οι κόλποι και οι χερ­σό­νη­σοι, οι πορθμοί και οι ισθμοί.
Μερικά στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού είναι τα βουνά και οι ο­ρο­σει­ρές, οι πε­δι­­ά­δες και τα οροπέδια, οι λίμνες και τα ποτάμια.


Τοπίο οριζόντιου διαμελισμού


Τοπίο κατακόρυφου διαμελισμού


Υποθαλάσσιο ανάγλυφο

Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο του βυθού. Αποτελείται από υ­πο­θα­λάσ­σι­ες ο­ρο­σει­ρές, τάφρους κ.ά. Με τη βοήθεια των δορυφόρων οι ε­πι­στή­μο­νες κα­τά­φε­ραν να χαρ­το­γρα­φή­σουν ένα μικρό τμήμα του, α­πο­κα­λύ­πτο­ντας ένα θέ­α­μα μα­γευ­τι­κό!


Ακραία σημεία του ανάγλυφου

Το ψηλότερο σημείο του ηπειρωτικού ανάγλυφου βρίσκεται στην Ασία, στην κο­ρυ­φή του ό­ρους Έβερεστ (8.848 μ.). Το βαθύτερο σημείο του υποθαλάσσιου α­νά­γλυ­φου βρί­σκε­­ται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην Τάφρο των Μαριανών (10.971 μ.).

Δείτε εδώ το ψηλότερο και το βαθύτερο σημείο της Γης και παρατηρήστε ε­δώ ύ­ψη και βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας (εφαρμογές του Ψη­φι­α­κού Σχο­λεί­ου).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: brightideasteaching.co.uk (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), expedia.com, turismoyrutas.blogspot.com, aqjdw.com, fineartamerica.com, Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), didaskaleio.weebly.com


7 Νοεμβρίου 2018

Η γνώμη των άλλωνΝαι, μας νοιάζει η γνώμη των άλλων –ειδικά αν
πρόκειται για τους φίλους ή την οικογένειά μας...

Ναι, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, για
να μην ενοχλούμε και να τους σεβόμαστε...

Όχι, δε μας νοιάζει η γνώμη εκείνων που
μας φέρονται άσχημα, που δεν εκτιμούμε...


Όχι, δε θα αλλάξουμε τον χαρακτήρα, τις ανάγκες
και τα όνειρά μας για να τους ευχαριστούμε...


ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:

Αυτές οι εικόνες αποτελούν πολύτιμη τροφή για σκέψη, αρκεί να
μη γινόμαστε απόλυτοι ή υπερβολικοί. Όλα χρειάζονται μέτρο!


ΕΙΚΟΝΕΣ: facebook.com/eleftherosou.kai.skepsou

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ