31 Ιουλίου 2013

Αρίθμηση μέχρι το 1.000
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες
και προχωρήστε...

4-4 μέχρι το 120


10-10 μέχρι το 300


100-100 μέχρι το 1.000


50-50 μέχρι το 1.000


25-25 μέχρι το 1.000


ΠΗΓΗ: mathsisfun.com


30 Ιουλίου 2013

Σκουπ-είδη της θάλασσας

Τα απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα προέρχονται από διάφορες πηγές:

1 Από τις κατοικίες. Όσα αντικείμενα δεν είναι βιοδιασπώμενα μπορεί μέσω του α­πο­χε­τευ­τι­κού δικτύου να καταλήξουν στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τους θα­λάσ­σι­ους ορ­γα­νι­σμούς και το περιβάλλον τους.

2 Από τους δρόμους και τα ποτάμια. Ό,τι πετάμε στον δρόμο και σε αποβάθρες ή κα­τευ­θεί­αν σε ποτάμια και ρέματα καταλήγει στη θάλασσα με τη βροχή ή τον α­έ­ρα.

3 Από την παραλία. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν στις παραλίες σκουπίδια δι­α­φό­ρων ει­δών. Όταν τα υλικά αυτά φτάσουν στη θάλασσα, μεταφέρονται, αν ε­πι­πλέ­ουν, σε μα­κρι­νές α­πο­στά­σεις, ακόμη και σε άλλες παραλίες. Σε αντίθετη πε­ρί­πτω­ση «κά­θο­νται» στον βυθό, ό­που μπορεί να παραμείνουν πολλά χρόνια.

4 Από τα σκάφη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα απόβλητα πετιούνται κατευθείαν α­πό τα σκά­φη. Οι συσκευασίες, μάλιστα, καύσιμων υλικών ρυπαίνουν τη θά­λασ­σα με υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες.

Ας... απολαύσουμε μερικά από τα «θαλάσσια είδη» που δημιουργούμε. Είμαστε πε­ρή­φα­νοι;


Δείτε εδώ όλες τις εικόνες σε αφίσα.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: «ζωντανός πλανήτης» (τριμηνιαία έκδοση του WWF Ελλάς), τ.19, 6-8/2010 - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙ­ΚΟ­ΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


28 Ιουλίου 2013

Παιχνίδι στην άμμο

Παίξτε με τη σκιά σας και
διπλασιάστε την παρέα!ΕΙΚΟΝΕΣ: imgur.com, smytt.deviantart.com, mykidcraft.com, mykidcraft.com


Τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας
(ντοκιμαντέρ)

ΒΙΝΤΕΟ: www.youtube.com/user/thalassaproject - ΕΙΚΟΝΕΣ: thalassa-project.gr (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

24 Ιουλίου 2013

Βοηθώντας τα θαλάσσια θηλαστικά

Μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ας μάθουμε να ζούμε μαζί!


Η προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών επιτυγχάνεται μόνο όταν το κράτος και οι πο­­λί­τες συνεργάζονται αρμονικά, όταν δηλαδή η πολιτεία κάνει καλά τη δου­λειά της και οι πο­λί­τες είναι ενεργοί: ενημερώνονται, δρουν και, όποτε χρει­ά­ζε­ται, αλλάζουν την κα­θη­­με­ρι­νή τους συμπεριφορά.

Τι οφείλει να κάνει η πολιτεία

★ Πρέπει να εφαρμόζονται οι υπάρχοντες νόμοι και, αν είναι αναγκαίο, να θε­σμο­θε­τού­­νται νέ­οι. Η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις σχε­τι­κά με την προ­στα­σί­α των θαλάσσιων θηλαστικών, οι οποίες όμως δεν ε­φαρ­μό­ζο­νται στην πράξη, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση.

★ Πρέπει να προστατεύονται οι οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές, ε­κεί­νες δη­­λα­δή όπου ζουν και τρέφονται τα ζώα («θαλάσσιες προστατευόμενες πε­ρι­ο­χές»). Κά­­ποιες α­πό τις σημαντικότερες έχουν αναγνωριστεί από εθνικούς αλ­λά και διεθνείς φο­­ρείς, άλλες ό­μως δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς και χρει­ά­ζε­ται η θέσπιση ενός δι­κτύ­­ου που θα ε­ξα­σφα­λί­ζει στα ζώα προστασία και σω­στή διαβίωση.

★ Πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και κατάρτιση, ώ­στε να α­­­πο­­κτη­­θεί μια σαφέστερη εικόνα για τα θαλάσσια θηλαστικά. Μόνο έτσι θα μπο­ρέ­σουν οι ε­πι­στή­μο­νες να μας προσφέρουν καλύτερη ενημέρωση και να προ­τεί­νουν α­κό­μη πιο α­­πο­δο­τι­κές λύσεις για την προστασία τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να ενημερωθούμε για τα θαλάσσια θηλαστικά, ώστε να συ­­νει­­­δη­­το­­ποι­­ή­­σου­­με την ανάγκη προστασίας τους. Στη συνέχεια μπορούμε να υι­ο­­θε­­τή­σου­με νο­ο­τρο­πί­ες και συμπεριφορές φιλικές προς το θαλάσσιο πε­ρι­βάλ­λον. Ορίστε με­ρι­κές α­πλές προτάσεις:

1 Δε ρίχνουμε σκουπίδια στην παραλία και στη θάλασσα. Φαίνεται αυτονόητο αλ­λά δεν εί­ναι για όλους!


2 Ειδοποιούμε το τοπικό λιμεναρχείο αν δούμε κάποιο πλοίο ή σκάφος α­να­ψυ­χής να ρυ­­παί­­νει τη θάλασσα.

3 Ό,τι κάνουμε στην πόλη φτάνει στη θάλασσα! Χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο πλα­­στι­­κό μπορούμε:
★ Επιλέγουμε πάνινη τσάντα πολλαπλών χρήσεων για τα ψώνια μας.
★ Λέμε ευγενικά «όχι» στα καταστήματα που προσφέρουν απλόχερα πλαστικές σα­κού­­λες για το καθετί και εξηγούμε ότι δεν τις θέλουμε γιατί η αλόγιστη χρή­­­ση τους βλά­πτει το πε­ρι­βάλ­λον.
★ Επιλέγουμε, όπου γίνεται, προϊόντα χωρίς πλαστικό περιτύλιγμα και που έ­­­χουν την ε­­­λά­­χι­­στη και απλούστερη δυνατή συσκευασία.

4 Ανακυκλώνουμε! Ανακυκλώνουμε οτιδήποτε μπορεί να ανακυκλωθεί, ειδικά το πλα­­στι­κό. Φροντίζουμε ό,τι τοποθετούμε στον μπλε κάδο να είναι καθαρό.

5 Δεν τρώμε και δεν ψαρεύουμε θαλάσσιους οργανισμούς που έχουν μικρότερο μέ­γε­­θος α­πό αυτό που ορίζει η νομοθεσία ή είναι είδη προς εξαφάνιση (π.χ. γό­νος, πε­τρο­­σω­λή­νες, ερυθρός τόνος). Χρήσιμες πληροφορίες δίνει το ιν­φο­γρά­φη­μα που βρίσκεται ε­δώ.

6 Αποφεύγουμε επιχειρήσεις, όπως τα δελφινάρια, που εκμεταλλεύονται με ο­ποιον­δή­πο­τε τρόπο τα θαλάσσια θηλαστικά.

7 Συμμετέχουμε με κάποιον τρόπο στο έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κι αν τα συναντήσουμε;

Αν βρισκόμαστε σε κάποιο σκάφος, προσπαθούμε να μην τα ενοχλήσουμε. Αν κο­λυ­μπά­­με ή είμαστε σε κάποια παραλία, δεν τα πλησιάζουμε και α­πο­μα­κρυ­νό­μα­στε αρ­γά. Οι ε­­πό­με­νες εικόνες και το βιντεάκι είναι πολύ κατατοπιστικά:Βασικές πηγές του αφιερώματος:

ΚΕΙΜΕΝΟ: thalassa-project.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: thalassapedia.gr (1), egialos.blogspot.com (2), anti-dolphinarium-logos-to-print.blogspot.com (3), thalassa-project.gr (4-6: επιμέλεια podilato98.blogspot.com)


23 Ιουλίου 2013

Θρίλερ στην κουζίνα!ΕΙΚΟΝΑ: hustavidea.cz (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)

Τα θαλάσσια θηλαστικά κινδυνεύουν!Τα θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν αναπόσπαστο κομ­μά­τι του θα­λάσ­σι­ου περιβάλλοντος και ευρύτερα της ελληνικής βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τας. Δυ­στυ­χώς α­ντι­­με­τω­πί­ζουν άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας αν­θρω­πο­γε­νών απειλών, δη­λα­δή τις πε­­ρισ­σό­τε­ρες φορές ο θάνατός τους συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τις αν­θρώ­πι­νες δρα­­στη­­ρι­ό­τη­τες.
★ Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, 31 ζιφιοί πέθαναν από έκθεση σε πα­ρα­τε­τα­μέ­νους τεχνητούς ήχους πολύ υψηλής έντασης ή/και συχνότητας, 66 δελ­φί­νια από τυ­χαί­α εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, 40 δελφίνια από η­θε­λη­μέ­νη θα­νά­τω­ση και 8 φυ­­ση­τή­ρες από τη σύγκρουση με πλοία.
★ Αιτία θανάτου για κάποια ζώα ήταν και η κατάποση αντικειμένων και υλικών που χρη­σι­­μο­ποι­ού­με, όπως πλαστικές σακούλες και δίχτυα.

Πιο συγκεκριμένα, οι απειλές που προέρχονται από τον άνθρωπο χωρίζονται στις ε­ξής κα­τη­γο­ρί­ες:


1. Μείωση της λείας. Οι αλιευτικές δράσεις, η παράνομη αλιεία και η υπεραλίευση μει­ώ­νουν ά­με­σα ή έμμεσα τις πηγές τροφής των ζώ­ων.

2. Παγίδευση κατά τις α­λι­ευ­τι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες. Τα αλιευτικά ερ­γα­λεί­α (δίχτυα, παραγάδια, παγίδες) και οι παράνομες α­λι­ευ­­τι­κές μέ­θο­δοι (π.χ. χρήση δυναμίτη) παγιδεύουν τα ζώα και τα τραυ­μα­τί­ζουν ή τα θανατώνουν.

3. Ηθελημένη θανάτωση και σκόπιμες συλλήψεις. Πολλά ζώα σκο­τώ­νο­νται ή αιχμαλωτίζονται για να φτιαχτούν προϊ­ό­ντα που θα κα­τα­να­λώ­σου­με, για να σταματήσουν να προκαλούν πραγ­μα­τι­κή ή υ­πο­τι­θέ­­με­­νη ζημιά στις αλιευτικές δραστηριότητες, για να πά­ρουν μέ­ρος σε παρα­στά­σεις που θα μας διασκεδάσουν κτλ.

4. Συγκρούσεις και α­τυ­χή­μα­τα με σκάφη. Τα ζώα τραυματίζονται ή σκο­τώ­νο­νται όταν συγκρουστούν με τη γά­στρα, την πλώ­ρη, τα πτε­ρύ­γι­α της προπέλας ή οποιοδήποτε άλλο μέ­ρος ενός σκά­φους.

5. Ενόχληση από την αν­θρώ­πι­νη προσέγγιση. Η προσέγγιση των αν­θρώ­πων (σκόπιμη ή μη) αναστατώνει τη συ­μπε­ρι­φο­ρά των ζώων και έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στον πληθυσμό τους.

6. Ηχορύπανση. Τα ζώα τραυματίζονται ή σκοτώνονται όταν τα εκ­θέ­του­με σε ε­πα­να­λαμ­βα­νό­­με­νους ή παρατεταμένους αν­θρω­πο­γε­νείς ήχους που έχουν ε­πι­βλα­βή ένταση και / ή επίπεδα συ­χνο­τή­των.

7. Κατάποση στερεών α­πορ­ριμ­μά­των. Τα ζώα τραυματίζονται ή σκο­τώ­νο­νται όταν καταπιούν ξένα σώματα και υ­λι­­κά, ό­πως πλα­στι­κό, ξύλο και ύφασμα. Συνήθως φράζει τμήμα της πε­πτι­κής ο­­δού τους.

8. Μόλυνση από ξε­νο­βι­ο­τι­κές ενώσεις. Οι οργανικοί ρύποι που πα­ρά­γου­με και οι συνθετικές (μη φυσικές) ου­σί­ες που δη­μι­ουρ­γού­με εί­ναι τοξικές και προκαλούν παρενέργειες στην υγεία ό­­λων των θη­λα­στι­κών. Στα ζώα περνούν κυρίως μέσω της τροφής.

9. Πετρελαϊκή ρύπανση. Οι πετρελαιοκηλίδες και η άντληση πε­τρε­λαί­ου φέρνουν τα ζώα σε ε­πα­φή με τους υδρογονάνθρακες, τους οποίους ακουμπούν ή και κα­τα­πί­νουν. Πολ­λά μο­λύ­νο­νται και πε­θαί­νουν.

10. Αλλαγή του οι­κο­συ­στή­μα­τος. Το οικοσύστημα όπου κατοικούν τα ζώα μεταβάλλεται από τις αν­θρώ­πι­νες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες. Συ­νέ­πει­ες είναι ο ευτροφισμός, οι βλα­βε­ρές φυ­το­πλα­γκτι­κές ε­ξάρ­σεις, η μείωση της λείας εξαιτίας της υ­πο­βάθ­μι­σης των οι­κο­τό­πων, η ει­­σβο­λή ξενικών ειδών κ.ά.

11. Κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το οι­κο­σύ­στη­μα και ενδέχεται να ε­πη­ρε­ά­σει και τον πληθυσμό των ζώων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια από τα θηλαστικά των θαλασσών μας κιν­δυ­νεύ­ουν με ε­­ξα­φά­νι­ση. Συμβουλευτείτε τον πίνακα και την αφίσα που ακολουθούν και δείτε μό­νοι σας πό­σο κρίσιμη είναι η κατάσταση:


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: thalassa-project.gr (2-3: επιμέλεια podilato98.blogspot.com) - ΣΚΙΤΣΑΚΙΑ: Massimo Demma


Οι μόνιμοι κάτοικοι των
ελληνικών θαλασσών

Στις ελληνικές θάλασσες ζουν μόνιμα 9 είδη θηλαστικών, ενώ άλλα 5 έχουν μό­­νο πε­ρι­στα­σι­α­κή παρουσία:
★ Μόνιμοι κάτοικοι είναι η πτεροφάλαινα, ο φυσητήρας, ο ζιφιός, το στα­χτο­δέλ­φι­­νο, το ρι­νο­δέλ­φι­νο, το ζωνοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, η φώκαινα και η με­σο­γει­α­κή φώ­κια.
★ Περιστασιακοί και σπάνιοι επισκέπτες είναι η μεγάπτερη φάλαινα, η βόρεια ρυγ­­χο­φά­λαι­να, η ψευδόρκα, ο μεσοπλόδοντας και το στενόρυγχο δελφίνι.

Επιλέξτε το ζώο που σας ενδιαφέρει:

1. Πτεροφάλαινα


Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο (μετά τη γα­λά­ζια φά­λαι­να) και το μεγαλύτερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών. Το μή­κος της ξε­περ­νά τα 20 μέ­τρα, ενώ το βάρος της μπορεί να φτάσει τους 70 τό­νους!


Η εκπνοή της δημιουργεί έναν πίδακα που φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα και είναι ο­ρα­τός α­πό απόσταση μεγαλύτερη των δύο ναυτικών μιλίων. Το φύσημα αυτό δεν εί­ναι ε­κτό­ξευ­ση νε­ρού αλλά οι ζεστοί υδρατμοί της εκπνοής, οι οποίοι υ­γρο­ποι­ού­νται κατά την επαφή τους με τον ψυχρότερο αέρα.


Τη συναντούμε ανοικτά των Ιονίων Νήσων, όμως κάποιες χρονιές μπορεί να πλη­σι­ά­σει και πο­λύ κοντά στις ακτές (για παράδειγμα στον Σαρωνικό).


2. Φυσητήρας


Είναι το τρίτο σε μέγεθος ζώο του πλανήτη και μοιάζει με... υποβρύχιο. Το κε­φά­λι του είναι πο­λύ μεγάλο (καταλαμβάνει το ⅓ του σώματός του), ενώ ο ε­γκέ­φα­λός του, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωϊκό βασίλειο, ζυ­γί­ζει κα­τά μέσο ό­ρο 8 κιλά!


Ο φυσητήρας έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη κοινωνική συμπεριφορά, μοναδική σε σχέ­ση με τα υπόλοιπα θαλάσσια θηλαστικά. Χρησιμοποιεί ήχους για να προ­σα­να­το­λί­ζε­ται και να ε­πι­κοι­νω­νεί, ενώ η μητέρα μπορεί να μεταδώσει στο παι­δί τα πο­λι­τι­σμι­κά στοιχεία του εί­δους της (τη γλώσσα, τη δομή και την ι­ε­ραρ­χί­α της κοι­νω­νί­ας, τους χάρτες τροφής κτλ.).


Τον συναντούμε κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (από τη δυτική Κέρκυρα έ­ως τα νό­τι­α της Κρήτης και τα νοτιοανατολικά της Ρόδου), στο Μυρτώο Πέ­λα­γος και σε πε­ρι­ο­χές του Αι­γαί­ου που έχουν μεγάλος βάθος.


3. Ζιφιός


Αυτό το δυσπρόσιτο ζώο θυμίζει ένα μεγάλο, εύσωμο και κάπως «προϊ­στο­ρι­κό» δελ­φί­νι. Εί­ναι πολύ καλός δύτης.


Τον συναντούμε στα μέρη όπου ζουν και οι φυσητήρες. Κατοικεί σταθερά στη νό­τι­α Κρή­τη και τη δυτική Λευκάδα, ενώ προτιμά και τις θαλάσσιες περιοχές με έ­ντο­­νη κλί­ση, όπου το βά­θος αυξάνεται απότομα.


4. Σταχτοδέλφινο


Είναι το πιο μεγάλο δελφίνι που ζει μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και το πιο δυ­σεύ­ρε­το. Φτάνει σε μέγεθος τα 3,5 μέτρα και ξεχωρίζει για τα ση­μά­δια που υ­πάρ­χουν στο δέρ­μα του. Μια συχνή (και περίεργη) συμπεριφορά του εί­ναι η κά­θε­τη στά­ση, με το κε­φά­λι κά­τω και την ουρά να κινείται έξω από την ε­πι­φά­νει­α του νε­ρού.


Το συναντούμε κυρίως στο Μυρτώο πέλαγος, στις Βόρειες Σποράδες και στη Χαλ­­κι­­δι­­κή.


5. Ρινοδέλφινο


Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δελφίνι μετά το σταχτοδέλφινο. Το σχήμα του στό­μα­τός του δί­νει την εντύπωση πως έχει ένα μόνιμο χαμόγελο. Το ύψος των αλ­μά­των του πάνω από την επιφάνεια του νερού μπορεί να φτάσει και τρεις φο­ρές το μήκος του, δηλαδή μέχρι και 8 μέτρα!


Το ρινοδέλφινο είναι το πιο γνωστό μας δελφίνι. Ζει κοντά στις ακτές και ε­πη­ρε­ά­ζε­ται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αφού μπορεί να έρθει σε άμεση ε­πα­φή μα­ζί μας. Δυ­στυ­χώς, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται συχνά τη φιλική του συ­μπε­ρι­φο­ρά και το αιχ­μα­λω­τί­ζει, το εκθέτει σε ζωολογικά πάρκα, δελφινάρια ή τη­λε­­ο­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα, διαστρέφοντας και καταστρέφοντας την ε­λεύ­θε­ρη και κοι­­νω­νι­κή φύ­ση του.


Το συναντούμε πολύ συχνά στα ελληνικά νερά, κυρίως στις παράκτιες πε­ρι­ο­χές, 6-250 χι­λιό­με­τρα από τις ακτές.


6. Ζωνοδέλφινο


Είναι το πιο κοινό είδος δελφινιού που συναντούμε στις ελληνικές θάλασσες σή­με­ρα.


7. Κοινό δελφίνι


Ονομάζεται «κοινό», επειδή κάποτε ήταν το πιο διαδεδομένο είδος δελφινιού στη χώ­ρα μας. Δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια ο πληθυσμός του έχει υ­πο­στεί σο­βα­ρή μείωση.


Η κοινωνική αλληλεγγύη που διακρίνει τα περισσότερα είδη δελφινιών είναι ι­δι­αί­τε­ρα έ­ντο­νη και σε αυτό. Επανειλημμένως έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας κοι­νά δελ­φί­νια να στη­ρί­ζουν τραυματισμένους ή αδύναμους συντρόφους τους στην ε­πι­φά­νει­α της θάλασσας για να αναπνεύσουν, καθώς και μητέρες που μέ­νουν κο­ντά στο μικρό τους και επιμένουν να το κρατούν στην επιφάνεια α­κό­μη και μέρες μετά τον θάνατό του.


Το συναντούμε σε πολλά σημεία των θαλασσών μας, κυρίως σε περιοχές με βά­θος έ­ως 200 μέτρα αλλά και κοντά στην ακτή.


8. Φώκαινα


Η φώκαινα, ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο ζώο, συγκαταλέγεται στα μικρότερα κη­τώ­δη πα­­γκο­­σμί­­ως. Είναι το μικρότερο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών.


Τη συναντούμε στο Βόρειο Αιγαίο, κυρίως στο Θρακικό Πέλαγος.


9. Μεσογειακή φώκια


Η γνωστή μας monachus monachus είναι η πιο σπάνια φώκια της Γης και συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα 10 πιο απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη. Στις θάλασσές μας ζει και αναπαράγεται ο μισός περίπου παγκόσμιος πληθυσμός του είδους, πε­ρί­που 250-300 άτομα (!).

Περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη θάλασσα, ωστόσο χρη­σι­μο­ποι­εί και την ξη­ρά, κυρίως απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες θαλασσινές σπη­λιές, για να γεν­νή­σει, να γα­λου­χή­σει τα μικρά της και να αναπαυθεί.


Τη συναντούμε σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από τους δύ­ο κλει­στούς κόλ­πους του Κορινθιακού και του Αμβρακικού.


Περισσότερες πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους των θαλασσών μας μπορείτε να βρείτε στο pdf που βρίσκεται εδώ.


ΠΗΓΕΣ: thalassa-project.gr, thalassapedia.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: thalassapedia.gr (1-8,10-24,26-32,34-35), pelagosinstitute.gr (9), arion.org.gr (25), vresdiakopes.com (33), thalassa-project.gr (36)


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ