30 Νοεμβρίου 2015

Από τη σύλληψη στη γέννηση

Οι πρώτες στιγμές της σύλληψης, η αρχική ανάπτυξη του εμβρύου και η
στιγμή του τοκετού σε μια εξαιρετική δημιουργία του Alexander Tsiaras:


(εάν δε βλέπετε τους υπότιτλους, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω μέρος του βίντεο)


Ζώα μέσα στη μήτρα

Δείτε σπάνιες φωτογραφίες από έμβρυα θηλαστικών! Προέρχονται από ντο­κι­μαν­τέρ του National Geographic και για τη λήψη τους χρησιμοποιήθηκαν υ­πε­ρη­χο­γρά­φος, γρα­φι­κά υπολογιστών και μικροσκοπικές κάμερες.
Απόσπασμα από ντοκιμαντέρ με έμβρυο σκύλου:


ΠΗΓΗ: piperies.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: fotografia.facilisimo.com (1-2,4),
info.tatcenter.ru (3), keptelenseg.hu (5,7), animalreader.ru (6)


👉 Ζώα

Οι ταξινομικές ομάδες των ζώων
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:👉 Ζώα

Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τα
ζευγάρια όσο πιο γρήγορα μπορείτε!
Επιχειρηματολογία

Αν και εκφράζουμε συχνά τη γνώμη μας (θετική ή αρνητική) για κάποιο θέμα, δεν το κά­­νου­με πάντοτε με τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές προσπαθούμε να πεί­σου­με τους άλ­λους για την άποψή μας χωρίς να έχουμε ένα απαραίτητο «ε­φό­δι­ο»: ε­πι­χει­ρή­μα­τα!


Οι συνομιλητές μας θα πειστούν για την ορθότητα της γνώμης μας μόνο αν χρη­σι­μο­ποι­ή­­σου­με τα κατάλληλα επιχειρήματα, αν δηλαδή έχουμε κάθε φορά τη σω­στή ε­πι­χει­ρη­μα­­το­λο­γί­α. Διαφορετικά ο καθένας λέει τα δικά του και η συ­ζή­τη­ση ναυαγεί...

Παράλληλοι μονόλογοι

Για να πείσουμε κάποιον ότι έχουμε δίκιο και ότι η άποψή μας είναι σωστή:

 1  Αρχικά αναφέρουμε ποια είναι η άποψή μας, λέμε ποια είναι η θέση μας πάνω στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ζήτημα.
Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: Η άποψή μου είναι... Η γνώμη μου είναι... Πι­στεύ­ω ό­τι... Νο­μί­ζω ότι... Θεωρώ πως... κ.ά.

 2  Στη συνέχεια αναλύουμε ένα ένα τα επιχειρήματά μας, δηλ. τις προτάσεις που στη­ρί­­ζουν λογικά τις απόψεις μας.
Παρουσιάζουμε τους συλλογισμούς μας, φροντίζοντας κάθε φορά να τους δι­και­ο­λο­γού­με με τις κατάλληλες αιτιολογικές προτάσεις (γιατί, επειδή, αφού...).

 3  Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε φρά­σεις που δηλώνουν τα συναισθήματά μας ή φρά­­σεις με τις οποίες προσπαθούμε να προκαλέσουμε κάποια ανάλογα συ­ναι­σθή­μα­τα σε αυ­τόν που μας ακούει ή μας διαβάζει.
Παραδείγματα: Είναι κρίμα να... Είναι άσχημο... Είναι ευχάριστο... Είναι σπου­δαί­ο... Εί­ναι α­σή­μα­ντο... Δε συμφωνείτε ότι...;

 4  Για να δηλώσουμε ότι αυτό που πιστεύουμε έχει καθολική και διαρκή ισχύ στη­ρι­ζό­μα­­στε στην οριστική του ενεστώτα.

 5  Τέλος, καταλήγουμε σε ένα αιτιολογημένο και λογικό συμπέρασμα με τη βοή­­θει­­α λέ­­ξε­ων και φράσεων όπως: Γι’ αυτό... Έτσι... Κατά συνέπεια... Επομένως...


ΠΗΓΕΣ: Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης, egpaid.blogspot.com, blogs.sch.gr/anianiouris | ΕΙΚΟ-
ΝΕΣ: podilato98.blogspot.com, theagepage.typepad.com, Γραμματική Ε΄-ΣΤ΄ τάξης


27 Νοεμβρίου 2015

26 Νοεμβρίου 2015

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (1)

Με το πενάκι του Αρκά

Ποια παροιμία κρύβεται στο τέλος της ιστορίας; Πατήστε εδώ.Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος!

ΕΙΚΟΝΑ: ethnos.gr (από το άλμπουμ «Χαμηλές Πτήσεις»)


Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (2)

Με το πενάκι του Αρκά

Ποια παροιμία κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι!

ΠΗΓΗ: facebook.com/ARKAS-The-Original-Page


Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (3)

Από την
pink.248
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ποια φράση κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.Πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό!


pink.248

Η pink.248 κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2015-2016) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

pink.248


25 Νοεμβρίου 2015

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες

Από τη Γλώσσα της έκτης τάξης

Ακουμπήστε τις εικόνες και ανακαλύψτε
τις κρυμμένες φράσεις και παροιμίες!
Περισσότερα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


Ματζόνγκ με κλάσματα

Κλάσματα = διαιρέσεις!

Πατήστε στις εικόνες και ταιριάξτε τα πλακίδια που αναγράφουν τον ίδιο αριθμό ή έ­χουν πα­ρό­μοι­ο σχέδιο. Ξεκινήστε από τα σκουρόχρωμα και σταδιακά, μόλις α­πε­λευ­θε­ρω­θεί κά­ποια πλευρά τους, θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα.
● Αν δυσκολευτείτε, θα σας βοηθήσει το κουμπί HINT.

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΗΓΗ: sheppardsoftware.com


Από τους μεικτούς στα κλάσματα
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και γράψτε το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να το πλη­κτρο­λο­γή­σε­τε α­πλο­ποι­η­μέ­νο, εάν γίνεται, αλλιώς θα χάσετε έναν βαθμό!


ΠΗΓΗ: ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com


24 Νοεμβρίου 2015

Από κλάσμα σε μεικτό και από μεικτό σε κλάσμα
(παρουσίαση)

Όταν ο αριθμητής ενός καταχρηστικού κλάσματος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πα­ρο­νο­μα­στή, δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τον αριθμό που κρύβεται. Για πα­ρά­δειγ­μα, τα 17/3 της πίτσας που έφαγε ο Αλέξης είναι αρκετά για να του προ­κα­λέ­σουν μια ω­ραι­ό­τα­τη βαρυστομαχιά, αλλά δε μας φανερώνουν αμέσως ό­τι έ­φα­γε σχε­δόν έξι (!) πί­τσες...

Από την άλλη πλευρά, οι πράξεις με κλάσματα χρειάζονται... κλάσματα! Αν κά­ποιος α­ριθ­μός είναι μεικτός, πρέπει να γίνει κλάσμα (καταχρηστικό βέβαια) για να συ­νε­χί­σου­με.

Οι μετατροπές αυτές δεν είναι δύσκολες, έχουν ωστόσο τους κανόνες τους. Ας τους δού­με στην όμορφη παρουσίαση που ακολουθεί:Enter Control Escape

Όταν σερφάρεις στο διαδίκτυο...

Κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνέψεις!Πρόσεξε μη σε παγιδέψουν!Πρόσεξε μην την πατήσεις!Γιατί μπορούμε να έχουμε τον
έλεγχο και στο διαδίκτυο!


ΕΙΚΟΝΑ: wallsoc.com+upandrunning.bplans.com+
chaoioi.com (animation: podilato98.blogspot.com)

Τα πλεκτά της γιαγιάς

Στην επόμενη πίστα θα
φτιάξει και πουλόβερ!


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΠΕΜΠΤΑΣΤΕΡΙΑ | ΕΙΚΟΝΑ: funnyjunk.com

23 Νοεμβρίου 2015

Υποθετικές προτάσεις

Οι υποθετικές προτάσεις ανήκουν στις εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προ­τά­σεις. Αυ­τό ση­μαί­νει ότι δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στον λόγο και χρει­ά­ζο­νται μια κύ­ρι­α πρό­τα­ση για να τις συμπληρώνει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:   1  Αν δεις τη Μαρία,
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:   2  πες της ότι τη θέλω επειγόντως!

● Η πρόταση 1 δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στον λόγο: χρειάζεται συ­μπλή­ρω­μα. Εί­ναι μια εξαρτημένη (ή δευτερεύουσα) πρόταση.
● Η πρόταση 2, ωστόσο, μπορεί να σταθεί μόνη της στον λόγο, δε χρειάζεται συ­μπλή­ρω­­μα. Είναι μια ανεξάρτητη (ή κύρια) πρόταση.

Οι υποθετικές προτάσεις δηλώνουν τι πρέπει να γίνει για να πραγματοποιηθεί αυ­τό που λέ­ει η κύρια πρόταση και εισάγονται με τους υποθετικούς συνδέσμους, δη­λα­δή με τις πα­ρα­κά­τω λέξεις ή φράσεις:

αν, εάν, άμα, εφόσον, είτε... είτε, εκτός (κι) αν

Η εξαρτημένη υποθετική πρόταση λέγεται και υπόθεση, ενώ η κύρια πρόταση που σχε­τί­­ζε­ται μαζί της ονομάζεται απόδοση. Και οι δύο μαζί, υπόθεση και α­πό­δο­ση, σχη­μα­τί­ζουν τον υποθετικό λόγο.


ΠΗΓΗ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com


Ξεκόλλα από τα ηλεκτρονικά!

Η ζωή έχει χρώμα. Βρες το δικό σου!

«Κόλλησες» σε μία οθόνη; Έχασες! Ξεκόλλα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: Ο ή­ρω­ας εί­σαι εσύ. Σέρφαρε στο σήμερα. Μπες στο αληθινό παιχνίδι.Φοβάμαι ότι το Facebook...ΕΙΚΟΝΑ: facebook.com/Agwgi | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: podilato98.blogspot.com

22 Νοεμβρίου 2015

Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης

Ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς χήρος και δεν είχε καθόλου παιδιά και πή­γε μια μέ­ρα να ψαρέψει και δεν έπιασε τίποτα· μόνο μια χελώνα πιάστηκε στα δί­χτυα του και εί­πε:
– Αυτή ήταν το τυχερό μου, ας την πάρω στο σπίτι.

Και την πήρε και την είχε στο σπίτι του.

Ενώ πρώτα ήταν το σπίτι του μέσα στα σκουπίδια βουτηγμένο, τη δεύτερη τη μέ­ρα που πή­γε τη χελώνα στο σπίτι,
το ηύρε
το βρήκε
 σκουπισμένο και
παστρεμένο
καθαρό
 και θαύ­μα­σε ο καη­μέ­­νος ο ψαράς ποιος τα κάνει αυτά.

Την άλλη την ημέρα λοιπόν φύλαξε και βλέπει και βγαίνει από μέσ’ απ’ τη χε­λώ­να μια κο­­πέ­λα που η ομορφιά της στον κόσμο δε στάθηκε. Άμα βγήκε λοι­πόν, την έ­πια­σε και εί­πε:
– Συ λοιπόν είσαι που με νοικοκυρεύεις και δεν το ξέρω;

Kι έπιασε κι έσπασε το
καύκαλο
όστρακο, καβούκι
 της χελώνας κι απόμεινε κοπέλα πια και τη στε­φα­νώ­θη­κε και την πήρε γυναίκα.


O βασιλιάς εκείνου του τόπου ήταν ανύπαντρος κι έδωκε σε όλα τα κορίτσια α­πό ’να πέ­­πλο να κεντήσουν κι όποια το κεντήσει καλύτερα θα την πάρει γυ­ναί­κα. Έ­δω­καν και στου ψα­ρά τη γυναίκα. Kι εκείνη, χωρίς να ξέρει με τι σκοπό θα το κε­ντή­σει, έ­πια­σε και κέντησε έ­να πέ­πλο κι είχε τη θάλασσα με τα ψάρια και με τα κα­ρά­βια. Κέ­ντη­σαν κι άλλα κορίτσια κι εί­χε προστάξει ο βασιλιάς την ίδια την η­μέ­ρα τα ίδια τα κο­ρί­τσια να πάνε καθέ­να το πέ­πλο. Λοιπόν, πήγε κάθε ένα το πέ­πλο του, πήγε κι η γυ­ναί­κα του ψαρά.

Άμα την είδε αυτός, τρελάθηκε απ’ την ομορφιά της. Βλέπει και το πέπλο που ’χε κε­ντή­­σει, κι ήταν το καλύτερο απ’ όλα, κι είπε να την πάρει. Κι αυτή αποκρίνεται πως εί­ναι πα­­ντρε­μέ­νη μ’ έναν ψαρά.
– Πες στον άντρα σου να έρθει εδώ, της είπε ο βασιλιάς.
– Ορισμός σας, αφέντη βασιλιά, είπε και πάει στο σπίτι της κι είπε στον άντρα της «να πας και σε θέλει ο βασιλιάς».

Πηγαίνει ο καημένος ο ψαράς και λέει του βασιλιά:
– Tι με θέλεις, αφέντη βασιλιά;
– Αυτή η γυναίκα πόχεις εσύ δεν είναι για σένα· λοιπόν, αν θέλεις να κρατήσεις τη γυ­ναί­­κα σου, θα κάνεις ένα τραπέζι από ψάρια να
φιλέψεις
κεράσεις
 όλο το στράτευμά μου και να χορ­τάσει, αλ­λιώς θα την πάρω εγώ.
– Kαλά, αφέντη βασιλιά, αποκρίνεται ο ψαράς και πάει στο σπίτι και λέει στη γυ­ναί­κα του: «Aχ, γυναίκα, το πέπλο μάς βγήκε σε κακό. Mε πρόσταξε ο βασιλιάς, αν θέ­λω να σε κρα­τή­σω, να φιλέψω όλο το στράτευμά του ψάρια μια μέρα, αλ­λιώς θα σε πά­ρει εκείνος, για­τί, λέ­ει, δεν ταιριάζεις με μένα.»
– Aπ’ αυτό το πλάι να κοιμηθεί ο βασιλιάς! Εσύ, άντρα μου, να πας τώρα δα στο μέ­ρος που με ψάρεψες και να φωνάξεις τη μάνα μου να σου δώσει το μικρό το
τε­ντζε­ρά­κι
κατσαρολάκι
.

Πηγαίνει λοιπόν ο ψαράς στη θάλασσα και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα και σε θέλω.

Βγαίνει από μέσα από τη θάλασσα μια γυναίκα και του λέει:
– Καλώς τον γαμπρό μου και καλώς τον· τι αγαπάς;
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου να μου δώσεις το μικρό το τεντζεράκι.
– Kαλά, γαμπρέ, είπε και κατέβηκε κι έφερε ένα τεντζεράκι που ’παιρνε ένα πιά­το φαΐ μο­­νά­χα και το έδωσε στον γαμπρό της και πάει και λέει στη γυναίκα του:
– Eμ αυτού, εμένα δε φτάνει να μαγειρέψεις, όχι το στράτευμα του βασιλιά!
– Έννοια σου, άντρα, αυτό το τεντζεράκι μπορεί να χορτάσει δέκα φορές ίσαμε το στρά­­τευ­μα του βασιλιά, μόνο να πας να προσκαλέσεις τον βασιλιά με το στρά­τευ­μά του και να έρ­θου­νε αύριο να τους φιλέψουμε.

Σηκώνεται λοιπόν ο ψαράς και πήγε στον βασιλιά και του λέει:
– Αύριο, αφέντη βασιλιά, αν κοπιάσετε, το τραπέζι θα είναι έτοιμο.

Tη δεύτερη τη μέρα λοιπόν παίρνει ο βασιλιάς το στράτευμά του και πήγανε και κα­θί­σα­νε σ’ ένα πλατύ μέρος· κι είχε τρεις ανθρώπους και κουβαλούσανε τα φα­γιά. Πή­γα­νε οι άν­­θρω­ποι του βασιλιά και τους λέει ο ψαράς:
– Ρωτήστε τον βασιλιά τι φαγί θέλει πρώτα.

Πήγανε και ρωτήσανε τον βασιλιά και πρόσταξε να πάνε πρώτα σούπα ψαρένια. Α­πλώ­νει η γυναίκα του ψαρά την κουτάλα μες στο τεντζεράκι και βγάζει ψωμιά ό­σα χρει­α­ζό­τα­νε. Ύ­στε­ρα απ’ το τεντζεράκι πάλι σούπα τόσα πιάτα όσοι
νομάτοι
νοματαίοι, άνθρωποι
 ή­ταν το στρά­τευ­μα.

Αφού φάγανε σούπα, πρόσταξε ο βασιλιάς να φέρουνε βραστά ψάρια. Χώνει πάλι την κου­τά­λα η γυναίκα κι έβγαλε βρασμένα ψάρια. Ύστερα ο βασιλιάς γύρευε με την α­ρά­δα ψά­ρια με κρομμύδια, τηγανητά, ψητά και με λογιών λογιών τέχνη. Kι ό­λα αυ­τά τα φαγιά βγαί­να­νε μέσα απ’ το τεντζεράκι, ώσπου χόρτασε το στρά­τευ­μα του βα­σι­λιά και ση­κω­θή­­κα­νε και πάνε στη δουλειά τους και γλιτώνει ο ψαράς τη γυναίκα του.

Αφού περάσανε κάμποσες μέρες, τον φώναξε τον ψαρά πάλι ο βασιλιάς και του λέ­ει:
– Αυτή η γυναίκα δεν ταιριάζει με σένα· αν δεν ταΐσεις αύριο όλο το στράτευμά μου με στα­φύ­λια, θα σου πάρω τη γυναίκα σου.
– Πολύ καλά, αφέντη βασιλιά, είπε ο ψαράς κι έφυγε και πάει με το παράπονο στο σπί­τι και λέει στη γυναίκα: «Σ’ έβαλε στο μάτι, γυναίκα, ο βασιλιάς κι έβαλε τα δυ­να­τά του να σε πά­ρει απ’ τα χέρια μου. Πρόσταξε τώρα να φιλέψω όλο το στρά­τευ­μά του σταφύλι. Τέ­τοιον καιρό πού να βρούμε σταφύλια!»
– Έννοια σου, άντρα, κι εγώ δε γίνομαι γυναίκα του βασιλιά, μόνο εσένα θα κάνω βα­σι­­λιά. Nα πας τώρα δα στη μάνα μου και να της γυρέψεις ένα τσαμπί σταφύλι.

Πηγαίνει ο ψαράς στη θάλασσα και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα όξω και σε θέλω.

Βγαίνει η θάλασσα και του λέει:
– Καλώς τον γαμπρό μου και καλώς τον· τι αγαπάς;
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου να μου δώσεις ένα καλαθάκι σταφύλια.
– Tώρα, γαμπρέ, είπε η θάλασσα και πάει, του φέρνει ένα καλαθάκι σταφύλια.


Ίσαμε μια
οκά
Μονάδα βάρους που χρησιμοποιούνταν πριν το κιλό.
 σταφύλια είχε μέσα εκείνο το καλαθάκι και το πήρε και το πάει στη γυ­ναί­κα του και της λέει:
– Αυτά τα σταφύλια εμένα μονάχα δε σώνουνε!
– Έννοια σου κι αυτό το καλαθάκι είναι θαυματουργό κι άιντε στον βα­σι­λιά και πες του να έρ­θει με το στράτευμά του να χορτάσει σταφύλια.

Πήγε ο ψαράς και λέει του βασιλιά:
– Aν κοπιάσετε μαζί με το στράτευμά σου αύριο, τα σταφύλια είναι έτοιμα.

Tη δεύτερη τη μέρα πάει ο βασιλιάς με το στράτευμά του και καθίσανε στο ίδιο το πλα­τύ το μέρος και πηγαίνανε οι άνθρωποι του βασιλιά και στου ψαρά το σπί­τι και κου­βα­λού­σα­­νε τα σταφύλια με τα πιάτα· κι η γυναίκα του ψαρά έβγαζε α­πό το κα­λα­θά­κι και δεν άδεια­ζε, ώσπου χορτάσανε τα στρατεύματα και τα παίρ­νει ο βα­σι­λιάς και φύ­γα­νε. Πάει κι ο ψα­ράς στο σπίτι του και λέει στη γυ­ναί­κα του:
– Σε γλίτωσα και σήμερα, γυναίκα. Για να δούμε τι άλλο θα συλλογιστεί ο πο­λυ­χρο­νε­μέ­­νος ο βασιλιάς μας!

Περάσανε πάλι κάμποσες μέρες και
του μηνάει
τον ειδοποιεί
 ο βασιλιάς του ψαρά και του λέ­ει:
– Αυτή η γυναίκα δεν είναι για σένα· αυτή ταιριάζει με μένα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου φέ­ρεις έναν άνθρωπο να έ­χει δύο
πιθαμές
Η απόσταση από τον αντίχειρα έως την άκρη του μικρού δαχτύλου μιας ανοιχτής και τεντωμένης παλάμης (λαϊκή, ανεπίσημη μονάδα μήκους).
 το μπόι του και τρεις πιθαμές τα γένια του.

Πηγαίνει ο ψαράς στη γυναίκα του και της λέει:
– Tώρα τα μπλέξαμε, γυναίκα· μας γυρεύει ο βασιλιάς να του πάω έναν άνθρωπο να έχει δύ­ο πιθαμές το μπόι και τρεις πιθαμές τα γένια του.
– Έννοια σου, άντρα, κι αυτό θα ταιριάξει! Εγώ έχω έναν αδελφό τέτοιον. Nα πας στη μά­να μου και να της πεις να μου στείλει μαζί σου τον αδελφό μου τον Ρε­βι­θά­κη για να κου­νά­ει το παιδί μας
στο σκαφίδι
στην κούνια
.

Πάει στη θάλασσα ο ψαράς και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα όξω και σε θέλω.

Βγήκε η θάλασσα και της λέει:
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου, να της στείλεις τον Ρεβιθάκη για να κουνάει το μω­ρό μας στο σκαφίδι.
– Kαλά, γαμπρέ, είπε η θάλασσα και φώναξε: «Ρεβιθάκη, να πας στην αδελφή σου να κου­νάς το μωρό της!»

Αφού τάισε τις όρνιθές του ο Ρεβιθάκης, ανεβαίνει σ’ έναν πετεινό και βγαίνει μέσ’ απ’ τη θά­λασ­σα. Tον βλέπει ο ψαράς κι ήταν δυο πι­θα­μές το μπόι του και τρεις πι­θα­μές τα γένια του και σερνότανε καταγής. Μπαίνει ο ψαράς μπροστά και πάνε σπί­τι.
– Tι με θέλεις, αδελφή;
– Nα πας στον βασιλιά να σε δει.


Μπαίνει λοιπόν πάλι μπροστά ο ψαράς, καταπόδι ο Ρεβιθάκης, πάνε στον βα­σι­λιά.
– Tι ορίζεις, αφέντη βασιλιά; ρώτησε ο Ρεβιθάκης.
– Σε φώναξα να σε δω, είπε ο βασιλιάς.
– E, με είδες τώρα;
– Σε είδα, είπε ο βασιλιάς.

Τότε ο Ρεβιθάκης λέει:
– Πήδηξε, πετεινέ!

Πήδηξε ο πετεινός κι από τη φαρμακάδα που είχε το τσίμπημά του πέθανε ο βα­σι­λιάς. Τό­τε λέει ο Ρεβιθάκης στο Συμβούλιο του βασιλιά:
– Θα βάνετε τον γαμπρό μου βασιλιά ή θα βάνω τον πετεινό μου να σας τσι­μπή­σει;
– Θα τον βάνουμε, είπε το Συμβούλιο.

Και τον έβαναν τον ψαρά στον θρόνο βασιλιά και φέρανε και τη γυναίκα του βα­σί­λισ­σα και βα­σι­λεύ­ου­νε ώς τώρα· έχουν και τον Ρεβιθάκη πάνω στον πετεινό κα­βα­λά­ρη κι α­νε­­βο­κα­τε­βαί­νει πάνω στο παλάτι και ζουν αυτοί καλά κι εμείς κα­λύ­τε­ρα...

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (Ελληνικά Παραμύθια, εκλογή Γ. A. Μέγα, εκδ. I. Δ. Κολλάρος, Αθήνα, 1993, δι­α­σκευ­ή) | ΗΧΟΣ: Υπουργείο Πο­λι­τι­σμού/Ταξίδι στον πολιτισμό, CD 1 (από ΤΑ ΝΕ@ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ) | ΕΙΚΟΝΕΣ: Γλώσ­σα ΣΤ΄ τά­ξης (1,3), hdwallpapersnew.net (2)

Halloween

Από την
BlackCat62
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Γεια σας, αυτή είναι η πρώτη μου εορταστική ανάρτηση. Έχω φτιάξει ένα «κα­­λα­­θά­­κι» για να βάζουμε καραμέλες. Το έφτιαξα για «Trick or Treat», που θα πή­γαι­να στο σπίτι μιας φίλης μου. Κανονικά είναι νεράντζι, αλλά μόνο και μόνο ε­πει­δή δεν έ­βρι­σκα τόσο με­γά­λο πορτοκάλι (επίσης η μαμά μου είχε πορ­το­κά­λια και δε μου το εί­πε!). Το έβαψα πορ­το­κα­λί και έβαλα... μερικές πι­νε­λιές από μαύ­ρο.


19 Νοεμβρίου 2015

Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος...Ο Albert Einstein (1879-1955), φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, βρα­βεύ­τη­κε με Νό­μπελ Φυσικής το 1921 και θεμελίωσε τη Θεωρία της Σχετικότητας. Για πολ­λούς θε­­ω­ρεί­ται ο σημαντικότερος επιστήμονας του εικοστού αιώνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από cyclingtime.com)


18 Νοεμβρίου 2015

Το ΠΟΔήΛΑΤΟ υπενθυμίζειΔΩΡΟ Η ΑΦΙΣΑ!


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (η δεύτερη από hdw.eweb4.com)


Η δύναμη του 10 (1)

Ένα ταξίδι υψηλών ταχυτήτων με άλματα επί 10. Ξεκινάμε με το 10°, δηλαδή α­πό α­­πό­­στα­ση ενός μέτρου (10° = 1) και συνεχίζουμε αυξάνοντας κάθε φορά το βή­μα μας 10 φο­ρές. Απομακρυνόμαστε

101 μέτρα (= 10)
102 μέτρα (= 100)
103 μέτρα (= 1.000)
104 μέτρα (= 10.000)
κ.ο.κ.,

μέχρι τα όρια των γνώσεων που έχουμε, σε περιοχές έξω από τον γαλαξία μας.

Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε λίγο πιο γρήγορα στην αφετηρία μας και θα συ­νε­χί­­σου­­με το ταξίδι διά 10, προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τον μι­κρό­κο­σμο...

Μια εντυπωσιακή διαδρομή επενδυμένη μουσικά με το ορχηστρικό κομμάτι Ox­y­gene 2 του Jean Michel Jarre!1010
(10 μέτρα)00
Ξεκινάει το ταξίδι προς τα πάνω...

1020
(100 μέτρα)00
Σε αυτήν την απόσταση βλέπουμε τα όρια του δάσους και μερικά κτί­ρι­α.

1030
(1 χιλιόμετρο)00
Από αυτό το ύψος είναι δυνατό το άλμα με αλεξίπτωτο.

1040
(10 χιλιόμετρα)00
Διακρίνουμε την πόλη αλλά όχι και τα κτίρια.

1050
(100 χιλιόμετρα)00
Αρχίζει να διακρίνεται η περιοχή όπως την ξέρουμε από τους χάρτες.

1060
(1.000 χιλιόμετρα)00
Βλέπουμε την περιοχή όπως την ξέρουμε από τους δορυφόρους.

1070
(10.000 χιλιόμετρα)00
Διακρίνουμε ένα μεγάλο τμήμα της υδρογείου.

1080
(100.000 χιλιόμετρα)00
Η Γη αρχίζει να δείχνει μικρή...

1090
(1 εκατομμύριο χιλιόμετρα)00
Διακρίνονται η Γη και η τροχιά της Σελήνης.

1010
(10 εκατ. χιλιόμετρα)00
Φαίνεται ένα τμήμα από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

1011
(100 εκατ. χιλιόμετρα)00
Αρχίζει να διακρίνεται και η τροχιά της Αφροδίτης.

1012
(1 δισ. χιλιόμετρα)00
Είναι ορατή η τροχιά των εσωτερικών πλανητών και του Δία.

1013
(10 δισ. χιλιόμετρα)00
Μπορούμε να παρατηρήσουμε το ηλιακό μας σύστημα και τις τροχιές των πλα­­νη­τών.

1014
(100 δισ. χιλιόμετρα)00
Το ηλιακό μας σύστημα αρχίζει να δείχνει μικρό...

1015
(1 τρισ. χιλιόμετρα)00
Ο Ήλιος δεν είναι παρά ένα μικρό αστέρι ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα.

1016
(1 έτος φωτός)00
Ο Ήλιος δεν είναι παρά μια μικρή κουκκίδα.

1017
(10 έτη φωτός)00
Δε διακρίνουμε απολύτως τίποτα. Βρισκόμαστε στο άπειρο...

1018
(100 έτη φωτός)00
Βλέπουμε μόνο αστέρια και νεφελώματα.

1019
(1.000 έτη φωτός)00
Διανύουμε ήδη ένα τμήμα του γαλαξία μας.

1020
(10.000 έτη φωτός)00
Το ταξίδι στον γαλαξία μας συνεχίζεται...

1021
(100.000 έτη φωτός)00
Φτάνουμε στην εξωτερική περιφέρεια του γαλαξία μας.

1022
(1 εκατ. έτη φωτός)00
Σε αυτή την ασύλληπτη απόσταση διακρίνουμε και άλλους γαλαξίες.

1023
(10 εκατ. έτη φωτός)00
Όλοι οι γαλαξίες εμφανίζονται ως κουκκίδες, με τεράστια κενά με­τα­ξύ τους...

Τα πράγματα δυσκόλεψαν και θα μας πιάσει πονοκέφαλος! Ας επιστρέψουμε στην αρ­χή κι ας δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε αντίστροφα:

10-10
(10 εκατοστά)00
Διακρίνουμε τις λεπτομέρειες ενός φύλλου.

10-20
(1 εκατοστό)00
Μπορούμε να διακρίνουμε τις δομές του φύλλου.

10-30
(1 χιλιοστό)00
Φαίνονται οι κυτταρικές δομές.

10-40
(100 μικρόμετρα)00
Ξεχωρίζουμε τα κύτταρα, βλέπουμε τα σημεία όπου ενώνονται με­τα­ξύ τους.

10-50
(10 μικρόμετρα)00
Βρισκόμαστε μέσα σε ένα κύτταρο.

10-60
(1 μικρόμετρο)00
Διακρίνουμε τον πυρήνα του κυττάρου.

10-70
(1.000 angstrom)00
Μπορούμε να διακρίνουμε τα χρωμοσώματα.

10-80
(100 angstrom)00
Διακρίνουμε το DNA.

10-90
(10 angstrom)00
Μπορούμε να μελετήσουμε τμήματα των χρωμοσωμάτων.

10-11
(10 picometers)00
Παρατηρούμε την τροχιά των ηλεκτρονίων.

10-12
(1 picometer)00
Βρισκόμαστε σε έναν μεγάλο κενό χώρο ανάμεσα στον πυρήνα του α­τό­μου και τις τροχιές των ηλεκτρονίων.

10-13
(100 fentometers)00
Διακρίνουμε τον πυρήνα του ατόμου.

10-14
(10 fentometers)00
Βλέπουμε άνετα τον πυρήνα ενός ατόμου άνθρακα.

10-15
(1 fentometer)00
Βρισκόμαστε στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Βλέπουμε ένα πρω­τό­νιο.


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ