30 Νοεμβρίου 2015

Από τη σύλληψη στη γέννηση

Οι πρώτες στιγμές της σύλληψης, η αρχική ανάπτυξη του εμβρύου και η στιγμή του τοκετού σε μια εξαιρετική δημιουργία του Alexander Tsiaras:

(εάν δε βλέπετε τους υπότιτλους, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω μέρος του βίντεο)


Ζώα μέσα στη μήτρα

Δείτε σπάνιες φωτογραφίες από έμβρυα θηλαστικών! Προέρχονται από ντο­κι­μαν­τέρ του National Geographic και για τη λήψη τους χρησιμοποιήθηκαν υ­πε­ρη­χο­γρά­φος, γρα­φι­κά υπολογιστών και μικροσκοπικές κάμερες.
Απόσπασμα από ντοκιμαντέρ με έμβρυο σκύλου:


ΠΗΓΗ: piperies.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: fotografia.facilisimo.com (1-2,4), info.tatcenter.ru (3), keptelenseg.hu (5,7), animalreader.ru (6)


Οι ταξινομικές ομάδες των ζώων
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά
(παιχνίδι)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τα
ζευγάρια όσο πιο γρήγορα μπορείτε!
Επιχειρηματολογία

Αν και εκφράζουμε συχνά τη γνώμη μας (θετική ή αρνητική) για κάποιο θέμα, δεν το κά­­νου­με πάντοτε με τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές προσπαθούμε να πεί­σου­με τους άλ­λους για την άποψή μας χωρίς να έχουμε ένα απαραίτητο «ε­φό­δι­ο»: ε­πι­χει­ρή­μα­τα!


Οι συνομιλητές μας θα πειστούν για την ορθότητα της γνώμης μας μόνο αν χρη­σι­μο­ποι­ή­­σου­με τα κατάλληλα επιχειρήματα, αν δηλαδή έχουμε κάθε φορά τη σω­στή ε­πι­χει­ρη­μα­­το­λο­γί­α. Διαφορετικά ο καθένας λέει τα δικά του και η συ­ζή­τη­ση ναυ­α­γεί...


Παράλληλοι μονόλογοι


Για να πείσουμε κάποιον ότι έχουμε δίκιο και ότι η άποψή μας είναι σωστή:

1 Αρχικά αναφέρουμε ποια είναι η άποψή μας, λέμε ποια είναι η θέση μας πάνω στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ζήτημα.
Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: Η άποψή μου είναι... Η γνώμη μου είναι... Πι­στεύ­ω ό­τι... Νο­μί­ζω ότι... Θεωρώ πως... κ.ά.

2 Στη συνέχεια αναλύουμε ένα ένα τα επιχειρήματά μας, δηλ. τις προτάσεις που στη­ρί­­ζουν λογικά τις απόψεις μας.
Παρουσιάζουμε τους συλλογισμούς μας, φροντίζοντας κάθε φορά να τους δι­και­ο­λο­γού­με με τις κατάλληλες αιτιολογικές προτάσεις (γιατί, επειδή, αφού...).

3 Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε φρά­σεις που δηλώνουν τα συναισθήματά μας ή φρά­­σεις με τις οποίες προσπαθούμε να προκαλέσουμε κάποια ανάλογα συ­ναι­σθή­μα­τα σε αυ­τόν που μας ακούει ή μας διαβάζει.
Παραδείγματα: Είναι κρίμα να... Είναι άσχημο... Είναι ευχάριστο... Είναι σπου­δαί­ο... Εί­ναι α­σή­μα­ντο... Δε συμφωνείτε ότι...;

4 Για να δηλώσουμε ότι αυτό που πιστεύουμε έχει καθολική και διαρκή ισχύ στη­ρι­ζό­μα­­στε στην οριστική του ενεστώτα.

5 Τέλος, καταλήγουμε σε ένα αιτιολογημένο και λογικό συμπέρασμα με τη βοή­­θει­­α λέ­­ξε­ων και φράσεων όπως: Γι’ αυτό... Έτσι... Κατά συνέπεια... Επομένως...


ΠΗΓΕΣ: Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης, egpaid.blogspot.com, blogs.sch.gr/anianiouris - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com, theagepage.typepad.com, Γραμματική Ε΄-ΣΤ΄ τάξης


27 Νοεμβρίου 2015

26 Νοεμβρίου 2015

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (1)

Με το πενάκι του Αρκά

Ποια παροιμία κρύβεται στο τέλος της ιστορίας; Πατήστε εδώ.

Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος!

ΕΙΚΟΝΑ: arkas.gr (από τη σειρά «Χαμηλές Πτήσεις»)


Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (2)

Με το πενάκι του Αρκά

Ποια παροιμία κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.

Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι!

ΠΗΓΗ: facebook.com/ARKAS-The-Original-Page


Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες (3)

Από την pink.248Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ποια φράση κρύβεται στο σκίτσο; Πατήστε εδώ.

Πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό!


pink.248

Η pink.248 κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα. Στην έκτη δη­μο­τι­κού (2015-2016) συ­νερ­γά­στη­κε με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

pink.248


25 Νοεμβρίου 2015

Βρείτε τις φράσεις και παροιμίες

Από τη Γλώσσα της έκτης τάξης

Ακουμπήστε τις εικόνες και ανακαλύψτε
τις κρυμμένες φράσεις και παροιμίες!
Περισσότερα στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com

Ματζόνγκ με κλάσματα

Κλάσματα = διαιρέσεις!

Πατήστε στις εικόνες και ταιριάξτε τα πλακίδια που αναγράφουν τον ίδιο αριθμό ή έ­χουν πα­ρό­μοι­ο σχέδιο. Ξεκινήστε από τα σκουρόχρωμα και σταδιακά, μόλις α­πε­λευ­θε­ρω­θεί κά­ποια πλευρά τους, θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα.
Αν δυσκολευτείτε, θα σας βοηθήσει το κουμπί HINT.


[ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ]


[ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ]


ΠΗΓΗ: sheppardsoftware.com


Από τους μεικτούς στα κλάσματα
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και γράψτε το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να το πλη­κτρο­λο­γή­σε­τε α­πλο­ποι­η­μέ­νο, εάν γίνεται, αλλιώς θα χάσετε έναν βαθμό!


ΠΗΓΗ: ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ... ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: mathplayground.com


24 Νοεμβρίου 2015

Από κλάσμα σε μεικτό και από μεικτό σε κλάσμα
(παρουσίαση)

Όταν ο αριθμητής ενός καταχρηστικού κλάσματος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πα­ρο­νο­μα­στή, δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τον αριθμό που κρύβεται. Για πα­ρά­δειγ­μα, τα 17/3 της πίτσας που έφαγε ο Αλέξης είναι αρκετά για να του προ­κα­λέ­σουν μια ω­ραι­ό­τα­τη βαρυστομαχιά, αλλά δε μας φανερώνουν αμέσως ό­τι έ­φα­γε σχε­δόν έξι (!) πί­τσες...

Από την άλλη πλευρά, οι πράξεις με κλάσματα χρειάζονται... κλάσματα! Αν κά­ποιος α­ριθ­μός είναι μεικτός, πρέπει να γίνει κλάσμα (καταχρηστικό βέβαια) για να συ­νε­χί­σου­με.

Οι μετατροπές αυτές δεν είναι δύσκολες, έχουν ωστόσο τους κανόνες τους. Ας τους δού­με στην όμορφη παρουσίαση που ακολουθεί:Enter Control Escape

Όταν σερφάρεις στο διαδίκτυο...

Κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνέψεις!


Πρόσεξε μη σε παγιδέψουν!


Πρόσεξε μην την πατήσεις!


Γιατί μπορούμε να έχουμε τον
έλεγχο και στο διαδίκτυο!


ΕΙΚΟΝΑ: wallsoc.com+upandrunning.bplans.com+
chaoioi.com (animation: podilato98.blogspot.com)

Τα πλεκτά της γιαγιάς

Στην επόμενη πίστα θα
φτιάξει και πουλόβερ!


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΠΕΜΠΤΑΣΤΕΡΙΑ - ΕΙΚΟΝΑ: funnyjunk.com

23 Νοεμβρίου 2015

Υποθετικές προτάσεις

Οι υποθετικές προτάσεις ανήκουν στις εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προ­τά­σεις. Αυ­τό ση­μαί­νει ότι δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στον λόγο και χρει­ά­ζο­νται μια κύ­ρι­α πρό­τα­ση για να τις συμπληρώνει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

1 Αν δεις τη Μαρία, 2 πες της ότι τη θέλω επειγόντως!

Η πρόταση 1 δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στον λόγο: χρειάζεται συ­μπλή­ρω­μα. Εί­ναι μια εξαρτημένη (ή δευτερεύουσα) πρόταση.
Η πρόταση 2, ωστόσο, μπορεί να σταθεί μόνη της στον λόγο, δε χρειάζεται συ­μπλή­ρω­­μα. Είναι μια ανεξάρτητη (ή κύρια) πρόταση.

Οι υποθετικές προτάσεις δηλώνουν τι πρέπει να γίνει για να πραγματοποιηθεί αυ­τό που λέ­ει η κύρια πρόταση και εισάγονται με τους υποθετικούς συνδέσμους, δη­λα­δή με τις πα­ρα­κά­τω λέξεις ή φράσεις:

αν, εάν, άμα, εφόσον, είτε... είτε, εκτός (κι) αν

Η εξαρτημένη υποθετική πρόταση λέγεται και υπόθεση, ενώ η κύρια πρόταση που σχε­τί­­ζε­ται μαζί της ονομάζεται απόδοση. Και οι δύο μαζί, υπόθεση και α­πό­δο­ση, σχη­μα­τί­ζουν τον υποθετικό λόγο.


ΠΗΓΗ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com


Ξεκόλλα από τα ηλεκτρονικά!

Η ζωή έχει χρώμα. Βρες το δικό σου!

«Κόλλησες» σε μία οθόνη; Έχασες! Ξεκόλλα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: Ο ή­ρω­ας εί­σαι εσύ. Σέρφαρε στο σήμερα. Μπες στο αληθινό παιχνίδι.


Φοβάμαι ότι το Facebook...ΕΙΚΟΝΑ: facebook.com/Agwgi - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: podilato98.blogspot.com

22 Νοεμβρίου 2015

Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης

Ελληνικό παραδοσιακό παραμύθιΜια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς χήρος και δεν είχε καθόλου παιδιά και πή­γε μια μέ­ρα να ψαρέψει και δεν έπιασε τίποτα· μόνο μια χελώνα πιάστηκε στα δί­χτυα του και εί­πε:
– Αυτή ήταν το τυχερό μου, ας την πάρω στο σπίτι.

Και την πήρε και την είχε στο σπίτι του.

Ενώ πρώτα ήταν το σπίτι του μέσα στα σκουπίδια βουτηγμένο, τη δεύτερη τη μέ­ρα που πή­γε τη χελώνα στο σπίτι, το ηύρετο βρήκε σκουπισμένο και παστρεμένοκαθαρό
και θαύ­μα­σε ο καη­μέ­­νος ο ψαράς ποιος τα κάνει αυτά.

Την άλλη την ημέρα λοιπόν φύλαξε και βλέπει και βγαίνει από μέσ’ απ’ τη χε­λώ­να μια κο­­πέ­λα που η ομορφιά της στον κόσμο δε στάθηκε. Άμα βγήκε λοι­πόν, την έ­πια­σε και εί­πε:
– Συ λοιπόν είσαι που με νοικοκυρεύεις και δεν το ξέρω;

Kι έπιασε κι έσπασε το καύκαλοόστρακο, καβούκι της χελώνας κι απόμεινε κοπέλα πια και τη στε­φα­νώ­θη­κε και την πήρε γυναίκα.


O βασιλιάς εκείνου του τόπου ήταν ανύπαντρος κι έδωκε σε όλα τα κορίτσια α­πό ’να πέ­­πλο να κεντήσουν κι όποια το κεντήσει καλύτερα θα την πάρει γυ­ναί­κα. Έ­δω­καν και στου ψα­ρά τη γυναίκα. Kι εκείνη, χωρίς να ξέρει με τι σκοπό θα το κε­ντή­σει, έ­πια­σε και κέντησε έ­να πέ­πλο κι είχε τη θάλασσα με τα ψάρια και με τα κα­ρά­βια. Κέ­ντη­σαν κι άλλα κορίτσια κι εί­χε προστάξει ο βασιλιάς την ίδια την η­μέ­ρα τα ίδια τα κο­ρί­τσια να πάνε καθέ­να το πέ­πλο. Λοιπόν, πήγε κάθε ένα το πέ­πλο του, πήγε κι η γυ­ναί­κα του ψαρά.

Άμα την είδε αυτός, τρελάθηκε απ’ την ομορφιά της. Βλέπει και το πέπλο που ’χε κε­ντή­­σει, κι ήταν το καλύτερο απ’ όλα, κι είπε να την πάρει. Κι αυτή αποκρίνεται πως εί­ναι πα­­ντρε­μέ­νη μ’ έναν ψαρά.
– Πες στον άντρα σου να έρθει εδώ, της είπε ο βασιλιάς.
– Ορισμός σας, αφέντη βασιλιά, είπε και πάει στο σπίτι της κι είπε στον άντρα της «να πας και σε θέλει ο βασιλιάς».

Πηγαίνει ο καημένος ο ψαράς και λέει του βασιλιά:
– Tι με θέλεις, αφέντη βασιλιά;
– Αυτή η γυναίκα πόχεις εσύ δεν είναι για σένα· λοιπόν, αν θέλεις να κρατήσεις τη γυ­ναί­­κα σου, θα κάνεις ένα τραπέζι από ψάρια να φιλέψειςκεράσεις όλο το στράτευμά μου και να χορ­τάσει, αλ­λιώς θα την πάρω εγώ.
– Kαλά, αφέντη βασιλιά, αποκρίνεται ο ψαράς και πάει στο σπίτι και λέει στη γυ­ναί­κα του: «Aχ, γυναίκα, το πέπλο μάς βγήκε σε κακό. Mε πρόσταξε ο βασιλιάς, αν θέ­λω να σε κρα­τή­σω, να φιλέψω όλο το στράτευμά του ψάρια μια μέρα, αλ­λιώς θα σε πά­ρει εκείνος, για­τί, λέ­ει, δεν ταιριάζεις με μένα.»
– Aπ’ αυτό το πλάι να κοιμηθεί ο βασιλιάς! Εσύ, άντρα μου, να πας τώρα δα στο μέ­ρος που με ψάρεψες και να φωνάξεις τη μάνα μου να σου δώσει το μικρό το τε­ντζε­ρά­κικατσαρολάκι.

Πηγαίνει λοιπόν ο ψαράς στη θάλασσα και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα και σε θέλω.

Βγαίνει από μέσα από τη θάλασσα μια γυναίκα και του λέει:
– Καλώς τον γαμπρό μου και καλώς τον· τι αγαπάς;
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου να μου δώσεις το μικρό το τεντζεράκι.
– Kαλά, γαμπρέ, είπε και κατέβηκε κι έφερε ένα τεντζεράκι που ’παιρνε ένα πιά­το φαΐ μο­­νά­χα και το έδωσε στον γαμπρό της και πάει και λέει στη γυναίκα του:
– Eμ αυτού, εμένα δε φτάνει να μαγειρέψεις, όχι το στράτευμα του βασιλιά!
– Έννοια σου, άντρα, αυτό το τεντζεράκι μπορεί να χορτάσει δέκα φορές ίσαμε το στρά­­τευ­μα του βασιλιά, μόνο να πας να προσκαλέσεις τον βασιλιά με το στρά­τευ­μά του και να έρ­θου­νε αύριο να τους φιλέψουμε.

Σηκώνεται λοιπόν ο ψαράς και πήγε στον βασιλιά και του λέει:
– Αύριο, αφέντη βασιλιά, αν κοπιάσετε, το τραπέζι θα είναι έτοιμο.

Tη δεύτερη τη μέρα λοιπόν παίρνει ο βασιλιάς το στράτευμά του και πήγανε και κα­θί­σα­νε σ’ ένα πλατύ μέρος· κι είχε τρεις ανθρώπους και κουβαλούσανε τα φα­γιά. Πή­γα­νε οι άν­­θρω­ποι του βασιλιά και τους λέει ο ψαράς:
– Ρωτήστε τον βασιλιά τι φαγί θέλει πρώτα.

Πήγανε και ρωτήσανε τον βασιλιά και πρόσταξε να πάνε πρώτα σούπα ψαρένια. Α­πλώ­νει η γυναίκα του ψαρά την κουτάλα μες στο τεντζεράκι και βγάζει ψωμιά ό­σα χρει­α­ζό­τα­νε. Ύ­στε­ρα απ’ το τεντζεράκι πάλι σούπα τόσα πιάτα όσοι νομάτοινοματαίοι, άνθρωποι ή­ταν το στρά­τευ­μα.

Αφού φάγανε σούπα, πρόσταξε ο βασιλιάς να φέρουνε βραστά ψάρια. Χώνει πάλι την κου­τά­λα η γυναίκα κι έβγαλε βρασμένα ψάρια. Ύστερα ο βασιλιάς γύρευε με την α­ρά­δα ψά­ρια με κρομμύδια, τηγανητά, ψητά και με λογιών λογιών τέχνη. Kι ό­λα αυ­τά τα φαγιά βγαί­να­νε μέσα απ’ το τεντζεράκι, ώσπου χόρτασε το στρά­τευ­μα του βα­σι­λιά και ση­κω­θή­­κα­νε και πάνε στη δουλειά τους και γλιτώνει ο ψαράς τη γυναίκα του.

Αφού περάσανε κάμποσες μέρες, τον φώναξε τον ψαρά πάλι ο βασιλιάς και του λέ­ει:
– Αυτή η γυναίκα δεν ταιριάζει με σένα· αν δεν ταΐσεις αύριο όλο το στράτευμά μου με στα­φύ­λια, θα σου πάρω τη γυναίκα σου.
– Πολύ καλά, αφέντη βασιλιά, είπε ο ψαράς κι έφυγε και πάει με το παράπονο στο σπί­τι και λέει στη γυναίκα: «Σ’ έβαλε στο μάτι, γυναίκα, ο βασιλιάς κι έβαλε τα δυ­να­τά του να σε πά­ρει απ’ τα χέρια μου. Πρόσταξε τώρα να φιλέψω όλο το στρά­τευ­μά του σταφύλι. Τέ­τοιον καιρό πού να βρούμε σταφύλια!»
– Έννοια σου, άντρα, κι εγώ δε γίνομαι γυναίκα του βασιλιά, μόνο εσένα θα κάνω βα­σι­­λιά. Nα πας τώρα δα στη μάνα μου και να της γυρέψεις ένα τσαμπί σταφύλι.

Πηγαίνει ο ψαράς στη θάλασσα και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα όξω και σε θέλω.

Βγαίνει η θάλασσα και του λέει:
– Καλώς τον γαμπρό μου και καλώς τον· τι αγαπάς;
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου να μου δώσεις ένα καλαθάκι σταφύλια.
– Tώρα, γαμπρέ, είπε η θάλασσα και πάει, του φέρνει ένα καλαθάκι σταφύλια.


Ίσαμε μια οκάΜονάδα βάρους που χρησιμοποιούνταν πριν το κιλό. σταφύλια είχε μέσα εκείνο το καλαθάκι και το πήρε και το πάει στη γυ­ναί­κα του και της λέει:
– Αυτά τα σταφύλια εμένα μονάχα δε σώνουνε!
– Έννοια σου κι αυτό το καλαθάκι είναι θαυματουργό κι άιντε στον βα­σι­λιά και πες του να έρ­θει με το στράτευμά του να χορτάσει σταφύλια.

Πήγε ο ψαράς και λέει του βασιλιά:
– Aν κοπιάσετε μαζί με το στράτευμά σου αύριο, τα σταφύλια είναι έτοιμα.

Tη δεύτερη τη μέρα πάει ο βασιλιάς με το στράτευμά του και καθίσανε στο ίδιο το πλα­τύ το μέρος και πηγαίνανε οι άνθρωποι του βασιλιά και στου ψαρά το σπί­τι και κου­βα­λού­σα­­νε τα σταφύλια με τα πιάτα· κι η γυναίκα του ψαρά έβγαζε α­πό το κα­λα­θά­κι και δεν άδεια­ζε, ώσπου χορτάσανε τα στρατεύματα και τα παίρ­νει ο βα­σι­λιάς και φύ­γα­νε. Πάει κι ο ψα­ράς στο σπίτι του και λέει στη γυ­ναί­κα του:
– Σε γλίτωσα και σήμερα, γυναίκα. Για να δούμε τι άλλο θα συλλογιστεί ο πο­λυ­χρο­νε­μέ­­νος ο βασιλιάς μας!

Περάσανε πάλι κάμποσες μέρες και του μηνάειτον ειδοποιεί ο βασιλιάς του ψαρά και του λέ­ει:
– Αυτή η γυναίκα δεν είναι για σένα· αυτή ταιριάζει με μένα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου φέ­ρεις έναν άνθρωπο να έ­χει δύο πιθαμέςΗ απόσταση από τον αντίχειρα έως την άκρη του μικρού δαχτύλου μιας ανοιχτής και τεντωμένης παλάμης (λαϊκή, ανεπίσημη μονάδα μήκους). το μπόι του και τρεις πιθαμές τα γένια του.

Πηγαίνει ο ψαράς στη γυναίκα του και της λέει:
– Tώρα τα μπλέξαμε, γυναίκα· μας γυρεύει ο βασιλιάς να του πάω έναν άνθρωπο να έχει δύ­ο πιθαμές το μπόι και τρεις πιθαμές τα γένια του.
– Έννοια σου, άντρα, κι αυτό θα ταιριάξει! Εγώ έχω έναν αδελφό τέτοιον. Nα πας στη μά­να μου και να της πεις να μου στείλει μαζί σου τον αδελφό μου τον Ρε­βι­θά­κη για να κου­νά­ει το παιδί μας στο σκαφίδιστην κούνια.

Πάει στη θάλασσα ο ψαράς και φωνάζει:
– Κυρά μάνα θάλασσα, έβγα όξω και σε θέλω.

Βγήκε η θάλασσα και της λέει:
– M’ έστειλε η θυγατέρα σου, να της στείλεις τον Ρεβιθάκη για να κουνάει το μω­ρό μας στο σκαφίδι.
– Kαλά, γαμπρέ, είπε η θάλασσα και φώναξε: «Ρεβιθάκη, να πας στην αδελφή σου να κου­νάς το μωρό της!»

Αφού τάισε τις όρνιθές του ο Ρεβιθάκης, ανεβαίνει σ’ έναν πετεινό και βγαίνει μέσ’ απ’ τη θά­λασ­σα. Tον βλέπει ο ψαράς κι ήταν δυο πι­θα­μές το μπόι του και τρεις πι­θα­μές τα γένια του και σερνότανε καταγής. Μπαίνει ο ψαράς μπροστά και πάνε σπί­τι.
– Tι με θέλεις, αδελφή;
– Nα πας στον βασιλιά να σε δει.


Μπαίνει λοιπόν πάλι μπροστά ο ψαράς, καταπόδι ο Ρεβιθάκης, πάνε στον βα­σι­λιά.
– Tι ορίζεις, αφέντη βασιλιά; ρώτησε ο Ρεβιθάκης.
– Σε φώναξα να σε δω, είπε ο βασιλιάς.
– E, με είδες τώρα;
– Σε είδα, είπε ο βασιλιάς.

Τότε ο Ρεβιθάκης λέει:
– Πήδηξε, πετεινέ!

Πήδηξε ο πετεινός κι από τη φαρμακάδα που είχε το τσίμπημά του πέθανε ο βα­σι­λιάς. Τό­τε λέει ο Ρεβιθάκης στο Συμβούλιο του βασιλιά:
– Θα βάνετε τον γαμπρό μου βασιλιά ή θα βάνω τον πετεινό μου να σας τσι­μπή­σει;
– Θα τον βάνουμε, είπε το Συμβούλιο.

Και τον έβαναν τον ψαρά στον θρόνο βασιλιά και φέρανε και τη γυναίκα του βα­σί­λισ­σα και βα­σι­λεύ­ου­νε ώς τώρα· έχουν και τον Ρεβιθάκη πάνω στον πετεινό κα­βα­λά­ρη κι α­νε­­βο­κα­τε­βαί­νει πάνω στο παλάτι και ζουν αυτοί καλά κι εμείς κα­λύ­τε­ρα...

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (Ελληνικά Παραμύθια, εκλογή Γ. A. Μέγα, εκδ. I. Δ. Κολλάρος, Αθήνα, 1993, δι­α­σκευ­ή) - ΗΧΟΣ: Υπουργείο Πο­λι­τι­σμού/Ταξίδι στον πολιτισμό, CD 1 (από ΤΑ ΝΕ@ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ) - ΕΙΚΟΝΕΣ: Γλώσ­σα ΣΤ΄ τά­ξης (1,3), hdwallpapersnew.net (2)

Halloween

Από την BlackCat62Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Γεια σας, αυτή είναι η πρώτη μου εορταστική ανάρτηση. Έχω φτιάξει ένα «κα­­λα­­θά­­κι» για να βάζουμε καραμέλες. Το έφτιαξα για «Trick or Treat», που θα πή­γαι­να στο σπίτι μιας φίλης μου. Κανονικά είναι νεράντζι, αλλά μόνο και μόνο ε­πει­δή δεν έ­βρι­σκα τόσο με­γά­λο πορτοκάλι (επίσης η μαμά μου είχε πορ­το­κά­λια και δε μου το εί­πε!). Το έβαψα πορ­το­κα­λί και έβαλα... μερικές πι­νε­λιές από μαύ­ρο.


19 Νοεμβρίου 2015

Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος...Ο Albert Einstein (1879-1955), φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, βρα­βεύ­τη­κε με Νό­μπελ Φυσικής το 1921 και θεμελίωσε τη Θεωρία της Σχετικότητας. Για πολ­λούς θε­­ω­ρεί­ται ο σημαντικότερος επιστήμονας του εικοστού αιώνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από cyclingtime.com)


18 Νοεμβρίου 2015

Το ΠΟΔήΛΑΤΟ υπενθυμίζειΔΩΡΟ Η ΑΦΙΣΑ!


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (η δεύτερη από hdw.eweb4.com)


Η δύναμη του 10 (1)

Ένα ταξίδι υψηλών ταχυτήτων με άλματα επί 10. Ξεκινάμε με το 10°, δηλαδή α­πό α­­πό­­στα­ση ενός μέτρου (10° = 1) και συνεχίζουμε αυξάνοντας κάθε φορά το βή­μα μας 10 φο­ρές. Απομακρυνόμαστε

101 μέτρα (= 10)
102 μέτρα (= 100)
103 μέτρα (= 1.000)
104 μέτρα (= 10.000)
κ.ο.κ.,

μέχρι τα όρια των γνώσεων που έχουμε, σε περιοχές έξω από τον γαλαξία μας.

Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε λίγο πιο γρήγορα στην αφετηρία μας και θα συ­νε­χί­­σου­­με το ταξίδι διά 10, προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τον μι­κρό­κο­σμο...

Μια εντυπωσιακή διαδρομή επενδυμένη μουσικά με το ορχηστρικό κομμάτι Ox­y­gene 2 του Jean Michel Jarre!


101
(10 μέτρα)

Ξεκινάει το ταξίδι προς τα πά­νω...
102
(100 μέτρα)

Σε αυτήν την απόσταση βλέ­που­με τα όρια του δάσους και μερικά κτί­ρι­α.
103
(1 χιλιόμετρο)

Από αυτό το ύψος είναι δυ­να­τό το άλμα με αλεξίπτωτο.
104
(10 χιλιόμετρα)

Διακρίνουμε την πόλη αλλά ό­χι και τα κτίρια.
105
(100 χιλιόμετρα)

Αρχίζει να διακρίνεται η πε­ρι­ο­χή όπως την ξέρουμε από τους χάρ­τες.
106
(1.000 χιλιόμετρα)

Βλέπουμε την περιοχή όπως την ξέρουμε από τους δο­ρυ­φό­ρους.
107
(10.000 χιλιόμετρα)

Διακρίνουμε ένα μεγάλο τμή­μα της υδρογείου.
108
(100.000 χιλιόμετρα)

Η Γη αρχίζει να δείχνει μι­κρή...
109
(1 εκατ. χιλιόμετρα)

Διακρίνονται η Γη και η τρο­χιά της Σελήνης.
1010
(10 εκατ. χιλιόμετρα)

Φαίνεται ένα τμήμα από την τρο­χιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.
1011
(100 εκατ. χιλιόμετρα)

Αρχίζει να διακρίνεται και η τρο­χιά της Αφροδίτης.
1012
(1 δισ. χιλιόμετρα)

Είναι ορατή η τροχιά των ε­σω­τε­ρι­κών πλανητών και του Δία.
1013
(10 δισ. χιλιόμετρα)

Μπορούμε να πα­ρα­τη­ρή­σου­με το ηλιακό μας σύστημα και τις τρο­χιές των πλα­­νη­τών.
1014
(100 δισ. χιλιόμετρα)

Το ηλιακό μας σύστημα αρ­χί­ζει να δείχνει μικρό...
1015
(1 τρισ. χιλιόμετρα)

Ο Ήλιος δεν είναι παρά ένα μι­κρό αστέρι ανάμεσα σε χιλιάδες άλ­λα.
1016
(1 έτος φωτός)

Ο Ήλιος δεν είναι παρά μια μι­κρή κουκκίδα.
1017
(10 έτη φωτός)

Δε διακρίνουμε απολύτως τί­πο­τα. Βρισκόμαστε στο άπειρο...
1018
(100 έτη φωτός)

Βλέπουμε μόνο αστέρια και νε­φε­λώ­μα­τα.
1019
(1.000 έτη φωτός)

Διανύουμε ήδη ένα τμήμα του γαλαξία μας.
1020
(10.000 έτη φωτός)

Το ταξίδι στον γαλαξία μας συ­νε­χί­ζε­ται...
1021
(100.000 έτη φωτός)

Φτάνουμε στην εξωτερική πε­ρι­φέ­ρει­α του γαλαξία μας.
1022
(1 εκατ. έτη φωτός)

Σε αυτή την ασύλληπτη α­πό­στα­ση διακρίνουμε και άλλους γα­λα­ξί­ες.
1023
(10 εκατ. έτη φωτός)

Όλοι οι γαλαξίες εμ­φα­νί­ζο­νται ως κουκκίδες, με τεράστια κενά με­τα­ξύ τους...

Τα πράγματα δυσκόλεψαν και θα μας πιάσει πονοκέφαλος! Ας επιστρέψουμε στην αρ­χή κι ας δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε αντίστροφα:

10-1
(10 εκατοστά)

Διακρίνουμε τις λε­πτο­μέ­ρει­ες ενός φύλλου.
10-2
(1 εκατοστό)

Μπορούμε να διακρίνουμε τις δομές του φύλλου.
10-3
(1 χιλιοστό)

Φαίνονται οι κυτταρικές δο­μές.
10-4
(100 μικρόμετρα)

Ξεχωρίζουμε τα κύτταρα, βλέ­που­με τα σημεία όπου ενώνονται με­τα­ξύ τους.
10-5
(10 μικρόμετρα)

Βρισκόμαστε μέσα σε ένα κύτ­τα­ρο.
10-6
(1 μικρόμετρο)

Διακρίνουμε τον πυρήνα του κυτ­τά­ρου.
10-7
(1.000 angstrom)

Μπορούμε να διακρίνουμε τα χρω­μο­σώ­μα­τα.
10-8
(100 angstrom)

Διακρίνουμε το DNA.
10-9
(10 angstrom)

Μπορούμε να μελετήσουμε τμή­μα­τα των χρω­μο­σω­μά­των.
10-11
(10 picometers)

Παρατηρούμε την τροχιά των ηλεκτρονίων.
10-12
(1 picometer)

Βρισκόμαστε σε έναν μεγάλο κε­νό χώρο ανάμεσα στον πυ­ρή­να του α­τό­μου και τις τροχιές των ηλεκτρονίων.
10-13
(100 fentometers)

Διακρίνουμε τον πυρήνα του α­τό­μου.
10-14
(10 fentometers)

Βλέπουμε άνετα τον πυρήνα ε­νός ατόμου άνθρακα.
10-15
(1 fentometer)

Βρισκόμαστε στα όρια της ε­πι­στη­μο­νι­κής φαντασίας. Βλέπουμε έ­να πρω­τό­νιο.


Η σημασία των επιθέτων
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στις εικόνες:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

17 Νοεμβρίου 2015

Αστείες δυνάμεις

Φατσούλα στο τετράγωνο,
φατσούλα και στον κύβο!


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com
(από asynadak.pblogs.gr)

Πόσο καλοί είστε στις δυνάμεις;
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε από το πρώ­το ε­πί­πε­δο (Set 1), ενώ σε κάποιες ερωτήσεις θα χρειαστεί να ει­σα­γά­γε­τε τις α­πα­ντή­σεις με το enter:


ΠΗΓΗ: henryanker.com


Το κύτταρο

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, όλα τα έμβια, αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτ­τα­­ρα. Τα κύτταρα είναι η μικρότερη μονάδα ζωής, θυμίζουν μικροσκοπικά «ερ­γο­στά­σι­α» και λει­τουρ­γούν με απίστευτη ακρίβεια. Έχουν εξαιρετικά μικρό μέ­γε­θος (δεν είναι ορατά με γυ­μνό μάτι), γι’ αυτό η ύπαρξή τους έγινε αντιληπτή α­φού ε­φευ­ρέ­θη­κε το μικροσκό­πιο.
Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορεί να τα μεγεθύνει έως και 300.000 φο­­ρές.


Όπως ένα κτίριο αποτελείται από πολλά τούβλα, έτσι και ένας ζωντανός οργανι-
σμός αποτελείται από πολλά μικροσκοπικά κύτταρα (έργο του Nathan Sawaya)


Το μέγεθος των κυττάρων και η μορφολογία τους ποικίλλει. Στον άνθρωπο, για πα­ρά­­δειγ­μα, υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικά είδη κυττάρων:
★ Τα νευρικά κύτταρα σχηματίζουν μακριές αποφυάδες, με τις οποίες μπορούν να δέ­χο­­νται και να μεταβιβάζουν μηνύματα.
★ Κάποια κύτταρα, όπως τα σπερματοζωάρια, μπορούν και κινούνται χάρη σε ει­δι­κές δο­­μές που διαθέτουν.
★ Άλλα κύτταρα, όπως εκείνα του δέρματος, είναι πλατιά και έχουν καλυπτήριο ρό­λο.

Τα κύτταρα των ζώων

Τα ζωικά κύτταρα αποτελούνται από τρεις κύριες περιοχές:

1 Κυτταρική μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή περιβάλλει το κύτταρο, το δι­­α­­χω­­ρί­­ζει α­πό το ε­­ξω­τε­ρι­κό του περιβάλλον και το φέρνει σε επικοινωνία με αυτό, ε­λέγ­χο­ντας το είδος των ου­σι­ών που εισέρχονται ή εξέρχονται. Από την κυτ­τα­ρι­κή μεμ­βρά­νη, δη­λα­δή, περ­νούν χρή­σι­μα υλικά προς το κύτταρο και α­­πο­­βάλ­­λο­­νται ά­χρη­στα προς τα έ­ξω.

2 Πυρήνας. Αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» όλων των λειτουργιών του κυτ­τά­ρου. Πε­­ρι­­έ­χει το γενετικό υλικό (DNA), όπου βρίσκονται αποθηκευμένες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που ε­λέγχουν ό­λες τις κυτταρικές δραστηριότητες.

Το DNA. Μέσα στον πυρήνα καθενός από τα κύτταρά μας υπάρχει μια χη­μι­κή έ­νω­ση που είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή. Λέγεται δε­σο­ξυ­ρι­βο­νου­κλεϊ­νι­κό ο­ξύ, αλ­λά συ­νή­θως το αποκαλούμε με το αγγλικό αρ­κτι­κό­λε­ξο DNA που εί­ναι ευ­κο­λό­τε­ρο. Μοιά­ζει με μια σπειροειδή α­νε­μό­σκα­λα, είναι ίδιο σε όλα τα κύτ­τα­ρα ενός ζω­ντα­νού οργα­νι­σμού και «φυ­λά­ει» τις γενετικές πληροφορίες με τη μορφή ενός κώ­δι­κα πολύτιμου για την α­να­πα­ρα­γω­γή και τη διαιώνιση του εί­δους.

3 Κυτταρόπλασμα. Είναι το κύριο μέρος του κυττάρου. Μέσα του βρίσκονται τα λε­γό­­με­­να κυτταρικά οργανίδια, που επιτελούν τις ποικίλες λειτουργίες του κυτ­τά­ρου: τη σύν­θε­ση πρω­τεϊ­νών, την παραγωγή και αξιοποίηση της ενέργειας, τη δι­ά­σπα­ση ά­χρη­στων ου­σιών, την κίνησή του κ.ά.


Τα κύτταρα των φυτών

Τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν τρία επιπλέον μέρη:

4 Κυτταρικό τοίχωμα. Είναι ένα παχύ και ανθεκτικό περίβλημα έξω από την κυτ­τα­ρι­κή μεμ­βρά­νη. Καθώς είναι συμπαγές και ικανό να αντέχει σε μεγάλες πι­έ­σεις, λει­τουρ­γεί ως σκε­λε­τός που υποστηρίζει το κύτταρο και κατ’ επέκταση ο­λό­κλη­ρο το φυ­τό.

5 Χυμοτόπια. Είναι αποθήκες θρεπτικών ουσιών (π.χ. άμυλου) και κα­τα­λαμ­βά­νουν το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του φυτικού κυττάρου.

6 Χλωροπλάστες. Βρίσκονται μόνο στα κύτταρα των πράσινων τμημάτων του φυ­τού και εί­ναι γεμάτοι με μια πράσινη χρωστική ουσία, τη χλωροφύλλη (σε αυ­τήν ο­φεί­λε­ται το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πράσινο χρώμα των φύλλων). Στους χλω­ρο­πλά­στες γί­νε­ται η φω­το­σύν­­θε­ση, δη­λα­δή η δέσμευση της ηλιακής ε­νέρ­γει­ας και η μετατροπή της σε χημική.


Κύτταρα χωρίς πυρήνα!

Λόγω του πυρήνα τους τα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών λέγονται και ευκα­ρυ­ω­­τι­κά, από τις αρχαίες λέξεις ευ (= καλώς) και κάρυον (= καρπός/πυ­ρή­νας).
Επομένως ευ + κάρυον = καλά σχηματισμένος πυρήνας.

Εξαίρεση αποτελούν τα βακτήρια, που είναι πολύ απλοί οργανισμοί. Τα κύτταρά τους δεν έ­χουν εξελιχθεί, δε συγκροτούν πυρήνα και ονομάζονται προ­κα­ρυ­ω­τι­κά κύτ­τα­ρα.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: lecatalog.com (1), podilato98.blogspot.com (2-3: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης)


16 Νοεμβρίου 2015

Προσκύνημα

Ήξεραν πως η λευτεριά κερδίζεται, δε χαρίζεται. Και τη γνώση αυτή την έκαναν πρά­ξη. Προσκυνούμε...


Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου
πίσω απ’ τα πετρωμένα στάχυα του καλοκαιριού.
Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν
κάτω απ’ τα ματωμένα νύχια του περιστεριού.

Πάμε να δεις, στην αυλή που μεγάλωσαν,
δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού.

Ορέστη απ’ τον Βόλο! Μαρία απ’ τη Σπάρτη!
Γυρεύω τον γιο μου!
Μαρία απ’ τη Σπάρτη! Ορέστη απ’ τον Βόλο!
Την κόρη μου θέλω!

Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού...ΣΤΙΧΟΙ: Ιάκωβος Καμπανέλλης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Σταύρος Ξαρχάκος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Nίκος Δημητράτος, Τζένη Καρέζη, Κώστας Καζάκος
ΔΙΣΚΟΣ: Το μεγάλο μας τσίρκο (1974)

Έβαλε ο Θεός σημάδι

Πολυτεχνείο 1973

Ένα τραγούδι που έχει... σημαδευτεί από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Εδώ το ερ­μη­νεύ­ει, με ιδιαίτερη τρυφερότητα, η παιδική χορωδία του Λαυρίου «A­ni­mus»:


Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Σφακιά
κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια τουφεκιά.

Της γενιάς μου βασιλιά, μην κατέβεις τα σκαλιά!
Πιες αθάνατο νερό, να νικήσεις τον καιρό.

Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Σφακιά
κι η μανούλα του στον Άδη τράβηξε μια χαρακιά.

Της καρδιάς μου βασιλιά, με τον ήλιο στα μαλλιά,
μην περνάς τη χαρακιά, η ζωή είναι πιο γλυκιά.ΣΤΙΧΟΙ: Νίκος Γκάτσος / ΜΟΥΣΙΚΗ: Σταύρος Ξαρχάκος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παιδική Χορωδία Animus
ΔΙΣΚΟΣ: Η 17η Νοέμβρη 1973 στα σχολεία της πατρίδας μου (2011)


Δυνάμεις
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ