Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Βρείτε τα μνημεία της Ακρόπολης

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!
Δίσεκτο έτος το 2016

Φέτος ο Κουτσοφλέβαρος
είναι λιγότερο... κουτσός!


ΕΙΚΟΝΑ: www.google.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χρόνος


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Εγκλίσεις
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ρήματα


Αρκτικόλεξα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις


Μνημεία του κόσμου
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωποι-λαοί


Πώς μετράμε με τον χάρακα;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετρήσεις


Τετράγωνα και ορθογώνια

Διαδραστική παρουσίαση και εξάσκηση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αθλητισμός


Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξτε το δικό σας αγγείο

Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, για να αποθηκεύουν δι­ά­φο­ρα πράγ­μα­τα που τους χρειάζονταν (νερό, λάδι, κρασί κ.ά.). Ανάλογα με τη χρη­σι­μό­τη­τά τους τα αγγεία είχαν διάφορες μορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά είδη εί­ναι η υδρία, ο κρα­τή­ρας και ο αμφορέας:

 1  Υδρία. Οι αρχαίοι δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους και χρειάζονταν ειδικά δο­χεί­α για τη μεταφορά του νερού. Μιας και το νερό λεγόταν ύδωρ, τα δοχεία που το με­τέ­φε­ραν λέ­γο­νταν υδρίες και έμοιαζαν με στάμνες.


 2  Κρατήρας. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να νερώνουν το κρασί πριν το πιουν. Για αυτήν την ερ­γα­σί­α χρησιμοποιούσαν βαθιά δοχεία με πλατιά χείλη και κάθετες λαβές, τους κρα­τή­ρες.


 3  Αμφορέας. Οι αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με δύο λαβές. Χρησίμευαν στη με­τα­φο­ρά λα­διού, κρασιού, μικρών καρπών αλλά και νερού. Υπήρχαν πολλά είδη, με­ρι­κοί μά­λιστα εί­χαν μυτερό (οξύ) πυθμένα, για να στηρίζονται σε ξύλινη βάση κατά τη με­τα­φο­ρά τους με πλοί­α.


Για να ομορφύνουν τα αγγεία, οι αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν την επιφάνειά τους με δι­ά­φο­ρα σχέδια, εικόνες και μοτίβα, δηλαδή με παραστάσεις. Με τη βοήθεια ε­νός μείγ­μα­τος νερού και πηλού σχεδίαζαν ανθρώπινες μορφές, άλογα ή διάφορα μυ­θο­λο­γι­κά ό­ντα. Ε­πι­πλέ­ον, πρόσθεταν πολλές γραμμές και γεωμετρικά σχήματα.


Το ψήσιμο των αγγείων ήταν μια διαδικασία πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρχιζε νω­ρίς το πρωί, γιατί χρειάζονταν περίπου οκτώ ώρες για να φτάσει ο φούρνος στην κα­τάλ­λη­λη θερ­μο­κρα­σί­α. Τα ψημένα αγγεία ήταν έτοιμα την επόμενη μέρα που ο φούρ­νος εί­χε κρυ­ώ­σει.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε το αγγείο που σας αρέσει. Σχεδιάστε την ε­πι­φά­νει­ά του με παραστάσεις, ψήστε το στον «φούρνο» και εκτυπώστε το!
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Τα συναισθήματα

Από τη μέλισσα

Ζωγράφισα τα συναισθήματα γιατί οι άνθρωποι σ’ όλο
τον κόσμο τα νιώθουν αλλά και γιατί είναι σημαντικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εγώ κι ο κόσμος


μέλισσα

Η μέλισσα κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα.
Στην τετάρτη δημοτικού (2015-2016) ξεκί-
νησε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩΔευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Οι οπλίτες της αρχαίας Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Οπλίτες λέγονταν οι κατεξοχήν πολεμιστές της αρχαίας Ελλάδας. Πολεμούσαν σε σχη­­μα­τι­σμό φάλαγγας και ήταν εξοπλισμένοι με βαρύ οπλισμό: δόρυ, μεγάλη στρογ­γυ­λή α­σπίδα κ.ά. Το όνομά τους μάλιστα προέρχεται από αυτήν την ασπίδα, η οποία λε­γό­ταν «όπλον».

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τον οπλισμό και την εξάρτυσή τους. Μην α­με­λή­σε­τε να κά­νε­τε κλικ και στο κουμπάκι με το «δ»!


ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Αλλαγές στο τοπίο από τον άνθρωπο

Η φύση γύρω μας μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Άλλες αλλαγές ο­φεί­λο­νται σε φαι­νό­με­να φυσικά (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, διάβρωση του εδάφους), ενώ άλ­λες προ­κα­λού­νται από τον άνθρωπο.

Η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να αλλάξει δραστικά το τοπίο. Δείτε, για παράδειγμα, μια πε­ρι­ο­χή όπως ήταν πριν την εγκατάσταση ανθρώπων:


Όταν πρωτοκατοικήθηκε, τα πολύ παλιά χρόνια, οι αλλαγές ήταν μικρές και γίνονταν με ή­πι­ο τρόπο. Δεν είχαμε αναπτύξει, άλλωστε, την κατάλληλη τεχνολογία:


Σήμερα, έπειτα από την εγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού ανθρώπων, το τοπίο έχει αλ­λά­ξει πολύ. Κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις, μάλιστα, επιβαρύνουν ή και μο­λύ­νουν το πε­ρι­βάλ­λον:


Τα τοπία μπορούμε να τα απεικονίζουμε με χρώματα και σύμβολα, δημιουργώντας έ­ναν χάρ­τη τους. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ο χάρτης της προηγούμενης. Μπο­ρεί­τε να δι­α­κρί­νε­τε τις διαφορές τους;
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Βρείτε τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Οι Περσικοί Πόλεμοι με μια ματιά
(διαδραστικοί χάρτες)

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε χρονολογία και κάντε κλικ στα βελάκια με τις κινήσεις του στρα­τού και του στό­λου. Παρατηρήστε με προσοχή το υπόμνημα κάθε χάρτη και θυ­μη­θεί­τε την Ι­ω­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση (499-494 π.Χ.), τις δύο πρώτες περσικές εκστρατείες (492 και 490 π.Χ.), αλλά και την τρίτη (και τελευταία) δέκα χρόνια μετά (480-479 π.Χ.):


Ακολουθούν οι χάρτες για τη συλλογή σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Οι ωραίες των Αθηνών
(Καρυάτιδες)

Το όνομά τους είναι ασυνήθιστο, αλλά αυτό δεν τις εμπόδισε να αντέξουν τόσους αι­ώ­νες. Κά­ποιοι λένε ότι τις δημιούργησε, από πεντελικό μάρμαρο, ο Αλκαμένης. Άλ­λοι λένε ότι ή­ταν ο Καλλίμαχος.

Οι έξι αδερφές γεννήθηκαν όταν φτιάχτηκε στην Ακρόπολη το σπίτι τους, το Ε­ρέ­χθειο. Άρ­χι­σε να χτίζεται, σε ιωνικό ρυθμό, το 421 π.Χ. Ήταν μια εποχή ειρήνης για την Αθήνα. Οι εργασίες σταμάτησαν το 413 π.Χ. (μάλλον μετά την τραγική για τους Αθηναίους σι­κε­­λι­κή εκστρατεία) και ξανάρχισαν το 409 π.Χ., μετά τις νέες νίκες της πόλης που α­να­πτέ­ρω­σαν το ηθικό της. Μάλιστα εκεί φυλασσόταν και το ξόανο της Αθηνάς, στο οποίο οι Αρ­ρη­φό­ροι εναπέθεταν το ύφασμα που ύφαιναν για τη γιορτή των Παναθηναίων.

Οι έξι Κόρες, όπως τις ονόμαζαν, περνούσαν τον καιρό τους στο νό-
τιο μπαλκόνι, την πρόσταση. Στήριζαν την οροφή με το κεφάλι τους,
πράγμα πολύ βολικό, γιατί τους επέτρεπε να κοιτούν τον Παρθενώνα
και πιο πίσω την Αθήνα, μια πόλη που τότε σου άρεσε να την ατενίζεις.
Καρυάτιδες τις ονόμασαν πολύ αργότερα. Ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βι-
τρούβιος είπε ότι οι γιαγιάδες τους ήταν γυναίκες από τις Καρυές της
Λακωνίας που μήδισαν στους Περσικούς Πολέμους, αλλά μπορεί να
είναι και οι Λακώνισσες παρθένες χορεύτριες που χόρευαν προς τιμήν
της Καρυάτιδας Αρτέμιδας. Η αλήθεια χάνεται στον χρόνο, η ομορφιά
τους όμως στέκει πάνω απ’ αυτόν.

Οι Καρυάτιδες είναι στιβαρές και την ίδια στιγμή αέρινες. Μοιάζουν
πολύ μεταξύ τους αλλά είναι μοναδικές. Το σώμα διαγράφεται και α-
ναπνέει κάτω από το δωρικό πτυχωτό πέπλο. Τα μαλλιά είναι μακριά,
χαλαρά δεμένα πίσω. Μέχρι και μάθημα Ιστορίας της Τέχνης στο Πα-
νεπιστήμιο του Κονέκτικατ έγινε η κόμμωσή τους, που είναι δια-
φορετική για καθεμιά και στηρίζει καλύτερα τον λαιμό τους.

Οι ευτυχισμένες μέρες κάποτε τελείωσαν. Το Ερέχθειο κάηκε, βομβαρδίστηκε, έγινε εκ­­κλη­­σί­­α στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, παλάτι στη Φραγκοκρατία, κα­τά­λυ­μα για το χαρέμι του Τούρκου φρούραρχου κατά την Τουρκοκρατία. Το 1806 ο λόρ­δος Έλγιν άρ­πα­ξε μία, την καλύτερα διατηρημένη, και την πήγε στο Λονδίνο. Δεν ξα­να­γύ­ρι­σε. Το 1827, κα­τά την πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή, μια δεύ­τε­ρη Καρυάτιδα έγινε κομ­μά­τια κατά την ανατίναξη του Ερεχθείου.

Το 1975 ήταν η τελευταία φορά που στάθηκαν στο μπαλκόνι τους. Το αρχοντικό έ­πρε­πε να αναστηλωθεί. Μάλιστα είναι το πρώτο από τα μνημεία της Ακρόπολης που α­­πο­­κα­­τα­­στά­­θη­­κε. Αλλά και οι πέντε Κόρες που απέμειναν δεν μπορούσαν να α­ντέ­ξουν τη φθορά α­πό την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι μεταφέρθηκαν με ένα βα­γο­νέ­το στο παλιό Μουσείο της Ακρόπολης (πάνω στο βράχο) και απομονώθηκαν σε ένα γυά­λι­νο δω­μά­τι­ο με άζωτο για να σωθούν. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν α­ντί­γρα­φα.

Τριάντα δύο χρόνια ασφυκτιούσαν στο μουσείο. Το 2007 τις έβγαλαν για να τις πάνε σε άλ­λο, μεγαλύτερο και ωραιότερο: στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Τις το­πο­θέ­τη­σαν πά­λι σε ένα μπαλκόνι –ακόμη και τη διαμελισμένη (οι αρχαιολόγοι στο μεταξύ βρή­καν τα κομ­μά­τια της). Μόνο η ξενιτεμένη λείπει.

Εδώ μοιάζουν αρχόντισσες και πάλι. Τις περιποιούνται με ειδικά μηχανήματα και λέι­ζερ. Η λευ­κή πεντελική επιδερμίδα καθαρίζεται πόντο πόντο από τα στρώματα της αι­θά­λης που ά­φη­σε η ρύπανση. Με τέτοια ντελικάτη ομορφιά μόνο χέρια καλλιτέχνη μπο­ρούν να κρα­­τή­σουν τη λεπτή λαβίδα πάνω στο δέρμα τους.


Όμως, αξίζει να κάνει κανείς μια βόλτα και στην οδό Αγίων Ασωμάτων 45. Εκεί υ­πάρ­χει έ­να καλοσυντηρημένο, λαϊκό νεοκλασικό σπίτι, όπου ζουν ακόμη δύο ξα­δέρ­φες τους. Πο­λύ νε­ό­τε­ρες και λίγο λαϊκές, μα όμορφες κι αυτές, στηρίζουν τη δική τους ο­ρο­φή...

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» (06.02.2011) και «Τα Νέα» (10.12.2007) | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.flickr.com, anekshghta.blogspot.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή και σύνθεση: ο δρόμος
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις, μετακινήσεις


Παραγωγή και σύνθεση: ο τροχός
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις, μετακινήσεις


Η κλίση των ουδετέρων σε -μα
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ουσιαστικά


Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Από τα δεκαδικά κλάσματα
στους δεκαδικούς αριθμούς
(παρουσίαση)

Τα δεκαδικά κλάσματα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κ.ο.κ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Οι δεκαδικοί αριθμοί
(παρουσίαση)


Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Αποικίες των Ελλήνων
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Παρθενώνας: μέτρο και τελειότητα

Ένα διαχρονικό μνημείο, ένα σύμ-
βολο του παγκόσμιου πολιτισμού

Η κλασική τέχνη (ιδίως η κλασική αρχιτεκτονική και γλυπτική) εκφράστηκε στην κο­ρυ­­φαί­α της στιγμή με την κατασκευή του Παρθενώνα. Στην ταινία που α­κο­λου­θεί ο πρω­­τα­γω­νι­στής περπατά στον χώρο της Ακρόπολης και έρχεται σε επαφή με α­ξί­ες που εί­χε ξε­χά­σει...
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Πόσα ευρώ είναι;
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Βρείτε τα 2 ευρώ
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και βοηθήστε το βατραχάκι:


ΠΗΓΗ: inschool.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Στοίχιση των δεκαδικών στην
πρόσθεση και στην αφαίρεση
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ορθογραφία τετάρτης τάξης
(διαδραστική εξάσκηση)

Από τον εκπαιδευτικό ιστότοπο inschool


ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2) (3) (4) (5)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4) (5)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2) (3)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4) (5)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2) (3)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4) (5)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2) (3)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

● Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
● Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
● Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)

ΠΗΓΗ: inschool.gr
Έχουμε και λέμε

Μια σειρά 16 επεισοδίων της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεό­ρασης (2004-2005) για με­ρι­κές πα­νάρ­χαι­ες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Πα­ρου­σι­ά­ζο­­νται η ερμηνεία, η προέλευση και ο τρόπος γραφής τους, προκειμένου να τις δι­α­τυ­πώ­νου­με σωστά και να αποφεύγουμε τις... κοτσάνες.
● Εμφανίζονται οι ηθοποιοί Τάσος Ιορδανίδης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Νάντια Κο­ντο­­γε­ώρ­γη και Ελίνα Μάλαμα.


Κάποιες εκφράσεις τις ξέρουμε ήδη από μικρότερη ηλικία. Άλλες τις ανακαλύψαμε στην Ι­στο­ρί­α ή θα τις μάθουμε σιγά σιγά, μεγαλώνοντας. Σε κάθε περίπτωση, πρέ­πει να έχου­με κα­τά νου έναν βασικό κανόνα που ισχύει όποτε ανοίγουμε το στό­μα μας: Δε χρη­σι­μο­ποι­ού­με ποτέ μια λέξη ή φράση αν δε γνωρίζουμε τη σημασία της!


Πατήστε στα εικονίδια και δείτε όλα τα επεισόδια:


ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr