29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πόντος

Από τη Vickos22Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Ο Πόντος είναι ελληνική ονομασία της γεωγραφικής περιοχής των ΒΑ ακτών της Μι­κράς Α­σί­ας, η παράλια περιοχή της Καππαδοκίας, ανατολικά της Πα­φλα­γο­νί­ας, η ο­ποί­α σή­με­ρα ανήκει στην Τουρκία.

Η γεωγραφική θέση του Πόντου ορίζεται δυτικά από τον ποταμό Παρθένιο της Βι­­θυ­­νί­­ας, νό­τι­α από την οροσειρά Ολγασύς, ανατολικά από τη Μικρή Αρμενία, βό­ρει­α από τη θά­­λασ­σα του Εύξεινο Πόντου που σήμερα ονομάζεται Μαύρη Θά­λασ­σα και στα τούρ­κι­κα Κα­ρά-Ντενίζ.


Ο Πόντος υπήρξε στην αρχαιότητα πεδίο έντονου ελληνισμού και αποικισμού αλ­λά και βα­σί­λει­ου επί Μιθριδάτη. Στην ύστερη βυζαντινή περίοδο ξαναϋπήρξε ως α­νε­ξάρ­τη­το κρά­τος. Μέχρι το 1923 και την υποχρεωτική ανταλλαγή πλη­θυ­σμών που α­κο­λου­θού­σε κατ’ ε­πι­τα­γή της συνθήκης της Λωζάνης κα­τοι­κού­νταν, σε ση­μα­ντι­κό πο­σο­στό, από ελ­­λη­νό­φω­νους χριστιανικούς και μου­σουλ­μα­νι­κούς πλη­θυ­σμούς.

ΠΗΓΗ: ;

Το αγαπημένο μου ρολόι

Από τη Vickos22Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Μια μέρα μόλις γύρισα σπίτι βαριόμουνα τόσο πολύ που δεν ήξερα τι να κάνω. Τό­­τε μου ήρθε μια τέλεια ιδέα. Ο κύριος μας μας έδωσε εκείνο το πρωί φε­λι­ζόλ. Πή­ρα και ε­γώ ένα. Στην αρχή δεν ήθελα να φτιάξω τίποτα αλλά μόλις τε­λεί­ω­σα τα μα­θή­μα­τά μου έ­κα­τσα και έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει. Στην ει­κό­να που βλέ­πε­τε από κά­τω είναι η δημιουργία μου.


Τα υλικά: 1 καλό ψαλίδι, 1 μαχαιράκι, φελιζόλ, 12 πινέζες, 1 διπλόκαρφο, χαρ­τό­νι, 1 μαρ­κα­δό­ρο.

Με ασφάλεια στη δικτυακή κοινωνία

Από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφαλή παρουσία σας στη δι­κτυ­α­κή κοινωνία και καλή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, κα­τέ­γρα­ψε μια σειρά α­πό συμβουλές. Σας παρακαλούμε να τις διαβάσετε προ­σε­κτι­κά.

Οδηγίες καλής χρήσης του διαδικτύου

1 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι πληροφορίες που α­πο­στέλ­­λε­τε με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλους χρήστες του διαδικτύου δεν πρέ­πει:
◾ Να είναι προσβλητικά, αλλά να ακολουθούν τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του δι­α­­δι­κτύ­ου.
◾ Να προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
◾ Να σχετίζονται με παράνομες πράξεις.
◾ Να έχουν υβριστικό χαρακτήρα ή διαφημιστική χροιά.

2 Μη διακινείτε δικτυακούς τόπους και γενικότερα πληροφορίες, οι οποίες:
◾ Προωθούν τη βία ή προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά, το μίσος και τον ρα­­τσι­σμό.
◾ Προωθούν τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
◾ Περιέχουν πορνογραφικό περιεχόμενο.
◾ Αναφέρονται σε παραβιάσεις ασφάλειας διαφόρων συστημάτων.
◾ Αφορούν την παράνομη διανομή προγραμμάτων.
◾ Περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό που είναι προϊόν πνευματικής δημιουργίας και προ­­στα­τεύ­ε­ται.
◾ Αφορούν υλικό με διαφημιστικά banner.

3 Ελέγχετε προσεκτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας για την α­πο­μά­κρυν­ση ι­ών ή άλ­λων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες του δι­α­δι­κτύ­ου.

4 Χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λογισμικό προστασίας από τους ιούς (anti­virus), το ο­­ποί­ο είναι ενεργό και ανανεώνεται αυτόματα για τους νέους ιούς από τον κα­τα­σκευ­α­στή του.Τι δεν πρέπει να κάνετε στο διαδίκτυο

1 Τα άτομα που γνωρίζετε στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι εί­ναι. Μπορεί να σας λένε ψέματα, για να κερδίσουν την ε­μπι­στο­σύ­νη σας.

2 Μη δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους χρήστες του δι­α­δι­κτύ­ου. Μην τους αποκαλύπτετε σε καμία περίπτωση πληροφορίες που α­φο­ρούν τους φί­λους, την οι­­κο­γέ­νει­α ή το σχολείο σας.

3 Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης (password) που χρη­σι­μο­ποι­εί­τε.

4 Μην επιχειρείτε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων και μη δί­­νε­τε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες.

5 Να είστε επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή όσων διαβάζετε στο δι­α­δί­κτυ­ο ή αυ­τών που σας λένε οι άλλοι χρήστες του πριν τα υποβάλετε στην κρίση σας.

6 Συζητήστε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και πρόσωπα που ε­μπι­στεύ­ε­στε για τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν α­ντι­με­τω­πί­σε­τε ο­τι­δή­πο­τε πε­ρί­ερ­­γο ή ασυνήθιστο.

7 Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας (π.χ. μου­σι­­κή, λογοτεχνία, κινηματογράφος, βίντεο) προστατεύονται από τους νό­μους και η διανο­μή τους μέσω του διαδικτύου είναι παράνομη πράξη.

8 Το ίδιο παράνομη θεωρείται και η διακίνηση προγραμμάτων υπολογιστών (Soft­ware), ε­κτός αν ανήκουν στην κατηγορία του Ελεύθερου Λογισμικού (Open source soft­ware).

9 Μην ανοίγετε μηνύματα e-mail και επισυναπτόμενα αρχεία από άγνωστους α­πο­στο­­λείς με περίεργα θέματα (subject) ή χωρίς θέμα. Είναι πολύ πιθανό να πε­ρι­έ­χουν ι­ούς και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή σας.

10 Μη χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο διαδίκτυο. Δεν εί­ναι ό­λα τα προγράμματα ασφαλή, ακόμη και αν εμφανίζονται ως παιχνίδια. Ί­σως πε­ρι­έ­χουν προ­γράμ­μα­τα που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας (Δού­ρει­ους Ίπ­πους).

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!


ΠΗΓΗ: sch.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: netz24.biz, sch.gr

28 Φεβρουαρίου 2012

Ο πίνακας

Από τη SweetyΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Μια μέρα ο δάσκαλος98 μας είπε να κλίνουμε κάποια επίθετα. Εγώ όμως ήμουν στα κέ­φια μου και μου ήρθε η έμπνευση να ζωγραφίσω έναν πί­να­κα. Πάνω στον πί­να­κα κόλ­λη­σα την εργασία μου. Αυτή η ιδέα μου άρεσε πολύ και ελπίζω να την ξα­να­κά­νω με ο­ποιο­δή­πο­τε θέμα.


Το άλογο

Από τη Vickos22Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Το άλογο ή ίππος ή άτι, (Equus caballus), είναι τετράποδο περισσοδάκτυλο θη­λα­στι­κό της οι­κο­γέ­νει­ας των ιππιδών (Equidae), που χρησιμοποιήθηκε από την αρ­χαι­ό­τη­τα ως μέ­σο με­τα­κί­νη­σης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των α­μα­ξών αλ­λά και χρή­­σι­μο ερ­γα­λεί­ο στον πόλεμο. Βοήθησε επίσης την εξάπλωση των αν­θρώ­πων σε νέες πε­ρι­ο­χές, κα­θώς και τη μετανάστευση ολόκληρων λα­ών. Ε­ξη­με­ρώ­θη­κε από τον άν­­θρω­πο γύ­ρω στο 4500 π.Χ. Στην αρχαία ελ­λη­νι­κή, η ο­νο­μα­σί­α του ή­ταν ίππος.


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­­νή­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έ­τοι­μα να βο­σκή­σουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξε­περ­νούν τα 25. Αν και πι­στευ­ό­ταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, όπως δεί­χνει και το ό­νο­μά του, έχει α­πο­δει­χτεί ότι κα­τέ­χει ευφυΐα που έχει να κάνει με την εκ­μά­θη­ση κα­θη­κό­ντων, τη μνή­μη και τη λύ­ση προ­βλη­μά­των.


Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν ε­ξα­φα­νι­στεί. Πα­­ρα­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λα­τι­νι­κής Α­με­ρι­κής. Ά­λο­γα α­πα­ντώ­νται εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιπ­πό­δρο­μο, σε προ­ε­δρι­κές και βα­σι­λι­κές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες πε­ρι­πτώ­σεις, όπως σε έ­φιπ­πες α­­στυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις, καθώς και στις κοι­νω­νί­ες των Ά­μις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ε­πίσης στις πα­ρα­δο­σι­α­κές γιορτές, κα­θώς και στο κυ­νή­γι α­λε­πού­δων στη Σκω­τί­α και στην Αγ­γλί­α.


Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό που ζούσε πριν 55 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α χρόνια. Ο ηώιιπος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μειόιππο και τον πλει­ό­ιπ­πο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­στη­κε στη Βό­ρει­α Α­με­ρι­κή, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­σε στον υπόλοιπο κό­σμο. Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊ­δού­ρι, η ζέ­βρα, το άλογο Przel­waski και άλογο Παλλάς.


ΠΗΓΗ: ;


27 Φεβρουαρίου 2012

Καθαρά Δευτέρα 2012!

Από την elpis00Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Στις 27 Φεβρουαρίου φέτος, θα γιορτάσουμε και επίσημα πλέον στη χώρα μας την Κα­θα­­ρή Δευτέρα. Είναι μια μέ­ρα ιδιαίτερα σημαντική κυρίως για τα μικρά παι­διά. Μέ­ρα χα­λά­ρω­­σης και εκδρομής. Οι περισσότεροι από εμάς, όπως και αν εί­ναι τα «οι­κο­νο­μι­κά» μας αυ­­τήν την περίοδο όλο και κάτι θα κάνουμε για να α­πο­δρά­σου­με.

Κλασικό έθιμο της ημέρας, είναι τα «κούλουμα» και το πέταγμα του χαρταετού! Ε­ξαι­τί­ας του ότι έχει καθιερωθεί από τα παλιά ακόμα χρόνια η Καθαρά Δευτέρα να εί­ναι μέ­ρα «Κα­­θαρ­μού» τα φαγητά της μέρας αυτής είναι νηστίσιμα, όπως θα­λασ­σι­νά, ό­σπρι­α, λαχανικά, ο­στρα­κο­ει­δή και άλλα και η παραδοσιακή λαγάνα. Όλα αυ­τά λέ­γο­νται «κούλουμα». Σύμ­φω­να με την παράδοση, τα «κούλουμα» πήραν το ό­νο­μά τους α­πό τη λατινική λέξη «Cu­mu­lus», όπου σημαίνει αφθονία, αλλά και το τέ­λος. Εκ­φρά­ζει δηλαδή το τέλος της Α­­πο­κρι­άς.

Εκτός όμως από τον χαρταετό, ένα ακόμα παραδοσιακό έθιμο που γίνεται στη χώ­ρα μας την Καθαρά Δευτέρα, είναι και τα «αλευρομουτζουρώματα». Το έθιμο αυ­τό λαμ­βά­νει χώ­ρα στο Γαλαξίδι! Είναι μια παράδοση χρόνων, όπου οι κάτοικοι χω­ρί­ζο­νται σε ο­μά­δες... και αρ­χί­ζει ο πόλεμος. Τα πυρά είναι αλεύρι και χρω­μα­τι­στή σκόνη!
Την Καθαρή Δευτέρα, ξεκινά και η νηστεία των σαράντα ημερών, η λεγόμενη «Σα­ρα­κο­στή»! Οι μέρες αυτές της νηστείας, συμβολίζουν και τις αντίστοιχες η­μέ­ρες νη­στεί­ας, του Χρι­στού στην Έρημο.Ετοιμάστε λοιπόν τον χαρταετό σας, με ιδιαίτερη προσοχή για το σωστό «ζύγι» και το σω­στό μήκος της «ουράς» για να έχει εκείνο το απαιτούμενο ύψος που θα τον κά­νει κυ­ρί­αρ­χο ανάμεσα στους άλλους!

ΠΗΓΗ: My family

Τα τρία κακά γουρουνάκια!

Από την tzina45Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία κακά γουρουνάκια. Μία μέρα πήγαν να α­γο­ρά­σουν α­πό τον μπακάλη μαρούλια! Εκεί βρισκόταν ένας πολύ καλός λύκος! Και τό­τε αρ­χί­ζουν να μι­λά­νε:
ΜΠΑΚΑΛΗΣ: Ορίστε γουρουνάκια μου!
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ: Ευχαριστούμε, του λένε ειρωνικά και κοροϊδευτικά!
ΛΥΚΟΣ: Επειδή σας βλέπω κάθε μέρα εδώ, μήπως θέλετε να σας τα φέρνω εγώ στο σπί­­τι σας;
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ: Ναι! Τα θέλουμε κάθε μέρα στις εφτά η ώρα! Και μη τυχόν και αρ­γή­σεις!

Δηλαδή σκεφτείτε θράσος αυτά τα γουρουνάκια! Λοι­πόν ο λύκος πηγαίνει πια κά­θε μέ­ρα τα λα­χα­νι­κά στα γουρουνάκια! Μία μέρα λένε τα γου­ρου­νά­κια μεταξύ τους:

Ακούστε παιδιά αυτός ο λύκος θα έχει πολύ πά­χος, να τον φάμε! Χα, χα, χα, χα, χα Και αρ­χί­ζουν να στρώ­νουν το σχέδιο!
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 1: Ακούστε μάγκες μια και είμαι ο με­γα­λύ­τε­ρος θα είμαι κι ο αρ­χη­γός!

Εντάξει λένε τα άλλα δύο γουρουνάκια! Ποιο είναι το σχέδιο;
ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 1: Θα του πείτε μόλις έρθει να φέρει τα πράγματα να τον κεράσετε κά­τι κι ε­γώ θα φέρω την καραμπίνα για να τον σκοτώσω!

Την άλλη μέρα λοιπόν έρχεται ο λύκος τρώνε μαζί και... ο λύκος πέθανε!

Η ελιά

Από τη Vickos22Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελιά και ο καρπός της «ζει» στην περιοχή της Με­σο­γεί­ου. Το πο­λύ­τι­μο αυτό δώρο της φύσης είναι μια ζωντανή κληρονομιά που συν­δέ­ε­ται με πολ­λούς το­μείς της ζωής μας.

Το ελαιόλαδο τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. Α­ξί­ζει λοι­πόν να το γνωρίσουμε και να μάθουμε την ανεκτίμητη αξία του για τη δι­α­τρο­φή, την υ­γεί­α και τον πο­λι­τι­σμό μας.

Κύκλος ζωής

Η ελιά σε μικρή ηλικία έως 7 ετών δεν παράγει καρ­πούς, αλ­­λά χρειάζεται την προ­σο­χή των καλ­λι­ερ­γη­τών, γιατί σε αυ­τήν την ηλικία γίνεται το κέντρισμα.
★ Σε ηλικία 7 έως 15 ετών, αρχίζει να παράγει καρ­πούς.
★ Σε ηλικία 30-70 ετών, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.
★ Στην «τρίτη ηλικία» η ελιά φτάνει από 150-1.000 χρό­νια ζω­ής!

Υπάρχουν ελαιόδεντρα που κάνουν καρπούς για λάδι και ε­­λαι­ό­δε­ντρα που ο καρπός τους είναι για φαγητό Γνω­στές εί­­ναι οι ελιές Καλαμών (Καλαμάτας), Ι­τέ­ας, Λιβαδειάς.

Καλλιέργεια

★ Την άνοιξη η φύση ξυπνά από το λή­θαρ­γο του χειμώνα και η γη είναι έτοιμη να ορ­γω­θεί και να απορροφήσει τα α­πο­θέ­μα­τα νερού και το λίπασμα. Η ελιά την ε­πο­χή αυτή χρει­ά­ζε­ται λίπανση και κλά­δε­μα.
Καλοκαίρι. Το ξηρό και ζεστό κλίμα του με­­σο­γει­α­κού καλοκαιριού, η ελιά έχει α­νά­γκη α­πό πότισμα και προσοχή, καθώς την ε­πο­χή αυ­τή δέχεται επιθέσεις από τον δά­κο.
Φθινόπωρο. Το φθινόπωρο ο καρπός της ε­λιάς είναι έτοιμος να απορροφήσει ό­λα τα θρε­πτι­κά συστατικά από το έδαφος, γι’ αυ­τό και το φθινόπωρο γίνεται η κα­τάλ­λη­λη προ­­ε­τοι­μα­σί­α του εδάφους.

Συγκομιδή-Παραγωγή

Οι καρποί της ελιάς μαζεύονται συνήθως τον Νοέμβρη από τους ελαιώνες, στα «λιο­στά­­σια». Είναι μια πολύ κουραστική και απαιτητική και χρονοβόρα δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, ό­που χρει­­ά­ζε­ται να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι για να βγει σε πέ­ρας. Τα κλαδιά της χτενίζο­νται με μια τσουγκράνα, για να πέσει ο καρπός. Ένας άλ­λος τρό­πος για να ρί­ξου­με τον καρπό εί­ναι το ράβδισμα με μεγάλα ξύλινα ρα­βδιά. Φυ­σι­κά υπάρχουν και σύγχρονοι μη­χανικοί τρό­ποι, όπως πριόνια και ει­δι­κές μη­χα­νές που αποσπούν τον καρ­πό από τα κομ­μένα κλα­ριά.

Το μάζεμα της ελιάς
(έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ)

Κάτω από τα δέντρα στρώνονται τεράστια πανιά, τα «λιόπανα», για να συ­γκε­ντρώ­νε­ται ε­κεί ο πολύτιμος καρπός. Κατόπιν συσκευάζονται σε σακιά και ο­δη­γού­νται στο ε­λαι­ο­τρι­­βεί­ο, όπου λιώνονται και έτσι παίρνουμε το λάδι.

Τα ελαιοτριβεία σήμερα, είναι εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα μηχανήματα και έ­τσι η πα­­ρα­γω­γι­κή διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Στα παλιά, όμως χρόνια, τα ε­λαι­ο­τρι­βεί­α είχαν δύ­ο μόνο μυλόπετρες, δηλ. δυο μεγάλες κυκλικές πέτρες, οι ο­ποί­ες ήταν το­πο­θε­τη­μέ­­νες η μια πάνω στην άλλη. Ανάμεσά τους έμπαιναν οι ε­λιές και με την πε­ρι­στρο­φή της μιας μυ­λό­πε­τρας γινόταν το λιώσιμο της ελιάς.

Παράγωγα και χρήσεις

Όλοι γνωρίζουμε ότι από τον καρπό της ελιάς παίρνουμε το ε­λαι­ό­λα­­δο. Αυτό εί­ναι και το πιο γνωστό προϊόν της ελιάς, αφού α­πο­τε­λεί α­πα­ραί­τη­το συστατικό της καθημερινής μας διατροφής. Ό­μως υπάρ­χουν και άλλα προϊόντα της ελιάς που δεν είναι τόσο γνω­στά. Το ξέ­­ρα­τε ότι το πράσινο σαπούνι παράγεται από το κου­κού­τσι της ελιάς;

Παλιότερα το ελαιόλαδο είχε σπουδαία σημασία στην καθημερινή ζω­ή. Χρη­σι­μο­ποι­εί­το για τη συντήρηση των τροφών, σαν φάρμακο, σαν λιπαντικό στις μη­­χα­νές, σαν καύ­σι­μο στις λά­μπες λαδιού ή και σαν λούστρο για τα πασχαλινά αυ­γά.

Ιστορία

Αλήθεια, πού συναντάμε την ελιά και το ελαιόλαδο; Στο χθες ή στο σήμερα; Στους ε­λαι­ώ­νες της Μεσογείου και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία ή στο τραπέζι μας; Στο κα­ντή­λι που φω­τί­ζει τις εικόνες μας; Στα αρχαία μνημεία τέχνης όπου δι­η­γού­νται συ­ναρ­πα­στι­κούς μύ­θους και γενναία κατορθώματα;


Ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας της ελιάς και του ελαιόλαδου, έχουμε την ευ­και­ρί­α να κά­νου­με ένα μαγευτικό ταξίδι γνώσης στον χώρο, τον χρόνο και τις αι­σθή­σεις. Η ελιά εί­ναι έ­να δέντρο που συνδέεται με την ιστορία μας. Από τα αρ­χαί­α χρό­νια είναι γνωστός ο ρό­λος της στην εξέλιξη της οικονομίας και του πο­λι­τι­σμού μας. Υπήρξε ιερό δέντρο και λα­τρευ­τι­κό σύμβολο των αρχαίων Ελ­λή­νων και του χρι­στια­νι­σμού.

Κνωσός

Στην πρωτεύουσα της μινωικής Κρήτης, την Κνωσό, υπήρχε το μεγαλύτερο, το πιο σύγ­­χρο­νο και πολυτελές παλάτι του νησιού. Το ανάκτορο περιελάμβανε πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 1.000 δωμάτια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στα υπόγεια του πα­λα­τιού βρι­σκό­ταν ο λα­βύ­ριν­θος όπου κρατιόταν φυλακισμένος ο Μινώταυρος, το τέ­ρας με κεφάλι ταύρου και σώμα αν­θρώ­που.

Μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί οι ελαιοθήκες, όπου φυλασσόταν το λά­δι. Μέ­σα σε αυτές υπήρχαν στέρνες φτιαγμένες από πέτρα, ό­που το­πο­θε­­τού­σαν το λάδι για να κατακαθίσουν τα διάφορα ξέ­να στοι­χεί­α που υ­­πήρ­χαν μέσα του. Αυτή η δι­α­δι­κα­σί­α αποτελεί μια πρω­τό­γο­νη μέθοδο α­­πό­στα­ξης λαδιού. Όταν πλέον το λά­δι εί­χε καθαριστεί, το μετέφεραν με μια ει­δι­κή κουτά­λα σε πιθάρια, όπου και α­πο­θη­κευ­ό­ταν. Οι Κρήτες τό­τε, αλλά και σήμερα, ε­κτός από την παραγωγή λα­διού, α­σχο­λή­θη­καν και με το ε­μπό­ρι­ό του. Το ελαιόλαδο, που ό­πως είναι γνωστό, α­πο­τε­λεί τη βάση της με­σο­γει­α­κής διατροφής, φαίνεται να είναι μάλ­λον και το μυ­στι­κό της μακροζωίας των Κρη­τι­κών.

Ολυμπιακοί αγώνες

Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των ο­λυ­μπι­α­κών ι­δε­­ω­δών, της Ει­ρή­νης, της Σοφίας και της Νίκης. Γι’ αυτό και το μο­να­δι­κό βρα­βεί­ο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στε­φά­νι φτιαγ­μέ­νο από κλα­δί ελιάς, ο «κότινος». Μέσα στον να­ό της Ήρας στην Αρχαία Ο­λυ­­μπί­α, υπήρχε μια ελιά, η «καλ­λι­στέ­φα­νος ε­λαί­α», α­πό τα κλαδιά της ο­­ποί­ας φτιαχνόταν ο κότινος.

Μυθολογία

Η ελιά έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη μυθολογία και τις θρησκείες πολλών πο­λι­τι­σμών, μέ­σα από το πέρασμα των χρόνων.
★ Το δέντρο της ελιάς ήταν το ιερό δέντρο της πόλης της Αθήνας. Σύμφωνα με τη μυ­θο­­λο­γί­α, η θεά Αθηνά πρόσφερε την ελιά, σύμβολο γονιμότητας, σαν δώρο στους Α­θη­ναί­ους, για να κερδίσει την εύνοιά τους στον α­ντα­γω­νι­σμό της με τον θε­ό Πο­σει­δώ­να, σχετικά με το ποιος θα έδινε το ό­νο­μά του στην πό­λη.
★ Ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε του δώδεκα άθλους του, φύ­τε­­ψε στην Ολυμπία μια ελιά.
★ Το κλαδί ελιάς που κρατούσε ένα περιστέρι ήταν για τον Νώ­ε ο οι­ω­νός ότι η αν­θρώ­πι­νη ζω­ή θα ξανάρχιζε στη γη, μετά τον βιβλικό κα­τα­κλυ­σμό.
★ Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε το μυ­στι­κό για την καλλιέργεια της ελιάς.

Έθιμα και παραδόσεις

Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι ευ­ερ­γε­τικά για την ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς δι­α­τη­ρού­νται σαν μέ­ρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών λαών.
★ Στην Πορτογαλία υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το δαι­μό­νι­ο. Σε αυ­τές α­να­φέ­ρε­ται το ελαιόλαδο σαν μέσο που ε­ξα­γνί­ζει το κα­κό.
★ Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι άνθρωποι πε­τούν λά­δι στο έ­δα­φος για να έχουν καλή σο­δειά ή για να ευ­χα­ρι­στή­σουν για την καλή σοδειά που είχαν.
★ Στον χριστιανισμό, κατά το Μυστήριο της Βάπτισης, ο ιερέας σχηματίζει με λά­δι στο μέ­­τω­πο του βαπτιζόμενου τον σταυρό.

Υγεία και ελιά

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πίστευε στις θεραπευτικές ιδιότητες του ε­λαι­ό­λα­­δου. Αναφερόταν σε αυτό σαν την «ιδανική θεραπεία». Οι αρχαίοι Έλ­ληνες θεραπευτές χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο για να επουλώσουν πλη­γές, για να θε­ρα­πεύ­σουν την αϋπνία, τη ναυτία και τη χο­λέ­ρα. Ε­πί­σης το χρη­σι­μο­ποι­ού­σαν για να ενυδατώσουν και να μα­λα­κώ­σουν το δέρμα τους ή το έβαζαν στα μαλ­λιά τους για να είναι υγιή και λαμπερά.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες πιστεύουν ότι βοηθάει τις λει­τουρ­γί­ες του ε­γκε­φά­λου, των εσωτερικών μας οργάνων και ιδιαίτερα της καρ­διάς, αφού προ­λα­βαί­νουν και παίρνουν τη θέση από τα βλα­βερά ζωικά λίπη, τα οποία εί­ναι υ­πεύ­θυ­να για τη συγκέντρωση λίπους στην καρδιά και ο­δηγούν στο έμ­φραγ­μα.

ΠΗΓΗ: ;

26 Φεβρουαρίου 2012

Ο Μήτσος για την Καθαρά Δευτέρα

Από την tzina45Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Αγαπητέ νονέ,
μια και έρχεται η Kαθαρά Δευτέρα σου ζητώ σαν δώρο να α­γο­ρά­­σεις χαρ­τα­ε­τούς για όλα τα παιδιά του ΣΤ1 επειδή τό­σο και­ρό αυ­τοί με φροντίζουν! Μια και ε­γώ δεν μπορώ να πε­τά­ξω τον χαρ­τα­­ε­τό! Α και μην τους πάρεις κανέναν που να χα­λά­ει α­μέ­σως!


Κανόνισε, θέλω να μη σταματήσουν να γελάνε αυτό το τρι­ή­με­ρο! Και για εμένα θα ήθελα μια καινούργια περούκα για να μην ανεμί­ζει το πολύ μαλλί που έχω, μό­λις θα πετάω στα ό­νει­ρά μου τον χαρ­τα­ε­τό!


24 Φεβρουαρίου 2012

Ο Ειρηνικός Ωκεανός

Από τη Vickos22Μαθήτρια της
έκτης τάξης


Ο Ειρηνικός Ωκεανός πήρε το όνομά του από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Μαγ­γε­λά­νο και είναι η μεγαλύτερη μάζα νερού στη γη. Εκτείνεται στο ένα τρίτο της ε­πι­φά­νει­ας της Γης με 179.700.000 χμ² από τη Βερίγγειο Θάλασσα στην Αρκτική, μέ­χρι τη Θά­λασ­σα του Ρος στην Ανταρκτική. Στα δυτικά διαβρέχει την Ασία και την Αυ­στρα­λί­α και στα ανα­τολικά την Αμερική. Στον Ειρηνικό βρίσκεται το βα­θύ­τε­ρο ση­μεί­ο ό­λων των θαλασσών της Γης, 10.911 μέτρα κάτω από την ε­πι­φά­νει­α της θά­λασ­σας, στην τάφρο των Μαρια­νών.

Στον Ειρηνικό βρίσκονται 25.000 νησιά (περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα νησιά του κό­σμου), η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται κάτω από τον Ισημερινό.

Ο Ειρηνικός Ωκεανός, ο ο μεγαλύτερος σε έκταση, 180.000.000 τ.χλμ., α­­να­­κα­­λύ­­φθη­­κε και δι­α­πλεύ­στη­κε για πρώτη φορά το 1520 από τον θαλασσοπόρο Μαγ­γε­λά­νο. Ο­φεί­λει την ο­νο­μα­σί­α του στη γαλήνη που επικρατούσε κατά το μεγάλο τα­ξί­δι του ε­ξε­ρευ­νη­τή, ο οποίος νω­ρί­τε­ρα αναγκάστηκε να παραμείνει πέντε ο­λό­κλη­ρους μήνες στις αφιλόξενες ακτές της Πα­τα­γο­νί­ας (νότια Αμερική), κα­θώς η σφοδρή κακοκαιρία δεν τον άφηνε να συνεχίσει το τα­ξί­δι του.


Βρίσκεται μεταξύ της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ασίας. Όταν ο Μαγ­γε­λά­νος έ­φτα­­σε στον μετέπειτα ομώνυμο κόλπο, στη Γη του Πυρός, βρέθηκε μπρο­στά σε μια α­πέ­ρα­­ντη θα­λάσ­σι­α έκταση, άγνωστη ώς τότε. Ο Ισπανός Μπαλμπόα ο­νό­μα­σε τον Ει­ρη­νι­κό ω­κεανό «Νό­τι­α Θάλασσα», γιατί πίστευε πως βρίσκεται στα νό­τι­α του Ατ­λα­ντι­κού.

Στα νησιά, αλλά και στα νερά του, υπάρχουν πολλά ενεργά ηφαίστεια, τα με­γα­λύ­τε­ρα α­πό τα οποία βρίσκονται στη Χαβάη, όπου ξεκινούν από βάθος 6.000 μ. και ε­κτο­ξεύ­ουν τη λά­βα τους σε ύψος 4.200 μ. Αποτελεί τη μισή σχεδόν επιφάνεια της ο­λι­κής θαλάσσιας ε­πι­φά­νει­ας της γης και είναι ο πιο βαθύς από όλους τους ω­κε­α­νούς, έ­χει βάθος 4.200 μ. και το μέχρι τώρα γνωστό μεγαλύτερο βάθος του εί­ναι περίπου 10.000 μ. λίγο έξω από τις Φι­λιπ­πί­νες, γνωστό ως η τάφρος ή η ά­βυσ­σος των Φι­λιπ­πί­νων, ενώ μετρήθηκε βάθος 11.033 μέτρων, στην άβυσσο των Μα­ρι­α­νών νήσων, αλ­λά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

ΠΗΓΗ: ;

22 Φεβρουαρίου 2012

Duetto Buffo di Due Gatti

Για πολλούς η κλασική μουσική είναι υπερβολικά σοβαρή ή βαρετή. Όπως σε κά­θε εί­­δος μου­σι­κής, όμως, αυτό εξαρτάται από το κομμάτι, τη διάθεση που έ­χου­με αλ­λά και τα γε­νι­κό­τε­ρα γούστα μας. Υπάρχουν εξαιρετικές κλασικές με­λω­δί­ες, υ­πάρ­χει ακόμη και χιού­μορ!

Το 1816 ο Ιταλός συνθέτης Gioachino Rossini δημιούργησε το «Duetto Buffo di Du­e Gat­ti» (Χιουμοριστικό ντουέτο δύο γάτων). Το έργο περιλαμβάνει α­πο­σπά­σμα­τα και α­πό δου­λειές άλλων συναδέλφων του, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ε­πί­δει­ξη φω­νη­τι­κών δυ­να­το­τή­των, ενώ οι στίχοι από την αρχή μέχρι το τέλος εί­ναι ο εξής έ­νας: «Μιάου!»


Εξετάσεις

Με το πενάκι του Αρκά


(από τη σειρά «Οι Συνομήλικοι»)

Πελάτης

Από την tzina45Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Μια μέρα στα εικαστικά η κυρία μας άφησε να κάνουμε ελεύθερο θέμα! Τό­τε ε­γώ σκέ­φτη­κα να κάνω τη λέξη πελάτης! Διότι έτσι με φώναζε η κυρία!


Φιόρδ
(τα στολίδια της Νορβηγίας)

Από τη SweetyΜαθήτρια της
έκτης τάξης


Η Σκανδιναβική Χερσόνησος, και κυρίως το βόρειο κομμάτι της, σκεπάζεται από πά­­γους οι οποίοι στο πέρασμα χιλιάδων ετών έχουν διαβρώσει τις ακτές της και έ­χουν δη­μι­ουρ­γή­σει πολύπλοκους δαντελωτούς κόλπους, τα φιόρδ. Τα πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά εί­ναι της Νορ­βη­γί­ας.


Το πανέμορφο φιόρδ Geiranger, είναι το σήμα κατατεθέν της Νορβηγίας. Στο μέ­ρος αυ­τό η θάλασσα εισχωρεί 150 χλμ (!) ανάμεσα στα βουνά. Τα κρου­α­ζιε­ρό­πλοι­α πλέ­ουν ά­φο­βα ε­κεί, αφού το βάθος του νερού είναι από 150-680 μ. Οι Νορ­­βη­­γοί το θε­ωρούν το ω­ραι­ό­τε­ρο μέρος του κόσμου


Τα φιόρδ είναι μαγευτικά γιατί συνδυάζουν βουνά, θάλασσες και γρασίδι. Είναι ε­ντυ­πω­σι­α­κά, και αρκετά σπάνια. Πολλοί τουρίστες τα επισκέπτονται κάθε μέρα, κυ­ρί­ως της Νορβηγίας, και φεύγουν με ωραίες εντυπώσεις. Εκεί έχει καλό κλί­μα. Είναι ωραίο μέρος για εκδρομή αφού καμιά γωνιά του δεν είναι ίδια. Όπου κι αν γυρίσεις το κεφάλι σου, θα ανακαλύψεις κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ε­ντυ­πω­σι­α­κό, κάτι που θα σου μείνει αξέχαστο. Είναι σίγουρα μια πολύ ωραία εμπειρία που πρέπει να τη ζήσουμε όλοι.

ΠΗΓΗ: ;

21 Φεβρουαρίου 2012

Έλατο από σύρμα

Από την Connie11Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Έχετε σκεφτεί να δημιουργήσετε ποτέ κάτι από σύρμα; Εί­ναι κά­τι πο­λύ εύκολο αλλά για να το φτιάξεις θέλει υ­πο­μο­νή! Το πα­ρα­κά­­τω έ­λα­το το έφτιαξα εγώ με τη βοήθεια του πα­τέ­ρα μου με απλά υ­λι­κά που όλοι θα έχετε στο σπίτι σας!


Ακόμα μπορείτε να φτιάξετε και μια ολόκληρη πόλη από σύρ­μα! Αλλά μην ξεχνάτε ότι θέλει υπομονή!


20 Φεβρουαρίου 2012

Σκέψου πριν δημοσιεύσεις!

Πέντε απλοί κανόνες για δημοσιεύσεις παντού1 Στη γιαγιά σου θα το έδειχνες;

Αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, αυτό το σχόλιο είναι κατάλληλα για να τα δει ο μελ­λο­ντι­κός σου σύζυγος, ο μελ­λο­ντι­κός εργοδότης, το μελλοντικό σου παι­δί;

2 Γράφει ιδιωτικό. Μένει όμως;

Μη δημοσιεύσεις προσωπικά δεδομένα όπως επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά. Μπο­ρεί να γράφει «ιδιωτικό», ωστόσο κάποιος άλλος μπορεί να τα α­να­δη­μο­σι­εύ­σει.

3 Θα το έλεγες ποτέ αυτό κατάμουτρα στον άλλον;

Αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό για κάποιον, καλύτερα να μην πεις τίποτα! Μίλα θε­τι­­κά στο δι­α­δί­κτυ­ο για τον εαυτό σου, τους φίλους σου, τη ζωή σου.

4 Είναι δικό σου δημιούργημα αυτό που δημοσιεύεις;

Πώς θα ένιωθες αν σου έκλεβαν την εργασία και κάποιος τη δημοσίευε ως δική του; Έ­χεις ά­δει­α δημοσίευσης για αυτό που γράφεις; Αναφέρεις τον δημιουργό του;

5 Τι θα συνέβαινε αν κάποιος δημοσίευε μια ανάλογη δική σου φω­το­γρα­φί­α;

Μη δημοσιεύσεις φωτογραφίες ή βίντεο άλλων που δε θα έβαζες για τον εαυτό σου. Αν δεν εί­σαι σίγουρος, μην τα ανεβάσεις.


ΠΗΓΗ: elenaell - ΕΙΚΟΝΕΣ: driverlayer.com, browardprevention.org


Χορωδία αλόγων

Φτιάξτε το δικό σας τραγούδι σε ένα αστείο μουσικό παιχνίδι! Πατήστε στα ά­λο­γα για να αρχίσουν να τραγουδούν και πατήστε πάλι πάνω τους για να στα­μα­τή­σουν:


ΠΗΓΗ: dennyweb.com

19 Φεβρουαρίου 2012

Ασπρόμαυρος κόσμος

Από την elpis00Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Την προηγούμενη Κυριακή είδα μια ασπρόμαυρη ταινία! Μετά από λίγα λεπτά σκέ­φτη­κα να ζωγραφίσω μια τέτοια εικόνα!


17 Φεβρουαρίου 2012

Όχι στο κάπνισμα!

Από τον FOXGRΜαθητής της
έκτης τάξης16 Φεβρουαρίου 2012

Elma

Από την tzina45Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Η ΕLΜΑ είναι ένα καινούργιο σκυλάκι που πήραμε λίγους μήνες μετά το κα­λο­καί­ρι!Δημιουργίες με καπνό από κερί

Από την ElΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Ο Jim Dingilian είναι ένας σπάνιος καλλιτέχνης που ξεπερνά τα όρια της δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τας με τις εκπληκτικές δημιουργίες τους. Χρη­σι­μο­ποι­ώ­ντας τον κα­πνό από ένα αναμμένο κε­ρί ζωγραφίζει με απίστευτη τε­λει­ό­τη­τα ει­­κό­νες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας στο εσωτερικό μπου­κα­λιών.


«Οι σκηνές που επιλέγω είναι τοποθεσίες σε διάφορα σημεία της πόλης που μου φαί­νο­νται μυστηριώδεις ή κρύβουν κάτι... τρομακτικό παρά το γε­γο­νός ότι μοιά­ζουν συ­νη­θι­σμέ­νες. Δέντρα, ποτάμια, γέφυρες, αυ­το­κί­­νη­τα συν­θέ­τουν κάτι ε­ξω­πραγ­μα­τι­κό, ενώ τα άδεια μπου­κά­λια... κα­τοι­­κού­νται α­πό τις αναμνήσεις τους!», λέ­ει ο καλλιτέχνης.


Η διαδικασία χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Εξαρχής δημιουργεί με τον κα­πνό έ­να μαύ­ρο φόντο στο εσωτερικό του μπουκαλιού και στη συ­νέ­­χει­α, με τη βοή­θει­α ε­νός με­ταλ­λι­κού μυ­τε­ρού εργαλείου, ξύνει τις λε­πτο­­μέ­ρει­ες, σχη­μα­τί­ζο­ντας την ει­κό­να.


«Αυτό που χρειάζομαι είναι σταθερότητα στα χέρια και μεγάλη προ­σο­χή. Τα μπου­κά­λια που έχουν πιο στενό λαιμό με δυσκολεύουν πε­ρισ­σό­τε­ρο. Όμως έ­χω βρει τον τρόπο», λέ­ει χαριτολογώντας.


Η τέχνη δεν έχει όρια. Ανακαλύψτε νέους
τρόπους. Δημιουργήστε χωρίς αμφιβολίες!

ΠΗΓΗ: ;

Όταν η φαντασία συναντά
την πραγματικότητα!

Από την Connie11Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Παρακάτω θα δείτε μερικές εικόνες με αληθινά πράγματα
που σίγουρα θα θέλατε να έχετε και εσείς!ΠΗΓΗ: ;

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ