24 Ιουλίου 2014

Η ζωή επιστρέφει στην Πάρνηθα

Επτά χρόνια μετά τη συμφορά
η φύση κερδίζει το στοίχημα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ιούλιος 2014

Αν και έχουν περάσει επτά χρόνια από την τεράστια καταστροφή του 2007, η ει­κό­να του βα­ριά πληγωμένου Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας προκαλεί ακόμη σφί­ξι­μο στο στή­θος. Στις 28 Ιουνίου 2007 το περίφημο ελατόδασος της πρω­τεύ­ου­σας πα­ρα­δό­θη­κε στις φλό­γες. Κάηκαν 36.338 στρέμματα, εκ των ο­ποί­ων τα 21.800 καλύπτονταν α­πό έλατα (κε­­φαλ­λη­νι­α­κή ελάτη) και τα 10.500 από πεύκα (χα­λέ­πι­ος πεύκη).

Σήμερα (Ιούλιος του 2014) ο αγώνας της φύσης και του ανθρώπου για την α­πο­κα­τά­στα­­ση του πολύτιμου οικοσυστήματος της Αττικής συνεχίζεται. Η ζωή ε­πι­στρέ­φει στα κα­μέ­να με φυ­σι­κούς και τεχνητούς τρόπους, μόνο που αυτό δεν εί­ναι εύκολο ούτε θα ο­λο­κλη­­ρω­θεί σύ­ντο­μα.


Τα φυτά της Πάρνηθας

Οι τεχνητές αναδασώσεις των ελάτων συνεχίζονται με ποσοστό επιτυχίας 60-65%, πο­­σο­στό μεγάλο σε σχέση με τα διεθνή κριτήρια. Από το 2008 έχουν φυ­τευ­τεί κοντά σε πόες, πουρ­νά­ρια και άλλα αυτοφυή φυτά 150.000 ελατάκια.

Η διαδικασία είναι πολύπλοκη. Η απευθείας σπορά στο βουνό δεν είχε επιτυχία. Ό­πως ε­­ξη­γούν οι ειδικοί του Φορέα Διαχείρισης, η ελάτη είναι ψυχρόβιο είδος, πο­λύ α­παι­τη­τι­κό σε υγρασία, και αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς κυρίως τα πρώ­τα 15 χρό­νια.

Γι’ αυτό τα ελατάκια μεγαλώνουν σε φυτώριο μέσα στον Εθνικό Δρυμό, υπό ε­λεγ­χό­με­­νες συν­θή­κες, και όταν γίνουν τριών ετών φυτεύονται στις πλαγιές της Πάρ­νη­θας. Νω­ρί­­τε­ρα δεν αντέχουν και αργότερα δεν μπορούν εύκολα να προ­σαρ­μο­στούν. Α­φού φυ­τευτούν, πο­τί­ζο­νται για τρία χρόνια. Ύστερα αφήνονται στα­δι­α­κά στο φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον με κύ­ρι­ους αντιπάλους την ξηρασία και τη ζέ­στη.


«Τον Οκτώβρη μαζεύουμε τα κουκουνάρια από την κορυφή των άκαυτων ε­λά­των, γί­νε­­ται η διαλογή στο εκκοκκιστήριο του κράτους, οι σπόροι κα­τα­ψύ­χο­νται και την ερ­χό­με­νη ά­νοι­ξη τους σπέρνουμε στο φυτώριο», μας ε­ξη­γεί ο δασοπόνος Βα­σί­λης Φί­λιος. Το φυ­­τώ­ρι­ο α­να­κα­τα­σκευ­ά­στη­κε μετά τη φωτιά του 2007 και α­πο­τε­λεί πια την καρδιά της α­να­­δα­σω­τι­κής προσπάθειας στον Εθνικό Δρυμό. Βρί­σκε­ται σε υ­ψό­με­τρο 1.000 μέτρων και φιλοξενεί 180.000 ελατάκια, που θα φυ­τευ­τούν στις πλαγιές του βουνού όταν έρθει η ώρα τους.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολο. Από τους εκατό σπόρους θα φυτρώσουν οι ε­φτά, α­φού η φυτρωτικότητα της ελάτης είναι 7%. «Η ελάτη είναι υπερβολικά ση­μα­ντι­κή για το λε­κα­νο­πέ­δι­ο. Μελέτη έχει δείξει πως είναι το δεύτερο πιο ση­μα­ντι­κό φυ­τό στην κατακρά­τηση δι­ο­ξει­δί­ου του άνθρακα».

Στα πιο ξηρά σημεία έχουν φυτευτεί 194.300 φυτά μαύρης πεύκης με την προ­ο­πτι­κή στη σκι­ά τους να φυτευτούν έλατα. Η διαδικασία όμως αυτή σταμάτησε, κα­θώς τα ελάφια, στην αναζήτηση τροφής και νερού, τρώνε τα καινούργια, τρυ­φε­ρά κλα­δά­κια των πεύκων που ποτίζονται.

Και φυσικά υπάρχουν και οι βραχώδεις εκτάσεις, που δεν είναι λίγες. Εκεί δεν μπο­ρεί να γί­νει τεχνητή αναδάσωση.


Πολύ πιο ευνοϊκά είναι τα πράγματα για το πευκοδάσος, που αναγεννάται από μό­νο του. Ή­δη μικρά πεύκα έχουν εμφανιστεί στις πλαγιές, μαζί με πουρνάρια και άλ­λη πο­ώ­δη βλά­­στη­ση. Τα πουρνάρια, λένε δασολόγοι, κάτω από ειδικές συν­θή­κες θα μπο­ρού­σαν να έ­χουν δενδρόμορφη ανάπτυξη.


Από την αλλαγή του περιβάλλοντος επηρεάστηκαν και σπάνια λουλούδια της πε­ρι­ο­χής, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι πληθυσμοί τους.

Κι ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ε­πι­τυ­χί­α της α­να­δά­σω­σης. Όλα εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες τα ε­πό­με­να αρκετά χρό­νια. Προς το παρόν οι ειδικοί επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην πυ­ρο­προ­στα­σί­α, κα­θώς, όπως λένε, μια νέα φωτιά θα ήταν η απόλυτη κα­τα­στρο­φή...


Τα ζώα της Πάρνηθας

Στα νέα δεδομένα προσαρμόζεται και η πανίδα του δρυμού, χωρίς όμως να πα­ρα­τη­ρού­­νται εκπλήξεις ή ανατροπές. «Υπήρξε αλλαγή στη σύνθεση της ορ­νι­θο­πα­νί­δας, ό­πως ή­ταν αναμενόμενο», σημειώνει ο Παναγιώτης Λατσούδης, πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και μέλος της Ορνιθολογικής Εταιρείας. Όπως εξηγεί, ευ­νοή­θη­καν αρ­πα­κτι­κά και άλ­λα πουλιά που α­γα­πούν το ανοιχτό περιβάλλον (κο­ρυ­δαλ­λοί, τσι­χλό­νια κ.ά.), ενώ μει­ώ­νο­νται τα πουλιά που προτιμούν το πυκνό δάσος (βα­σι­λί­σκοι, ελατοπαπαδίτσες κ.ά.)

Όσον αφορά την ερπετοπανίδα, διπλωματική εργασία από το Τμήμα Βιολογίας του Πα­­νε­πι­στη­μί­ου Αθηνών διαπίστωσε αύξηση στους πληθυσμούς των σαυρών.

Ταυτόχρονα οι ειδικοί καταγράφουν αύξηση στον πληθυσμό των ελαφιών, που ευ­νο­ή­­θη­καν –καθώς λένε– από τα λιβάδια που δημιουργήθηκαν στα καμένα. Ε­κτι­μά­ται πως αυ­τήν τη στιγμή τα ελάφια κυμαίνονται γύρω στα 1.000 άτομα (οι πιο αισιόδοξοι α­νε­βά­ζουν τον α­ριθ­μό στα 1.300). Δεν είναι καθόλου δύσκολο ή σπά­νι­ο να συ­να­ντή­σεις ελάφι στον δρό­μο. Πολλοί μάλιστα σταματούν και τα ταΐ­ζουν, κάτι που είναι με­γά­λο λάθος κατά τους δα­σο­λό­γους του βουνού, καθώς τα ά­γρι­α ζώα εξοικειώνονται ε­πι­κίν­δυ­να με την ανθρώ­πινη πα­ρου­σί­α.


Ανησυχητικό είναι και το γεγονός πως ασυνείδητοι εγκαταλείπουν στην περιοχή σκυ­λιά, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αγέλες από αδέσποτα που κυ­νη­γούν και ε­λά­φια προς αναζήτηση τροφής.

Κάποιοι εκφράζουν ανησυχίες και για την εμφάνιση αγριογούρουνων στο δάσος (ει­κά­­ζε­ται πως «δραπέτευσαν» από στάνες στην περιοχή του Αυλώνα), επειδή με το σκά­ψι­μο μπο­ρεί να επηρεάσουν την αναδάσωση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έ­χει δι­α­πι­στω­θεί ό­τι συ­νι­στούν απειλή, λένε δασολόγοι που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ού­νται στον δρυ­μό.

Ορισμένοι ισχυρίζονται πως έχει εμφανιστεί και λύκος. Μέχρι στιγμής, όμως, υ­πάρ­χουν μό­νο ενδείξεις και όχι αποδείξεις.

Πάντως, τόσο η παρουσία του αγριογούρουνου όσο και η ενδεχόμενη εμφάνιση του λύ­κου δε σχετίζονται με τη φωτιά, αφού τα μεν «έφυγαν» από στάνη και στη συ­νέ­χει­α α­να­­πα­ρά­χθη­καν, ενώ ο λύκος είχε ήδη φτάσει με φυσική διασπορά, ό­ταν ξέ­σπα­σε η φωτιά της Πάρνηθας.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Έθνος» (23.07.2014)

I Can See Clearly NowI can see clearly now the rain is gone.
I can see all obstacles in my way.
Gone are the dark clouds that had me blind.
It’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!

Oh yes, I can make it now the pain is gone.
All of the bad feelings have disappeared.
Here is that rainbow I’ve been praying for.
It’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!

Look all around, there’s nothing but blue skies!
Look straight ahead, there’s nothing but blue skies!

I can see clearly now the rain is gone.
I can see all obstacles in my way.
Here is that rainbow I’ve been praying for.
It’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!

Real, real, real, real bright, bright sunshinin’ day!
Yeah, hey, it’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Johnny Nash / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Jimmy Cliff
ΤΑΙΝΙΑ: Cool Runnings (1993)


I Can See Clearly Now
(με το βατραχάκι)I can see clearly now the rain is gone.
I can see all obstacles in my way.
Gone are the dark clouds that had me blind.
It’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!

Oh yes, I can make it now the pain is gone.
All of the bad feelings have disappeared.
Here is that rainbow I’ve been praying for.
It’s gonna be a bright, bright sunshinin’ day!ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Johnny Nash
ΔΙΑΣΚΕΥΗ: 2000greetings.com


17 Ιουλίου 2014

It’s Summertime!We eat cold noodles, we drink iced tea!
We go to the lake, we play in the sea!

It’s summer, summer, summer, summertime!

We hear cicadas, we feel mosquitoes bite!
We are hot all day, we are hot all night!

It’s summer, summer, summer, summertime!

We have water fights, we swim in the pool!
We learn lots of English at summer school!

It’s summer, summer, summer, summertime!

We go on vacation with our family!
Summer is fun for you, it’s fun for me!

It’s summer, summer, summer, summertime!ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: E English House & ELF Learning
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 2010

16 Ιουλίου 2014

Yellow Submarine

Το κίτρινο υποβρύχιο των Μπιτλς!


In the town where I was born
lived a man who sailed to sea
and he told us of his life
in the land of submarines.

So we sailed up to the sun
till we found the sea of green
and we lived beneath the waves
in our yellow submarine.

We all live in a yellow submarine,
yellow submarine, yellow submarine!

And our friends are all aboard,
many more of them live next door.
And the band begins to play!

We all live in a yellow submarine...

As we live a life of ease,
everyone of us has all we need:
Sky of blue and sea of green
in our yellow submarine!

We all live in a yellow submarine...ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: The Beatles / ΔΙΣΚΟΣ: Revolver (1966)

15 Ιουλίου 2014

Σε μαγικά νησιάΑκρογιαλιές ονειρευτές νοσταλγώ,
πάντα σ’ αυτές την ομορφιά κυνηγώ.
Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει,
μόνον εκεί, αν θέλεις, πάμε μαζί·
όλα εκεί τ’ ακούς να τραγουδούν
σαν τα χαρούμενα πουλιά στη σιγαλιά!

Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε,
εκεί που οι καρδιές ξέρουν ν’ αγαπούνε.
Μακριά (θέλω να βρεθούμε) στη Χαβάη,
μακριά (σ’ όλη τη ζωή μας) εγώ κι εσύ!

Στη γαλανή βραδιά τ’ άστρα που γελούνε,
κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε.
Εκεί (στ’ όμορφο νησί μας) θέλω να βρεθούμε,
μαζί (σ’ όλη τη ζωή μας) εγώ κι εσύ!

Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε...

Στη γαλανή βραδιά τ’ άστρα που γελούνε...ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Κοφινιώτης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Τάκης Μωράκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γιώργος Νταλάρας / ΔΙΣΚΟΣ: Latin (1987)

11 Ιουλίου 2014

Ο χορός των χρωμάτων

Το 2010 η εταιρεία Canon, για να προωθήσει τη διαφημιστική καμπάνια για έναν έγ­χρω­­μο ε­κτυ­πω­τή της, προσέλαβε μια ομάδα με επικεφαλής τον φωτογράφο και βι­ο­χη­μι­κό Λίντεν Γκλέντ­χιλ.

Στην αρχή εφάρμοσαν μια μεμβράνη σε ένα μικρό ηχείο και στη συνέχεια έριξαν πά­νω της στα­γό­νες από ένα, δύο αλλά και περισσότερα χρώματα.


Όταν ενεργοποίησαν το ηχείο, η βαφή δονήθηκε από τα ηχητικά κύματα και μι­κρο­σκο­­πι­κές σταγόνες μπογιάς άρχισαν να εκτινάσσονται προς τα πάνω (όπως έ­να πεί­ρα­μα που κά­νου­με στο σχολείο).

Το φαινόμενο δεν ήταν ορατό με γυμνό μάτι, ωστόσο ο Γκλέντχιλ, με τον ειδικά ε­ξο­πλι­­σμέ­νο φακό του, κατάφερε να τραβήξει ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες:Η μετατροπή τους, μάλιστα, σε βίντεο είναι κυριολεκτικά χάρμα οφθαλμών:


Δείτε εδώ μία από τις διαφημίσεις που προέκυψαν και εδώ περισσότερες ει­κό­νες και βι­ντε­ά­κια.

ΠΗΓΕΣ: ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ, εφημερίδα «Το Βήμα» - ΕΙΚΟΝΕΣ: designedu.cn, flavorwire.com, creativejournal.com, flavorwire.com, wellitywellitywell.blogspot.com, artdepartmental.com, 35pic.com

10 Ιουλίου 2014

Ν’ αγαπάςΝ’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,
τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα
και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους.

Τα θεριά ν’ αγαπάς και τ’ ανήμερα,
τα νησιά, τα ποτάμια, τ’ αστέρια.
Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα
φίλοι, αγρίμια, λευκά περιστέρια:

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα...

Ν’ αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι
τη δική σου γαλήνη και κείνα
που μ’ αγάπη τον νου μας φωτίζουνε
και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα.

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα...ΣΤΙΧΟΙ: Νίκος Βελιώτης / ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παντελής Θαλασσινός
ΔΙΣΚΟΣ: Στης καρδιάς μου τ’ ανοιχτά (2003)


Ν’ αγαπάς
(παιδική χορωδία)Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,
τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα
και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους.

Τα θεριά ν’ αγαπάς και τ’ ανήμερα,
τα νησιά, τα ποτάμια, τ’ αστέρια.
Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα
φίλοι, αγρίμια, λευκά περιστέρια:

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα...

Ν’ αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι
τη δική σου γαλήνη και κείνα
που μ’ αγάπη τον νου μας φωτίζουνε
και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα.

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα...ΣΤΙΧΟΙ: Νίκος Βελιώτης / ΜΟΥΣΙΚΗ: Παντελής Θαλασσινός
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παντελής Θαλασσινός, Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου
ΔΙΣΚΟΣ: Να μεγαλώνουμε μαζί (2013)


8 Ιουλίου 2014

Ξύπνα

H ζωή περιμένει να τη ζήσουμε!

Μια ταινία του Κώστα Καρύδα (2011) που κέρδισε το δεύτερο βραβείο στον δι­α­γω­νι­­σμό ται­­νι­­ών μικρού μήκους της Mofilm. Τα γυρίσματα έγιναν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.Οι λέξεις της φιλίαςΠατήστε στην εικόνα για μια όμορφη παρουσίαση:

Λεξιλόγιο

7 Ιουλίου 2014

Cake To BakeI melted the ice of the polar caps,
found the raiders of the lost ark,
solved a case for the genius from Baker Street,
helped to clean the Central Park...
I created the plan for the Chinese Wall,
went to desert, made it rain,
swam through a shark tank bloodily,
found Atlantis by the way...

But today:
I’ve got a cake to bake; I’ve got no clue at all!
I’ve got a cake to bake and haven’t done that before!
Don’t be proud, mate, please don’t bother,
go, come on and ask your mother
how to bake, how to bake, bake that cake!

Cep cep cep cep cep kuuku kuuku...

I talked to a unicorn the other night,
he took me up on a lonely star,
did the moonwalk on the milky way,
realised I’ve gone too far!
So I questioned the law of gravity,
put the apple back up to the apple tree,
ej tu nostunbelievable: I even learned Latvian,
I know it’s so hard to believe!

And today:
I’ve got a cake to bake...
(Piece of cake!)

We’ve got a cake to bake and got no clue at all!
We’ve got a cake to bake and haven’t done that before!
Don’t be proud, mate, please don’t bother,
go, come on and ask your mother,
how to bake, how to bake, bake that cake!
(Piece of cake!)

Mix some dough, add some love, let it bake, wait for it!
Mix some dough, add some love, let it bake, wait for it!
Mix some dough, add some love, let it bake, have some cake!
Mix some dough, add some love, let it bake!

We’ve got a cake to bake...

GaršīgiDeliciousΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Guntis Veilands / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Aarzemnieki
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 2014 (συμμετοχή της Λετονίας στη Eurovision)

6 Ιουλίου 2014

Με τα βότσαλα της παραλίας

Διαλέξτε τα κατάλληλα υλικά από την παραλία και φτιάξτε τα δικά σας έργα τέχνης!

ΕΙΚΟΝΕΣ: bosikomporaduge.ru, honoryouremotions.com, hataitai.school.nz, twistedsifter.com, hoahau.net.vn, topkvadrat.ru, barnorama.com


ΑπροσδόκηταΚαλοκαίρι

5 Ιουλίου 2014

Η αξία του νερού και η σωστή διαχείρισή του

Τα τεταρτάκια του σχολείου μας αγαπούν το περιβάλλον και λατρεύουν το νε­ρό. Με τη βοή­θει­α της κυρίας Φιλιώς, της δασκάλας τους, θυμήθηκαν τι έ­μα­θαν στις προ­η­γού­με­νες τά­ξεις, ερεύνησαν και πειραματίστηκαν, έφτιαξαν παιχνίδι (!), μας ε­τοί­μα­σαν ε­νη­με­ρω­τι­κό υλικό και –το σπουδαιότερο– πέρασαν υ­πέ­ρο­χα! Τα μά­τια τους, ό­ταν μας έ­δει­χναν τη δου­λειά τους, έλαμπαν από ι­κα­νο­ποί­η­ση και πε­ρη­φά­νια!

Δείτε περισσότερα στην παρουσίαση που ακολουθεί:


Μπράβο, παιδιά!

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ