28 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες αυτοπροστασίας από
επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα

Η λιακάδα και η βροχή είναι φυσικά φαινόμενα. Το ίδιο και οι σεισμοί, οι κα­το­λι­σθή­σεις, οι η­φαι­στει­α­κές εκρήξεις, οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι χιο­νο­πτώ­σεις και ο πα­γε­τός, οι δα­­σι­κές πυρκαγιές, ο καύσωνας και η ξηρασία. Όλα είναι μέ­ρος της φύ­σης.

Κάποιες φορές τα φυσικά φαινόμενα γίνονται επικίνδυνα για τους ανθρώπους εί­τε ε­πει­δή εί­ναι έντονα και διαρκούν πολύ είτε επειδή οι ίδιες μας οι πράξεις χει­ρο­τε­ρεύ­ουν τις ε­πι­­πτώ­σεις.
★ Όταν, για παράδειγμα, χτίζουμε σπίτια σε σεισμογενείς περιοχές χωρίς να τη­ρού­με τις αυ­στη­ρές προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος, όταν η πόλη ε­πε­κτεί­νε­ται σε ρέ­μα­τα και πλα­γιές βουνών, όταν βάζουμε φωτιά (από πρόθεση ή α­μέ­λει­α) στα δάση, εί­ναι σίγουρο ό­τι οι συνέπειες ενός σεισμού, μιας πλημμύρας ή μιας πυρκαγιάς κά­ποια στιγμή θα έχουν κα­τα­στρο­φι­κά αποτελέσματα.


Τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Τα φυσικά φαινόμενα έμοιαζαν α­νε­ξή­­γη­τα και οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα δημιουργούσαν οι θεοί τους, κακοί μά­γοι, διά­φο­ρες κα­τά­ρες κ.ο.κ. Σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης μάς βοηθά να τα κα­τα­νο­ή­σου­με και ε­πι­­τρέ­πει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ώστε να τα α­ντι­με­τω­πί­ζου­με ό­πο­τε εκδηλώνονται.


Το 1995 ιδρύθηκε στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υ­πά­γε­­ται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει σκο­πό να προ­στα­­τεύ­ει τόσο τη ζωή, την υγεία και την πε­ρι­ου­σί­α των πολιτών ό­σο και το φυ­σι­κό περιβάλ­λον. Για τον λό­γο αυτό έχει δημιουργήσει ειδικές εκ­δό­σεις με οδηγίες αυ­το­προ­στα­σί­ας, μικρές ται­νί­ες και άλλο υλικό, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θού­με αλλά και να ενημερώσου­με την οι­κο­γέ­νει­α, τους συμμαθητές και τους φίλους μας. Άλ­λω­στε η πρόληψη των συ­νεπειών εί­ναι καλύτερη από την α­ντι­με­τώ­πι­σή τους!

Πατήστε στις επόμενες εικόνες και μελετήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από σει­σμούς, έ­ντο­να καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές. Κάποιες α­πευ­θύ­νο­νται μόνο στους με­­γά­λους, ωστόσο μπορείτε να τις συζητήσετε με τους δικούς σας. Εξάλλου δεν είναι κακό να τις γνωρίζετε: σε λίγα χρόνια θα είστε κι εσείς... με­γά­λοι!


Α, και μην ξεχνάτε τους χρήσιμους
αριθμούς σε περίπτωση ανάγκης:ΕΙΚΟΝΕΣ: civilprotection.gr

25 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (8)

Οι ΠΕ της Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής υποδιαιρείται σε οκτώ περιφερειακές ενότητες. Οι πέ­ντε βρί­σκο­­νται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (ΠΕ Βόρειας Αθήνας, ΠΕ Κεντρικής Α­θή­νας, ΠΕ Νό­τι­ας Α­θή­νας, ΠΕ Δυτικής Αθήνας, ΠΕ Πειραιά), οι δύο στην υ­πό­λοι­πη χερ­σό­νη­σο (ΠΕ Α­να­το­­λι­κής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής) και η μία εί­ναι κυ­ρί­ως νη­σιω­τι­κή (ΠΕ Νή­σων).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Ανατολικής Αττικής και μικρότερη η ΠΕ Πει­ραι­ά.
★ Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας και μικρότερη η ΠΕ Νή­σων.


Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου καλύπτουν το μικρότερο μέρος (10,8%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί, όμως, κατοικεί η πλειοψηφία (80,73%) του πληθυσμού της. Τα με­γέ­θη αυ­τά είναι εντυπωσιακά και σε επίπεδο χώρας:
★ Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου (με εξαίρεση την ΠΕ Βόρειας Αθήνας) είναι οι μι­κρό­τε­ρες σε έ­­κτα­ση ΠΕ της Ελλάδας.
★ Με εξαίρεση την ΠΕ Θεσσαλονίκης, που είναι πρώτη, οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Α­­θή­­νας και της Ανατολικής Αττικής συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες σε πλη­θυ­σμό ΠΕ της Ελ­λά­δας.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως δεκατρείς δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Βόρειας Αθήνας


Είναι η τρίτη σε πληθυσμό ΠΕ της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Α­θή­νας, α­πο­­τε­λεί­ται από τα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας και πε­ρι­λαμ­βά­νει τμή­μα του ό­ρους Πε­­ντέ­λη.
 • Έκταση: 138 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 592.490 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Κηφισιά.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Χαλάνδρι, Μα­ρού­σι, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή, Η­ρά­κλει­ο.
 • Δήμοι (12): Αγίας Παρασκευής, Α­μα­ρου­σί­ου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κη­φι­σιάς, Λυ­­κό­βρυ­σης-Πεύκης, Με­τα­μόρ­φω­σης, Νέ­ας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πε­ντέ­λης, Φι­λο­­θέ­ης-Ψυ­χι­κού, Χαλανδρίου.

2. ΠΕ Κεντρικής Αθήνας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (δεύτερη στην Ελλάδα) και η πιο πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας. Περιλαμβάνει τα Τουρκοβούνια και τμήμα α­πό το ό­ρος Υ­­μητ­τός, ενώ η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της περιφέρειας. Κα­τά τη δι­άρ­κει­α της κλασικής αρ­χαι­ό­τη­τας η Αθήνα ήταν μία από τις δύο πιο ι­σχυ­ρές πό­λεις-κρά­τη του ελλη­νικού κό­σμου (η άλλη ήταν η Σπάρτη). Θεωρείται το λίκνο του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανάμεσα στους σπου­δαί­ους αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώρους της πε­ριοχής ξε­χω­ρί­ζει ο βράχος της Α­κρό­πο­λης με τον Παρ­θε­νώ­να.
 • Έκταση: 87 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 1.029.520 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Α­θή­να.
 • Δήμοι (8): Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφ­νης-Υμηττού, Ζωγράφου, Η­λι­ού­πο­­λης, Και­σα­ρια­νής, Φιλαδέλφειας-Χαλ­κη­δό­νος.

3. ΠΕ Νότιας Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα νότια προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα του όρους Υμηττός.
 • Έκταση: 69 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 529.826 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Γλυφάδα.
 • Μεγαλύτερη πόλη: Καλλιθέα.
 • Δήμοι (8): Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυ­φά­δας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλ­λι­θέ­­ας, Μο­σχά­του-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Πα­λαι­ού Φαλήρου.

4. ΠΕ Δυτικής Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα δυτικά προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα από τα όρη Αιγάλεω και Ποικίλο.
 • Έκταση: 67 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 489.675 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πε­ρι­στέ­ρι.
 • Δήμοι (7): Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Α­ναρ­γύ­ρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Πε­ρι­στε­­ρί­ου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου.

5. ΠΕ Πειραιά


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Η πρωτεύουσά της είναι το επίνειο της Α­θή­νας από τα αρ­χαί­α χρό­νια και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώ­ρας.
 • Έκταση: 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 448.997 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πει­ραι­άς.
 • Δήμοι (5): Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κο­ρυ­δαλ­λού, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέ­ντη, Πει­­ραι­ά, Περάματος.

6. ΠΕ Νήσων


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από τα νησιά του Αρ­γο­­σα­ρω­νι­κού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Δοκό, Σπέτσες κ.ά. μι­κρό­τε­ρα), μια μι­κρή ηπειρωτική περιοχή στη βόρεια και ανατολική χερ­σό­νη­σο της Αρ­γο­λί­δας και τα νη­σιά Κύθηρα και Αντικύθηρα στα νότια της Πε­λο­πον­νή­σου. Στα Μέ­θα­να της Αργολικής Χερ­σο­νή­σου βρίσκεται ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα ε­νερ­γά η­φαί­στει­α της χώρας (τα άλλα εί­ναι στη Μή­λο, στη Σα­ντο­ρί­νη και στη Νί­συ­ρο του Νοτίου Αι­γαί­ου).
 • Έκταση: 877 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 74.651 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σα­λα­μί­να.
 • Δήμοι (8): Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πό­ρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροι­ζη­νί­ας-Με­θά­νων, Ύ­δρας.

7. ΠΕ Ανατολικής Αττικής


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από τα ό­ρη Πάρ­­νη­θα, Πεντέλη και Υμηττός, ενώ στα βόρεια τη διαρρέει ο ποταμός Α­σω­πός. Στο έ­δα­φός της βρίσκονται η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και ο Ε­θνι­κός Δρυ­μός Σου­νί­ου.
 • Έκταση: 1.513 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 502.348 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Παλλήνη.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Αχαρνές, Γέρακας, Βού­λα, Άρτεμη, Κορωπί.
 • Δήμοι (13): Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βου­λιαγ­μέ­νης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυ­ρε­ω­τι­­κής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Με­σο­γαί­ας, Παιανίας, Παλλήνης, Ρα­φή­νας-Πι­κερ­μί­ου, Σα­ρω­νι­κού, Σπάτων-Αρτέμιδος, Ω­ρω­πού.

8. ΠΕ Δυτικής Αττικής


Περιλαμβάνει το όρος Πατέρας και τμήμα από τα όρη Πάρνηθα, Κιθαιρώνας και Γε­ρά­νει­α. Η πρωτεύουσά της ήταν ένας από τους ιερότερους τόπους της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής θρη­σκεί­ας.
 • Έκταση: 1.007 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 160.927 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Ελευσίνα.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Άνω Λιόσια, Α­σπρό­πυρ­γος.
 • Δήμοι (5): Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάν­δρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


13 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (7)

Οι ΠΕ της Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποδιαιρείται σε πέντε περιφερειακές ε­νό­τη­τες. Οι τέσ­σε­ρις είναι ηπειρωτικές (ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φω­κί­δας, ΠΕ Βοι­ω­τί­ας) και η μί­α νησιωτική (ΠΕ Εύ­βοι­ας).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Φθιώτιδας και μεγαλύτερη σε πληθυσμό η ΠΕ Εύ­βοι­ας.
★ Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ευρυτανίας.


Η ΠΕ Φθιώτιδας και οι ανατολικές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (74,3%) α­πό την έ­κτα­ση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (88,96%) του πλη­θυ­σμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως οκτώ δήμους, ενώ μια πόλη, όχι απαραίτητα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Ευρυτανίας


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας και η πιο α­ραι­ο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας. Το όνομά της προέρχεται από τους αρχαίους Ευ­ρυ­τά­νες, τον ι­σχυ­ρό­τε­ρο αλλά και βιαιότερο από τους λαούς της Αιτωλίας. Εί­ναι ο­ρει­νή περιοχή, α­πο­κα­λεί­ται μάλι­στα «Ελ­βε­τί­α της Ελλάδας» λόγω του αλ­πι­κού το­πί­ου της. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Άγραφα (από κοι­νού με την ΠΕ Καρ­δί­τσας) και Τυμ­φρη­στός (από κοι­νού με την ΠΕ Φθιώτιδας), καθώς και την τεχνητή λίμνη Κρε­μα­στών (από κοινού με την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Α­γρα­φιώ­της, Ταυρωπός (Μέ­γδο­βας) και Κρικελιώτης.
 • Έκταση: 1.869 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 20.081 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καρ­πε­νή­σι.
 • Δήμοι (2): Αγράφων, Καρπενησίου.

2. ΠΕ Φθιώτιδας


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Το όνομά της προέρχεται α­πό την αρ­χαί­α Φθία, πατρίδα του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, ενώ στο έδαφός της βρί­σκο­νται οι Θερ­μο­πύ­λες. Τη διαρρέει ο ποταμός Σπερχειός και περιλαμβάνει (α­πό κοι­νού με γει­το­νι­κές ΠΕ) τα όρη Όθρυς, Τυμφρηστός, Οίτη και Παρνασσός. Η πρω­τεύ­ου­σά της εί­ναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.
 • Έκταση: 4.439 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 158.231 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λα­μί­α.
 • Δήμοι (7): Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δο­μο­κού, Λαμιέων, Λοκρών, Μα­κρα­κώ­μης, Μώ­λου-Α­γί­ου Κων­στα­ντί­νου, Στυ­λί­δας.

3. ΠΕ Φωκίδας


Το όνομά της προέρχεται από τους Φωκείς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο ποταμός Μόρνος, σχηματίζοντας την ομώνυμη τεχνητή λίμνη από την οποία υ­δρο­δο­τεί­ται η Αθήνα. Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και πε­ρι­λαμ­βά­νει τα ό­ρη Βαρ­δούσια, Γκιώ­να, Οίτη (τμήμα) και Παρνασσός (τμήμα). Στο έ­δα­φός της βρί­σκε­ται ο αρ­χαιολογικός χώ­ρος των Δελφών, με το πιο ξακουστό μα­ντεί­ο της αρ­χαι­ό­τη­τας, που από το 1987 πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα μνημεία πα­γκό­σμι­ας κληρονομιάς της U­NESCO.
 • Έκταση: 2.121 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 40.343 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Άμ­φισ­σα (στον δήμο Δελφών).
 • Δήμοι (2): Δελφών, Δωρίδος.

4. ΠΕ Βοιωτίας


Το όνομά της προέρχεται από τους Βοιωτούς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Η ι­σχυ­ρό­τε­ρη πόλη τους ήταν η Θήβα, η οποία, μετά τον Πελοποννησιακό Πό­λε­μο και την α­πο­δυ­νά­μω­ση της Αθήνας και της Σπάρτης, κατέκτησε για ένα μικρό δι­ά­στη­μα την ηγεμονία της Ελλάδας. Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πεδινή και η­μι­ο­ρει­νή, αν και περιλαμβάνει τα ό­ρη Παρνασσός (τμήμα), Ελικώνας και Κι­θαι­ρώ­νας (τμήμα). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Βοι­ω­τι­κός Κηφισός και Ασωπός, ε­νώ στο έ­δα­φός της βρί­σκο­νται οι λίμνες Υλίκη και Πα­ρα­λί­μνη (τη μοιράζεται με την ΠΕ Εύ­βοι­ας), που τρο­φο­δο­τούν με τα νερά τους τη λίμνη του Μα­ρα­θώ­να. Πα­λαι­ό­τε­ρα υπήρχε και η λίμνη Κω­παΐ­δα, που όμως έχει αποξηρανθεί, δη­μι­ουρ­γώ­ντας την ο­μώ­νυ­μη πεδιάδα.
 • Έκταση: 2.952 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 117.920 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Λιβαδειά.
 • Μεγαλύτερη πόλη: Θήβα.
 • Δήμοι (6): Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δι­στό­μου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Θηβαίων, Λε­βα­δέ­ων, Ορ­χο­με­νού, Τανάγρας.

5. ΠΕ Εύβοιας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από την Εύ­βοι­α (το δεύ­τε­ρο σε έκταση νησί της χώρας), τη Σκύρο (το μεγαλύτερο και νο­τι­ό­τε­ρο νη­σί των Σπο­ρά­δων) κι ένα μικρό τμήμα της ηπειρωτικής Στερεάς Ελ­λά­δας στα σύνορα με την ΠΕ Βοι­ω­τί­ας. Περιλαμβάνει τα όρη Δίρφυς και Όχη και εί­ναι κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος ορει­νή και η­μι­ο­ρει­νή. Η Εύβοια είναι το ένα από τα δύ­ο νη­σιά μας, στα ο­ποί­α η πρό­σβα­ση γί­νεται ο­δι­κώς (το άλλο είναι η Λευ­κά­δα).
 • Έκταση: 4.168 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 210.815 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Χαλ­κί­δα.
 • Δήμοι (8): Διρφύων-Μεσσαπίων, Ε­ρέ­τρι­ας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καρύστου, Κύ­μης-Α­λι­βε­ρί­ου, Μαντουδίου-Λίμνης-Α­γί­ας Άν­νας, Σκύ­ρου, Χαλ­κι­δέ­ων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


9 Φεβρουαρίου 2017

Εννέα μήνες σε τέσσερα λεπτά!

Ήταν μια συναρπαστική διαδρομή εννέα μηνών. Στο τέλος της βγήκαμε νι­κη­τές. Έ­πα­θλό μας ένας κόσμος θαυμαστός. Η ευχή είναι κι ευθύνη: Καλή ζωή!


ΠΗΓΗ: babyspace.gr


8 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (6)

Οι ΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδιαιρείται σε τρεις περιφερειακές ε­νό­τη­τες. Η μί­α α­­νή­­κει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας) και οι δύο στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου (ΠΕ Α­χαΐ­ας, ΠΕ Ηλείας).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και μεγαλύτερη σε πλη­θυ­σμό η ΠΕ Αχαΐας.
★ Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ηλείας.


Οι πελοποννησιακές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (51,9%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (68,99%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως εφτά δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η με­­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας


Ανήκει γεωγραφικά στη Στερεά Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Περιλαμβάνει το Παναιτωλικό και τα Α­καρ­να­νι­κά Ό­ρη, ενώ τη διαρρέουν οι ποταμοί Εύηνος και Αχελώος. Ο τε­λευ­ταί­ος τη χω­ρί­ζει σε δύ­ο τμή­ματα: την Αι­τω­λί­α (ανατολικά) και την Ακαρνανία (δυ­τι­κά). Στο έδαφός της βρί­σκο­νται πολλές φυ­σι­κές λίμνες (Τριχωνίδα, Λυ­σι­μα­χί­α, Ο­ζε­ρός, Αμβρακία, Βουλ­κα­ριά), τεχνητές λίμνες (Κρε­μα­στών, Καστρακίου, Στρά­του, Εύ­η­νου) αλλά και λι­μνο­θά­λασ­σες (Αιτωλικού, Μεσολογγίου, Κλεί­σο­βας). Τα μι­κρά νη­σιά στα δυτικά α­νή­κουν στις ΠΕ Λευκάδας, Ιθά­κης και Κε­φαλ­λη­νί­ας.
 • Έκταση: 5.461 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 210.802 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Μεσολόγγι.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Αγρίνιο, Ναύ­πα­κτος.
 • Δήμοι (7): Αγρινίου, Ακτίου-Βόνιτσας, Αμ­φι­λο­χί­ας, Θέρμου, Μεσολογγίου, Ναυ­πα­κτί­­ας, Ξη­ρο­μέ­ρου.

2. ΠΕ Αχαΐας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της πε­­ρι­φέ­ρει­ας. Το όνομά της προέρχεται από τους Αχαιούς της Αργολίδας και της Λα­κω­νί­ας, που την κατέλαβαν αφού τους έδιωξαν οι Δωριείς από τις αρ­χι­κές περιοχές τους. Τη δι­­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Πείρος και Σελινούντας, ενώ πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Πα­να­χαϊ­κό, Χελ­μός (Α­ρο­ά­νι­α Όρη), Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Ηλείας) και είναι κα­τά το μεγαλύ­τερο μέ­ρος ορεινή. Η πρωτεύουσά της εί­ναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.
 • Έκταση: 3.271 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 309.694 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πά­τρα.
 • Δήμοι (5): Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ε­ρυ­μάν­θου, Καλαβρύτων, Πατρέων.

3. ΠΕ Ηλείας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μικρότερη σε έκταση και πλη­θυ­σμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει το όρος Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Α­χαΐ­ας), ω­στό­σο είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πεδινή. Τη διαρρέουν οι πο­τα­μοί Πη­νει­ός και Αλφειός, ε­νώ σημαντικές είναι η τεχνητή λίμνη Πηνειού και η λι­μνο­θά­λασ­σα Κοτύχι. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται η αρχαία Ολυμπία, όπου δι­ε­ξά­γο­νταν κάθε τέσ­σε­ρα χρόνια οι Ολυ­μπιακοί Α­γώ­νες (776 π.Χ.-393 μ.Χ.), οι ση­μα­ντι­κό­τε­ροι πα­νελ­λή­νι­οι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας.
 • Έκταση: 2.618 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 159.300 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πύρ­γος.
 • Δήμοι (7): Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Αν­δρί­τσαι­νας-Κρεστένων, Αρχαίας Ο­λυ­μπί­ας, Ζα­­χά­ρως, Ήλιδας, Πηνειού, Πύρ­γου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


3 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (5)

Οι ΠΕ της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδιαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Οι τέσ­­σε­­ρις εί­­ναι ηπειρωτικές (ΠΕ Τρικάλων, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μα­­γνη­­σί­­ας) και η μί­α νη­­σιω­τι­κή (ΠΕ Σποράδων).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Λάρισας.
★ Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Σποράδων.


Οι ανατολικές ΠΕ (Λάρισα, Μαγνησία) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (55,1%) α­πό την έ­κτα­ση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (64,73%) του πλη­θυ­σμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τρεις έως εφτά δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Τρικάλων


Τη διαρρέει ο ποταμός Πηνειός και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ο­­ρει­­νή (η πιο ο­ρει­νή ΠΕ της περιφέρειας). Στο έδαφός της βρίσκονται τα Μετέωρα, τε­­ρά­­στι­­οι βρά­χοι με μο­να­­στή­ρια σε κάποιες κορυφές, που από το 1988 πε­­ρι­­λαμ­­βά­­νο­­νται στα μνη­μεί­α πα­γκό­σμι­ας κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.
 • Έκταση: 3.384 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 131.085 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Τρί­κα­λα (στον δήμο Τρικκαίων).
 • Δήμοι (4): Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικ­καί­ων, Φαρκαδόνας.

2. ΠΕ Καρδίτσας


Περιλαμβάνει τα όρη Άγραφα (από κοινού με την ΠΕ Ευρυτανίας) και τμήμα της με­γά­λης Θεσ­σα­λι­κής Πεδιάδας. Στο έδαφός της βρίσκονται οι τεχνητές λίμνες Πλα­στή­ρα (ή Ταυ­­ρω­πού) και Σμοκόβου.
 • Έκταση: 2.636 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 113.544 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καρ­δί­τσα.
 • Δήμοι (6): Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλα­στή­ρα, Μουζακίου, Παλαμά, Σο­φά­δων.

3. ΠΕ Λάρισας


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (δεύτερη σε έ­κτα­ση σε ό­λη την Ελλάδα). Στο έδαφός της βρίσκονται ένα τμήμα από τον Ό­­λυ­­μπο (το ψη­λό­τε­ρο βου­νό της χώρας), το μικρότερο όρος Όσσα (Κίσσαβος) και η κοι­­λά­­δα των Τε­μπών (α­­νά­με­σά τους). Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Θεσ­­σα­­λι­­κής Πε­διά­δας, ενώ τη δι­­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Πηνειός, Τιταρήσιος, Ε­­λασ­­σο­­νί­­της και Ε­νι­πέ­ας. Η πρω­τεύ­ου­σά της εί­ναι και έ­δρα της περιφέρειας.
 • Έκταση: 5.381 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 284.325 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λά­ρι­σα.
 • Δήμοι (7): Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λα­ρι­σαί­ων, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρ­σά­λων.

4. ΠΕ Μαγνησίας


Το όνομά της προέρχεται από τους Μάγνητες, αρχαίους κατοίκους της πε­ρι­ο­χής. Εί­ναι κα­τά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και περιλαμβάνει το όρος Πήλιο, ό­που ζού­σαν οι Κέ­­νταυ­ροι της ελληνικής μυθολογίας. Από το έδαφός της, άλ­λω­στε, ξε­­κί­­νη­­σε η Αρ­γο­ναυ­τι­­κή εκ­στρα­τεί­α. Τα τελευταία χρόνια έχει δη­μι­ουρ­γη­θεί η τε­­χνη­­τή λίμνη Κάρ­λα στη θέση της ο­μώ­νυ­μης (και μεγαλύτερης) φυσικής λί­μνης που α­πο­ξη­ράν­θη­κε το 1962.
 • Έκταση: 2.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 190.010 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Βό­λος.
 • Δήμοι (5): Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μου­ρε­σί­ου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φε­­ραί­­ου.

5. ΠΕ Σποράδων


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από το νη­­σιω­τι­κό σύμπλεγμα των Σποράδων, δηλαδή τα νησιά Σκιάθο, Σκόπελο, Α­­λόν­­νη­­σο, Πε­ρι­­στέ­ρα, Κυ­ρα-Παναγιά και αρκετά μικρότερα (εξαιρείται η Σκύρος, το με­γα­λύ­τε­ρο και νο­τιότερο νη­σί, που ανήκει στην ΠΕ Εύβοιας). Περιλαμβάνει το Ε­θνι­κό Θα­λάσ­σι­ο Πάρ­κο Α­λοννήσου Βο­ρεί­ων Σποράδων όπου ζει η με­­σο­­γει­­α­­κή φώ­κια μο­νά­χους μονά­χους.
 • Έκταση: 276 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 13.798 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σκιά­θος.
 • Δήμοι (3): Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκο­πέ­λου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ