31 Δεκεμβρίου 2016

Αντίο 2016!ΕΙΚΟΝΕΣ: panpowered.com, backgroundwallpaperhd.net, fiftififti.eu, fbchastings.org, cdn4.thebesttravelplaces.com, shawacademy.com


30 Δεκεμβρίου 2016

Προετοιμασίες για τη νέα χρονιά

Με το πενάκι του Αρκά(από τη σειρά «Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες»)


29 Δεκεμβρίου 2016

Η χιονόπτωση που μπερδεύει

Μια εντυπωσιακή οπτική απάτη

Το 2015 ο Γιαπωνέζος καθηγητής φυσικής Masashi Atarashi έκανε μάθημα στην τά­ξη, ό­ταν άρχισε να χιονίζει. Καθώς έκλεινε τα στόρια του παραθύρου, πα­ρα­τή­ρη­σε ότι η τα­χύ­τη­τα των νιφάδων έμοιαζε να μεγαλώνει!24 Δεκεμβρίου 2016

Καλά Χριστούγεννα!
(2016)
ΕΙΚΟΝΑ: mamabook.com.ua


20 Δεκεμβρίου 2016

Christmas Snow


ΜΟΥΣΙΚΗ: Hakan Eriksson


13 Δεκεμβρίου 2016

Συνώνυμα, αντίθετα και παρομοιώσεις
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Από τους νομούς στις περιφερειακές ενότητες

Οι νομοί υπήρξαν διοικητικές περιοχές του κράτους μας σε όλη σχεδόν την ι­στο­ρί­α του. Ι­δρύ­θη­καν το 1833 και επιβίωσαν, με μικρότερες ή μεγαλύτερες αλ­λα­γές, μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α ημέρα του 2010, οπότε και καταργήθηκαν. Από το 2011 στη θέση τους βρί­σκο­νται οι πε­ρι­φε­ρει­α­κές ενότητες (ΠΕ) ως τμήματα των πε­ρι­φε­ρει­ών.


Αυτή η αλλαγή είναι πολύ πρόσφατη, γι’ αυτό τα βιβλία μας, οι χάρτες και πολλοί άν­θρω­ποι αναφέρονται ακόμη σε νομούς. Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι τελευταίοι με­το­νο­μά­στη­καν σε ΠΕ, αλλά υπάρχουν και μερικές διαφοροποιήσεις, αφού κά­ποιοι νο­μοί έσπασαν σε δύ­ο ΠΕ, ενώ άλλοι καταργήθηκαν. Συγκεκριμένα:
★ Από τους 51 νομούς που υπήρχαν οι 43 έγιναν περιφερειακές ενότητες χωρίς κά­ποια με­τα­βο­λή στα εδαφικά τους όρια.
★ Από τους υπόλοιπους 8 οι πέντε διχοτομήθηκαν, δημιουργώντας μια δεύτερη ΠΕ, και οι τρεις καταργήθηκαν.


Η νέα διοικητική οργάνωση στις περιοχές αυτών των νομών αφορούσε την α­να­βάθ­μι­ση κά­ποιων νησιών σε χωριστές ΠΕ, ώστε να αντιμετωπίζεται α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα η γε­ω­γρα­φι­κή απομόνωσή τους, αλλά και την καλύτερη διοίκηση των πολυπληθών πε­ρι­ο­χών του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Οι οχτώ νομοί που ε­πη­ρε­ά­στη­καν από αυ­τές τις αλλαγές βρί­σκο­νταν σε έξι περιφέρειες:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Ο νομός Καβάλας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Καβάλας (το ηπειρωτικό τμήμα του νο­μού) και την ΠΕ Θάσου (το νησιωτικό κομμάτι).

Θεσσαλία
Ο νομός Μαγνησίας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Μαγνησίας (το ηπειρωτικό τμή­μα του νομού) και την ΠΕ Σποράδων (το νησιωτικό κομμάτι).

Αττική
Ο νομός Αττικής καταργήθηκε. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού της περιοχής ήταν ο μο­να­δι­κός νομός που υποδιαιρούνταν σε τέσσερις νομαρχίες (Αθηνών, Πει­ραι­ώς, Α­να­το­λι­κής Ατ­τι­κής, Δυτικής Αττικής). Από αυτές:
Η νομαρχία Αθηνών καταργήθηκε. Στη θέση της δημιουργήθηκαν τέσσερις ΠΕ (Βό­ρει­ας Α­θή­νας, Κεντρικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας).
Η νομαρχία Πειραιώς έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Πειραιά (το ηπειρωτικό τμήμα της νο­μαρ­χί­ας) και την ΠΕ Νήσων (το νησιωτικό κομμάτι με εδάφη από την Πε­λο­πόν­νη­σο).
Στις νομαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής δεν υπήρξε κάποια μεταβολή (με­το­νο­μά­στη­καν σε ΠΕ).

Ιόνια Νησιά
Ο νομός Κεφαλληνίας έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Κεφαλληνίας και την ΠΕ Ι­θά­κης.

Βόρειο Αιγαίο
Ο νομός Λέσβου έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Λέσβου και την ΠΕ Λήμνου.
Ο νομός Σάμου έσπασε σε δύο ΠΕ, την ΠΕ Σάμου και την ΠΕ Ικαρίας.

Νότιο Αιγαίο
Στο Νότιο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακότερη αλλαγή: Στη θέση των δύ­ο νο­μών ι­δρύ­θη­καν 13 περιφερειακές ενότητες! Ειδικότερα:
Ο νομός Κυκλάδων καταργήθηκε. Στη θέση του δημιουργήθηκαν 9 ΠΕ (Κέας-Κύθ­νου, Σύ­ρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Θήρας).
Ο νομός Δωδεκανήσου καταργήθηκε. Στη θέση του δημιουργήθηκαν 4 ΠΕ (Κα­λύ­μνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου).


ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org, laconialive.gr, podilato98.blogspot.com


11 Δεκεμβρίου 2016

Οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυ­­το­­δι­­οί­­κη­­­σης (δήμοι-περιφέρειες) και τις α­πο­κε­ντρω­μέ­νες μονάδες δι­οί­κη­σης του κρά­τους (απο­κε­ντρω­μένες διοικήσεις).

Οι περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) αποτελούν υποδιαιρέσεις των περιφερειών και έ­χουν ε­­πι­κε­φα­λής έναν αντιπεριφερειάρχη. Είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011 στη θέ­ση των πα­λαι­ών νομών που βλέπουμε στους χάρτες του σχολείου ή αλ­λού.
Οι περισσότερες ΠΕ ταυτίζονται εδαφικά με τα όρια των νομών από τους ο­ποί­ους προ­­ήλ­θαν.


Οι πιο πολλές περιφέρειες αποτελούνται από 4 ή 5 περιφερειακές ενότητες. Οι πε­­ρισ­­σό­­­τε­­ρες ΠΕ βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13) και οι λι­γό­τε­ρες στην Πε­ρι­φέ­­ρει­α Δυ­τι­κής Ελλάδας (3).


Έκταση και πληθυσμός

Η μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Α­­κο­­λου­­­θούν οι ΠΕ Λάρισας και Ιωαννίνων, ενώ οι μικρότερες βρίσκονται στο Λε­­κα­­νο­­πέ­­δι­­ο της Α­θή­νας (ΠΕ Κεντρικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Α­θή­νας, Πει­ραι­ά).

Δείτε εδώ την έκταση των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφερειακή ενότητα είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης. Α­­κο­­λου­­­θούν οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, ε­νώ οι μι­κρό­τε­ρες βρί­σκο­νται στο Νότιο Αιγαίο. Τελευταία είναι η ΠΕ Ιθάκης (Ι­ό­νι­α Νη­σιά).

Δείτε εδώ τον πληθυσμό των ΠΕ ανά περιφέρεια.


Αριθμός δήμων

Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι δήμοι. O με­γα­λύ­τε­ρος α­­ριθ­μός δήμων συναντάται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Ατ­τι­κής και Βόρειας Α­θή­νας, ε­νώ ορισμένες νησιωτικές ΠΕ, κυρίως στο Αιγαίο και στο Ι­ό­νι­ο, έχουν μόνο έ­ναν.


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


4 Δεκεμβρίου 2016

Οι μήνες του χρόνου
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Βρείτε τη σωστή κατάληξη
(κουίζ)

Τα [ο] και τα [ι] της γλώσσας μας προκαλούν συχνά δυσκολίες και λά­θη. Ευ­τυ­χώς, πολ­λά από αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε, αν έ­χου­με κα­τά νου τους βα­σι­κούς κα­νό­νες σχετικά με την ορθογραφία των κα­­τα­­λή­­ξε­­ων.Πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από healthtap.com)

Βρείτε τη σωστή κατάληξη (3)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η, -ι, -οι


(πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα)
Βρείτε τη σωστή κατάληξη (4)

Κουίζ με τις καταλήξεις -οι και -ει
Βρείτε τη σωστή κατάληξη (5)

Κουίζ με τις καταλήξεις -η, -ι, -οι, -ει
Τα διαλυτικά
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Άγιο Όρος

H μοναδική αυτοδιοικούμενη
περιοχή της Ελλάδας


Το Άγιο Όρος βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στη χερσόνησο του Άθω. Πρό­κει­ται για την ανατολικότερη και τραχύτερη χερσόνησο της Χαλκιδικής, η ο­ποί­α κα­τα­λή­γει στο ο­μώ­νυ­μο όρος (όρος Άθως) που έχει υψόμετρο 2.033 μέ­τρα. Το ό­νο­μά της προέρχε­ται α­πό τον Άθω, έναν Γίγαντα της αρχαίας μυθολογίας.


Όρος Άθως


Στην Ιστορία μας συναντούμε την περιοχή για πρώτη φορά τα αρχαία χρόνια, ό­ταν κα­τά τη διάρκεια της πρώτης περσικής εκστρατείας (492 π.Χ.) ο περσικός στό­λος έ­πα­θε με­­γά­λη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που ξέσπασε κοντά στη χερ­σό­νη­σο. Οι Πέρσες α­να­γκά­στη­καν να επιστρέψουν στη χώρα τους και η εκ­στρα­τεί­α μα­ται­ώ­θη­κε.


(περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ)

Στο Άγιο Όρος κατοικούν ορθόδοξοι μοναχοί διαφόρων εθνικοτήτων (Έλληνες, Ρώ­σοι, Σέρ­βοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κ.ά.). Αποτελεί το παγκόσμιο κέντρο του ορ­θό­δο­ξου χρι­­στια­νι­κού μοναχισμού, γι’ αυτό και είναι η μοναδική περιοχή της χώ­ρας μας που αυ­το­δι­­οι­κεί­ται με τους δικούς της θεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν α­πο­τε­λεί τμή­μα κάποιας πε­ρι­­φέ­ρει­ας, δε χωρίζεται σε περιφερειακές ε­νό­τη­τες και δεν έχει κα­νέ­ναν δήμο. Υπάγεται πο­λι­τι­κά στο Υπουργείο Εξωτερικών και θρη­σκευ­τι­κά στο Οι­κου­με­νι­κό Πατριαρχείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Ο ε­πι­κε­φα­λής της διοίκησής του λέ­γε­ται Πολιτικός Διοικητής του Α­γί­ου Όρους.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Γεωγραφικό διαμέρισμα: Μα­κε­δο­νί­α.
Έκταση: 336 τετραγωνικά χι­λιό­με­τρα (μεγαλύτερο από τη Λευ­κά­δα και την Κάρ­πα­θο, μικρότερο από την Άν­δρο και τη Θάσο· μεγαλύτερο από τη Μάλ­τα και τις Μαλ­δί­βες, μι­κρό­τε­ρο α­πό τη Γρενάδα και τις Α­με­ρι­κα­νι­κές Παρ­θέ­νους Νήσους).
Πληθυσμός: 1.811 κάτοικοι (πε­ρισ­σό­τε­ροι από τον Δήμο Α­γκι­στρί­ου, λι­γό­τε­ροι α­πό τον Δήμο Ύδρας).
Πρωτεύουσα: Καρυές.

Το Άγιο Όρος, γνωστό και ως «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία», χωρίζεται σε εί­κο­σι αυ­­το­δι­οί­κη­τες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μια μονή και δι­ά­φο­ρους άλ­λους οι­­κι­σμούς γύρω της (σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα, η­συ­χα­στή­ρι­α).
★ Από τις 20 μονές μία είναι σερβική, μία βουλγαρική και μία ρωσική. Πα­λαι­ό­τε­ρη και με­­γα­λύ­τε­ρη σε έκταση είναι η Μονή της Μεγίστης Λαύρας (ι­δρύ­θη­κε το 963 μ.Χ.).


Ο μοναχισμός

Ο μοναχισμός του Αγίου Όρους ξεκίνησε γύρω στον 8ο αιώνα κατά τη διάρκεια των βυ­­ζα­ντι­νών χρόνων. Έναν αιώνα μετά η περιοχή αποτελούσε ήδη το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο μο­­να­στι­κό κέντρο της εποχής. Ο Άθως ήταν πλέον αποκλειστικός τό­πος διαμονής των α­­σκη­τών, ε­νώ αποκλειόταν η παρουσία ακόμη και βοσκών ή γε­ωρ­γών.


Εκείνη την εποχή απαγορεύτηκε και η είσοδος των γυναικών στη χερσόνησο. Αυ­τή η α­­πα­γό­ρευ­ση, το λεγόμενο άβατο, από το 969 επεκτάθηκε και στα μικρά παι­διά (τους «α­­γέ­νει­ους παίδες») και τα θηλυκά ζώα. Οι μόνες που εξαιρούνταν ή­ταν οι γά­τες αλ­λά και τα ά­γρι­α ζώα, αφού οι μοναχοί δεν μπορούσαν να τα θέ­σουν υ­πό τον έ­λεγ­χό τους.

Η ενσωμάτωση στην Ελλάδα

Το Άγιο Όρος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους τον Νοέμβριο του 1912 κατά τον Α΄ Βαλ­κα­νι­κό Πόλεμο. Το 1927, με την ψήφιση του νέου Συντάγματος της Ελ­λά­δας, τέ­θηκε σε ισχύ ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους και ε­πι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε για πρώ­τη φορά η συ­νταγ­μα­τι­κή προστασία του καθεστώτος αυ­το­δι­οί­κη­σής του.


Τότε, σύμφωνα με αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη, απαγορεύτηκε η είσοδος των γυ­ναι­­κών ό­χι μόνο στα αντρικά μοναστήρια (όπως συμβαίνει οπουδήποτε αλ­λού), αλ­λά σε ο­λό­κλη­ρη τη χερσόνησο. Η ποινή, μάλιστα, για τους (θηλυκούς) πα­ρα­βά­τες είναι φυ­λά­κιση από δύ­ο μήνες μέχρι ένα έτος, ευτυχώς εξαγοράσιμη.


Το θέμα του άβατου έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις στη χώρα μας, α­φού το Σύ­νταγ­μα σε άλλα άρθρα του θεωρεί ίσους όλους τους πολίτες α­νε­ξαρ­τή­τως φύ­λου και κα­το­χυ­ρώ­νει την προσωπική ελευθερία και την ελεύθερη με­τα­κί­νη­σή τους σε ο­λό­κλη­ρη την επικράτεια. Επιπλέον, ως τμήμα του ελ­λη­νι­κού κρά­τους, το Άγιο Όρος ε­πι­χο­ρη­γεί­­ται και συντηρείται από το τε­λευ­ταί­ο με χρή­μα­τα και των Ελ­λη­νί­δων.

Παρόμοιες είναι και αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευ­ρω­βου­λευ­τές. Το θέ­μα έχει τεθεί αρκετές φορές με το σκεπτικό ότι αυτή η α­πα­γό­ρευ­ση πα­ρα­βι­ά­ζει την πα­γκο­σμί­ως αναγνωριζόμενη αρχή της ισότητας των δύο φύ­λων, τη νο­μο­θε­σί­α της Ευ­­ρω­παϊ­κής Ένωσης ενάντια στις διακρίσεις και υπέρ της ι­σό­τη­τας, κα­θώς και τις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των πο­λι­τών στο έδαφός της.


Οι υποστηρικτές του άβατου, από την άλλη πλευρά, αντιτείνουν ότι η άρση της α­πα­γό­­ρευ­σης παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία των μοναχών, ότι η περιοχή εί­ναι ι­δι­ο­κτη­­σί­α τους και έχουν δικαίωμα να δέχονται μόνο όποιους επιθυμούν, ό­τι η α­πα­γό­ρευ­ση ι­σχύει πά­νω από χίλια χρόνια, αλλά και ότι κατοχυρώνεται α­πό το ελληνικό Σύ­νταγμα και έχει γί­νει δεκτή από την Ε.Ε. κατά την προσχώρηση της χώρας μας το 1981.


Παγκόσμια κληρονομιά

Από το 1988 το Άγιο Όρος συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Μνημείων Πα­γκό­σμι­ας Πο­λι­τι­στι­κής Κληρονομιάς της UNESCO. Η τιμητική αυτή διάκριση ο­φεί­λε­ται στο ό­τι είναι ε­δώ και αιώνες πνευματικό κέντρο του ορθόδοξου χρι­στια­νι­σμού, αλλά στη­ρί­ζε­ται και στην α­ξί­α του ως καλλιτεχνικό μνημείο, χάρη στην ε­πιρ­ρο­ή που έχει α­σκή­σει η σχολή α­γι­ο­γρα­φί­ας του στην Ιστορία της ορ­θό­δο­ξης τέ­χνης.


ΠΗΓΕΣ: Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξης, el.wikipedia.org, inathos.gr, huffingtonpost.gr, dogma.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: el.wikipedia.org (1-2,7-10), photodentro.edu.gr (3), monastiriaka.gr (4), solovki-monastyr.ru (5-6)

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ