30 Μαΐου 2013

Εντυπώσεις από το Γυμνάσιο

Αποσπάσματα από κείμενα των μαθητών


Πριν το Πάσχα πήγαμε για επίσκεψη στο Γυμνάσιο. Καθώς προ­χω­ρού­σα­με, ε­γώ σκε­­φτό­μουν συνέχεια το πόσοι μεγάλοι θα με κοροϊδέψουν και πό­σοι θα μας κα­λω­σο­ρί­σουν. Ό­ταν φτάσαμε άρχισα το μέτρημα. Τελικά το σκορ ήταν: 31-1 κα­λω­σό­ρι­σμα-κορόιδεμα. Δεν το πιστεύω, περισσότερο α­πό όσο περίμενα!
Πίστευα επίσης ότι οι δάσκαλοι θα ήταν λίγο πιο αυστηροί και απ’ ό,τι κα­τά­λα­βα ή­ταν ό­­ντως αυστηροί.
Τέλος πάντων περιμένω με χαρά να πάω στο Γυμνάσιο.
Στην αρχή όταν μας ανακοίνωσαν πως η Στ΄ τάξη θα επισκεφτεί το 1ο Γυ­μνά­σι­ο ή­μουν πο­λύ ενθουσιασμένος. Όσο περνούσαν οι μέρες είχα όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρη α­γω­νί­α και σκε­φτό­μουν διάφορα πράγματα.
Όλο αυτό το άγχος έφυγε όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε απ’ το σχολείο για να πά­με να ε­­πι­σκε­φτού­με το γυμνάσιο. Είδαμε φίλους και μάθαμε κα­λύ­τε­ρα το σχο­λεί­ο. Ε­πί­σης μας έ­­κα­ναν μια παρουσίαση και ρωτήσαμε κά­ποιες απορίες μας.
Πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να πάω γυμνάσιο.
Χτες πήγαμε οι δύο τάξεις του σχολείου μας στο γυμνάσιο. Πήγε μόνο η έ­κτη δι­ό­τι πή­­γα­με για να δούμε τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε του χρό­νου.
Στην αρχή μας παρουσίασαν τα παιδιά της 3ης Γυμνασίου μία εργασία που ’χαν φτιά­ξει για να μας περιγράψουν το τι θα κάνουμε εκεί του χρό­νου. Ήταν μια πο­λύ κα­λή ε­νη­μέ­­ρω­ση και έγινε ακόμα πιο καλή απ’ τη στιγ­μή που την πα­ρου­σί­α­ζαν παι­διά. Με­τά όταν ξε­­να­γη­θή­κα­με και στις άλ­λες αί­θου­σες (οι οποίες δε μου πο­λυ­ά­ρε­σαν) είδαμε και την αί­θουσα του πινγκ πονγκ. Η αλήθεια είναι πως ξαφ­νιά­στη­κα μόλις την είδα δι­ό­τι δεν την πε­ρί­με­να. Αυτή ή­ταν απ’ τις καλύτερες αί­θου­σες.
Αργότερα που βγήκαμε όλοι για διάλειμμα κάποια παιδιά απ’ το γυμνάσιο μας σχο­λί­α­ζαν λί­γο άσχημα κάτι το οποίο με στεναχώρησε. Επίσης μου α­ρέ­σει πολύ που έχει και βό­λεϊ.
Αυτή η εκδρομή ήταν αρκετά καλή και μας βοήθησε να βγάλουμε από μέ­σα μας έ­να κομ­­μά­τι απ’ το άγχος μας για του χρόνου. Μόνο που πε­ρι­μέ­νω τον Σε­πτέμ­βρη κά­ποια παι­διά απ’ το γυμνάσιο να μας αποδεχτούν πιο κα­λά.
Πριν πάω στο Γυμνάσιο είχα φόβους για αρκετά πράγματα. Όμως όταν πή­γα­με ε­πί­σκε­­ψη τα παιδιά μας καλωσόρισαν πολύ θερμά και μας ε­ξή­γη­σαν ότι το Γυ­μνά­σι­ο δεν είναι κά­τι πολύ διαφορετικό ή πιο αυστηρό από το Δη­μο­τι­κό και ότι δεν έχουμε τί­πο­τα να φο­­βό­μα­στε.
Επίσης μας είπαν ότι θα έχουμε καινούργια μαθήματα και πε­ρισ­σό­τε­ρους κα­θη­γη­τές και πα­ρα­πά­νω αίθουσες και τάξεις από το Δη­μο­τι­κό.
Εμένα μου αρέσει το Γυμνάσιο γιατί τα παιδιά εκεί είναι συνομήλικοί μου, και όχι πιο μι­­κρά παι­διά που με ενοχλούσαν στο Δημοτικό. Τώρα θέ­λω να πάω στο Γυ­μνά­σι­ο με χα­ρά και χω­ρίς φόβους.
Όταν έφυγα από το σπίτι μου ένιωσα ταραγμένη αλλά είπα μια επίσκεψη εί­ναι μό­νο. Ό­ταν φτάσαμε στο γυμνάσιο μας υποδέχτηκαν ωραία μέχρι και σε αίθουσα μας έ­βα­λαν για να μας δείξουν τι πράγματα έφτιαχναν. Είχε και πο­λύ ωραίο κυ­λι­κεί­ο με τέ­λει­α φαγη­τά.
Ελπίζω του χρόνου να περάσω το ίδιο τέλεια όπως το δημοτικό!
Όταν βγήκαμε από το σχολείο μας ένιωσα ελευθερία και αγωνία. Έπειτα πή­γα­με κά­τω α­πό την υπόγεια διάβαση και φτάσαμε στο σχολείο. Ήταν ένα τε­ρά­στι­ο κτί­ρι­ο και είχε αυ­λή. Γύ­ρω του είχε πολλά δέντρα.
Ήταν μια ωραία εμπειρία αλλά δυστυχώς του χρόνου θα την ξαναζήσω αλ­λά σε χει­ρό­τε­­ρη έκ­δο­ση.
Όταν φτάσαμε ήταν το 1ο πεντάλεπτο διάλειμμα. Καθώς περνάγαμε το δι­ά­λειμ­μά μας ό­λοι μας κοίταζαν. Μετά το δι­ά­λειμ­μα μάς έκαναν μια πα­ρου­σί­α­ση για το μέρος, τι κάνουν ε­κεί, πώς περνάνε κτλ. Λύσαμε απορίες και μας έδειξαν με­ρι­κές από τις τά­ξεις (πλη­ρο­φο­­ρι­κή, γυμναστική και η τά­ξη του Α3 που έκανε Ι­στο­ρί­α ή Αρχαία).
Ανυπομονώ να πάω Γυμνάσιο!


Όταν πήγαμε με την τάξη μου ένιωθα πολύ άνετα. Το γυμνάσιο έχει τα κα­λά του και τα χά­λια του όπως έχει όμορφα κορίτσια και έχει και άσχημα κο­ρί­τσια. Αυ­τό είναι το Γυ­μνά­­σι­ο.
Μόλις φτάσαμε άρχισα να ανησυχώ. Διότι εγώ περίμενα δύο τεράστια κτί­ρι­α με όχι χρώ­μα ένα μικρό κυλικείο και τεράστια κάγκελα και τις του­α­λέ­τες βρό­μι­κες. Αλλά ό­ταν πή­γα εκεί είδα δύο κοντά κτήρια κολλημένα με χρώμα ένα τε­ρά­στι­ο κυλικείο όχι τό­σο τε­­ρά­στι­α κά­γκε­λα και όταν ά­νοι­γες την πόρτα της του­α­λέ­τας δε σε περίμενε μια δυ­σά­ρε­στη έκπληξη.
Μετά για τους δασκάλους. Εγώ τους περίμενα αυστηρούς και λίγο κα­κούς. Όμως εί­δα μπο­ρεί λίγο αυστηρούς δασκάλους αλ­λά όχι κακούς. Ο γυ­μνα­σι­άρ­χης ήταν κα­λός αλ­λά ε­γώ δεν το περίμενα.
Τα παιδιά στο γυμνάσιο ήταν καλά μόνο λίγα μας έβριζαν. Τέλος πάντων εί­δα φί­λους και φί­λες και παρ’ όλα αυτά πέρασα καλά.
Από την επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο περίμενα ότι θα έχει τεράστιες τά­ξεις, φαρ­διούς δι­α­δρό­μους, μεγάλα και αγενή παιδιά. Επίσης πίστευα ότι υ­πήρ­χαν στρυφ­νοί κα­θη­γη­τές.
Τελικά όταν πήγαμε τα παιδιά μάς υποδέχτηκαν με χαρά και μας ξε­νά­γη­σαν στο σχο­λεί­ο τους.
Από την επίσκεψή μας στο γυμνάσιο περίμενα ένα τε­ρά­στιο σχολείο με κά­τι τε­ρά­στι­ες πύ­λες που μέσα γινόταν το χάος. Τελικά όμως δεν ήταν έ­τσι. Τα παι­διά ήταν φι­λι­κά (του­­λά­χι­στον τα περισσότερα) και ήμασταν κα­λο­δε­χού­με­νοι μέ­χρι και power point μας είχαν ε­τοι­μά­σει. Και το κυ­ρι­ό­τε­ρο, οι δάσκαλοι δεν ή­ταν τό­σο αυστηροί.
Άλλες εντυπώσεις είχα και άλλες βγήκαν... Απίστευτο!
Φανταζόμουν ότι τα διαλείμματα θα ήταν μεγαλύτερα απ’ ό,τι ήταν και ό­τι το κυ­λι­κεί­ο δε θα είχε τόσο μεγάλη ποικιλία όσο είχε. Επίσης φα­ντα­ζό­μουν τις αί­θου­σες λί­γοοο με­γα­­λύ­τε­ρες (μιας και τα παιδιά ήταν πιο εύ­σω­μα) αλλά κατά τ’ άλ­λα μια χαρά.
Τελικά δεν ήταν τόσο άσχημα στο Γυμνάσιο!
Όταν μπήκαμε στις αίθουσες παρατήρησα ότι ήταν πολύ πιο μεγάλες α­πό του Δη­μο­τι­­κού. Πέρασα ευχάριστα και θα ήθελα πολύ να γραφτώ εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που εί­δα. Πολ­­λά παι­διά ήταν πολύ πρόθυμα να μας ξεναγήσουν στο Γυ­μνά­σι­ο και να μας κά­νουν να νιώ­θου­με άνετα. Ήταν πολύ ευγενικοί!
Επίσης εντυπωσιάστηκα πολύ με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Πί­στευ­α ό­τι θα ή­ταν ό­λοι ξινοί και αυστηροί αλλά τελικά ήταν όλοι πολύ ευ­γε­νι­κοί και πρό­θυ­μοι να μας διδά­ξουν του χρόνου.
Πέρασα τέλεια στο Γυμνάσιο και εύχομαι να είναι και του χρόνου έτσι!
Το σχολείο ήταν πολύ όμορφο με ωραία διακόσμηση και με κα­λά οι­κο­δο­μι­κά υ­λι­κά. Το κυ­λι­κεί­ο ήταν απλά ένας μικρός παράδεισος. Στο γυ­μνά­σι­ο αυτό πέ­ρα­σα πολύ κα­λά και α­­νυ­πο­μο­νώ να πάω τον Σεπτέμβριο και αυ­τήν τη φορά όχι για ε­πί­σκε­ψη.
Η επίσκεψή μου στο γυμνάσιο ήταν ωραία. Ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος και το πιο πο­­λύ ωραίο πράγμα ήταν που μπορούσαμε να κάνουμε γυ­μνα­στι­κή και μέσα ό­ταν θα έ­βρε­­χε. Το κυλικείο ήταν πολύ ωραίο. Ο κύριος Δι­ευ­θυ­ντής ήταν πολύ κα­λός και τα παι­διά ε­πίσης. Και ο χώρος της πλη­ρο­φο­ρι­κής ήταν πολύ μεγάλος και κάθε υ­πο­λο­γι­στής είχε τα δικά του τα ηχεία.
Κρίμα που δεν μπορούμε να παίζουμε μπάλα στα διαλείμματα.
Αυτό το σχολείο μου φάνηκε αρκετά καλό με καλούς καθηγητές, παιδιά και ε­γκα­τα­­στά­σεις. Δεν το περίμενα τόσο καλό και χαίρομαι που θα πάω ε­κεί του χρό­νου.
Καταρχήν τα σάντουιτς ήταν τεράστια και πάρα πολύ φθηνά! Α! Συ­νά­ντη­σα και φί­λους. Πε­ρί­ερ­γη εμπειρία, δεν καταλάβαινα τι ηλικία έχω 12 ή 15/14.
Καλά περάσαμε!
Περίμενα να δω ένα πιο μεγάλο κτήριο αλλά ήταν σχετικά μικρό. Μετά έ­ψα­χνα για το κυ­λι­κεί­ο. Περίμενα πως θα έχει αλλά δεν ήξερα πως θα εί­χε τόσα πολ­λά πράγ­μα­τα.
Ανυπομονώ να έρθει του χρόνου για να πάω στο γυμνάσιο, αφού περάσει το τέ­λει­ο κα­λο­­καί­ρι πρώτα.

1ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤ2 | 2012-2013

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από
enbuenasmanos.com), sourcesofinsight.com


29 Μαΐου 2013

Τα θύματα του Β΄ Παγκοσμίου ΠολέμουΟι περισσότεροι νεκροί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προήλθαν από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Σε σχέση όμως με το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας, η θλιβερή πρωτιά ανήκει στην Πολωνία (17,2%!).

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά, στην πέμπτη θέση. Σκοτώθηκε το 6% των κατοίκων της, οι περισσότεροι άμαχοι...

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να «διαβάσετε» στον πίνακα που ακολουθεί:Κάποιες χώρες είχαν θύματα αποκλειστικά από τον χώρο του στρατού, κάτι που εξηγείται από την ελάχιστη ή μηδαμινή μεταφορά του πολέμου στο έδαφός τους. Άλλες, όπως η πατρίδα μας, «πλήρωσαν» το τίμημα πολύ ακριβά: οι πιο πολλοί νεκροί συγκαταλέγονται στον άμαχο πληθυσμό.

Παρατηρήστε τους παρακάτω πίνακες με προσοχή. Τα σχόλια, αν θέλετε, δικά σας...


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: en.wikipedia.org, 2: spiegel.de, 3-5: fathersforlife.org)


Μουσική... καλλιέργεια!

22 Μαΐου 2013

Είσαι έτοιμος να αποκτήσεις σκύλο;

Χρειάζεται να είσαι έτοιμος για πολλά πριν
αποκτήσεις τον δικό σου σκύλο. Είσαι;Η διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων

Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων
(Παρίσι 1978)


Άρθρo Πρώτo

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύ­παρ­ξης.

Άρθρo Δεύτερο

1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται ή να ε­­ξο­­ντώ­­νει τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρη­σι­μο­ποι­εί τις γνώ­σεις του για το καλό των ζώων.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.


Άρθρo Τρίτο

1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συ­μπε­ρι­­φο­ρά.
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική, πρέπει να γίνει στιγμιαία, α­νώ­δυ­­να και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας στο ζώο.

Άρθρo Τέταρτο

1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζει στον φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρα) και να α­να­­πα­ρά­γε­ται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου, ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκο­πούς, εί­­ναι α­ντί­θε­τη προς τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του.

Άρθρo Πέμπτο

1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με τον ρυθ­μό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του.
2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερ­δο­σκο­­πι­κούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρo Έκτο

1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζω­ής α­νά­­λο­γης με τη φυσική του μακροβιότητα.
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.


Άρθρo Έβδομο

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η δι­άρ­κει­α και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρo Όγδοο

1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα (ιατρικός, επιστημονικός κτλ.) α­ντι­τί­θε­­ται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυ­χι­κό.
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα α­πό άλ­λες υ­­πάρ­χου­σες τεχνικές.

Άρθρo Ένατο

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στε­γά­ζο­νται, να τρέ­­φο­νται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρό­κλη­ση πό­νου και α­γω­νί­ας.

Άρθρo Δέκατο

1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.
2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν κα­τα­στρα­τή­γη­ση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου (βλ. εδώ).


Άρθρo Ενδέκατο

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έ­γκλη­μα α­­πέ­­να­­ντι στη ζωή.

Άρθρo Δωδέκατο

1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί γε­νο­­κτο­νί­α, έγκλημα απέναντι στο είδος.
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος ο­δη­γούν στη γενοκτονία.

Άρθρo Δέκατο Τρίτο

1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά με θύματα ζώα πρέπει να α­πα­γο­ρευ­­τεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δι­και­ώ­μα­τα των ζώ­ων ο­φεί­λουν να προβάλλονται.

Άρθρo Δέκατο Τέταρτο

1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να α­ντι­προ­σω­πεύ­ο­νται α­­πό κάθε κυβέρνηση.
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως α­κρι­βώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.


ΠΗΓΗ: animalbank.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: himaira.blogspot.com, himaira.blogspot.com, elatestinpareamas.blogspot.com, ecology-salonika.org, distomo.blogspot.com


21 Μαΐου 2013

Ένα απίστευτο μολύβι!

Από τον Fun BoyΜαθητής της
έκτης τάξης


Μια ωραία καλοκαιρινή μέρα μου ήρθε μια φανταστική ιδέα να φτιά­ξω ένα μολύβι από πλαστελίνη και να το λοιπόν:


Υλικά: Πλαστελίνη και μύτη μολυβιού

Εκτέλεση: Πλάθεις την πλαστελίνη και βά­ζεις τη μύτη.

Τι πιο απλό; Εεε;

Πώς τρώνε τα ζώα το φαγητό τους

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Να δύο βιντεάκια που διακωμωδούν τον τρόπο που τα ζώα τρώνε το φαγητό τους! Καλή όρεξη!


Θεότητες της ελληνικής μυθολογίας

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

1 Θεά Τύχη


Η θεά Τύχη, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, συμβόλιζε την ευτυχία. Σύμβολά της ή­ταν το κέρας της Αμάλθειας και το τιμόνι (πηδάλιο). Πάνω σε τροχό ή με φτε­ρού­γες στην πλά­τη, η θεά απεικονίστηκε σε αγγεία και ανάγλυφες πα­ρα­στά­σεις από πολ­λούς καλ­λι­τέ­χνες της αρχαιότητας. Ενέπνευσε και τον μεγάλο γλύ­πτη Πραξιτέλη, ο οποίος φι­λο­τέ­χνη­σε δύο α­γάλ­μα­τα της θεάς.

2 Ώρες


Θεότητες, προσωποποιήσεις του χρόνου και της εναλλαγής των εποχών και των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Σύμφωνα με τον Ησίοδο οι Ώρες ήταν τρεις κόρες του Δί­α και της Θέμιδας: η Ευ­νο­μί­α, η Δίκη και η Ειρήνη.

Κατοικούσαν στον Όλυμπο και είχαν καθήκον τους να φρουρούν τις πύλες του Ου­ρα­νού. Ή­ταν όμορφες νέες, στολισμένες με άνθη, καρπούς και χρυσά κο­σμή­μα­τα.

3 Ωκεανίδες


Ήταν τρεις χιλιάδες κόρες που γεννήθηκαν από την ένωση του Ωκεανού με την Τη­θύ. Από την ίδια ένωση γεννήθηκαν και τρεις χιλιάδες γιοι, οι ποταμοί.

4 Νηρηίδες


Οι Νηρηίδες, ήταν θεές της ήρεμης θάλασσας, φιλικές προς τους ανθρώπους και προ­σω­πο­ποι­ού­σαν τις καταστάσεις και τα χαρακτηριστικά της θάλασσας. Ήταν κό­ρες του Νηρέα και της Ωκεανίδας Δωρίδας και εξ αυτής εγγονές του Ω­κε­α­νού.

Ήταν γύρω στις πενήντα, ενώ έφταναν και τις εκατό, κατά άλλη άποψη. Οι Νη­ρη­ί­δες ζού­σαν στον βυθό της θάλασσας, στο παλάτι του πατέρα τους και περ­νού­σαν τη μέ­ρα τους κο­λυ­μπώ­ντας και παίζοντας με δελφίνια, ή καθισμένες σε χρυ­σούς θρό­νους ή βράχους τρα­γου­δώ­ντας και υφαίνοντας ή στεγνώνοντας τα πλού­σι­α και μακριά μαλ­λιά τους. Δεν ε­πέ­τρε­παν σε καμία θνητή να πα­ρα­βάλ­λε­ται με αυ­τές στην ο­μορ­φιά. Είχαν τη δύναμη να τα­ρά­ζουν τη θάλασσα αλλά και να την η­ρε­μούν. Γενικά ή­ταν πάντοτε περιχαρείς για την α­θα­να­σί­α τους.

Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Αμφιτρίτη, η οποία ήταν γυναίκα του Πο­σει­δώ­να και μη­τέ­ρα του Τρίτωνα, η Θέτις (η μελλοντική μητέρα του ήρωα Α­χιλ­λέ­α), η Ψα­μά­θη (γυναίκα του Αιακού) και η Γαλάτεια (γυναίκα του Κύκλωπα Πο­λύ­φη­μου).

5 Χάριτες


Οι Χάριτες ήταν αρχαιοελληνικές θεότητες, προσωποποιήσεις της χάρης και της ο­μορ­φιάς. Στον Όμηρο η Χάρις αναφέρεται ως σύζυγος του Ηφαίστου και αλ­λού μνη­μο­νεύ­ο­νται αόριστα χωρίς ιδιότητα και αριθμό, όπως εκείνες που ύ­φαι­ναν τον πέπλο της Α­φρο­δί­της. Αναφέρεται επίσης η Πασιθέη, την οποία η Ή­ρα υ­πο­σχέ­θη­κε ως σύ­ζυ­γο στον Ύ­πνο.

Κατά τον Ησίοδο, οι Χάριτες ήταν τρεις: η Αγλαΐα, η Ευφροσύνη και η Θάλεια, κό­ρες του Δί­α από την Ευρυνόμη, κόρη του Ωκεανού.

Σύμφωνα με τους αρχαιοελληνικούς μύθους, η ποίηση, η μουσική, η ρητορική και ο χο­ρός ό­φει­λαν τα θέλγητρά τους στις Χάριτες, που ήταν παρούσες σε όλες τις γιορ­τές των θεών στον Όλυμπο.

6 ΜούσεςΟι μούσες στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι εννέα αρχαίες θεότητες. Ο Α­πόλ­λω­νας ή­ταν ο ηγέτης τους. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησιόδου, ήταν κό­ρες του Δί­α και της Μνη­μο­σύ­νης.

Τα ονόματά τους είναι:
◾ Καλλιόπη (επική ποίηση)
◾ Ευτέρπη (μουσική)
◾ Κλειώ (ιστορία)
◾ Ερατώ (λυρική ποίηση)
◾ Ουρανία (αστρονομία)
◾ Μελπομένη (τραγωδία)
◾ Πολύμνια (ύμνοι)
◾ Τερψιχόρη (χορός)
◾ Θάλεια (κωμωδία)

Ο Παυσανίας υποστηρίζει ότι υπήρχαν δύο γενιές Μουσών. Στην πρώτη γενιά ή­ταν 3 και ή­ταν κόρες του Ουρανού και της Γαίας, και στη δεύτερη ήταν 9 και ή­ταν κό­ρες του Δία και της Μνημοσύνης.

Οι αρχαιότερες Ελικωνιάδες Μούσες ήταν οι εξής:
◾ Μνήμη (μνήμη)
◾ Μελέτη (μελέτη)
◾ Αοιδή (τραγούδι)

Η ποιητική τέχνη χρειάζεται και τις τρεις αυτές Μούσες, χρειάζεται τον συν­δυ­α­σμό του τρα­γου­διού, της μνή­μης και της μελέτης. Γιατί για να τρα­γου­δή­σεις χρει­ά­ζε­ται πρώ­τα μνή­μη, και μετά μελέτη (άσκηση).

Ενώ στους Δελφούς λάτρευαν 3 άλλες μούσες, τη Νήτη, τη Μέση και την Υπάτη, οι ο­ποί­ες πα­ραλ­λη­λί­ζο­νται με τις τρεις χορδές της λύρας.

Επίσης ο όρος μούσα χρησιμοποιείται συχνά σήμερα για να δείξει ότι κάποιος (συ­νή­θως κά­ποια) εμπνέει κάποιον.

7 Μοίρες


Οι Μοίρες σύμφωνα με την παράδοση, ήταν τρεις και καθόριζαν το πεπρωμένο του αν­θρώ­που. Οι Μοίρες ονομάζονταν Κλωθώ (γιατί έκλωθε το νήμα της ζω­ής), Λά­χε­σις γιατί δι­έ­νει­με τα κακά ή τα καλά και Άτροπος γιατί καθιστούσε τα προ­η­γού­με­να α­με­τά­βλη­τα. Θε­ω­ρού­νταν κόρες της Νύχτας, ή, όπως αναφέρει μια άλ­λη παράδοση, του Δία και της Θέ­μι­δας.

Η λέξη «μοίρα» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα μείρομαι (μοιράζω), είναι δη­λα­δή το με­ρί­δι­ο, το κομμάτι που παίρνει ο καθένας από τη μοιρασιά ενός όλου.

8 Σειρήνες


Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες
(καλλιτεχνική απεικόνιση του Τζον Γουίλιαμ Γουότερχαουζ)


Κατά τον μύθο οι Σειρήνες ήταν θαλάσσιες θεότητες, οι νύμφες συνοδοί της Περ­σε­φό­νης (Ναϊ­ά­δες). Όταν την Περσεφόνη την απήγαγε ο Άδης η μητέρα της Δή­μη­τρα τους έδωσε σώ­μα πτηνών για να τη βοηθήσουν στην αναζήτηση. Όταν πλέ­ον δεν κα­τά­φε­ραν να τη βρουν εγκαταστάθηκαν σε ένα νησί από όπου με το πα­νέ­μορ­φο τρα­γού­δι τους προ­σέλ­κυ­αν τους ναύτες των πλοίων που πλησίαζαν στην περιοχή τους και προκαλού­σαν στη συ­νέ­χει­α την καταστροφή τους.

ΠΗΓΕΣ: Παιδική Εγκυκλοπαίδεια Άλφα, wikipedia.org

20 Μαΐου 2013

Η ασυνήθιστη συνάντηση

Από τον Anthony12Μαθητής της
έκτης τάξης

Καραγκιόζης, Κοκκινοσκουφίτσα και Μέγας Αλέξανδρος

Αυτά τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα συναντήθηκαν στο δάσος της Πα­ρα­μυ­θο­χώ­ρας ε­νώ η Κοκκινοσκουφίτσα μάζευε φράουλες για τη γιαγιά της.

Ο Καραγκιόζης ήταν ξαφνιασμένος, γιατί δεν έβλεπε ούτε την παράγκα του ούτε τα παι­διά του. Έριξε μια καλή ματιά τριγύρω και αφού δε βρήκε τίποτα κατάλαβε τι είχε συμ­βεί. Βρι­σκό­ταν μέσα σε κάποιο παραμύθι. Μετά από αυτήν την α­να­κά­λυ­ψη που έ­κα­νε προ­σπά­θη­σε να καταλάβει σε ποιο παραμύθι βρισκόταν. Δεν εί­χε κα­τα­φέ­ρει τί­πο­τα μέχρι που είδε την Κοκκινοσκουφίτσα να τραγουδάει στο δά­σος στο οποίο βρι­σκό­ταν εκείνος. Η Κοκ­κι­νο­σκου­φί­τσα φοβήθηκε μόλις τον εί­δε και κρύφτηκε γρή­γο­ρα πίσω από ένα δέ­ντρο. Όμως α­φού κατάλαβε ότι δε θα της έ­κα­νε κακό, βγήκε από την κρυψώνα της και συνεννοήθηκαν για το πώς ο Κα­ρα­γκιό­ζης θα επέστρεφε στο σπί­τι του.

Τότε εμφανίστηκε από το πουθενά ο Μέγας Αλέξανδρος. Μπερδεμένος ρώτησε την Κοκ­κι­νο­σκου­φί­τσα και τον Καραγκιόζη πού βρισκόταν. Εκείνοι του εξήγησαν ό­τι είχε μπει μέσα στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και ότι το ίδιο είχε πά­θει και ο Κα­ρα­γκιό­ζης.

Η Κοκκινοσκουφίτσα ήθελε πολύ να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στις ι­στο­ρί­ες τους και ευ­τυ­χώς ήξερε τον τρόπο. Εξήγησε στους δύο άντρες πως υπήρχε μη­χα­νή του χρό­νου και ό­τι με αυτήν θα μπορούσαν να μεταφερθούν πίσω στα σπί­τια τους.

Έτσι η Κοκκινοσκουφίτσα τους οδήγησε στη χρονομηχανή και εκείνοι γύρισαν στα σπί­τια τους με ασφάλεια.


Σπίτι στο Αιγαίο

Από τον aektzipiloto2001Μαθητής της
έκτης τάξης

Αυτό το σπίτι το εμπνεύστηκα από
ένα φυλλάδιο του BLUE STAR.


Επίσκεψη στο Γυμνάσιο

Λίγες μέρες πριν κλείσουμε για τις διακοπές του Πάσχα επισκεφθήκαμε το 1ο Γυ­μνά­σι­ο Ελ­λη­νι­κού, αφού τα περισσότερα παιδιά θα συνεχίσουν εκεί την εκ­παί­δευ­σή τους σε λί­γους μήνες. Όπως συνέβη και με τα περσινά εκτάκια, μας υ­πο­δέ­χθη­καν ο δι­ευ­θυ­ντής κ. Φουρ­φου­ρής και η υποδιευθύντρια κ. Βροντή. Πε­ρι­μέ­να­με να μας μι­λή­σουν για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας του σχολείου και να λύσουν α­πο­ρί­ες μας. Έχουμε, βλέ­πε­τε, αγωνία για το και­νούρ­γιο κι έναν μικρό φόβο.


Όμως οι υπεύθυνοι του σχολείου, πάντα φιλόξενοι και γελαστοί, μας ε­πι­φύ­λασ­σαν μια με­γά­λη έκπληξη. Είχαν ειδοποιήσει τα γυμνασιάκια για τον ερ­χο­μό μας και α­νέ­λα­βαν οι «με­γά­λοι» της Γ΄ Γυμνασίου την υποδοχή. Μαζί τους και εκ­πρό­σω­ποι από την Α΄ και τη Β΄ τά­ξη.

Συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων και τα παιδιά μάς έδειξαν τις πα­ρου­σι­ά­­σεις που είχαν ετοιμάσει για το σχολείο τους. Να, δείτε μια από αυτές:


(πατήστε στην εικόνα)


Ταυτόχρονα μας διάβασαν το παρακάτω πολύ κατατοπιστικό κείμενο, πα­ρα­δί­δο­ντάς μας τη... σκυτάλη: Εκείνοι φεύγουν, εμείς ερχόμαστε!

Οι εγκαταστάσεις

Το σχολείο μας είναι τοποθετημένο στην υπέροχη περιοχή του Κάτω Ελ­λη­νι­κού. Οι τά­ξεις των μαθητών βρίσκονται στο κτήριο του σχολείου μας, ε­πο­νο­μα­ζό­με­νο «Ρή­γας Φεραίος» ενώ ακριβώς δίπλα μας είναι ε­γκα­τα­στη­μέ­νο το 2ο Γυ­μνά­σι­ο Ελ­λη­­νι­κού.
Στο απέναντι κτήριο στεγάζονται οι αίθουσες Τεχνολογίας καθώς και Αι­σθη­τι­κής Α­γω­γής.
Επιπλέον παροχές για το μάθημα της Γυμναστικής αποτελούν το γή­πε­δο μπά­σκετ και βόλεϊ καθώς και ένα γυμναστήριο.
Περιβάλλεται από έναν κήπο ενώ είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα του γυμνασίου διαφέρουν από αυτά του δημοτικού. Πλέον υ­πάρ­χει έ­νας καθηγητής για κάθε μάθημα ενώ οι γνώσεις των παιδιών ε­πε­κτεί­νο­νται και σε άλ­λες ειδικότητες και θέματα.
Το μάθημα της Γυμναστικής ακολουθείται από αθλητικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, ε­σω­τε­­ρι­κά πρωταθλήματα και δράσεις των μαθητών.
Στην αίθουσα Πληροφορικής υπάρχουν πολλοί υπολογιστές για να βοη­θή­σουν τους μαθητές στην εκμάθηση της γλώσσας του υπολογιστή.
Ακόμα, στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων οι μαθητές απαιτούνται να κά­νουν ο­μα­­δι­κές εργασίες καθώς και να αναπτύξουν πολλά ενδιαφέροντα και ι­κα­νό­τη­τες. Τα μα­θή­μα­τα μπορούν να γίνουν και διαδραστικά με δρα­στη­ρι­ό­τη­τες και πλή­θος εκ­­δρο­μών.
Τέλος για το μάθημα της Φυσικής και της Χημείας παρέχεται Χημείο πλή­ρως ε­­ξο­πλι­σμέ­νο για τα πειράματα των μαθητών.

Οι ομάδες

Για πρώτη χρονιά φέτος λειτούργησε ομάδα ιστορικού ντοκιμαντέρ που φτιά­χνο­­ντας το δικό της βίντεο, έλαβε μέρος σε πανελλήνιο διαγωνισμό.
Ακόμα λειτουργούν ομάδες Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές-Αγωγής Υγείας: Τα παι­διά μπο­­ρού­νε να γνωρίσουνε καλύτερα το περιβάλλον και τον εαυτό τους μέ­σα α­πό συ­­ζη­τή­σεις, την κατάλληλη καθοδήγηση των καθηγητών και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές εκδρο­μές. Τα παι­διά μαθαίνουν να συνυπάρχουν να συ­νερ­γά­ζο­νται και α­πο­κτούν την αί­σθηση του «ε­μείς». Έρχονται πιο κο­ντά, κοι­νω­νι­κο­ποι­ού­νται, δια­λέ­γουν την παρέα τους, γνω­ρί­ζουν άλλους τό­πους και ζουν ε­μπει­ρί­ες τις ο­ποί­ες δεν πρόκειται να ξε­χάσουν πο­τέ!
Εναντίον του ρατσισμού: Καθηγητές σε συνεργασία με μαθητές γνω­ρί­ζουν τα κοι­νω­νι­κά προβλήματα, τα κατανοούν και προετοιμάζουν πα­ρου­σι­ά­σεις μέ­σα από τις συ­ζη­τή­σεις τους με ψυχολόγους, συνεντεύξεις με πα­θό­ντες και ά­το­μα που βιώ­νουν τον ρατσισμό και έτσι ευ­αι­σθη­το­ποι­ού­νται.
Ομάδα παραδοσιακών χορών: Οι μαθητές γνωρίζουν την παράδοση μέ­σα α­πό τον παραδοσιακό χορό. Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται η πα­ρου­σί­α­σή τους σε πο­­λι­τι­στι­κές εκδηλώσεις.


Ημέρα αθλημάτων

Στο τέλος κάθε χρονιάς δι­ορ­γα­νώ­νο­νται εσωτερικά πρωταθλήματα βό­λεϊ, μπά­σκετ, πινγκ πονγκ και οι καλύτεροι μαθητές βραβεύονται με ε­παί­νους και με­τάλ­λι­α. Με αυ­τόν τον τρόπο τα παιδιά αθλούνται, μα­θαί­νουν να δου­λεύ­ουν ο­μα­δι­κά και δι­α­­σκε­δά­ζουν με αυτά τα ε­ναλ­λα­κτι­κά προ­γράμ­μα­τα που προσφέρει το σχολείο μας.

Τελική εκδρομή τρίτης τάξης

Με τη λήξη του δεύτερου τριμήνου η τρίτη τάξη διεκδικεί την υ­πο­στή­ρι­ξη και τη συ­νο­δεί­α των καθηγητών στην 3ήμερη ή 4ήμερη εκδρομή τους σε έ­ναν προ­ο­ρι­σμό που ε­πι­λέ­γουν οι ίδιοι σε συνεργασία με τη δι­εύ­θυν­ση. Βέ­βαι­α όταν τα παιδιά συ­­μπε­ρι­φέ­ρο­νται όπως αρμόζει σε έναν μα­θη­τή, δε δη­μι­ουρ­γούν προ­βλή­μα­τα και εί­ναι δεμένα με­τα­ξύ τους πη­γαί­νουν σε τε­τρα­ή­με­ρες εκδρομές ως επιβράβευση για την άψογη συ­μπε­ρι­φο­ρά τους. Οι τε­τρα­ή­με­ρες είναι από τις πιο υπέροχες εμπειρίες στη μα­θη­τι­κή ζω­ή ενός αν­θρώ­που. Φέτος τα παιδιά της τρίτης πήγαμε στα Ιωάννι­να και η εκ­δρο­μή πή­γε καλύτερα απ’ ό,τι είχαμε φα­ντα­στεί.
Επίσης, το σχολείο διοργανώνει μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές σε φα­ντα­­στι­κά μέρη, οι οποίες όχι μόνο αποσκοπούν στην ψυχαγωγία των παι­διών αλ­λά και στη μόρ­φω­σή τους. Έτσι η εκπαίδευση συν­δυ­ά­ζε­ται με τη δι­α­σκέ­δα­ση και παίρνει άλλη μορ­φή.

Εκλογές (5μελές και 15μελές συμ­βού­λι­ο)

Στην αρχή του πρώτου τριμήνου γίνεται εσωτερική ψηφοφορία για την ε­κλο­γή α­­ντι­προ­σώ­πων κάθε τάξης και αντίστοιχα του σχολείου και δι­α­κρί­νο­νται τα ά­το­μα που θα τους εκπροσωπούν στη διεύθυνση.

Έκθεση Τεχνολογίας

Κάθε χρόνο στην πλατεία των Ποντίων διοργανώνεται έκθεση με τα έρ­γα των μα­­θη­τών.

Επίλογος

Το σχολείο αυτό ανήκει πια στα χέρια σας. Εμείς αυτά τα 3 χρόνια πε­ρά­σα­με α­ξέ­­χα­στες στιγμές. Μάθαμε πολλά πράγματα, γνωρίσαμε νέους αν­θρώ­πους, δε­θή­κα­με με κα­θη­γη­τές και παιδιά. Το σημαντικότερο από όλα, δι­α­μορ­φώ­σα­με τον χαρακτή­ρα μας, έναν χαρακτήρα γεμάτο ηθικές αξίες και γνώ­σεις, αι­σι­ο­δο­ξί­α για το μέλ­λον και α­γά­πη για το παρόν.
Όντως, από τα βάθη της καρδιάς μας αγαπήσαμε το σχολείο αυτό. Όχι τό­σο, τα δι­α­γω­νί­σμα­τα ή τις εξετάσεις αλλά τις μικρές αυτές στιγμές που περ­νού­σα­με κά­θε μέ­ρα στην αυλή, τις αστείες στιγμές στην τάξη ό­που τρε­λαί­να­με τους κα­θη­γη­τές μας, την α­ξέ­χα­στη τετραήμερη, τα πολ­λά χα­μό­γε­λά μας. Ίσως μας λεί­ψει αυτό.
Ελπίζουμε την ίδια χαρά να έχετε και εσείς όταν έρχεστε γιατί ελ­πί­ζου­με να μην αλ­λά­ξει τίποτα σε αυτό το 2ο σπίτι μας. Γι’ αυτό και σας ε­μπι­στευ­ό­μα­στε το μέλ­λον αυ­τού του σχολείου, τους καθηγητές μας και τις α­να­μνή­σεις μας για να γί­νουν και δι­κές σας!

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία μας εξήγησαν πώς λειτουργεί το Γυ­μνά­σι­ο και τι κέρ­δι­σαν τα τρία χρόνια που φοιτούν σε αυτό. Θυμήθηκαν τότε που κι ε­κεί­νοι εί­χαν έρ­θει α­πό το Δημοτικό φοβισμένοι και αγχωμένοι και μας δι­α­βε­βαί­ω­σαν ότι όχι μό­νο όλα κύ­λη­σαν ομαλά, αλλά αυτό έγινε και πολύ γρήγορα.

Μας έδωσαν κι ένα ωραίο αναμνηστικό γράμμα:


Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου και μιλήσαμε με δι­ά­φο­ρους κα­θη­γη­τές. Κάναμε τέσσερα διαλείμματα, ψωνίσαμε από το κυλικείο (συ­γκρί­να­με και τις τι­μές με το δικό μας!) και πήραμε απρόθυμα τον δρόμο της ε­πι­στρο­φής: Θέ­λα­με να κα­­θί­σου­με και τις εφτά ώρες!

Οι δάσκαλοι της έκτης συγκινηθήκαμε με την πρωτοβουλία καθηγητών και μα­θη­τών. Η ε­πί­σκε­ψή μας έγινε μια συζήτηση μεταξύ παιδιών, αφήνοντας εμάς τους με­γά­λους στον ρό­λο του παρατηρητή. Οι μαθητές, ακόμη και οι πιο (χμ...) ζω­η­ροί, ή­ταν πιο ή­συ­χοι από ποτέ, α­πο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι καλύτεροι δάσκαλοι των παι­διών εί­ναι τα ί­δια τα παιδιά...

Παιδιά της Γ΄ τάξης, σας ευχαριστούμε! Μας είπατε ότι στο Γυμνάσιο ζήσατε τις κα­λύ­τε­­ρες στιγ­μές της ζωής σας, όμως –επιτρέψτε μας τη συμβουλή– τις κα­λύ­τε­ρες δεν τις ζή­σατε α­κό­μα! Καλή συνέχεια στο Λύκειο! :))

ΕΙΚΟΝΕΣ: 1ge.gr


19 Μαΐου 2013

Ο Ποντιακός Ελληνισμός

Μετά την πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204) συγκροτήθηκε, ανάμεσα σε άλ­­λα κρά­τη, μια ισχυρή ποντιακή αυτοκρατορία στην Τραπεζούντα. Οι Έλ­λη­νες του Πόντου, κά­τοι­κοι της περιοχής από τα αρχαία χρόνια, ακολουθούν στο ε­ξής μια μο­­­να­­χι­­κή ιστορική δι­α­δρο­μή. Η γεωγραφική απομόνωσή τους έ­χει συ­νέ­πει­ες τόσο στη γλώσσα όσο και στα δι­ά­φο­ρα έθιμα, κάτι που, αναμφίβολα, ε­μπλου­τί­ζει τη σύγ­­χρο­­νη νεοελληνική παράδοση.


Χάρτης του ιστορικού Πόντου


Το ΠΟΔήΛΑΤΟ σκύβει με σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό των Ποντίων, προ­­σπερ­νά με ενόχληση τα ρατσιστικά ανέκδοτα που τους εμφανίζουν ως... χα­ζούς και πα­­ρου­­σι­­ά­­ζει ένα μικρό αφιέρωμα, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα.

ΕΙΚΟΝΑ: spnx.gr


Συναισθήματα από το Δημοτικό

Από δύο συνεργάτες μαςΜαθήτριες της
έκτης τάξης

Πριν το διαβάσετε βάλτε τη μουσική να παίζει:


Από την 1η μέρα, κατάλαβα ότι αυτή η χρονιά θα ήταν διαφορετική για εμένα ε­πει­δή ή­ξε­ρα ότι του χρόνου δε θα ήμουν με όλους μου τους φίλους, και πα­ρό­λο που ό­λοι μου έ­λε­γαν ότι θα κρατούσε η επαφή άμα ήταν δυνατή η φιλία κα­τά βά­θος ή­ξε­ρα ότι αυτό θα ή­ταν πολύ δύσκολο. Πάντως ο δάσκαλός μας ή­ταν πο­λύ κα­λός, μας ενθάρρυνε και μας έ­κα­νε να γελάμε, παρόλο που δε θέλω να τε­λειώ­σει πο­τέ αυ­τή η χρο­νιά, χαίρομαι γιατί αι­σθά­νο­μαι ότι ήταν η καλύτερη χρο­νιά σε όλο το Δη­μο­τι­κό και θα έδινα τα πάντα για άλ­λο έ­ναν ίδιο χρόνο! Θυ­μά­μαι μια φίλη μου να μου λέει ότι δε θέλει να έρθει αυτή η στιγμή η ο­ποί­α θα κά­νου­με πρό­βες για την κα­λο­και­ρι­νή μας γιορτή και να που τώρα σχεδόν έ­χου­με τε­λει­ο­ποι­ή­σει την χο­ρο­γρα­φί­α μας.

Ξέρω ότι πολλά παιδιά θα πάνε του χρόνου Γυμνάσιο αλλά για κάποιο λόγο αι­σθά­νο­μαι ό­τι κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς νιώθω που θα πάω Γυ­μνά­σι­ο εί­ναι σαν να, να, να, δεν ξέρω τι να πω σαν ένα λυπητερό τραγούδι, σαν κάτι α­πό μέ­σα μου να χά­νεται δε θέ­λω να φύγω ΠΟΤΕ! Παρ’ όλα αυτά όμως νιώθω και πιο δυ­να­τή, νιώθω ότι μπορώ να κά­νω τα πάντα αρκεί να είμαι με τα άτομα που α­γα­πώ και για εμένα οικογέ­νεια και φίλοι εί­ναι ένα.

Με αυτό το κείμενο βγάζω από μέσα ό,τι θέλω να πω, ό,τι θέλω να φωνάξω και πά­νω απ’ όλα ό,τι θέλω να νιώσουν όλοι οι αναγνώστες αυτού του κει­μέ­νου. Εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο να αποχωριστώ τους φίλους μου από τη ζωή μου! Πι­στεύ­ω ό­τι η αλ­λα­γή (σχο­λεί­ου και γειτονιάς) θα μου κλέψει όλους τους φί­λους! Οι φί­λοι δεν α­νταλ­λάσ­σο­νται με τί­πο­τα ούτε με χρήματα ούτε με δώρα! Στη ζωή δύο πράγ­μα­τα εί­ναι σίγουρα: η χα­ρά, η τύχη και πολλά άλλα! Αλλά και η λύπη και η α­τυ­χί­α και πολ­λές φορές. Έχω αδι­κηθεί πολλές φο­ρές από φί­λους που δεν το πε­ρί­με­να ποτέ και γενικότερα έχω αδικη­θεί πολύ στη ζωή μου! Όλοι νομίζουν ό­τι εί­μαι κάποια αλ­λά στην πραγματικότητα είμαι κάποια ε­ντε­λώς δι­α­φο­ρε­τι­κή με πολ­λές πληγές δη­μι­ουρ­γη­μέ­νες από φίλους και φίλες! Ε­άν κάτσουνε λίγο ό­λοι μου οι φίλοι να ψά­ξου­νε ποια είμαι θα καταλάβουν ότι εί­χαν πολύ άδικο αυτά τα χρό­νια για εμένα!

Χαίρομαι πολύ που θα μεγαλώσω αλλά στενοχωριέμαι που (μπορεί) να με­γα­λώ­σω χω­ρίς τους φίλους μου!

1ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤ2 | 2012-2013

Plus de Blabla

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Ένα ωραίο τραγούδι που κάναμε στα Γαλλικά!

(οι στίχοι του τραγουδιού βρίσκονται εδώ)

ΣΤΙΧΟΙ: plusdeblabla.com/Plus-de-Bla-Bla.pdf


Περιβαλλοντική εργασία στα Γαλλικά

Από τη Nasia28Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Εμείς, τα παιδιά της Στ΄ τάξης στο μάθημα των Γαλλικών δουλέψαμε σε ομάδες πά­­νω σε μια περιβαλλοντική εργασία. Περάσαμε καταπληκτικά κόβοντας, χρω­μα­τί­ζο­ντας και πά­νω απ’ όλα μαθαίνοντας νέες λέξεις ακόμα και προτάσεις.

Στο τέλος θέλαμε και άλλο αλλά δυστυχώς είχαμε τελειοποιήσει τη δουλειά μας και το α­πο­τέ­λε­σμα ήταν υπέροχο!


Η δασκάλα των Γαλλικών μάς ενημέρωσε ότι για το μάθημα χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: (1) CD: «le français c'est OKé!» (APF FU Grèce 2012 Frossy Syniori-Catherine Tsichli) (2) Mallette pédagogique Institut Français de Thessalonique 2008 (méthode d'éveil au français unités 1 à 7) (3) Méthode de français «Ado sphère» (4) La protection de l'environnement centre FORA PDF (5) Mòmes.net/dictionnaire/minidossiers/developpement-durable/jeux


Η Θεσσαλονίκη το 1913

Η Θεσσαλονίκη ενσωματώθηκε στο ελ­λη­νι­κό κράτος το 1912. Τον ε­­πό­­με­­νο χρό­νο διενεργήθηκε απογραφή πληθυσμού. Οι ε­θνι­κό­τη­τες που ζού­σαν στην πό­λη πα­ρου­σι­ά­ζο­νται στον ε­πό­με­νο πίνακα:

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Έλληνες
39.956
Εβραίοι
61.439
Οθωμανοί
45.867
Βούλγαροι
6.263
Άλλοι ξένοι
4.364

Ας δούμε τα στοιχεία αυτά και σε ραβδόγραμμα:

Από τη Zoe01Μαθήτρια της
έκτης τάξης


17 Μαΐου 2013

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ