29 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (4)

Οι ΠΕ της Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποδιαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες: την ΠΕ Ι­ω­αν­­νί­νων, την ΠΕ Θε­σπρω­τί­ας, την ΠΕ Πρέβεζας και την ΠΕ Άρτας.
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ιωαννίνων.
★ Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Πρέβεζας και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Θε­σπρω­­τί­ας.


Η ΠΕ Ιωαννίνων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (54,2%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­­ας. Ε­κεί κατοικεί και ο μισός (49,84%) πληθυσμός της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τρεις έως οκτώ δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Ιωαννίνων


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (τρίτη σε έ­κτα­ση σε ό­­λη την Ελλάδα), αποτελεί μάλιστα την πιο ορεινή ΠΕ της χώρας. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα ό­ρη Γράμ­μος, Σμόλικας, Τύμφη, Αθαμανικά (Τζουμέρκα) και ένα με­γά­λο μέ­ρος α­πό τον Ε­­θνι­κό Δρυ­μό Πίνδου. Τη διαρρέουν οι ποταμοί Αώος, Θύ­α­μις (Κα­λα­μάς) και Ά­ρα­χθος, ενώ στο έ­δα­φός της βρισκόταν το μαντείο της Δω­δώ­νης, το αρ­χαι­ό­τε­ρο του ελληνικού κόσμου. Η πρω­τεύ­ου­σά της, που είναι και έ­δρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας, έ­χει χτι­στεί στη δυτική όχθη της λί­μνης των Ι­ω­αν­νί­νων (Παμ­βώ­τι­δας).
 • Έκταση: 4.990 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 167.901 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ι­ω­άν­νι­να (στον δήμο Ιωαννιτών).
 • Δήμοι (8): Βορείων Τζουμέρκων, Δω­δώ­νης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κό­νι­τσας, Με­τσό­βου, Πωγωνίου.

2. ΠΕ Θεσπρωτίας


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Το όνομά της προέρχεται α­πό τους Θε­σπρω­τούς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Τη διαρρέει ο πο­τα­μός Θύ­α­μις (Καλα­μάς) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Πε­ρι­λαμ­βά­νει μια επιμήκη λω­ρί­δα γης στα βο­ρει­ο­δυ­τι­κά.
 • Έκταση: 1.515 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 43.587 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Η­γου­με­νί­τσα.
 • Δήμοι (3): Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φι­λια­τών.

3. ΠΕ Πρέβεζας


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας και αποτελείται από δύο τμή­μα­τα που δεν έ­χουν εδαφική συνέχεια (τα χωρίζει η ΠΕ Θεσπρωτίας). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι πο­τα­μοί Α­­χέ­ρο­ντας και Λούρος, ενώ είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ο­ρει­νή. Στο έ­δα­φός της βρί­σκεται το νε­κρο­μα­ντεί­ο του Αχέροντα (στα βο­ρει­ο­δυ­τι­κά της α­πο­ξη­ρα­μέ­νης σήμερα Αχε­ρουσίας λί­μνης) αλλά και η Νικόπολη των ρω­μαϊ­κών χρό­νων, η με­γα­λύ­τε­ρη σωζόμενη πόλη της αρ­χαί­ας Ελλάδας.
 • Έκταση: 1.036 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 57.491 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πρέ­βε­ζα.
 • Δήμοι (3): Ζηρού, Πάργας, Πρέβεζας.

4. ΠΕ Άρτας


Περιλαμβάνει τμήμα από τα Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα) και είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος ορεινή. Τη διαρρέει ο ποταμός Άραχθος, δημιουργώντας την τε­χνη­τή λί­μνη Πουρ­­να­ρί­ου, ενώ στα νότια, στον Αμβρακικό Κόλπο, βρίσκονται πολ­λές λι­μνο­θά­λασ­σες (Ρο­διά, Τσου­κα­λιό, Λογαρού κ.ά.). Η πρωτεύουσα Άρτα είναι χτι­σμέ­νη στη θέ­ση της αρχαίας Αμ­βρα­κί­ας, πρωτεύουσας της Ηπείρου τον 3ο αι­ώ­να π.Χ.
 • Έκταση: 1.662 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 67.877 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Άρ­τα.
 • Δήμοι (4): Αρταίων, Γεωργίου Κα­ραϊ­σκά­κη, Κεντρικών Τζουμέρκων, Νι­κο­λά­ου Σκου­­φά.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


25 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (3)

Οι ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ε­νό­τη­τες: την ΠΕ Φλώρινας, την ΠΕ Καστοριάς, την ΠΕ Κοζάνης και την ΠΕ Γρε­βε­νών.
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Κοζάνης.
★ Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Καστοριάς και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Γρε­βε­νών.


Η ΠΕ Κοζάνης καλύπτει ένα μεγάλο μέρος (37,2%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Ε­κεί κα­τοι­κεί και η πλειοψηφία (52,94%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως τέσσερις δήμους, ενώ μια πόλη, η με­γα­λύ­τε­ρη σε πλη­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Φλώρινας


Περιλαμβάνει το όρος Βαρνούντας (Περιστέρι) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέ­ρος ο­ρει­νή. Στο έδαφός της βρίσκονται τμήματα από τις λίμνες Μεγάλη Πρέ­σπα (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία), Μικρή Πρέ­σπα (τη μοι­ρά­ζε­ται με την Αλ­βα­νί­α) και Βεγο­ρίτιδα (τη μοιράζεται με την ΠΕ Πέλλας), καθώς και ο­λό­κλη­ρες οι λί­μνες Πε­τρών, Ζάζα­ρη και Χει­μα­δί­τι­δα.
 • Έκταση: 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 51.414 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Φλώ­ρι­να.
 • Δήμοι (3): Αμυνταίου, Πρεσπών, Φλώ­ρι­νας.

2. ΠΕ Καστοριάς


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από το ό­ρος Γράμ­μος και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Τη διαρρέει ο ποταμός Α­λι­άκ­μο­νας (ο με­γα­λύ­τε­ρος της χώρας), ενώ στο έδαφός της βρίσκεται η Λίμνη της Κα­στο­ριάς (Ο­ρε­στι­ά­δα), σε χερσόνησο της οποίας είναι χτισμένη η πρω­τεύ­ου­σα.
 • Έκταση: 1.720 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 50.322 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κα­στο­ριά.
 • Δήμοι (3): Καστοριάς, Νεστορίου, Ο­ρε­στί­δος.

3. ΠΕ Κοζάνης


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Τη διαρρέει ο πο­τα­μός Α­λι­άκ­μο­νας (ο μεγαλύτερος της χώρας), δημιουργώντας την τεχνητή λί­μνη Πο­λυ­φύ­του. Η πρω­τεύ­ου­σά της είναι και έδρα της περιφέρειας.
 • Έκταση: 3.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 150.196 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κο­ζά­νη.
 • Δήμοι (4): Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερ­βί­ων-Βελβεντού.

4. ΠΕ Γρεβενών


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας και η δεύτερη πιο α­ραι­ο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας (μετά την ΠΕ Ευρυτανίας). Στο έδαφός της βρίσκεται το ό­ρος Λύ­γκος και εί­ναι κα­τά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και ημιορεινή. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο πο­τα­μός Αλιάκμονας, ο με­γα­λύ­τε­ρος της Ελλάδας.
 • Έκταση: 2.291 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 31.757 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Γρε­βε­νά.
 • Δήμοι (2): Γρεβενών, Δεσκάτης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


24 Ιανουαρίου 2017

Το πολίτευμα της Ελλάδας

Το πολίτευμα της χώρας μας ονομάζεται Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δη­μο­κρα­τί­α.

1 Προεδρευόμενη, διότι αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δη­μο­κρα­τί­ας. Η ε­ξου­σί­α του είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτήν της κυβέρνησης, αλ­λιώς η Δη­μο­κρα­­τί­α μας θα λεγόταν Προεδρική (όπως είναι, π.χ., στην Κύπρο και στις ΗΠΑ).

2 Κοινοβουλευτική, διότι στηρίζεται στο Κοινοβούλιο (ή Βουλή) των 300 βου­λευ­τών. Οι τε­λευ­ταί­οι επιλέγονται από τον λαό και ψηφίζουν (την κυβέρνηση, τον Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, διάφορους νόμους) για λογαριασμό του.

3 Δημοκρατία, διότι λειτουργεί με την αρχή της «λαϊκής κυριαρχίας». Ο λαός ε­πι­λέ­γει με ε­λεύ­θε­ρες εκλογές τους αντιπροσώπους του (τους βουλευτές) και αυ­τοί α­να­λαμ­βά­­νουν να υ­πο­στη­ρί­ζουν τα συμφέροντα και τις απόψεις των ε­κλο­γέ­ων-ψη­φο­φό­ρων. Με αυτόν τον τρό­πο οι πολίτες συμμετέχουν έμμεσα στη δι­α­κυ­βέρ­νη­ση του κρά­τους.


Στο δημοκρατικό πολίτευμα όλοι θεωρούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους, έ­χουν ί­δια δι­και­ώ­μα­τα και υποχρεώσεις, ενώ οφείλουν να συνεργάζονται για την κοι­νή πρό­ο­δο και να συμ­βι­ώ­νουν αρμονικά. Αξίζει να επισημάνουμε, ωστόσο, ό­τι ε­λευ­θε­ρί­α εί­ναι το δικαί­ωμα κά­θε ανθρώπου να ενεργεί όπως επιθυμεί, αρ­κεί να μην προκαλεί βλά­βη σε άλλους και να σέβεται τους νόμους της πολιτείας.

Από το 1974

Το σημερινό πολίτευμα της Ελλάδας εγκαθιδρύθηκε το 1974. Τότε έγινε με­τα­πο­λί­τευ­ση και η χώρα μας πέρασε από τη στρατιωτική δικτατορία ή χούντα (1967-1974) στην Τρί­τη Ελ­λη­νι­κή Δημοκρατία (1974-σήμερα).
Η αρίθμηση γίνεται σε αντιδιαστολή με την Α΄ Ελληνική Δημοκρατία (1821-1828) και τη Β΄ Ελληνική Δημοκρατία (1924-1935).

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com


22 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (2)

Οι ΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε εφτά περιφερειακές ε­νό­τη­τες: τρεις μι­κρές στα δυτικά (ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Πιερίας), τρεις με­γα­λύ­τε­ρες στο κέ­ντρο (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής) και μία στα α­να­το­λι­κά (ΠΕ Σερ­­ρών).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Σερρών και μικρότερη η ΠΕ Πιερίας.
★ Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης και μικρότερη η ΠΕ Κιλκίς.


Οι κεντρικές ΠΕ καλύπτουν τη μισή περίπου (48,5%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας, ω­στό­σο η πλειοψηφία (59,06%) του πληθυσμού της κατοικεί μόνο σε μία α­πό αυ­τές, την ΠΕ Θεσσαλονίκης.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως δεκατέσσερις δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Πέλλας


Το όνομά της προέρχεται από την αρχαία Πέλλα, τη γενέτειρα του Μεγάλου Α­λε­ξάν­δρου και τελευταία πρωτεύουσα της ιστορικής Μακεδονίας. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται ο Βόρας (Καϊμακτσαλάν), το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τμή­μα από τη με­γα­λύ­τε­ρη πεδιάδα της χώρας (πεδιάδα Θεσ­σα­λο­νί­κης-Γιαννιτσών), αλ­λά και από τη λίμνη Βε­γο­ρί­τι­δα (τη μοιράζεται με την ΠΕ Φλώ­ρι­νας). Μοναδικό α­ξι­ο­θέ­α­το αποτελούν οι κα­ταρ­ρά­κτες της πρωτεύουσας Έ­δεσ­σας, οι μεγαλύτεροι σε ό­λα τα Βαλκάνια.
 • Έκταση: 2.506 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 139.680 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Έδεσσα.
 • Μεγαλύτερη πόλη: Γιαννιτσά (στον δήμο Πέλ­λας).
 • Δήμοι (4): Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύ­δρας.

2. ΠΕ Ημαθίας


Το όνομά της προέρχεται από την ομώνυμη παραθαλάσσια πεδιάδα των αρχαίων χρό­νων και σημαίνει «αμμώδης περιοχή» (άμαθος = άμμος). Τη διαρρέει ο Α­λι­άκ­μο­νας, ο με­γα­­λύ­τε­ρος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, και περιλαμβάνει τμήμα α­πό τα ό­ρη Πιέρια και Βέρ­μι­ο. Στο έδαφός της βρίσκεται η Βεργίνα (οι αρχαίες Αι­γές), που ή­ταν η πρώτη πρω­­τεύ­ου­σα της ιστορικής Μακεδονίας.
 • Έκταση: 1.701 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 140.611 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Βέ­ροι­α.
 • Δήμοι (3): Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νά­ου­σας.

3. ΠΕ Πιερίας


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από τα Πι­έ­ρι­α Ό­ρη και τον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της χώρας (τον μοιράζεται με την ΠΕ Λά­ρι­σας). Το ό­νο­μά της προέρχεται από τους Πίερες Θράκες, αρχαίους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής που εκ­δί­ω­ξαν οι Μακεδόνες. Είναι η πατρίδα του Ορ­φέ­α και των Μουσών, ε­νώ στο έδαφός της βρί­σκε­ται το Δίον, το θρησκευτικό και πο­λι­τι­στι­κό κέντρο της ι­στο­ρι­κής Μακεδονίας.
 • Έκταση: 1.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 126.698 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κα­τε­ρί­νη.
 • Δήμοι (3): Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης, Πύδ­νας-Κολινδρού.

4. ΠΕ Κιλκίς


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Τη διαρρέουν οι ποταμοί Α­ξι­ός (κα­τά την αρχική του πορεία σε ελληνικό έδαφος) και Γαλλικός. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τις λί­μνες Δοϊ­ράνη (α­πό κοινού με την ΠΓΔΜ) και Πικρολίμνη και είναι κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος πε­δινή.
 • Έκταση: 2.519 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 80.419 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κιλ­κίς.
 • Δήμοι (2): Κιλκίς, Παιονίας.

5. ΠΕ Θεσσαλονίκης


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ όλης της χώρας και εκείνη με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους δή­μους. Περιλαμβάνει τμήμα από την πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαν­νι­τσών (τη με­γα­λύ­τε­ρη στη χώρα), ενώ τη διαρρέουν οι ποταμοί Αξιός και Γαλ­λι­κός. Στο έ­δα­φός της βρίσκονται τα ό­ρη Χορτιάτης και Βερτίσκος, οι λίμνες Κο­ρώ­νει­α (Λα­γκα­δά) και Βόλ­βη (η δεύτερη με­γα­λύ­τε­ρη στην Ελλάδα) και είναι κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος πε­δι­νή. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.
 • Έκταση: 3.683 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 1.110.551 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Θεσ­σα­λο­νί­κη.
 • Δήμοι (14): Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσ­σα­­λο­νί­κης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευ­ό­σμου, Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Παύ­λου Με­λά, Πυ­λαί­ας-Χορτιάτη, Χαλ­κη­δό­νος, Ωραιοκάστρου.

6. ΠΕ Χαλκιδικής


Αποτελείται από το μεγαλύτερο μέρος της ομώνυμης χερσονήσου. Το όνομά της προ­έρ­­χε­ται από τους κατοίκους της Χαλκίδας (ΠΕ Εύβοιας), που τον 8ο αι. π.Χ. α­ποί­κη­σαν τα πα­ρά­λι­ά της. Περιλαμβάνει το όρος Χολομώντας και το νησάκι Αμ­μου­λι­α­νή. Στο έδαφός της βρί­σκο­νται τα αρχαία Στάγειρα, γενέτειρα του σπου­δαί­ου φι­λο­σό­φου Α­ρι­στο­τέ­λη.
 • Έκταση: 2.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 105.908 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα: Πολύγυρος.
 • Μεγαλύτερες πόλεις: Νέα Μουδανιά και Νέ­α Καλλικράτεια (και οι δύο στον δή­­μο Νέ­­ας Προ­πο­ντί­δας).
 • Δήμοι (5): Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέ­ας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σι­θω­νί­ας.

7. ΠΕ Σερρών


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από το ό­ρος Παγ­γαί­ο (το μοιράζεται με την ΠΕ Καβάλας), ωστόσο είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος πε­­δι­νή. Τη διαρρέει ο ποταμός Στρυμόνας, δημιουργώντας την τε­χνη­τή λίμνη Κερ­κί­νη.
 • Έκταση: 3.968 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 176.430 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σέρ­ρες.
 • Δήμοι (7): Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμ­μα­νου­ήλ Παππά, Ηρακλείας, Νέας Ζί­χνης, Σερ­­ρών, Σιντικής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


17 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (1)

Οι ΠΕ της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης υποδιαιρείται σε έξι πε­ρι­φε­ρει­α­κές ε­νό­τη­­τες. Οι μισές ανήκουν στο γεωγραφικό δι­α­μέ­ρι­σμα της Μα­κε­δο­νί­ας (ΠΕ Δρά­μας, ΠΕ Κα­­βά­λας, ΠΕ Θάσου) και οι άλλες μισές στο γεωγραφικό δι­α­μέ­ρι­σμα της Θράκης (ΠΕ Ξάν­θης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου).
★ Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Έβρου.
★ Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η νησιωτική ΠΕ Θάσου.


Οι ΠΕ της Θράκης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (60,7%) από την έκταση της πε­ρι­­φέ­ρει­ας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (61,04%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από έναν έως πέντε δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της.

Πατήστε στην ΠΕ που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες:

1. ΠΕ Δράμας


Ανήκει γεωγραφικά στη Μακεδονία και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Στα ό­ρι­ά της βρί­σκε­ται το όρος Φαλακρό, αλλά και η αρχική πορεία του ποταμού Νέ­στου σε ελλη­νικό έ­δα­φος.
 • Έκταση: 3.468 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 98.287 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Δρά­μα.
 • Δήμοι (5): Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευ­ρο­κο­πί­ου, Παρανεστίου, Προ­σο­τσά­νης.

2. ΠΕ Καβάλας


Ανήκει γεωγραφικά στη Μακεδονία. Περιλαμβάνει τμήμα από το όρος Παγγαίο (το μοι­ρά­­ζε­ται με την ΠΕ Σερρών) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Οι α­κτές της εκτεί­νονται α­νά­με­σα στις εκβολές των ποταμών Στρυμόνα και Νέ­στου.
 • Έκταση: 1.732 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 124.917 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κα­βά­λα.
 • Δήμοι (3): Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου.

3. ΠΕ Θάσου


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Ανήκει γε­ω­γρα­φι­κά στη Μα­κε­δο­νί­α και αποτελείται από το ομώνυμο νησί, το βο­ρει­ό­τε­ρο της χώ­ρας.
 • Έκταση: 379 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 13.770 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λι­μέ­νας Θάσου.
 • Δήμοι (1): Θάσου.

4. ΠΕ Ξάνθης


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο πο­τα­μός Κόσυνθος και περιλαμβάνει τμήμα της λίμνης Βιστονίδας (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΕ Ρο­δό­πης). Στο έδαφός της βρίσκονται τα Άβδηρα, μια α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες πόλεις της αρ­χαί­ας Θράκης, γενέτειρα των φιλοσόφων Πρω­τα­γό­ρα και Δη­μό­κρι­του.
 • Έκταση: 1.793 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 111.222 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ξάν­θη.
 • Δήμοι (4): Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης, Το­πεί­ρου.

5. ΠΕ Ροδόπης


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και το όνομά της προέρχεται από την οροσειρά της Ρο­δό­­πης που βρίσκεται στα βόρεια. Περιλαμβάνει τμήμα της λίμνης Βι­στο­νί­δας (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΕ Ξάνθης) και έξι λιμνοθάλασσες. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται η Μα­ρώ­νει­α, μια α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες πόλεις της αρχαίας Θρά­κης. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.
 • Έκταση: 2.543 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 112.039 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κο­μο­τη­νή.
 • Δήμοι (4): Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μα­ρω­νεί­ας-Σαπών.

6. ΠΕ Έβρου


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Το όνομά της προέρχεται από τον ποταμό Έβρο, τον με­γα­λύ­τε­ρο των Βαλ­­κα­νί­ων, που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρ­κί­ας. Είναι κα­τά το μεγα­λύτερο μέ­ρος πεδινή και περιλαμβάνει το δάσος της Δα­διάς και το Δέλ­τα του Έβρου (δύο α­πό τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευ­ρώ­πης), αλλά και το νη­σί Σαμοθράκη.
 • Έκταση: 4.242 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
 • Πληθυσμός: 147.947 κάτοικοι.
 • Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη.
 • Δήμοι (5): Αλεξανδρούπολης, Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Σου­φλί­ου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com


4 Ιανουαρίου 2017

Οι καραμέλες της αγάπης

Το σχολικό έτος 2015-2016 τα τριτάκια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυ­φά­δας έ­φτια­ξαν έ­να πολύ ενδιαφέρον παραμύθι για το δράμα των προσφύγων από τη Συ­ρί­α και τα δι­και­ώ­μα­τα των παιδιών. Η εντυπωσιακή δουλειά τους έχει τίτ­λο «Οι κα­ρα­μέ­λες της α­γά­πης», πήρε μάλιστα το τρίτο βραβείο στο Πα­νελ­λή­νι­ο Εκ­παι­δευ­τι­κό Πρόγραμμα της U­NI­CEF «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δι­και­ώ­μα­τά τους»!

Πατήστε στην εικόνα για να το διαβάσετε:


Στο κείμενο και στην όμορφη εικονογράφηση βοήθησε η δασκάλα τους κ. Νίκη Χα­λί­λη, ε­νώ το τραγούδι που προέκυψε επιμελήθηκε η μουσικός του σχολείου κ. Διο­νυ­σί­α Τρο­ντή:Η χαρά μου για τη δημιουργικότητα και τη σημαντική βράβευση των παιδιών εί­ναι πο­λύ με­γά­λη, γιατί ήμουν ο πρώτος τους δάσκαλος. (περισσότερα)

Είναι τα πρωτάκια με τα οποία συνεργά­στηκα στο ΠΟΔήΛΑΤΟ τον τρίτο χρόνο λει­τουρ­γί­ας του. Με συγκίνηση θυμήθηκα ότι ξε­κινήσαμε εκείνο τον Δεκέμβριο με ευ­χές στους γονείς για καλό μήνα, ενώ αργότερα ε­πισκεφθήκαμε τη βι­βλι­ο­θή­κη του σχο­λεί­ου, κάναμε μάθημα στη γειτονική πλατεία και ο­λοκληρώσαμε με τα πρώ­τα μας τα­ξί­δια στα βιβλία. Ψάχνοντας στις αναρτήσεις του ιστο­λογίου, βρή­κα κά­ποιες α­στεί­ες στιγμές που ζήσαμε, αλλά και τις δου­λειές που είχαμε κά­νει με τα ζευγαράκια του 10, την αλφαβήτα, τις αριθμογραμμές μέ­χρι το 20 και το 100, το τάγκραμ και το αλ­φα­βη­τά­ρι των αναγκών μας. Τα καμάρωσα και πά­λι, κα­θώς ε­τοι­μά­ζο­νταν για τη γιορ­τή στο τέλος της χρονιάς...

Αστέρια μου, φέτος είστε στην τετάρτη τάξη. Μεγαλώσατε. Πολλά πολλά συγ­χα­ρη­τή­ρι­α για την ουσιαστική δουλειά σας! Ένα μεγάλο μπράβο και στις άξιες δα­σκά­λες σας! Καλή χρο­νιά, πολλή υγεία και ακόμη περισσότερα χαμόγελα!

Με αγάπη (πάντα!)

11ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Γ2 | 2015-2016


1 Ιανουαρίου 2017

Πολλές ευχές από το ΠΟΔήΛΑΤΟ!
(2017)ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από altabadia.org)


Καλημέρα 2017!

ΕΙΚΟΝΕΣ: schicksal.com, happymothersday2016quote.com, happy-new-year2017.com


ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ