27 Οκτωβρίου 2016

Το Αλβανικό Έπος
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Η γερμανική επίθεση και ο
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Μια δεκαετία αγώνων και
θυσιών για την ελευθερία
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:19 Οκτωβρίου 2016

Η γεωγραφική διαίρεση της Ελλάδας

Στεριά, νησιά και... διαμερίσματα!

Η χώρα μας αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα στεριάς στο νότιο άκρο της Βαλ­κα­νι­κής Χερ­σο­νή­σου και πολυάριθμα νησιά. Το ηπειρωτικό τμήμα (το 80% της έ­κτα­σής της) ο­­νο­μά­ζε­ται ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα νησιά (το υπόλοιπο 20%) εί­ναι η λε­γό­με­νη νη­σιω­­τι­κή Ελλάδα.


Η χώρα μας διακρίνεται και σε εννέα ιστορικές γεωγραφικές περιοχές που ο­νο­μά­ζο­νται γε­ω­γρα­φι­κά διαμερίσματα.
★ Τα έξι από αυτά συγκροτούν την ηπειρωτική Ελλάδα: Θράκη και Μακεδονία, Ή­πει­ρος και Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά δι­α­με­ρί­σμα­τα πε­ρι­λαμ­­βά­νο­νται και μερικά νησιά που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη γει­το­νι­κή στε­ριά (π.χ. Σα­μο­θρά­κη και Θάσος, Σποράδες και Εύβοια, νησιά Αρ­γο­σα­ρω­νι­κού).
★ Τα υπόλοιπα τρία διαμερίσματα συγκροτούν τη νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τα Νη­σιά του Ιονίου Πελάγους, τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρή­τη.
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (επεξεργασία από el.wikipedia.org)


Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα.


Τα έξι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελ­λά­­δα, Πε­λο­πόν­νη­σος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρή­­τη.


Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χα­­ρα­­κτη­­ρι­­­στι­­κά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα δι­α­πι­στώ­σου­με ότι α­νά­με­σα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, πο­τά­μια και θά­λασ­σες, που α­πο­τε­λούν τα φυσικά τους σύνορα.
★ Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ο­­ρο­­­σει­­ρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
★ Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κο­ρίν­θου (και η δι­ώ­ρυ­γα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πε­λο­πόν­νη­σο α­πό τη Στε­ρε­ά.
★ Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξε­­χω­­ρί­­­ζει μό­νο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.


Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι πε­ρί­που 2,5 φο­ρές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θρά­κη ή την Κρή­τη! Α­κο­λου­θούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μι­κρό­τε­ρη έ­κτα­ση κα­τα­­λαμ­βά­νουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, ε­πει­δή πε­­­ρι­­λαμ­­βά­­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Α­κο­λου­θούν η Μα­κε­δο­νί­α και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συ­να­ντώ­νται στα νησιά του Ι­ο­νί­ου Πελά­γους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις ο­ποί­ες δι­αι­ρεί­ται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε τρεις πε­ρι­πτώ­σεις (στην Ή­πει­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το πο­ντί­κι σας πάνω α­πό την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-2, 3: Μελέτη Δ΄ τάξης, 4-6)


7 Οκτωβρίου 2016

Βρείτε τις περιφέρειες της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!Ταξίδι στις έδρες των ελληνικών περιφερειών

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:Βρείτε τις πόλεις της Ελλάδας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:6 Οκτωβρίου 2016

Οι μεσογειακές χώρες
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
5 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:Οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Λόγω του πολύμορφου ανάγλυφου της χώρας μας (οροσειρές, βουνά, οροπέδια, πε­δι­ά­δες κτλ.) πολλές περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικό υψόμετρο και πα­ρου­σι­ά­ζουν με­γά­λες διαφορές στις βροχοπτώσεις και στη θερμοκρασία. Αυτό δε συμ­βάλ­λει μό­νο στη μι­κρή ή μεγάλη ανάπτυξη των φυτών κάθε τόπου, αλλά κα­θο­ρί­ζει και το εί­δος της βλά­στησης που μπορεί να αναπτυχθεί.

Στην Ελλάδα διακρίνουμε πέντε ζώνες βλάστησης. Πατήστε στις εικόνες και δεί­τε σύ­ντο­μες πληροφορίες για καθεμιά, καθώς και μερικά χαρακτηριστικά φυ­τά της:ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

4 Οκτωβρίου 2016

3 Οκτωβρίου 2016

Ψαρεύοντας στις ελληνικές λίμνες

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα και βρείτε τις με­γα­λύ­τε­ρες λίμνες της χώρας μας:Οι μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας
(αντιστοίχιση και σταυρόλεξο)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις όμορφες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:


ΠΗΓΗ: ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ! - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

Τα ποτάμια της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας μας. Στο κου­μπά­κι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα α­ριθ­μη­τι­κά δε­δο­μέ­να τους!Οι λίμνες της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας. Στο κου­μπά­κι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα α­ριθ­μη­τι­κά δε­δο­μέ­­να τους!2 Οκτωβρίου 2016

Οροσειρά της Πίνδου και κλίμα

Η Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο. Οι μεγάλες οροσειρές, τα οροπέδια, οι πε­δι­ά­­δες, τα ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωμορφολογικά στοιχεία δι­α­μορ­φώ­νουν ει­δι­κές το­­πι­κές συν­θή­κες που επηρεάζουν το κλίμα πολλών πε­ρι­ο­χών.


(δείτε εδώ έναν τρισδιάστατο χάρτη της χώρας μας)


Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, η οποία διασχίζει τη χώ­ρα μας από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, χωρίζοντάς τη σε δυτική και α­να­το­λι­κή Ελ­λά­δα. Οι υγροί άνεμοι που έρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος με με­γά­λες πο­σό­τη­τες υ­­δρα­τμών προσκρούουν στην Πίνδο και ανεβαίνουν ψηλά, με α­πο­τέ­λε­σμα οι υδρατμοί να ψύ­χο­νται και να μετατρέπονται σε σταγόνες βρο­χής. Έ­τσι στη δυ­τι­κή Ελλάδα πα­ρα­­τη­ρού­νται πολλές βροχοπτώσεις, σε α­ντί­θε­ση με την α­να­το­λι­κή, όπου οι άνεμοι φτά­νουν με λίγους υδρατμούς και δί­νουν λι­γό­τε­ρες βροχές.

Η Πίνδος, επίσης, εμποδίζει τους ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους να πε­ρά­σουν δυ­τι­κά, προσφέροντας στη δυτική Ελλάδα ηπιότερους χειμώνες.


Πατήστε στην εικόνα και παρατηρήστε το φαινόμενο σε μια ενδιαφέρουσα προ­σο­μοί­ω­­ση του Ψηφιακού Σχολείου:


ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΙΚΟΝΕΣ: Ψηφιακό Σχολείο, esxoleio.weebly.com

Κλίμα Ελλάδας και κλιματογράμματα

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες και μελετήστε τα κλι­μα­το­γράμ­μα­τα μερικών πόλεων:1 Οκτωβρίου 2016

Δελτίο καιρού
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις
οδηγίες και συμπληρώστε τον χάρτη:Έκτακτο δελτίο καιρού
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:Κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ