Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Το Αλβανικό Έπος
(κουίζ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Η γερμανική επίθεση και ο
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
(κουίζ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Μια δεκαετία αγώνων και
θυσιών για την ελευθερία
(κουίζ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η γεωγραφική διαίρεση της Ελλάδας

Στεριά, νησιά και... διαμερίσματα!

Η χώρα μας αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα στεριάς στο νότιο άκρο της Βαλ­κα­νι­κής Χερ­σο­νή­σου και πολυάριθμα νησιά. Το ηπειρωτικό τμήμα (το 80% της έκτασής της) ο­­νο­μά­ζε­ται ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα νησιά (το υπόλοιπο 20%) είναι η λε­γό­με­νη νη­σιω­­τι­κή Ελλάδα.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Η χώρα μας διακρίνεται και σε εννέα ιστορικές γεωγραφικές περιοχές που ο­νο­μά­ζο­νται γε­ω­γρα­φι­κά διαμερίσματα.
● Τα έξι από αυτά συγκροτούν την ηπειρωτική Ελλάδα: Θράκη και Μακεδονία, Ή­πει­ρος και Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά διαμερίσματα πε­ρι­λαμ­­βά­νο­νται και μερικά νησιά που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη γειτονική στε­ριά (π.χ. Σα­μο­θρά­κη και Θάσος, Σποράδες και Εύβοια, νησιά Αργοσαρωνικού).
● Τα υπόλοιπα τρία διαμερίσματα συγκροτούν τη νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τα Νη­σιά του Ιονίου Πελάγους, τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη.ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (επεξεργασία από el.wikipedia.org)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Τα έξι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελ­λά­δα, Πε­λο­πόν­νη­σος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρή­τη.

Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χα­ρα­κτη­ρι­­στι­κά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα δι­α­πι­στώ­σου­με ότι α­νά­με­σα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θά­λασ­σες, που α­πο­τε­λούν τα φυσικά τους σύνορα.
● Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ο­ρο­­σει­ρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
● Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κορίνθου (και η δι­ώ­ρυ­γα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πελοπόννησο από τη Στε­ρε­ά.
● Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξε­χω­ρί­­ζει μό­νο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι περίπου 2,5 φο­ρές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θράκη ή την Κρή­τη! Α­κο­λου­θούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μικρότερη έ­κτα­ση κα­τα­­λαμ­βά­νουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή πε­­­ρι­­λαμ­­βά­­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ακολουθούν η Μα­κε­δο­νί­α και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στα νησιά του Ι­ο­νί­ου Πελά­γους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις ο­ποί­ες δι­αι­ρεί­ται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε τρεις περιπτώσεις (στην Ή­πει­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω α­πό την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,4-6), Μελέτη Δ΄ τάξης (3)Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Βρείτε τις περιφέρειες της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Ταξίδι στις έδρες των ελληνικών περιφερειών

Πατήστε στην εικόνα και επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Βρείτε τις πόλεις της Ελλάδας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Οι μεσογειακές χώρες
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, Αφρική, Ελλάδα, Ευρώπη


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
(κουίζ)


Οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Λόγω του πολύμορφου ανάγλυφου της χώρας μας (οροσειρές, βουνά, οροπέδια, πε­δι­ά­δες κτλ.) πολλές περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικό υψόμετρο και πα­ρου­σι­ά­ζουν με­γά­λες διαφορές στις βροχοπτώσεις και στη θερμοκρασία. Αυτό δε συμβάλλει μό­νο στη μι­κρή ή μεγάλη ανάπτυξη των φυτών κάθε τόπου, αλλά καθορίζει και το εί­δος της βλά­στησης που μπορεί να αναπτυχθεί.

Στην Ελλάδα διακρίνουμε πέντε ζώνες βλάστησης. Πατήστε στις εικόνες και δείτε σύ­ντο­μες πληροφορίες για καθεμιά, καθώς και μερικά χαρακτηριστικά φυτά της:

1. Μεσογειακή ζώνη βλάστησης
2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης
3. Ζώνη κωνοφόρων
4. Ορεινή ζώνη βλάστησης
5. Αλπική ζώνη βλάστησης

ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας
(κουίζ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Βρείτε τα ποτάμια της Ελλάδας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Βρείτε τις λίμνες της Ελλάδας

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ψαρεύοντας στις ελληνικές λίμνες

Πατήστε στην εικόνα, επιλέξτε τη σχετική δραστηριότητα
και βρείτε τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Οι μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας
(αντιστοίχιση και σταυρόλεξο)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις όμορφες δρα-
στηριότητες που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, σταυρόλεξα


Τα ποτάμια της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας μας. Στο κουμπάκι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα αριθμητικά δε­δο­μέ­να τους!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Οι λίμνες της Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και γνωρίστε τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας. Στο κου­μπά­κι των πληροφοριών μάλιστα κρύβεται κι ένας ενδιαφέρων πίνακας με τα α­ριθ­μη­τι­κά δε­δο­μέ­­να τους!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Οροσειρά της Πίνδου και κλίμα

Η Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο. Οι μεγάλες οροσειρές, τα οροπέδια, οι πεδιά­δες, τα ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωμορφολογικά στοιχεία διαμορφώνουν ειδικές το­­πι­κές συν­θή­κες που επηρεάζουν το κλίμα πολλών περιοχών.

(δείτε εδώ έναν τρισδιάστατο χάρτη της χώρας μας)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, η οποία διασχίζει τη χώ­ρα μας από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, χωρίζοντάς τη σε δυτική και α­να­το­λι­κή Ελ­λά­δα. Οι υγροί άνεμοι που έρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος με μεγάλες πο­σό­τη­τες υ­­δρα­τμών προσκρούουν στην Πίνδο και ανεβαίνουν ψηλά, με α­πο­τέ­λε­σμα οι υδρατμοί να ψύ­χο­νται και να μετατρέπονται σε σταγόνες βροχής. Έτσι στη δυ­τι­κή Ελλάδα πα­ρα­­τη­ρού­νται πολλές βροχοπτώσεις, σε αντίθεση με την α­να­το­λι­κή, όπου οι άνεμοι φτά­νουν με λίγους υδρατμούς και δίνουν λιγότερες βροχές.
● Η Πίνδος, επίσης, εμποδίζει τους ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους να πε­ρά­σουν δυ­τι­κά, προσφέροντας στη δυτική Ελλάδα ηπιότερους χειμώνες.


Πατήστε στην εικόνα και παρατηρήστε το φαινόμενο σε μια ενδιαφέρουσα προ­σο­μοί­ω­­ση του Ψηφιακού Σχολείου:


ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Ψηφιακό Σχολείο, esxoleio.weebly.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Κλίμα Ελλάδας και κλιματογράμματα

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες και
μελετήστε τα κλιματογράμματα μερικών πόλεων:
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Δελτίο καιρού
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα, ακολουθήστε τις
οδηγίες και συμπληρώστε τον χάρτη:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Έκτακτο δελτίο καιρού
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες: