Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

30 Σεπτεμβρίου 2012

Τι προκαλούν οι κινήσεις της Γης


Δίας

Από τον Anthony12


O Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος σε διαστάσεις και μά­ζα. Εί­ναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης ξεκινώντας από τον Ήλιο. Είναι ένας γί­γα­ντας αερί­ων με μάζα λίγο μικρότερη από το ένα εικοστό της ηλιακής, αλλά είναι δυό­μι­σι φορές με­­γα­λύ­τε­ρη του αθροίσματος της μάζας των υπόλοιπων πλανητών του η­λι­α­κού συστήμα­τος. Ο Δί­ας, μαζί με τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, α­να­φέ­ρο­νται ως αέριοι γίγαντες.

Στην Αστρονομία έχει το σύμβολο  

Ο πλανήτης ήταν γνωστός από τους αστρονόμους της αρχαιότητας και συνδέθηκε με τη μυ­θο­λο­γί­α και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις πολλών πολιτισμών. Οι Ρωμαίοι ο­νό­μα­σαν τον πλανήτη από το ρωμαϊκό θεό Δί­α (Jupiter). Όταν φαίνεται από τη Γη, ο Δί­ας μπορεί να φτά­σει σε φαινόμενο μέγεθος -2,95, καθιστώντας τον κατά μέσο όρο, το τρίτο φω­τεινότερο α­ντι­κεί­με­νο στον ουρανό τη νύχτα μετά από τη Σελήνη και την Α­φρο­δί­τη.

Ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, με το ένα τέταρτο της μάζας του να είναι ή­λιο. Μπο­ρεί επίσης να έχει βραχώδη πυρήνα που αποτελείται από βαρύτερα στοι­χεί­α. Λόγω της ταχείας περιστροφής του, το σχήμα του Δία είναι αυτό ενός πε­πλα­τυ­σμέ­νου σφαι­ρο­­ει­δούς (έχει μια μικρή, αλλά σημαντική διόγκωση γύρω από τον ι­ση­με­ρι­νό).

Η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι εμφανώς χωρισμένη σε διάφορες ζώνες σε διάφορα γε­­ω­­­γρα­­φι­­κά πλάτη, με αποτέλεσμα αναταραχή και καταιγίδες κατά μήκος των ορίων αλ­­λη­­λε­­­πί­­δρα­­σής τους. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, μια τεράστια κα­ται­γί­δα που είναι γνωστό ότι υπήρχε τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, ο­πό­τε και πα­ρα­­τη­ρή­θη­κε για πρώτη φορά με τηλεσκόπιο. Γύρω από τον πλανήτη εί­ναι ένα αχνό πλα­νη­­τι­κό σύστημα δακτυλίων και μια ισχυρή μαγνητόσφαιρα. Πε­ρι­βάλ­λε­ται επίσης από του­λά­­χι­στον 67 φεγγάρια, συμπεριλαμβανομένων των τεσ­σά­ρων μεγάλων φεγγαριών του Γα­­λι­λαί­ου, όπως ονομάζονται τα φεγγάρια που α­να­κα­λύ­φθη­καν για πρώτη φορά από τον Γα­λι­λαί­ο το 1610. Ο Γανυμήδης, ο με­γα­λύ­τε­ρος α­πό αυτά τα φεγγάρια, έχει διάμετρο με­γα­λύ­τε­ρη από εκείνη του πλανήτη Ερμή.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΑφροδίτη

Από τη Nasia28

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού Συ­στή­μα­τος. Όταν παρατηρούμε την Αφροδίτη με γυμνό μάτι είναι το πιο λαμπερό α­ντι­κεί­με­νο στον ουρανό μετά από τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ονομάζεται από το λαό Αυ­γε­ρι­νός ή Α­πο­σπε­ρί­της.

Ιστορία

Η Αφροδίτη ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, καθώς είναι εύκολα ορατή στον ου­ρα­νό. Στην αρχαιότητα ονομάζονταν Εωσφόρος («αυτός που φέρνει φως») ό­ταν εμ­φα­νί­ζο­νταν το πρωί και Έσπερος το βράδυ. H θεά Αφροδίτη κατά τη μυ­θο­λο­γί­α ήταν η προ­σω­πο­ποί­η­ση της ομορφιάς και η προστάτιδα του έρωτα. Έτσι είναι προ­φα­νής ο λό­γος που δόθηκε το όνομα της πιο λαμπερής θεάς στο συγκεκριμένο πλα­νή­τη.

Θέση στο ηλιακό σύστημα

Η Αφροδίτη είναι ένας από τους τέσσερις εσωτερικούς, γαιώδεις πλανήτες του Η­λι­α­κού Συ­στή­μα­τος. Απέχει κατά μέσο όρο 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Η τρο­χιά της περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική, αντίθετα με τους άλ­λους πλα­νή­τες των οποίων οι ελλειπτικές τροχιές παρουσιάζουν μεγαλύτερη εκ­κε­ντρό­τη­τα. Η πε­ρί­ο­δος περιφοράς είναι 0,62 γήινα έτη. Η ελάχιστη απόσταση από τη Γη είναι 38 εκα­τομμύρια χιλιόμετρα, ενώ η μέγιστη είναι 257 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α χι­λιό­με­τρα· έτσι η Αφροδίτη εί­ναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.


Φυσικά χαρακτηριστικά

Λόγω της ομοιότητας σε μάζα και μέγεθος, χαρακτηρίζεται μερικές φορές και α­δελ­φός πλα­νή­της ή δίδυμος πλανήτης της Γης. Ωστόσο, οι συνθήκες στην επιφάνεια της Α­φρο­δί­της διαφέρουν σημαντικά από αυτές της Γης, λόγω της εξαιρετικά πυκνής α­τμό­σφαι­ράς της και της σύστασής της.

Συγκεκριμένα, η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της Αφροδίτης είναι 92 α­τμό­σφαι­ρες. Μια τέτοια πυκνή ατμόσφαιρα προκαλεί έντονη διάθλαση στο ηλιακό φως και κά­ποιος πα­ρα­τη­ρη­τής στην επιφάνεια του πλανήτη θα έβλεπε τα αντικείμενα κα­μπυ­λω­μέ­να. Ε­πι­πλέ­ον, αποτελείται κατά 96,5% από διοξείδιο του άνθρακα και κατά 3,5% από άζωτο. Το βα­σι­κό συστατικό των νεφώσεων πάνω από το στρώμα του δι­ο­ξει­δί­ου του άνθρακα, είναι θει­ι­κό οξύ. Το διοξείδιο του άνθρακα και το θειικό οξύ, συν­δυ­α­σμέ­να στην ατμό­σφαιρα της Α­φρο­δί­της συντηρούν ένα έντονο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για αυτόν τον λόγο, σε συν­δυ­α­σμό και με την μεγάλη πυκνότητα της ατμόσφαιρας, η Αφροδίτη έ­χει μία εξαιρετικά υ­ψη­λή μέση επιφανειακή θερ­μο­κρα­σί­α, που διατηρείται σχεδόν σταθερή στους 460°C (αρ­κε­τή για να λιώσει ένα κομ­μά­τι μό­λυ­βδο), υψηλότερη ακόμα και από τον πλησιέστερο στον Ήλιο πλανήτη, τον Ερ­μή.

Η σύσταση της Αφροδίτης είναι παρόμοια με αυτή της Γης. Η επιφάνειά της έχει πά­ρα πολ­λά (πάνω από 1.600) ηφαίστεια, ηφαιστειακούς κρατήρες, όρη και πεδιάδες λά­βας. Ό­μως αυτό δε σημαίνει ότι η Αφροδίτη είναι σήμερα γεωλογικά ενεργή. Η δρα­στη­ρι­ό­τη­τα των ηφαιστείων της Αφροδίτης έχει τερματιστεί εδώ και 500 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α χρόνια, σύμ­φω­να με τις ενδείξεις. Δεν υπάρχει επίσης ούτε τεκτονική δρα­στη­ρι­ό­τη­τα.

Η περίοδος περιστροφής γύρω από τον άξονά της (η ημέρα της Αφροδίτης) διαρκεί 243 γή­ι­νες ημέρες, με διαφορά η πλέον αργή περιστροφή μεταξύ των 8 μεγάλων πλα­νη­τών του Ηλιακού Συστήματος. Επιπλέον, περιστρέφεται κατά την α­νά­δρο­μη φο­ρά, δηλαδή α­πό τα ανατολικά προς τα δυτικά. Λόγω της «ανάποδης» πε­ρι­στρο­φής της, ωστόσο, το μή­κος της ηλιακής ημέρας είναι σημαντικά μικρότερο –για έναν πα­ρα­τη­ρη­τή στην επιφά­νεια της Αφροδίτης, το χρονικό διάστημα από την μία α­να­το­λή Ηλίου μέχρι την επόμενη θα ή­ταν 116,75 γήινες ημέρες. Ακόμα και έτσι πάντως, το ένα ημισφαίριο είναι στο από­λυτο σκο­τά­δι επί 58 μέρες, ενώ το άλλο δέχεται όλη την ηλιακή ακτινοβολία επί άλλες 58. Αυτό έ­χει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση στην α­νώ­τε­ρη ατμόσφαιρά της σφοδρών α­νέμων. Αυ­τοί, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πυ­κνό­τη­τα της ατμόσφαιρας και το έντονο φαινόμενο του θερ­μο­κη­πί­ου ισοκατανέμουν τη θερμοκρασία και έτσι δεν υπάρχει μεγάλη θερ­μο­κρα­σι­α­κή δι­α­φο­ρά ανάμεσα στα δυο ημισφαίρια.

Η Αφροδίτη δεν έχει φυσικούς δορυφόρους, ούτε δακτύλιους.

Εξερεύνηση

Η Αφροδίτη είναι ο πιο εύκολα προσεγγίσιμος πλανήτης του ηλιακού συστήματος για α­πο­στο­λές από τη Γη· ένα ταξίδι έως αυτήν απαιτεί, με τη σημερινή τεχνολογία, μό­λις τέσ­σε­ρις μήνες. Έτσι, υπήρξε στόχος πολλών μη επανδρωμένων ε­ξε­ρευ­νη­τι­κών δι­α­στη­μι­κών α­πο­στο­λών κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, όμως το εν­δι­α­φέ­ρον ατό­νησε κά­πως όταν διαπιστώθηκαν οι ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνειά της. Προ­η­γου­μέ­νως, πιστευόταν ότι κάτω από τα πυκνά σύννεφα μπο­ρεί να υπήρχαν ω­κεανοί και ενδεχομένως ζωή, κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει πραγματικά.

Η πρώτη επιτυχημένη αποστολή ήταν ο Mariner 2 των Αμερικανών, που μας έστειλε τις πρώ­τες κοντινές φωτογραφίες από τον πλανήτη το 1962. Ακολούθησε η σειρά Ve­ne­ra των Σοβιετικών, που κατάφερε την πρώ­τη προσεδάφιση με το Venera 3 του 1966 –την πρώτη προσεδάφιση ανθρώπινης κατασκευής σε άλλο πλανήτη– που α­κο­λού­θη­σαν τον ε­πό­με­νο χρόνο τα Venera 4 και Mariner 5. Η πρώτη «μαλακή» προ­σε­δά­φι­ση στον πλα­νή­τη έγινε με το Venera 7 του 1970 –πριν από αυτή την α­πο­στο­λή, όλες οι υπόλοιπες είτε πα­ρα­τή­ρη­σαν τον πλανήτη από τροχιάς είτε συντρίφτηκαν α­πό την υψηλή πίεση της ατ­μό­σφαι­ρας. Οι Σοβιετικοί συνέχισαν να στέλνουν δι­α­στη­μο­συ­σκευ­ές της σειράς Venera στην Αφροδίτη έως και το 1983, κάνοντας α­να­λύ­σεις του εδάφους και της ατμόσφαιρας και παίρνοντας φωτογραφίες της ε­πι­φά­νει­ας.

Το επόμενο βήμα στην εξερεύνηση του πλανήτη έγινε με τη διαστημοσυσκευή Ma­gel­lan της NASA που έφτασε στην Αφροδίτη το 1989 και χαρτογράφησε για τέσ­σε­ρα χρό­νια με ρα­ντάρ το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, αποκαλύπτοντας τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της ε­πι­φά­νει­ας, τους μηχανισμούς που τη διαμορφώνουν καθώς και το μα­γνη­τι­κό πεδίο του πλα­νή­τη.

ΠΗΓΗ: ;Κρόνος

Από τον Anthony12


Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης σε σχέση με την απόστασή του από τον Ήλιο και ο δεύ­τε­ρος μεγαλύτερος του Ηλιακού Συστήματος μετά τον Δία, με διάμετρο στον ι­ση­με­ρι­νό του 120.660 χιλιόμετρα και ανήκει στους λεγόμενους γίγαντες αερίων. Το ό­νο­μά του προ­έρ­χε­ται από τον Κρόνο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και σχε­τί­ζε­ται με τη λέξη χρό­νος. Σχε­δόν ταυτίζεται με τον ρωμαϊκό θεό Saturn, απ’ όπου προ­έρ­χο­νται και οι άλ­λες ευ­ρω­παϊ­κές ονομασίες.

Λόγω της μεγάλης μάζας του Κρόνου και της μεγάλης βαρύτητας, οι συνθήκες που πα­ρά­γο­νται στον Κρόνο είναι ακραίες. Οι εσωτερικές πιέσεις και θερμοκρασίες είναι πέ­ρα α­πό ο­τι­δή­πο­τε μπορεί να αναπαραχθεί πειραματικά στη Γη. Το εσωτερικό του Κρό­νου πι­θα­νώς α­πο­τε­λεί­ται από έναν στερεό πυρήνα σιδήρου, νικελίου, πυριτίου και ενώσεις ο­ξυ­γό­νου και περιβάλλεται από ένα βαθύ στρώμα μεταλλικού υ­δρο­γό­νου, ένα ενδιάμεσο στρώ­μα του υγρού υδρογόνου και υγρού ηλίου, καθώς και ένα ε­ξω­τε­ρι­κό στρώμα αερί­ων. Το η­λε­κτρι­κό ρεύμα μέσα στο στρώμα μεταλλικού υ­δρο­γό­νου είναι πιθανό να δημι­ουργεί ένα πλα­νη­τι­κό μαγνητικό πεδίο, που είναι ελαφρώς πιο αδύναμο από το γήινο μα­γνητικό πε­δί­ο αν συγκριθούν στις επιφάνειες των πλα­νη­τών και περίπου το ένα εικοστό της ι­σχύ­ος του πε­δί­ου γύρω από τον Δία. Η ε­ξω­τε­ρι­κή ατμόσφαιρα έχει γενικά ήπια εμ­φάνιση, αν και μπο­ρούν να εμφανιστούν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μακράς διάρκειας ζωής. Η ταχύ­τητα του ανέμου στον Κρόνο μπορεί να φτά­σει 1.800 χλμ/ώρα, πολύ μεγαλύτερη από ε­κείνη στον Δία.

Ο Κρόνος διαθέτει εννέα δακτυλίους, οι οποίοι αποτελούνται από σωματίδια σκόνης και πά­γου, και 62 δορυφόρους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μικροί δορυφόροι και οι έ­λι­κες. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ο Τιτάνας, είναι ο μόνος δο­ρυ­φό­ρος στο ηλιακό σύ­στη­μα με πυκνή ατμόσφαιρα.

Για αιώνες τον θεωρούσαν τον τελευταίο (εξώτατο) πλανήτη του Ηλιακού Συ­στή­μα­τος, κα­θώς είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Πολλά από αυτά που σήμερα γνω­ρί­ζου­με για τον πλα­νή­τη και τους δορυφόρους του, μας έγιναν γνωστά από την ε­ξε­ρεύ­νη­ση των Βό­για­τζερ 1 και Βόγιατζερ 2 το 1980-81. Από το 2004, η δι­α­στη­μο­συ­σκευ­ή Cassini βρί­σκεται σε τρο­χιά γύρω απ’ τον πλανήτη, μελετώντας τον διεξοδικά.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΠωλείται ποδήλατο

Από τη Nasia28
Πωλείται μεζονέτα

Από τη Zoe01
Φτιάχνουμε αγγελίες

Οι συνεργάτες μας ασκούνται
στη σύνταξη αγγελιών


Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και δείτε τις α­ναρ­τή­σεις τους:

Διαμέρισμα στο Ελληνικό (El)
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα (Anthony12)
Ενοικιάζεται τριάρι (Despina01)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (tzina45)
Πωλείται βίλα! (Nasia28)
Πωλείται διαμέρισμα (player99)
Πωλείται μεζονέτα (Zoe01)
Πωλείται πλανήτης (Στέλτζι)
Πωλείται ποδήλατο (Nasia28)
Χαρίζονται γατάκια (Nasia28 και Zoe01)

ΕΙΚΟΝΑ: anthropinodynamiko.blogspot.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


29 Σεπτεμβρίου 2012

Bad Day

Από τη Nasia28

Για όποιον είχε μία άσχημη μέρα αυτό το τρα-
γούδι θα τον κάνει να νιώσει πολύ καλύτερα!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Ουρανός

Από τον Anthony12


Ο Ουρανός είναι ο έβδομος σε απόσταση από τον Ήλιο, ο τρίτος μεγαλύτερος και ο τέ­ταρ­τος σε όγκο πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Το όνομα προέρχεται από την αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή θεότητα του Ουρανού, ο οποίος ήταν πατέρας του Κρόνου και παπ­πούς του Δία. Δεν είναι εύκολα ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη, όπως οι άλλοι πλα­νή­τες, και αυτό σε συν­δυ­α­σμό με την αργή κίνησή του δεν αναγνωρίστηκε στους αρ­χαί­ους χρό­νους ως πλα­νή­της. Ο Ουίλιαμ Χέρσελ ανακοίνωσε την ανακάλυψή του στις 13 Μαρτίου 1781, ε­πε­κτεί­νο­ντας για πρώτη φορά στην ιστορία τα όρια του η­λι­α­κού συστήματος. Ο Ουρανός ήταν ο πρώ­τος πλανήτης που ανακαλύφθηκε με τη­λε­σκό­πι­ο.

Ο Ουρανός είναι ένας μεγάλος πλανήτης, ένας από τους τέσσερις γίγαντες αερίων του η­λι­α­κού μας συστήματος, αλλά στη δομή μοιάζει περισσότερο με τον Ποσειδώνα, πα­ρά με τους άλλους δύο. Λόγω της μεγάλης απόστασής του από τη Γη, είναι μόλις ο­ρα­τός με γυ­μνό μάτι. Το 1977 ανακαλύφθηκε ότι ο Ουρανός έχει ένα σύστημα από δα­κτυ­λί­ους και ο Βό­για­τζερ 2, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης του πλανήτη τον Ι­α­νου­ά­ρι­ο του 1986 με­λέ­τη­σε τη δομή των δακτυλίων αυτών και ανακάλυψε 10 α­κό­μη δορυφόρους του, α­νε­βά­ζο­ντας τον αριθμό τους στους 15. Όλοι οι δακτύλιοι και οι δο­ρυ­φό­ροι βρίσκονται σχεδόν στο ί­διο επίπεδο, το επίπεδο του Ισημερινού του πλα­νή­τη. Έχει έναν πετρώδη πυρήνα, στο μέ­γε­θος της Γης, που καλύπτεται από έναν βα­θύ «ωκεανό» νερού και αμ­μωνίας, ο οποίος πε­ρι­βάλ­λε­ται από μια ατμόσφαιρα που α­πο­τε­λεί­ται από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο.

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον Ουρανό από όλους τους άλλους πλανήτες του η­λι­α­κού συστήματος είναι ότι ο άξονας περιστροφής γύρω από τον εαυτό του βρί­σκε­ται σχε­δόν πάνω στην εκλειπτική, το επίπεδο δηλαδή πάνω το οποίο βρίσκεται η τρο­χιά του γύ­ρω από τον Ήλιο. Έτσι, καθώς ο Ουρανός περιστρέφεται γύρω από τον ή­λιο και τον ε­αυ­τό του, μοιάζει σαν να «κυλά» πάνω στην τροχιά του. Καθώς οι δο­ρυ­φό­ροι και οι δα­κτύλιοί του περιστρέφονται κάθετα στον ισημερινό του πλανήτη, το ό­λο σύστημα μοιάζει σαν ένας «στό­χος». Το αποτέλεσμα στο «ημερολόγιο» του Ου­ρα­νού είναι ότι κάθε πό­λος έχει πολύ με­γά­λη περίοδο νύκτας και μια πολύ μεγάλη πε­ρί­ο­δο ημέρας, 21 γήινα έ­τη. Το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό αυτό του Ουρανού έχει επιπτώσεις και στη μαγνητόσφαιρά του, που μοιάζει με τιρ­μπου­σόν που συστρέφεται στην πλευ­ρά του πλανήτη που είναι στραμ­μένη μακριά από τον Ήλιο. Αυτή η απόκλιση από τα ό­σα ισχύουν για τους υπόλοιπους πλανήτες δεν έχει ε­ξη­γη­θεί μέχρι σήμερα. Είναι πι­θα­νό να είναι το αποτέλεσμα κάποιου συμβάντος πρό­σκρου­σης στο μακρινό πα­ρελ­θόν του πλανήτη.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΠοσειδώνας

Από τον Anthony12

Ο Ποσειδώνας είναι ο όγδοος, κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο, πλανήτης του Η­λι­α­­κού Συστήματος. Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι, ενώ αν παρατηρηθεί με ι­σχυ­ρό τη­λε­­σκό­πι­ο μοιάζει με πράσινο δίσκο.

Ανακαλυμμένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1846, ο Ποσειδώνας ήταν ο πρώτος πλανήτης που βρέ­θη­κε σύμφωνα με μαθηματική πρόβλεψη και όχι από εμπειρικές πα­ρα­τη­ρή­σεις. Οι α­­προσ­δό­κη­τες μεταβολές στην τροχιά του Ουρανού οδήγησε τον Αλέξη Μπου­βάρντ να συ­μπε­ρά­νει ότι η τροχιά του υπόκειται σε βαρυτική διαταραχή από έ­ναν άγνωστο πλανή­τη. Ο Ποσειδώνας στη συνέχεια παρατηρήθηκε από τον Γιόχαν Γκότ­φριντ Γκάλε σε α­πό­­στα­ση μικρότερη από μία μοίρα από τη θέση που προέβλεψε ο Ουρμπέν Λεβεριέ, και το με­γα­λύ­τε­ρο φεγγάρι του, ο Τρίτωνας, ανακαλύφθηκε λίγο αρ­γό­τε­ρα, αν και κανένα των υ­πό­λοι­πων 12 δορυφόρων του πλανήτη δεν α­νι­χνεύ­τη­κε τηλεσκοπικά μέχρι τον 20ό αι­­ώ­να. Τον Ποσειδώνα έχει επισκεφθεί από ένα μόνο δι­α­στη­μό­πλοι­ο, το Βόγιατζερ 2, το οποίο πέ­τα­ξε από τον πλανήτη στις 25 Αυ­γού­στου, 1989.

Στην αστρονομία συμβολίζεται με την τρίαινα:  

Ο Ποσειδώνας έχει παρόμοια σύνθεση με τον Ουρανό, ενώ και οι δύο έχουν συν­θέ­σεις που διαφέρουν από εκείνες των μεγαλύτερων γιγάντων αερίων, Δία και Κρόνου. Η α­τ­μό­σφαι­ρα του Ποσειδώνα, ενώ είναι παρόμοια με του Δία και του Κρόνου στο ότι α­πο­­τε­λεί­ται κυ­ρί­ως από υδρογόνο και ήλιο, μαζί με τα ίχνη υ­δρο­γο­ναν­θράκων και, εν­δε­χομένως, του α­ζώ­του, περιέχει με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό των «πά­γων», όπως νερό, αμμωνία και με­θά­νι­ο. Οι α­στρο­νό­μοι κατηγοριοποιούν ενίοτε τους Ουρανό και Πο­σει­δώ­να ως «γίγαντες πά­γου», προ­κει­μέ­νου να το­νί­σουν τις διακρίσεις αυτές. Το εσωτερικό του Ποσειδώνα, ό­πως και του Ου­ρα­­νού, αποτελείται κυρίως από πάγο και βρά­χους. Ίχνη με­θανίου στις εξώτερες
πε­ρι­ο­χές του πλα­νή­τη ευθύνονται εν μέρει για την μπλε εμ­φά­νι­ση του πλα­νή­τη.

Σε αντίθεση με τη σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα του Ου­ρα­νού, η ατμόσφαιρα του Πο­σει­δώ­­να εί­ναι α­ξι­ο­ση­μεί­ω­τη για τα ε­νερ­γά και ορατά καιρικά φαινόμενά της. Όταν το Βό­για­τζερ 2 προ­σέγ­γι­σε τον Ποσειδώνα, για παράδειγμα, στο νό­τι­ο η­μι­σφαί­ρι­ο του πλα­νή­τη υπήρ­χε μί­α μεγάλη σκοτεινή κη­λί­δα,
συ­γκρί­σι­μη με τη Μεγάλη Ερυθρά Κη­λί­δα στο Δία. Αυτές οι και­ρι­κές συνθήκες κα­θο­δη­γού­νται από τους ισχυρότερους συ­νε­χείς ανέμους κάθε πλα­νή­τη στο ηλιακό μας σύ­στη­μα, κα­θώς καταγράφονται τα­χύ­τη­τες ανέμου τόσο υψηλές όσο 2.100 χιλιόμετρα ανά ώ­ρα. Λό­γω της μεγάλης α­πό­στα­σης από τον Ήλιο, η εξωτερι­κή ατ­μό­σφαι­ρα του Πο­σει­δώ­να είναι έ­να από τα πιο κρύ­α μέρη στο ηλιακό σύστημα, με τη θερ­μο­κρα­σί­α στις κο­ρυ­φές των σύν­νε­φων να πλη­σι­ά­ζουν τους -218°C. Ωστόσο, η θερ­μο­κρα­σί­α στο κέντρο του πλα­νή­τη είναι πε­ρί­που 5.000°C. Ο Ποσειδώνας έχει ένα α­χνό και κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νο σύ­στη­μα δα­κτυ­λί­ων, οι οποίοι είχαν ανιχνευτεί κατά τη διάρ­κεια της δε­κα­ε­τί­ας του 1960, ό­μως, ήταν α­ναμ­φι­σβή­τη­τα η ύπαρξή τους επιβεβαιώθηκε μόνο το 1989 από το Voyager 2.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια28 Σεπτεμβρίου 2012

Φτιάχνουμε ανακοινώσεις

Οι συνεργάτες μας ασκούνται
στη σύνταξη ανακοινώσεων


Πατήστε στους πράσινους υπερσυνδέσμους και δείτε τις α­ναρ­τή­σεις τους:

Διήμερο στη θάλασσα (george21)
Δυο μέρες στη θάλασσα (Despina01)
Δύο μέρες στη θάλασσα (Nasia28 και Zoe01)
Δύο μέρες στο βουνό (Anthony12)
Εκδρομή στη θάλασσα! (El)
Μια εβδομάδα για κάμπινγκ (tzina45)
Μια εβδομάδα στη Σύρο (Georgia.2001)
Μία εκδρομή στον Όλυμπο (Nasia28 και Zoe01)
Χάθηκε ο Cookie (Unagirl)
Χάθηκε σκύλος (Fun Boy)

ΕΙΚΟΝΑ: blogs.sch.gr/3gymvril/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιδικές δημιουργίες


Δύο μέρες στο βουνό

Από τον Anthony12
26 Σεπτεμβρίου 2012

Στον ύπνο μουΣτον ύπνο μου απόψε είδα πάλι
πως ήμουνα, λέει, σοφός!
Οι άνθρωποι γύρω χορτάτοι
κοιτούσαν και βλέπανε φως...
Κυλούσε γλυκά η ζωή τους,
αφέντες, κακό πουθενά,
χιλιάδες παιδιά στα ποτάμια
ψαρεύανε φως στα νερά!

Στον ύπνο μου απόψε είδα πάλι
πως ήμουνα, λέει, σωστός,
πως δεν τραγουδούσα μονάχος
κι ο φόβος φευγάτος κι αυτός...
Δεν είχαν αξία τα λόγια,
δεν είχε ο Ιούδας φιλιά
και το πιο περίεργο απ’ όλα:
φωλιά η Βουλή για πουλιά!


ΣΤΙΧΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ: Ανδρέας Θωμόπουλος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παύλος Σιδηρόπουλος / ΔΙΣΚΟΣ: Ο ασυμβίβαστος (1979)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μουσική


Παράξενη περιπέτεια

Από τον Anthony12

Αυτό το καλοκαίρι έζησα μια πολύ παράξενη περιπέτεια. Μία μέρα αποφάσισα να πά­ω μια βόλτα στο βουνό με το οπληφόρο μου. Όμως στον δρόμο ανακάλυψα μια σπη­λιά.


Σκέφτηκα ότι θα ήταν γεμάτη πολύτιμα μέταλλα και λίθους, οπότε αποφάσισα να την ε­ξε­­ρευ­νή­σω. Στην αρχή δε βρήκα τίποτα όμως καθώς προχωρούσα, διέκρινα μια μι­κρή φλέ­βα χρυσού στο βάθος.


Πριν προλάβω όμως να πλησιάσω μου επιτέθηκαν αρκετά χειρόπτερα και δύο προ­βο­­σκι­δω­τά τα οποία δεν είχα καταλάβει πως ήταν μέσα στη σπηλιά και με αιφ­νι­δί­α­σαν. Τρό­μα­ξα τόσο πολύ που έφυγα απ’ τη σπηλιά άρον άρον.

Συνειδητοποίησα ότι ήταν νύχτα και έτσι φοβήθηκα μήπως μου επιτεθεί κανένα σαρ­κο­­φά­γο. Τελικά το γρουσούζεψα και με κυνήγησε ένα ώς το σπίτι. Ευτυχώς πρό­λα­βα να μπω στον στάβλο. Κι έτσι τώρα είμαι σώος και αβλαβής στο σπιτάκι μου.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Anthony12Anthony12

O Anthony12 κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩΧάθηκε σκύλος

Από τον Fun Boy
Fun Boy

O Fun Boy κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία του με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΩΜια αστεία ιστορία

Από το kounelaki01

Μια μέρα πήγα σε μια θάλασσα με πολλά κνιδόζωα. Δίπλα μας ήταν μια κυρία με κί­τρι­νο μπι­κί­νι και καφέ μαλλιά. Όταν μπήκε μέσα την τσίμπησε ένα κνιδόζωο. Αφού βγή­κε η ξα­δέλ­φη μου φώναξε.
– Χα, χα σας τσίμπησε ένα κνιδόζωο!

(η κυρία μας κοίταγε)

Όταν γυρίσαμε, ο μπαμπάς με την ξαδέλφη μου πήγαν να φέρουν ψάρια. Όταν φτά­σα­νε η ξα­δέλ­φη μου έκανε το λάθος να ζητήσει εχινόδερμα.
– Κύριε μπορείτε να μας δώσετε 5 εχινόδερμα

Ο κύριος εκεί γέλασε πολύ νομίζοντας ότι ήταν αστείο. Όταν γύρισαν η ξαδέλφη μου έ­τρε­ξε στο δωμάτιο της για σκέψη. Αργότερα ρώτησε γιατί γέλασε ο κύριος και εμείς της ε­ξη­γή­σα­με, μετά όλοι σκάσαμε στα γέλια!kounelaki01

Το kounelaki01 κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) ξεκί-
νησε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩ25 Σεπτεμβρίου 2012

Μία εκδρομή στον Όλυμπο

Από τη Nasia28 και τη Zoe01Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να επισπευτείτε το πιο ψηλό βουνό, τον Όλυμπο. Μια εκ­δρο­μή που τη διοργανώνει ο δασικός σύλλογος Ιωαννίνων. Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 Οκτωβρίου και η αφετηρία της εκδρομής θα είναι από την κεντρι-
κή πλατεία Ιωαννίνων.

Μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή παιδιά από 9 έως 14
χρονών. Όταν θα φτάσουμε στο βουνό θα κάνουμε μία περιήγη-
ση και μετά θα διασκεδάσουμε αφάνταστα. Θα χρειαστείτε να έ-
χετε μαζί σας: νερό, φαγητό, καπέλο και μία σάκα για να τα βά-
λετε εκεί μέσα. Όλο αυτό θα σας στοιχίσει μόνο 5 ευρώ το ά-
τομο.

► Τηλέφωνα: 22546 & 3154 Zoe0123 Σεπτεμβρίου 2012

Χαρίζονται γατάκια

Από τη Nasia28 και τη Zoe01
Δύο μέρες στη θάλασσα

Από τη Nasia28 και τη Zoe01

Θα χρειαστούμε σακίδιο, 2 αλλαξιές, 1 ζευγάρι σαγιονάρες, μπλοκ σημειώσεων, μο­λύ­βι, γυα­λιά ηλίου, καπέλο, αντηλιακό και 2 ζευγάρια μαγιό κι όλα αυτά για να πε­ρά­σε­τε ένα α­ξέ­χα­στο διήμερο στην παραλία της Ωκεανίδας με το Στ2 του 1ου Δη­μο­τι­κού Σχολείου Ελ­λη­νι­κού.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε από 7 έως 15 χρονών, αλλά και οι μικρότεροι μπο­ρούν να συμμετάσχουν με τη συνοδεία των γονιών τους. Ένα διήμερο στη θάλασσα με δι­ά­φο­ρες δραστηριότητες που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους! Θα ε­ξα­σκη­θεί­τε στο κο­λύ­μπι, θα γνωρίσετε νέους φίλους, θα ανακαλύψετε την ομορφιά της ελ­λη­νι­κής φύσης, θα δι­α­σκε­δά­σε­τε με θεατρικό παιχνίδι και, το κυριότερο θα χορ­τά­σε­τε καθαρό α­έρα και θα πε­ρά­σε­τε ξέγνοιαστες ώρες.

Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Ιουνίου στον Δήμο Βουλιαγμένης και η με­τα­φο­ρά σας μέχρι εκεί θα γίνει με πούλμαν. Όσοι επιθυμείτε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε το πρό­γραμ­μα, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 2 Ιουνίου και να προ­κα­τα­βά­λε­τε μέ­ρος των χρημάτων που απαιτούνται.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-246527
(1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού)Nasia28

Η Nasia28 κατοικεί στη Νότια Αθήνα. Στην έκτη δημοτικού
(2012-2013) ξεκίνησε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩ22 Σεπτεμβρίου 2012

Μία χαρούμενη ημέρα

Από τη Zoe01


Μια φορά που πήγα στη θάλασσα μαζί με τους γονείς και είχαμε ξαπλώσει στις ψάθες μας θέ­λη­σα να κοιτάξω λίγο την παραλία. Όπως την κοιτούσα είδα ένα εχινόδερμο και το εί­πα στους γονείς μου, αυτοί άρχισαν να γελάνε. Εγώ δε βρήκα πουθενά το α­στεί­ο ί­σα ίσα ε­γώ τους το είπα για να προσέξουν μην τους τσιμπήσει και κανένα κνι­δό­ζω­ο.

Αργότερα φύγαμε γιατί είχε μεσημεριάσει και αρχίσαμε να πεινάμε. Ο μπαμπάς πρό­τει­νε να πάμε σε μια ταβέρνα εκεί πιο κάτω. Όταν φτάσαμε εγώ παρήγγειλα ένα μα­λά­κι­ο, ο σερ­βι­τό­ρος γελώντας απάντησε πως μας τελείωσαν και έφυγε.

Μετά από δύο λεπτά άρχισα να ξύνω το χέρι μου και είπα στους γονείς πως μάλλον με τσί­μπη­σε αρθρόποδο και αυτοί άρχισαν πάλι να γελάνε.

Τι να πω φαίνεται πως σήμερα ήταν όλοι στα κέφια τους...Zoe01

Η Zoe01 κατοικεί στη Νότια Αθήνα.
Στην έκτη δημοτικού (2012-2013) ξεκίνη-
σε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩ21 Σεπτεμβρίου 2012

Γιατί κάνουμε Ιστορία;

Ιστορία είναι η επιστήμη που εξετάζει τη ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή που εμ­φα­­νί­στη­κε στον πλανήτη μας έως σήμερα.

Η Ιστορία δεν είναι μόνο απομνημόνευση ονομάτων ή μαχών. Είναι, κυρίως, η βα­θύ­­τε­ρη γνώση του παρελθόντος μας.
● Αν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, μπορούμε πιο εύκολα να κα­τα­νοή­σου­­με την εποχή μας, τη συνέχεια δηλαδή αυτού του παρελθόντος.
● Παράλληλα μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον και να αποφύγουμε τα λά­θη των προηγούμενων γενεών.

Με τη βοήθεια της Ιστορίας γνωρίζουμε τον πολιτισμό του λαού μας αλλά και άλ­λων λα­ών. Έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα για τον κόσμο μας, γι­νό­μα­στε πιο σο­φοί και προετοιμαζόμαστε καλύτερα για τη ζωή.


Μελετώντας το παρελθόν μαθαίνουμε να αναζητούμε τα βαθύτερα αίτια, τα κί­νη­τρα ή τους σκοπούς των ανθρώπινων πράξεων. Αυτό μας βοηθά να αναπτύξουμε την κριτι­κή μας ικανότητα και, καθώς μεγαλώνουμε, να αντιμετωπίζουμε το παρόν πιο υπεύθυ­να.
● Σιγά σιγά θα αντιληφθούμε ότι είμαστε το μέρος ενός συνόλου (της κοινωνίας μας, της αν­θρω­πό­τη­τας) και ότι για τις πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές συν­θή­κες φέ­ρουμε κι εμείς ευθύνη.


Η ιστορία δεν είναι μακριά. Είναι μέσα μας,
βρίσκεται δίπλα μας και μας αφορά όλους!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία, πολιτική


17 Σεπτεμβρίου 2012

Η πράξη της πρόσθεσης 1  Οι αριθμοί που προσθέτουμε λέγονται προσθετέοι.

Στα αρχαία ελληνικά η κατάληξη -τέος σημαίνει «αυτός που πρέπει να...». Ε­πο­μέ­νως προ­σθετέοι είναι οι αριθμοί που πρέπει να προστεθούν.

 2  Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται άθροισμα.

Γράφεται με «οι» επειδή παράγεται από το αθροίζω, ένα ρήμα που α­πο­τε­λεί ε­ξαί­ρε­ση στα ρή­μα­τα σε «-ίζω».


 3  Για να επαληθεύσουμε την πρόσθεση προσθέτουμε τους προ­σθε­τέ­ους με δι­α­φο­ρε­τι­κή σειρά.

Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε από το άθροισμα τον ένα προσθετέο, ελ­­πί­ζο­ντας να βρού­με τον άλλο.

Η πράξη της αφαίρεσης 1  Ο πρώτος αριθμός (ο μεγαλύτερος) λέγεται μειωτέος. Ο δεύτερος α­ριθ­­μός (ο μι­κρό­τε­ρος) ονομάζεται αφαιρετέος.

Στα αρχαία ελληνικά η κατάληξη -τέος σημαίνει «αυτός που πρέπει να...». Ε­πο­μέ­νως μει­ωτέ­ος είναι ο αριθμός που πρέπει να μειωθεί και α­φαι­ρε­τέ­ος ο α­ριθ­μός που πρέπει να α­φαι­ρε­θεί.

 2  Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται διαφορά ή υπόλοιπο ή συ­μπλή­ρω­­μα.


 3  Για να επαληθεύσουμε την αφαίρεση προσθέτουμε στη διαφορά τον α­­φαι­ρε­τέ­ο.

Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε τη διαφορά από τον μειωτέο, ελπίζοντας να βρού­με τον αφαιρετέο.

Η πράξη του πολλαπλασιασμού 1  Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζουμε λέγονται παράγοντες του πολ­λα­πλα­σι­α­σμού.

 2  Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται γινόμενο.


 3  Για να επαληθεύσουμε τον πολλαπλασιασμό πολλαπλασιάζουμε τους πα­­ρά­γο­ντες με δι­α­φο­ρε­τι­κή σειρά.

Επίσης μπορούμε να διαιρέσουμε το γινόμενο με τον ένα παράγοντα, ελ­πί­ζο­­ντας να βρού­με τον άλλο.


Ένας άλλος, πρακτικότερος, τρόπος για να επαληθεύσουμε το γινόμενο εί­ναι η μέ­θο­δος του σταυρού:
● Προσθέτουμε τα ψηφία των παραγόντων σαν να ήταν όλα μονάδες και τα ση­μει­ώ­νου­με στις θέσεις 1 και 2 της επόμενης εικόνας. Αν οι αριθμοί εί­ναι δι­­ψή­φι­οι, ξαναπροσθέτουμε μέ­χρι να γίνουν μονοψήφιοι.
● Πολλαπλασιάζουμε τα ψηφία αυτά και γράφουμε το αποτέλεσμα στη θέ­ση 3. Φρο­ντί­ζου­με να είναι μονοψήφιος αριθμός.
● Τέλος, προσθέτουμε τα ψηφία του γινομένου και σημειώνουμε το α­πο­τέ­λε­­σμα στη θέση 4. Τα ψηφία στις θέσεις 3 και 4 πρέπει να είναι ίδια.


ΠΡΟΣΘΕΣΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ | ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ | ΔΙΑΙΡΕΣΗΗ πράξη της διαίρεσης 1  Ο πρώτος αριθμός λέγεται διαιρετέος. Ο δεύτερος αριθμός ονομάζεται δι­αι­ρέ­της.

Στα αρχαία ελληνικά η κατάληξη -τέος σημαίνει «αυτός που πρέπει να...». Ε­πο­μέ­νως δι­αι­ρετέ­ος είναι ο αριθμός που πρέπει να διαιρεθεί.

 2  Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται πηλίκο.

 3  Αυτό που περισσεύει (αν υπάρχει) λέγεται υπόλοιπο.


 4  Για να επαληθεύσουμε τη διαίρεση πολλαπλασιάζουμε τον διαιρέτη με το πη­λί­κο και προ­σθέ­του­με το υπόλοιπο (αν υπάρχει).

Επίσης μπορούμε να διαιρέσουμε τον διαιρετέο με το πηλίκο, ελπίζοντας να βρού­με τον δι­αι­ρέ­τη και το ίδιο υπόλοιπο (αν υπάρχει).

14 Σεπτεμβρίου 2012

Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή στο σχολείο

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

 1  Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εκτελέσουμε το πείραμα.
 2  Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα όρ­­γα­να και υλικά. Έχουμε δει από το προ­η­γού­με­νο μάθημα τι θα χρει­α­­στού­με και έχουμε αποφασίσει στην ο­μά­δα μας ποιος θα φέρει τι.
Ό,τι είναι δύσκολο το φέρνει ο δά­­σκα­λος.
 3  Αφού βεβαιωθούμε ότι κα­τα­λά­βα­με πώς θα γίνει το πείραμα, φέρνουμε τα όργανα και τα υλικά που θα χρη­­σι­μο­ποι­ή­σου­με στο θρανίο μας και κά­νου­με το πείραμα.
Δεν ξεκινάμε χωρίς την άδεια του δα­σκά­λου!
 4  Αν διαπιστώσουμε κάποιο πρό­βλη­μα στα όργανα που χρη­σι­μο­ποι­ού­με, ε­νημερώνουμε τον δάσκαλο.
Προσέχουμε ιδιαίτερα τα σπα­σμέ­να γυά­λι­να δοχεία.
 5  Όταν τελειώσουμε το πείραμα, ε­πι­­στρέ­φου­με τα όργανα και τα υλικά και κα­θα­ρί­ζου­με το θρανίο μας.
 6  Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας στο βιβλίο και τις συζητάμε με τους συμ­μα­θη­τές και τις συμ­μα­θή­τρι­ές μας. Καταλήγουμε σε συ­μπε­ρά­σμα­τα και τα σημειώνουμε στο βιβλίο μας.
 7  Δε βάζουμε ποτέ στο στόμα μας τις δι­ά­φο­ρες ουσίες που χρη­σι­μο­ποι­ού­­με στα πειράματα, ακόμη κι αν νο­μί­ζου­­με ότι αυτό είναι ακίνδυνο.
Στα πειράματα δε χρησιμοποιούμε πο­τέ την αίσθηση της γεύσης!
 8  Πειράματα με το καμινέτο κάνει μό­νο ο δάσκαλος.
 9  Στα πειράματα του ηλεκτρισμού χρη­σι­μο­ποι­ού­με ως ηλεκτρικές πη­γές μό­νο μπαταρίες.
Μένουμε μακριά από τις πρίζες!
 10  Τα περισσότερα πειράματα μπο­ρού­με να τα επαναλαμβάνουμε μόνοι στο σπίτι, εκτός από λίγα, τα οποία εί­ναι επικίνδυνα και έχουν στο βι­βλί­ο μας το διπλανό σήμα.
Σε καμία περίπτωση δεν ε­κτε­λού­με αυ­τά τα πειράματα στο σπίτι!

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: επιστήμη


11 Σεπτεμβρίου 2012

Ζώα της φαντασίας και της τέχνης
(άλλα ζώα)

Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις και τη φαντασία σας και βρείτε το ό­νο­μα, το εί­δος ή τις συνήθειες των παράξενων ζώων που ακολουθούν!

● Μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια τον αριθμό που τα συνοδεύει (π.χ. 1: αγελαγεράκι), για να μην μπερδευτούμε!

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

ΕΙΚΟΝΕΣ: humandescent.deviantart.com (1-2,11), www.photoshopgurus.com (3),
webneel.com (4), amazepicsvids.blogspot.gr (5), www.patriotaki.net (6),
fun.funwithnet.com (7), www.flickr.com (8), antiguopasalavida.com (9),
gadisaja.blogspot.gr (10), sfrang.blogspot.gr (12)