21 Μαΐου 2019

Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Έ­νω­σης που ε­κλέ­γε­ται άμεσα από τους λαούς. Οι εκλογές για την ανάδειξη των ευ­ρω­βου­λευ­τών δι­ε­­ξά­γο­νται κάθε πέντε χρόνια την ίδια χρονική περίοδο (όχι ό­μως απαραιτήτως την ίδια η­­μέ­ρα) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
★ Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979. Στην Ελλάδα έ­γι­ναν το 1981 με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ).
★ Οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν το 2014. Οι επόμενες θα διεξαχθούν το 2019 (σε λίγες μέρες!).

Ο αριθμός των βουλευτών

Το Ευρωκοινοβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 751 βουλευτές, οι οποίοι εκ­προ­σω­πούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 500 εκατομμύρια πολίτες σε 28 κράτη μέλη. Ο α­ριθ­μός των βου­λευ­­τών κάθε χώρας είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος με τον πλη­θυ­σμό της, ω­στό­σο καμί­α δεν έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 ευ­ρω­βου­λευ­τές.


Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές.


Οι έδρες του ΕΚ κατανέμονται σύμφωνα με την αρχή της «φθίνουσας α­να­λο­γι­κό­τη­τας». Αυ­τό σημαίνει πως οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό κατέχουν πε­ρισ­σό­τε­ρες έ­δρες από τα μι­κρό­τε­ρα κράτη. Τα τελευταία ωστόσο, προ­κει­μέ­νου να εκ­προ­σω­πού­νται ε­παρ­κώς, δι­α­­θέ­τουν μεγαλύτερο αριθμό εδρών από εκείνον που τους αναλογεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, κατέχει έ­ξι έδρες, ενώ με βά­ση τον πληθυσμό του θα έ­πρε­πε να έχει μόλις μία.


Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση την πολιτική τους ταυ­τό­­τη­τα (όχι τη χώρα τους). Σήμερα υπάρχουν συνολικά οκτώ ομάδες, οι ο­ποί­ες χα­ρα­κτη­ρί­­ζο­νται από συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογικές το­πο­θε­τή­σεις. Πάντως κα­νέ­νας βου­­λευ­τής δε δεσμεύεται να ακολουθήσει αυστηρά μία πο­λι­τι­κή γραμμή.
★ Μερικοί βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές του 2014:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΔΡΕΣ
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες)
217
Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
187
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
76
Συμμαχία Φιλελευθέ­ρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
68
Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
52
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
52
Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
41
Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας
37
Μη ενταγμένοι βουλευτές
21
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
751

Η έδρα του ΕΚ

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 3 έδρες εργασίας: τις Βρυξέλλες (πρωτεύουσα του Βελ­γί­ου), το Λου­ξεμ­βούρ­γο (πρωτεύουσα της ομώνυμης χώρας) και το Στρα­σβούρ­γο (της α­να­το­­λι­κής Γαλ­λί­ας), όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια.


Αρμοδιότητες και εξουσίες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

1 Εκλέγει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Η Κομισιόν αποτελεί το ε­κτε­­λε­στι­κό όργανο της ΕΕ και ο πρόεδρός της είναι ο επικεφαλής της κυ­βέρ­νη­σης της ΕΕ.
◾ Ο πρόεδρος της Κομισιόν προτείνεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πρέπει να ε­γκρι­θεί α­πό την απόλυτη πλειοψηφία του ΕΚ (τους 376 από τους 751 βου­λευ­τές).
◾ Τα μέλη της Κομισιόν (ένας υποψήφιος από κάθε χώρα) εγκρίνονται επίσης α­πό τους ευ­ρω­βου­λευ­τές, αλλά με απλή πλειοψηφία.

2 Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τα νομοσχέδια της Κομισιόν.

3 Εγκρίνει και συναποφασίζει (μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις) τον ετήσιο προϋ­πο­λο­γι­­σμό της ΕΕ και ελέγχει την υλοποίησή του.

4 Ελέγχει και εποπτεύει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. την Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­­ντρι­κή Τράπεζα).

5 Δίνει τη συναίνεσή του για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χω­ρών.

6 Συγκροτεί επιτροπές για τη διερεύνηση θεμάτων δημοσίου συμφέροντος ή πα­ρα­βι­ά­­σε­ων του κοινοτικού δικαίου.

Επίσης το Κοινοβούλιο διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των χω­ρών της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Έθνος» (10.05.2014), europa.eu, elections2014.eu, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: www.tychy.pl (1), podilato98.blogspot.com (2-3: europarl.europa.eu, 4, 5: inea.ec.europa.eu), europarl.europa.eu (6,8), elections2014.eu (7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ