25 Αυγούστου 2011

Το σπίτι με τις Καρυάτιδες

Από τις εφημερίδες - Ιούλιος 2003

Αγίων Ασωμάτων 45, έτος 1954

Η μαζική ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή δεν έχουν ακόμη αρχίσει την έφοδό τους στην Α­θή­να. Τα μικρά σπίτια με τις εσωτερικές αυλές και τα στενά μπαλ­κό­νια δίνουν το χρώμα της γειτονιάς, όπου τα παιδιά παίζουν ανεμπόδιστα στους δρό­μους «ρόδα» και «κότσια». Τα μαγαζιά με τις ξύλινες πόρτες βγάζουν στο πε­ζο­δρό­μι­ο την πρα­μά­τει­ά τους: ρύζι και φα­σό­λια με την οκά, πράσινο σα­πού­νι αλ­λά και λευκά σεντόνια για την προίκα των κορι­τσιών.

«Το σπίτι με τις Καρυάτιδες»
(έργο του Γιάννη Τσαρούχη)

Από κάποια «κορίτσια» της Αθήνας γοητεύτηκε και ο Γάλλος φωτογράφος Ανρί Καρ­τιέ-Μπρε­σόν στο πέρασμά του από την πρωτεύουσα πριν ακόμη γίνει δι­ά­ση­μος. Πρό­κει­ται για τις «Καρυάτιδες» που κοσμούν ένα μικρό νεοκλασικό κτίριο στην ο­δό Α­γί­ων Ασωμά­των 45.

Η φωτογραφία του Μπρεσόν

Ο Μπρεσόν στήνει το πλάνο του με κέντρο το ετοιμόρροπο σπίτι και ο μαγικός φα­κός του στα­μα­τά­ει τον χρόνο επιτυγχάνοντας την αρμονία της αντίθεσης. Οι δύ­ο κόρες, με τα χέ­ρια σταυρωμένα στο στήθος και φθαρμένες τις πτυχές από τους χιτώνες τους, μοιά­ζουν να προσπαθούν να συγκρατήσουν τη μι­σο­γκρε­μι­σμέ­νη οροφή. Από κά­τω, μπροστά από το ισόγειο κουρείο του Παν. Κρι­τι­κά­κου, περ­νούν ανυποψίαστες με συγχρονισμένο βήμα δύ­ο ηλικιωμένες γυναίκες, συμ­βάλ­λο­ντας στην αντιδιαστολή της εικόνας: Η λευκή ο­μορ­φιά των «Καρυάτιδων» και οι μαυροφορεμένες γυναίκες. Η νιότη και το γήρας. Η φθο­ρά και η αθανασία. Το χθες και το σήμερα...

Η σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του, η γεωμετρία και η αρμονία, η τρυ­φε­ρό­τη­τα, η συ­γκί­νη­ση και το χιούμορ, όλα τα χαρίσματα του Μπρεσόν που έχουν ε­ξυ­μνή­σει οι ειδι­κοί κα­τα­τάσ­σο­ντάς τον στους κορυφαίους φωτογράφους του 20ού αιώνα, φαί­νε­ται να έ­χουν α­πο­τυ­πω­θεί σε αυτήν τη μαυρόασπρη εικόνα.

Αγίων Ασωμάτων 45, σήμερα

Οι «Καρυάτιδες» δείχνουν πιο νέες από ποτέ. Το κτίριο, που ανήκει στο υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­­τι­σμού, σώθηκε από την κατάρρευση όταν ανακηρύχθηκε δι­α­τη­ρη­τέ­ο το 1989, ε­νώ 10 χρό­νια αργότερα ανακαινίστηκε με την επίβλεψη του αρ­χι­τε­κτο­νι­κού γρα­φεί­ου του Στέ­­φα­νου Πάντου-Κίκκου.


Σήμερα είναι το μικρό κόσμημα του δρόμου, καθώς προβάλλει στους τόνους της ώ­χρας, της τερακότας και του χακί.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (20.07.2003) | ΕΙΚΟΝΕΣ: ellas2.wordpress.com,
sothebys.com, actimon.blogspot.com, podilato98.blogspot.com


24 Αυγούστου 2011

Ο πληθυσμός της Αττικής

Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας μας βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην Ατ­τι­κή. Γι’ αυ­­τό άλ­λω­στε και αποτελεί χωριστή περιφέρεια.

Σε αυτό το πολύ μικρό κομμάτι της ελλαδικής επικράτειας μένουν 3.828.434 άν­θρω­ποι! Για να το πούμε και στη γλώσσα των ποσοστών, σε μια περιοχή που κα­τα­λαμ­βά­νει μό­λις το 2,9% από την έκταση της Ελλάδας κατοικεί το 35,4% του πλη­θυ­σμού της.
● Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού (το 80,73%) κα­­τοι­­κεί στις ΠΕ του Λεκανοπεδίου (Αθήνα, βόρεια, νότια και δυτικά προάστια, Πει­ραι­άς) και ό­τι αυ­τές οι ΠΕ αποτελούν το μικρότερο τμήμα της περιφέρειας (το 10,79%), τό­τε οι α­ριθ­μοί ε­ντυ­πω­σι­ά­ζουν ακόμη περισσότερο: τα μόλις 411 τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα της Α­θή­νας, του Πει­ραι­ά και των προαστίων α­ντι­στοι­χούν σε 3.090.508 αν­θρώ­πους, δηλαδή στο 0,31% της Ελ­­λά­­δας κατοικεί το 28,57% του πληθυσμού της! Πο­λύ στριμωξίδι, ε;

 1  Όπως έχουμε δει αλλού η Αττική συγκροτείται από 8 ΠΕ. Οι πιο πολλές έχουν πε­ρισ­­σό­τε­ρους κατοίκους από ολόκληρες περιφέρειες!


Μελετώντας τον πίνακα, βλέπουμε ότι 6 ΠΕ (οι κόκκινες), αλλά και ο δήμος της πρω­τεύ­­ου­σας (στο πορτοκαλί φόντο), ξεπερνούν σε πληθυσμό 5 ολόκληρες πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας: την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία, τα Ι­ό­νι­α Νησιά και το Βό­ρειο Αι­γαί­ο.

Αν αφουγκραστούμε προσεκτικά τους αριθμούς, τα δεδομένα μας, μπορούμε να κα­τα­­λή­ξου­με και σε άλλα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι:
● Η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας έχει πιο πολλούς κατοίκους από τη Θεσσαλία, τη Δυ­τι­κή Ελ­­λά­­δα ή τη Στερεά Ελλάδα.
● Ο δήμος της Αθήνας είναι μεγαλύτερος σε πληθυσμό από την Κρήτη.
● Η ΠΕ Βόρειας Αθήνας (βόρεια προάστια) έχει περισσότερο πληθυσμό από όλη την Πε­­ρι­­φέ­ρει­α Πελοποννήσου.


 2  Έχουμε δει, ακόμη, ότι η Αττική απαρτίζεται από 66 δήμους. Η συντριπτική πλει­ο­ψη­φί­α τους έχει πληθυσμό που ξεπερνά τον πληθυσμό ολόκληρων πε­ρι­φε­ρει­α­κών ε­νο­τή­των! Αυ­­τό είναι πολύ εντυπωσιακό, αφού οι περισσότεροι δήμοι, ει­δι­κά όσοι εί­ναι στο Λε­κα­νο­πέ­δι­ο της Αθήνας, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μια κουκ­κί­δα στον χάρ­τη...

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι τεράστιος. Περιλαμβάνει όλες τις ΠΕ της χώρας μας και ό­­λους τους δήμους της Αττικής με βάση τον αριθμό των κατοίκων τους (τα νού­με­ρα εί­ναι α­πό την απογραφή του 2011). Μερικά συμπεράσματα είναι τα ε­ξής:
● Ο Πειραιάς έχει περισσότερους κατοίκους απ’ ό,τι όλη η Μεσσηνία ή η Φθι­ώ­τι­δα.
● Το Περιστέρι έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την ΠΕ Τρικάλων ή την ΠΕ Κα­βά­λας.
● Το Μενίδι (δήμος Αχαρνών) είναι μεγαλύτερο σε πληθυσμό από τη Χαλκιδική.
● Ο δήμος Παλλήνης ξεπερνά σε πληθυσμό ολόκληρη την ΠΕ Φλώρινας.
● Οι κάτοικοι του Αλίμου είναι περισσότεροι από εκείνους που μένουν στη Ζά­κυν­θο.


Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια και τα δικά σας συμπεράσματα για την πε­ρι­ο­χή που μένετε, τον τόπο καταγωγής σας, το μέρος στο οποίο πήγατε διακοπές κτλ.Το «μπάνιο» μιας Καρυάτιδας

Οι μαρμάρινες Κόρες του Ερεχθείου «πλένονται» δημοσίως μέσα στο Νέο Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης. Μόνο που αντί για σαπούνι χρησιμοποιούν... λέιζερ!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ιανουάριος 2011

Οι εργασίες συντήρησης των Καρυάτιδων πραγματοποιούνται μέσα στο Νέο Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, ακριβώς στον χώρο όπου εκτίθενται. Αυτό δε γίνεται μό­νο για να α­πο­φευ­­χθεί η μεταφορά των αγαλμάτων, που μπορεί να προκαλέσει ε­πι­πλέ­ον κα­τα­πο­νή­σεις, αλ­λά και για να μπορεί να συμμετέχει και να πλη­ρο­φο­ρεί­ται καλύτερα το κοι­νό.

Η μέθοδος καθαρισμού που χρησιμοποιείται, με λέιζερ, είναι μοναδική στον κό­σμο ελ­λη­­νι­κή πατέντα και αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έ­ρευ­νας (ΙΤΕ) της Κρή­­της. Δεν καταπονεί καθόλου το κυρίως σώμα των αγαλμάτων, αλ­λά δρα ε­πι­φα­νει­α­κά. Εί­ναι ο κα­ταλ­λη­λό­τε­ρος τρόπος για την απομάκρυνση της αι­θά­λης και των υ­πό­λοι­πων ε­πι­­κα­θή­σε­ων που οφείλονται στην επιβαρυμένη α­τμό­σφαι­ρα της Αθήνας.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Είναι περασμένες 8 μ.μ. Οι εκατοντάδες επισκέπτες του μουσείου θα ζήσουν σε λί­γο μια συ­γκλο­νι­στι­κή εμπειρία: Θα παρακολουθήσουν σε ζωντανό χρόνο τον κα­θα­ρι­σμό ε­νός μι­κρού σημείου από την κόμη της Καρυάτιδας Α. Είναι κάτι που θα συμβεί για πρώ­τη φορά ό­χι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα διεθνή χρονικά.

Το τυχερό κοινό που «καθηλώθηκε» από τον καθαρισμό σε πραγματικό χρόνο

Ο πρόεδρος του μουσείου, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, μιλάει στο κοινό που πα­­ρα­κο­λου­θεί ευλαβικά. Λέει ότι στα 2.500 χρόνια που βρίσκονταν οι Κόρες πά­νω στην Α­κρό­πο­λη είδαν πολλά. Ένιωσαν την Ιστορία να πληγώνει το σώμα τους:
● Έζησαν πυρκαγιές στα ρωμαϊκά χρόνια...
● Έχασαν τα χέρια τους...
● Είδαν το Ερέχθειο, στο οποίο ανήκαν, να μετατρέπεται σε χριστιανικό ναό...
● Αργότερα το είδαν να γίνεται έδρα του χαρεμιού που διατηρούσε ο Τούρκος δι­οι­κη­τής της Ακρόπολης...
● Έχασαν τη μία «αδερφή» τους όταν ο Έλγιν αποφάσισε να πάρει στην πατρίδα του την κα­λύ­τε­ρα σωζόμενη...
● Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το 1827, μια οβίδα έριξε κάτω τη μία από αυ­τές...


Η πανέμορφη αρχαϊκή Κόρη βρίσκεται στην προβεβλημένη θέση της, στο πρώτο ε­πί­πε­δο του Μουσείου που σχηματίζει μπαλκόνι. Την αγκαλιάζει μια πλατφόρμα που μπο­ρεί να α­­νε­βο­κα­τε­βαί­νει. Εκεί βρίσκονται τα μηχανήματα του λέιζερ. Ο χώ­ρος θυ­μί­ζει χειρουργείο.

Η μεγάλη στιγμή φτάνει!

Η προστατευτική κουρτίνα κλείνει· δεν πρέπει να κινδυνεύσουν οι επισκέπτες α­πό το λέι­ζερ. Την πρώτη μικρή απογοήτευση του κοινού, επειδή θα πα­ρα­κο­λου­θού­σε τον κα­θα­ρι­­σμό σε οθόνη μέσω κάμερας, διαδέχεται ο ενθουσιασμός.

Τυχεροί οι φωτορεπόρτερ: έχουν ειδική άδεια να δουν
από ψηλά τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα

Η πλατφόρμα σηκώνεται ψηλά. Οι δύο συντηρήτριες, με ειδικές μάσκες στα μά­τια και με με­γε­θυ­ντι­κό φακό, έχουν κατανείμει την εργασία:
● Η μία βρέχει το σημείο από την κοτσίδα της Καρυάτιδας που θα καθαριστεί με μί­α μπα­­το­νέ­τα. Με το ειδικό υγρό που χρησιμοποιεί (διάλυμα νερού και αν­θρα­κι­κού α­σβε­στί­ου) θα α­πορ­ρο­φη­θεί καλύτερα η ενέργεια του λέιζερ.
● Η άλλη χρησιμοποιεί το λέιζερ, μια μπλε φωτεινή δέσμη που πέφτει κάθετα στην ε­πι­φά­­νει­α του γλυπτού, και καθαρίζει σιγά σιγά τη βρομισμένη, σκούρα ε­πι­φά­νει­α.
● Ταυτόχρονα, ένας σωλήνας ρουφάει ό,τι περιττό υπάρχει στον αέρα.


Η συντηρήτρια επί το έργον με ειδικά γυαλιά και χέρι σταθερό...

Είναι όντως εντυπωσιακό: Η μαυρισμένη κοτσίδα «πυροβολείται» από το λέιζερ και γί­νε­­ται «λευκή». Με αυτήν την τεχνολογία έχει ήδη «καθαριστεί» η ζωφόρος του Παρ­θε­νώ­­να αλ­λά και μία από τις Καρυάτιδες –η πιο «τραυματισμένη».


Ένα τέταρτο αργότερα η παράσταση τελειώνει. Ο συντηρητής του μουσείου Κώ­στας Βα­­σι­λει­ά­δης μαζί με τον Δημήτρη Παντερμαλή και τον επικεφαλής του ΙΤΕ Κρή­της, Κώ­στα Φω­τά­κη, απαντούν στις απορίες του κοινού. Μαθαίνουμε πως:

● Η τελευταία φορά που συντηρήθηκαν τα αγάλματα ήταν το 1970.

● Για να καθαριστεί κάθε Καρυάτιδα χρειάζονται 3-4 μήνες, ανάλογα με το πάχος της κρού­στας. Η μαύρη κρούστα είναι συγκεντρωμένη κυρίως στα σημεία όπου ή­ταν στε­γα­­σμέ­νο το γλυπτό. Η βροχή ξέπλενε (ευτυχώς) την ακάλυπτη πλευρά του, ό­μως μα­ζί με την κρούστα παρέσερνε και λεπτομέρειες από τον γλυπτό δι­ά­κο­σμο.

● Η εργασία, ακόμη και με το θαυματουργό λέιζερ, απαιτεί πολλή ενέργεια και εί­ναι ε­ξαι­­ρε­τι­κά χρονοβόρα. Ο καθαρισμός ελάχιστων εκατοστών χρειάζεται τρεις ώρες δου­λειάς. Με­τά από δύο ώρες ο συντηρητής βάζει στην άκρη το λέι­ζερ· το χέρι του έ­χει αρχίσει να σι­γο­τρέ­μει. Η φυσική κόπωση είναι τεράστια και κα­νείς δε θέλει να δι­α­κιν­δυ­νεύ­σει κάποιο λά­θος με τόσο σημαντικά γλυπτά.

● Η εμπορική αξία κάθε μηχανήματος ανέρχεται σε 50.000-60.000 ευρώ, αλλά αυ­τήν τη στιγ­μή δεν κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού συνεχίζονται. Δείτε και το σχετικό βι­ντε­ά­κι:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Τα Νέα» και «Έθνος» (όλες 31.01.2011), blog.gr | ΒΙΝΤΕΟ: Μουσείο Ακρόπολης | ΕΙΚΟΝΕΣ: drasi.skai.gr (1), antoniohernandez.es (2), ethnos.gr (3,6), enet.gr (4-5), tanea.gr (7-8)


23 Αυγούστου 2011

Κομμώσεις «Οι ωραίες Καρυάτιδες»

ΗΠΑ: Φοιτήτριες χτενίστηκαν όπως οι Κόρες της Ακρόπολης
σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα για την Ιστορία της Τέχνης

Από τις εφημερίδες - Απρίλιος 2010

Είναι φοιτήτριες σε ένα Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (ΗΠΑ) όπως εκατομμύρια άλ­­λες στη χώ­ρα τους και σε όλον τον κόσμο. Μόνο που αυτές είχαν το προνόμιο να γί­­νουν για λί­γες μέ­ρες... Καρυάτιδες. Τα όμορφα νεανικά κεφάλια τους στο­λί­στη­καν με πλε­­ξί­­δες και πλού­σι­ους βοστρύχους, ενώ η χάρη, η κομψότητα, η α­γέ­ρω­χη θωριά μιας αρχαίας Ελ­λη­­νί­δας, ό­πως ήταν αυτές που ενέπνευσαν τις Κό­ρες της Ακρόπολης (τις Καρυάτιδες του Ε­ρε­χθεί­ου), μεταμόρφωσαν ως διά μα­γεί­ας τα κορίτσια τού σή­­με­­ρα σε εκλεπτυσμένα μο­ντέλα αρ­χαί­ων καλ­λι­τε­χνών.


Η Ιστορία κάνει κύκλους –και η μόδα επίσης. Ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα στο πλαί­σι­­ο διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης μπορεί να επαναφέρει στο προ­σκή­νι­ο κο­­κεταρία χι­λι­ε­τι­ών. «Δράστις» η δρ Κατρίν Σουάμπ, καθηγήτρια στο Πα­νε­πι­στή­μι­ο του Φέρφιλντ με ει­δί­κευ­ση στην Ιστορία της Τέχνης της ελ­λη­νο­ρω­μαϊ­κής εποχής, η ο­­ποί­­α θέλησε να ε­­ρευ­νή­σει αν οι περίτεχνες κομμώσεις των αρ­χαί­ων αγαλμάτων –και συγκεκριμένα των Κα­ρυ­ά­τι­δων– μπορούν να α­να­πα­ρα­χθούν στις γυναίκες του σή­­με­­ρα.

Το βασικό ερώτημα που ετέθη ήταν απλό: Αυτές οι κομμώσεις ήταν αληθινές ή φα­­ντα­­στι­­­κές; Ήταν δηλαδή κομμώσεις πραγματικών γυναικών ή μια καλ­λι­τε­χνι­κή σύμ­­βα­­ση που εί­χαν εφεύρει οι γλύπτες; Ως συνεπής ερευνήτρια η κυρία Σου­άμπ χρη­­σι­­μο­­ποί­­η­­σε τη μέθο­δο του πειράματος. Έξι φοιτήτριες του Πα­νε­πι­στη­μί­ου (όσες και οι Κα­­ρυ­­ά­­τι­­δες), ε­πι­λεγ­­μέ­νες με βάση το μήκος και την ποιότητα των μαλλιών τους, προ­­σφέρ­­θη­­καν ως «ε­θε­λό­­ντρι­ες» για το πρόγραμμα.

Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ένα επαγγελματικό κομμωτήριο, έχοντας ως πρό­­τυ­­πο φω­το­γρα­φί­ες των αληθινών Καρυάτιδων. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό: Ε­­πι­­βε­­βαι­­ώ­­θη­­κε ότι πη­γή έμπνευσης των αγαλμάτων ήταν πραγματικές γυναίκες της αρ­­χαί­­ας Αθήνας.

Οι βόστρυχοι των μαλλιών συστρέφονται με χάρη και οι πλεξίδες σχηματίζουν στεφάνια
στο κεφάλι της νεαρής Αμερικανίδας που είναι χτενισμένη όπως οι αρχαίες Καρυάτιδες
Οι μαρμάρινες Καρυάτιδες όπως εκτίθενται
στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης


Το πείραμα έγινε τον Απρίλιο του 2009. Όλη η διαδικασία, αλλά και οι α­ντι­δρά­σεις των φοι­τη­τρι­ών καθώς μετατρέπονταν από γυναίκες του 21ου αι­ώ­να σε αρ­χαί­ες Ελ­­λη­­νί­­δες, κα­τα­γρά­φη­κε σε DVD (δείτε ένα απόσπασμα εδώ). Βέβαια, η μό­λις 15 λε­­πτών διάρκειά του δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό χρόνο που α­παι­τή­θη­κε για τις κομ­­μώ­­σεις...

Στιγμιότυπα από το πείραμα:Άλλωστε και στην αρχαιότητα η κόμμωση, την οποία αναλάμβανε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η θε­ρα­παι­νί­δα της κυρίας του οίκου, διαρκούσε, παρά τη δεδομένη ε­μπει­ρί­α, αρ­κε­τή ώρα. Σί­γου­ρα όμως οι κομμώσεις αυτές συμβόλιζαν, μαζί με τα κο­σμή­μα­τα, την α­νώ­τε­ρη τάξη στην οποία ανήκαν οι γυναίκες, κάτι που έπρεπε να είναι φανερό όταν εμ­φα­νίζονταν σε με­γά­λα δημόσια γεγονότα όπως οι θρη­σκευ­τι­κές εορτές.

Οι έξι φοιτήτριες του Φέρφιλντ φωτογραφίζονται όπως οι Καρυάτιδες στο Ερέχθειο

Όσον αφορά τις φοιτήτριες, μπορεί στην αρχή να συμμετείχαν στο πρόγραμμα α­πό πε­ρι­­έρ­γει­α, όπως είπαν, αλλά στη συνέχεια βίωσαν την εμπειρία ως μια δι­α­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­­γι­ση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο αισθάνθηκαν πο­λύ κοντά τους. «Δεν έ­­μοια­ζε σε τίποτε με αρχαία ιστορία», δήλωσε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μία από αυ­τές. Γι’ αυτό άλ­­λω­στε και το Πανεπιστήμιο προτίθεται να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει στο πλαί­σιο των εκπαιδευτι­κών προγραμμάτων του.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Το Βήμα» (14.04.2010), Fairfield University | ΕΙΚΟΝΕΣ: tovima.gr (1,3), hairstyles123.com (2), fairfield.edu (4), consumingantiquity.blogspot.com (5)

Ευχαριστώ, Agi!
(περισσότερα)

Τη διετία 2009-2011 ευτύχησα να συνεργάζομαι με την Agi Star σε καθημερινή βά­ση. Ή­μουν ο δά­­σκα­λός της. Την πρώτη χρονιά, όταν ήταν στην τετάρτη, έφερε στην τάξη ένα ε­ξαι­ρε­τι­κό δη­­μο­­σί­­ευ­­­μα για το μάθημα της Ιστορίας. Το δια­βά­σα­με, συ­ζη­τή­σα­με τις ε­ντυ­πώ­σεις μας, το πήραμε σε φω­­το­­­τυ­­πί­­α για το αρχείο μας. Τώ­ρα το αναρτήσαμε και στο ΠΟΔήΛΑΤΟ. Σε ευ­­χα­­ρι­­στώ, Agi!


22 Αυγούστου 2011

Σχολικά είδη για τα παιδιά
που έχουν ανάγκη

Σιγά σιγά αρχίζουμε τις ετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά. Τι χρειαζόμαστε; Θα α­­γο­­ρά­σου­με καινούργια τσάντα ή η περσινή αντέχει ακόμη; Κασετίνα; Μπο­γιές; Γε­ω­με­τρι­κά όρ­γα­να για τα Μαθηματικά;

Οι βόλτες στα μαγαζιά πολλές και η χαρά μεγάλη! Όμως κάποιοι συμμαθητές, κά­­ποια συ­­νο­μή­λι­κα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν το ίδιο. Τα λαμπερά κα­­τα­­στή­­μα­­τα εί­­ναι πο­λύ α­­κρι­βά για τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών τους. Μπο­ρού­με, ά­­ρα­­γε, να βοη­θή­­σου­με;

Το καλό ιστολόγιο ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ανάρτησε πληροφορίες για μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή εκστρατεία που ξεκίνησε το «Χαμόγελο του Παιδιού». Πριν πα­τή­σου­με στην ει­κό­να για να τις διαβάσουμε, ας δούμε τι λέει σχετικά ο συνάδελφος Α­ντώ­νης Κρα­σά­κης που ε­πι­με­λεί­ται το ιστολόγιο:

«Ας συμμετέχουμε και φέτος, για να στηρίξουμε την εκστρατεία που ξεκίνησε το “Χα­μό­­γε­λο του Παιδιού” για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών στα παιδιά, των ο­ποί­ων οι οι­κο­­γέ­νει­ες α­ντι­με­τω­πί­ζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Γιατί σ’ αυ­τήν τη δύ­σκο­λη οικο­νομική κα­τά­στα­ση που βρίσκεται η χώρα μας, τα παιδιά μας είναι τα μόνα που δε φταίνε...

»Πρέπει όλοι λοιπόν να προσφέρουμε απ’ το περίσσευμά μας ό,τι χρειαστεί, για να μην αι­σθαν­θούν άβολα και μειονεκτικά με την επιστροφή τους στα σχολεία. Μην ε­πι­τρέ­ψου­με να χα­λά­σει η χαρούμενη διάθεσή τους για μάθηση κι ας τα α­φή­σου­με να κά­νουν κι εκεί­να ό­νει­ρα και να καλλιεργήσουν την ελπίδα για ένα κα­λύ­τε­ρο αύριο! Το δι­κό τους...»ΕΙΚΟΝΑ: epnofny.com

Τα γλυπτά του Παρθενώνα ζωντάνεψαν!

Ο Ισπανός φωτογράφος Ευγένιο Ρεκουένκο είναι διάσημος παγκοσμίως για τη δου­­λειά του στις διαφημιστικές εκστρατείες μεγάλων εταιρειών. Το 2008 χρη­σι­μο­ποί­η­σε μο­ντέ­λα ως ανθρώπινα αγάλματα, τα οποία παραπέ­μπουν στην ελ­λη­νι­κή αρχαιότητα.

Ο Άτλας φέρει στους ώμους του την υδρόγειο

Με επιρροές από τα γλυπτά των αετωμάτων του Παρθενώνα, δημιούρ­γη­σε μια ζω­­ντα­­νή ει­κό­να, που απεικονίζει σκηνές από μάχες, θεούς του Ο­λύ­μπου, τον Άτ­λα­ντα και τον φό­νο της Μέδουσας από τον Περσέα.

O φόνος της Μέδουσας από τον Περσέα

Κάντε κλικ και δείτε ολόκληρη την εικόνα...


...αλλά και ένα βίντεο από την έκθεση που πα­ρου­σί­α­σε:Σίγουρα νιώθουμε περήφανοι που ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων ε­ξα­κο­λου­θεί να ε­μπνέ­ει καλλιτέχνες, ιστορικούς, πολιτικούς, ολόκληρους λαούς απ’ ό­λο τον κό­σμο, ό­μως η περηφάνια αυτή είναι «τζούφια» αν δεν ασχολούμαστε και δε με­λε­τού­με κι εμείς την ιστορία μας...

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (29.10.2008), arxaiologia.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: eugeniorecuenco.com

21 Αυγούστου 2011

Τρίλιζα

Η τρίλιζα παίζεται σε ένα πινακάκι με 9 τετράγωνα (3x3). Ο ένας παίκτης ση­μει­ώ­νει Χ και ο άλλος Ο. Κερδίζει όποιος καταφέρει να σχηματίσει τρία συ­νε­χό­με­να Χ ή Ο ο­ρι­ζό­ντι­α, κά­θε­τα ή διαγώνια. Αν και οι δύο παίκτες είναι καλοί (ή προ­σε­κτι­κοί!), τό­τε έ­χου­με ι­σο­πα­λί­α, δεν κερδίζει κανείς.


Βέβαια, το διαδίκτυο δεν είναι τόσο καλό όσο η πραγματική ζωή. Ίσως χρεια­στεί να παί­­ξε­­τε με αντίπαλο τον υπολογιστή αντί για κάποιο φιλαράκι. Ακόμη κι έτσι, πά­­ντως, καλή ε­πι­τυ­χί­α!


ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Γιάννης Σαλονικίδης
ΕΙΚΟΝA: commons.wikimedia.org

19 Αυγούστου 2011

Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων

Σε ορισμένες περιφέρειες ο πληθυσμός κατανέμεται σχετικά ομοιόμορφα, ενώ σε άλ­λες εί­ναι συγκεντρωμένος σε μία ή δύο περιφερειακές ενότητες (ΠΕ). Πα­τή­στε στις πε­ρι­φέ­ρειες του χάρτη και δείτε τους κατοίκους κάθε ΠΕ:

[Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας]Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (13)

Περιφέρεια Κρήτης

Ο μισός πληθυσμός κατοικεί
στην ΠΕ Ηρακλείου.

Περιφερειακές-Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Ηρακλείου
305.490
49,03%
ΠΕ Χανίων
156.585
25,13%
ΠΕ Ρεθύμνου
85.609
13,74%
ΠΕ Λασιθίου
75.381
12,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
623.065
100,00%

*στην απογραφή του 2011
Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (12)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί στις ΠΕ των
Δωδεκανήσων (Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο).

Περιφερειακές-Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Ρόδου
119.830
38,78%
ΠΕ Κω
34.396
11,13%
ΠΕ Καλύμνου
29.452
9,53%
ΠΕ Σύρου
21.507
6,96%
ΠΕ Νάξου
20.877
6,76%
ΠΕ Θήρας
18.883
6,11%
ΠΕ Πάρου
14.926
4,83%
ΠΕ Μυκόνου
10.134
3,28%
ΠΕ Μήλου
9.932
3,21%
ΠΕ Άνδρου
9.221
2,98%
ΠΕ Τήνου
8.636
2,79%
ΠΕ Καρπάθου
7.310
2,37%
ΠΕ Κέας-Κύθνου
3.911
1,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
309.015
100,00%

*στην απογραφή του 2011
Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (11)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί
στα μεγαλύτερα νησιά (Λέσβο, Χίο).

Περιφερειακές-Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Λέσβου
86.436
43,38%
ΠΕ Χίου
52.674
26,44%
ΠΕ Σάμου
32.977
16,55%
ΠΕ Λήμνου
17.262
8,66%
ΠΕ Ικαρίας
9.882
4,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
199.231
100,00%

*στην απογραφή του 2011
ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ