25 Αυγούστου 2011

Το σπίτι με τις Καρυάτιδες

Από τις εφημερίδες - Ιούλιος 2003

Αγίων Ασωμάτων 45, έτος 1954

Η μαζική ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή δεν έχουν ακόμη αρχίσει την έφοδό τους στην Α­θή­να. Τα μικρά σπίτια με τις εσωτερικές αυλές και τα στενά μπαλ­κό­νια δίνουν το χρώμα της γειτονιάς, όπου τα παιδιά παίζουν ανεμπόδιστα στους δρό­μους «ρόδα» και «κότσια». Τα μαγαζιά με τις ξύλινες πόρτες βγάζουν στο πε­ζο­δρό­μι­ο την πρα­μά­τει­ά τους: ρύζι και φα­σό­λια με την οκά, πράσινο σα­πού­νι αλ­λά και λευκά σεντόνια για την προίκα των κορι­τσιών.


«Το σπίτι με τις Καρυάτιδες»
(έργο του Γιάννη Τσαρούχη)


Από κάποια «κορίτσια» της Αθήνας γοητεύτηκε και ο Γάλλος φωτογράφος Ανρί Καρ­τιέ-Μπρε­σόν στο πέρασμά του από την πρωτεύουσα πριν ακόμη γίνει δι­ά­ση­μος. Πρό­κει­ται για τις «Καρυάτιδες» που κοσμούν ένα μικρό νεοκλασικό κτίριο στην ο­δό Α­γί­ων Ασωμά­των 45.


Η φωτογραφία του Μπρεσόν


Ο Μπρεσόν στήνει το πλάνο του με κέντρο το ετοιμόρροπο σπίτι και ο μαγικός φα­κός του στα­μα­τά­ει τον χρόνο επιτυγχάνοντας την αρμονία της αντίθεσης. Οι δύ­ο κόρες, με τα χέ­ρια σταυρωμένα στο στήθος και φθαρμένες τις πτυχές από τους χιτώνες τους, μοιά­ζουν να προσπαθούν να συγκρατήσουν τη μι­σο­γκρε­μι­σμέ­νη οροφή. Από κά­τω, μπροστά από το ισόγειο κουρείο του Παν. Κρι­τι­κά­κου, περ­νούν ανυποψίαστες με συγχρονισμένο βήμα δύ­ο ηλικιωμένες γυναίκες, συμ­βάλ­λο­ντας στην αντιδιαστολή της εικόνας: Η λευκή ο­μορ­φιά των «Καρυάτιδων» και οι μαυροφορεμένες γυναίκες. Η νιότη και το γήρας. Η φθο­ρά και η αθανασία. Το χθες και το σήμερα...

Η σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του, η γεωμετρία και η αρμονία, η τρυ­φε­ρό­τη­τα, η συ­γκί­νη­ση και το χιούμορ, όλα τα χαρίσματα του Μπρεσόν που έχουν ε­ξυ­μνή­σει οι ειδι­κοί κα­τα­τάσ­σο­ντάς τον στους κορυφαίους φωτογράφους του 20ού αι­ώ­να, φαί­νε­ται να έ­χουν α­πο­τυ­πω­θεί σε αυτήν τη μαυρόασπρη εικόνα.

Αγίων Ασωμάτων 45, σήμερα

Οι «Καρυάτιδες» δείχνουν πιο νέες από ποτέ. Το κτίριο, που ανήκει στο υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­­τι­σμού, σώθηκε από την κατάρρευση όταν ανακηρύχθηκε δι­α­τη­ρη­τέ­ο το 1989, ε­νώ 10 χρό­νια αργότερα ανακαινίστηκε με την επίβλεψη του αρ­χι­τε­κτο­νι­κού γρα­φεί­ου του Στέ­­φα­νου Πάντου-Κίκκου.


Σήμερα είναι το μικρό κόσμημα του δρόμου, καθώς προβάλλει στους τόνους της ώ­χρας, της τερακότας και του χακί.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (20.07.2003) - ΕΙΚΟΝΕΣ: ellas2.wordpress.com, sothebys.com, actimon.blogspot.com, podilato98.blogspot.com


24 Αυγούστου 2011

Ο πληθυσμός της Αττικής

Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας μας βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην Ατ­τι­κή. Γι’ αυ­­τό άλ­λω­στε και αποτελεί χωριστή περιφέρεια.

Σε αυτό το πολύ μικρό κομμάτι της ελλαδικής επικράτειας μένουν 3.828.434 άν­θρω­ποι! Για να το πούμε και στη γλώσσα των ποσοστών, σε μια περιοχή που κα­τα­λαμ­βά­νει μό­λις το 2,9% από την έκταση της Ελλάδας κατοικεί το 35,4% του πλη­θυ­σμού της.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού (το 80,73%) κα­­τοι­­κεί στις ΠΕ του Λεκανοπεδίου (Αθήνα, βόρεια, νότια και δυτικά προάστια, Πει­ραι­άς) και ό­τι αυ­τές οι ΠΕ αποτελούν το μικρότερο τμήμα της περιφέρειας (το 10,79%), τό­τε οι α­ριθ­μοί ε­ντυ­πω­σι­ά­ζουν ακόμη περισσότερο: τα μόλις 411 τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα της Α­θή­νας, του Πει­ραι­ά και των προαστίων α­ντι­στοι­χούν σε 3.090.508 αν­θρώ­πους, δηλαδή στο 0,31% της Ελ­­λά­­δας κατοικεί το 28,57% του πληθυσμού της! Πο­λύ στριμωξίδι, ε;

1 Όπως έχουμε δει αλλού η Αττική συγκροτείται από 8 ΠΕ. Οι πιο πολλές έχουν πε­ρισ­­σό­τε­ρους κατοίκους από ολόκληρες περιφέρειες!


Μελετώντας τον πίνακα, βλέπουμε ότι 6 ΠΕ (οι κόκκινες), αλλά και ο δήμος της πρω­τεύ­­ου­σας (στο πορτοκαλί φόντο), ξεπερνούν σε πληθυσμό 5 ολόκληρες πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας: την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία, τα Ι­ό­νι­α Νησιά και το Βό­ρειο Αι­γαί­ο.

Αν αφουγκραστούμε προσεκτικά τους αριθμούς, τα δεδομένα μας, μπορούμε να κα­τα­­λή­ξου­με και σε άλλα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι:
Η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας έχει πιο πολλούς κατοίκους από τη Θεσσαλία, τη Δυ­τι­κή Ελ­­λά­­δα ή τη Στερεά Ελλάδα.
Ο δήμος της Αθήνας είναι μεγαλύτερος σε πληθυσμό από την Κρήτη.
Η ΠΕ Βόρειας Αθήνας (βόρεια προάστια) έχει περισσότερο πληθυσμό από όλη την Πε­­ρι­­φέ­ρει­α Πελοποννήσου.

2 Έχουμε δει, ακόμη, ότι η Αττική απαρτίζεται από 66 δήμους. Η συντριπτική πλει­ο­ψη­φί­α τους έχει πληθυσμό που ξεπερνά τον πληθυσμό ολόκληρων πε­ρι­φε­ρει­α­κών ε­νο­τή­των! Αυ­­τό είναι πολύ εντυπωσιακό, αφού οι περισσότεροι δήμοι, ει­δι­κά όσοι εί­ναι στο Λε­κα­νο­πέ­δι­ο της Αθήνας, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μια κουκ­κί­δα στον χάρ­τη...

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι τεράστιος. Περιλαμβάνει όλες τις ΠΕ της χώρας μας και ό­­λους τους δήμους της Αττικής με βάση τον αριθμό των κατοίκων τους (τα νού­με­ρα εί­ναι α­πό την απογραφή του 2011). Μερικά συμπεράσματα είναι τα ε­ξής:
Ο Πειραιάς έχει περισσότερους κατοίκους απ’ ό,τι όλη η Μεσσηνία ή η Φθι­ώ­τι­δα.
Το Περιστέρι έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την ΠΕ Τρικάλων ή την ΠΕ Κα­βά­λας.
Το Μενίδι (δήμος Αχαρνών) είναι μεγαλύτερο σε πληθυσμό από τη Χαλκιδική.
Ο δήμος Παλλήνης ξεπερνά σε πληθυσμό ολόκληρη την ΠΕ Φλώρινας.
Οι κάτοικοι του Αλίμου είναι περισσότεροι από εκείνους που μένουν στη Ζά­κυν­θο.

Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια και τα δικά σας συμπεράσματα για την πε­ρι­ο­χή που μένετε, τον τόπο καταγωγής σας, το μέρος στο οποίο πήγατε διακοπές κτλ.Το «μπάνιο» μιας Καρυάτιδας

Οι μαρμάρινες Κόρες του Ερεχθείου «πλένονται» δημοσίως μέσα στο Νέο Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης. Μόνο που αντί για σαπούνι χρησιμοποιούν... λέιζερ!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ -Ιανουάριος 2011

Οι εργασίες συντήρησης των Καρυάτιδων πραγματοποιούνται μέσα στο Νέο Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, ακριβώς στον χώρο όπου εκτίθενται. Αυτό δε γίνεται μό­νο για να α­πο­φευ­­χθεί η μεταφορά των αγαλμάτων, που μπορεί να προκαλέσει ε­πι­πλέ­ον κα­τα­πο­νή­σεις, αλ­λά και για να μπορεί να συμμετέχει και να πλη­ρο­φο­ρεί­ται καλύτερα το κοι­νό.

Η μέθοδος καθαρισμού που χρησιμοποιείται, με λέιζερ, είναι μοναδική στον κό­σμο ελ­λη­­νι­κή πατέντα και αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έ­ρευ­νας (ΙΤΕ) της Κρή­­της. Δεν καταπονεί καθόλου το κυρίως σώμα των αγαλμάτων, αλ­λά δρα ε­πι­φα­νει­α­κά. Εί­ναι ο κα­ταλ­λη­λό­τε­ρος τρόπος για την απομάκρυνση της αι­θά­λης και των υ­πό­λοι­πων ε­πι­­κα­θή­σε­ων που οφείλονται στην επιβαρυμένη α­τμό­σφαι­ρα της Αθήνας.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Είναι περασμένες 8 μ.μ. Οι εκατοντάδες επισκέπτες του μουσείου θα ζήσουν σε λί­γο μια συ­γκλο­νι­στι­κή εμπειρία: Θα παρακολουθήσουν σε ζωντανό χρόνο τον κα­θα­ρι­σμό ε­νός μι­κρού σημείου από την κόμη της Καρυάτιδας Α. Είναι κάτι που θα συμβεί για πρώ­τη φορά ό­χι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα διεθνή χρονικά.


Το τυχερό κοινό που «καθηλώθηκε» από τον καθαρισμό σε πραγματικό χρόνο


Ο πρόεδρος του μουσείου, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, μιλάει στο κοινό που πα­­ρα­κο­λου­θεί ευλαβικά. Λέει ότι στα 2.500 χρόνια που βρίσκονταν οι Κόρες πά­νω στην Α­κρό­πο­λη είδαν πολλά. Ένιωσαν την Ιστορία να πληγώνει το σώμα τους:
★ Έζησαν πυρκαγιές στα ρωμαϊκά χρόνια...
★ Έχασαν τα χέρια τους...
★ Είδαν το Ερέχθειο, στο οποίο ανήκαν, να μετατρέπεται σε χριστιανικό ναό...
★ Αργότερα το είδαν να γίνεται έδρα του χαρεμιού που διατηρούσε ο Τούρκος δι­οι­κη­τής της Ακρόπολης...
★ Έχασαν τη μία «αδερφή» τους όταν ο Έλγιν αποφάσισε να πάρει στην πατρίδα του την κα­λύ­τε­ρα σωζόμενη...
★ Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το 1827, μια οβίδα έριξε κάτω τη μία από αυ­τές...


Η πανέμορφη αρχαϊκή Κόρη βρίσκεται στην προβεβλημένη θέση της, στο πρώτο ε­πί­πε­δο του Μουσείου που σχηματίζει μπαλκόνι. Την αγκαλιάζει μια πλατφόρμα που μπο­ρεί να α­­νε­βο­κα­τε­βαί­νει. Εκεί βρίσκονται τα μηχανήματα του λέιζερ. Ο χώ­ρος θυ­μί­ζει χειρουργείο.

Η μεγάλη στιγμή φτάνει!

Η προστατευτική κουρτίνα κλείνει· δεν πρέπει να κινδυνεύσουν οι επισκέπτες α­πό το λέι­ζερ. Την πρώτη μικρή απογοήτευση του κοινού, επειδή θα πα­ρα­κο­λου­θού­σε τον κα­θα­ρι­­σμό σε οθόνη μέσω κάμερας, διαδέχεται ο ενθουσιασμός.


Τυχεροί οι φωτορεπόρτερ: έχουν ειδική άδεια να δουν
από ψηλά τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα


Η πλατφόρμα σηκώνεται ψηλά. Οι δύο συντηρήτριες, με ειδικές μάσκες στα μά­τια και με με­γε­θυ­ντι­κό φακό, έχουν κατανείμει την εργασία:
◾ Η μία βρέχει το σημείο από την κοτσίδα της Καρυάτιδας που θα καθαριστεί με μί­α μπα­­το­νέ­τα. Με το ειδικό υγρό που χρησιμοποιεί (διάλυμα νερού και αν­θρα­κι­κού α­σβε­στί­ου) θα α­πορ­ρο­φη­θεί καλύτερα η ενέργεια του λέιζερ.
◾ Η άλλη χρησιμοποιεί το λέιζερ, μια μπλε φωτεινή δέσμη που πέφτει κάθετα στην ε­πι­φά­­νει­α του γλυπτού, και καθαρίζει σιγά σιγά τη βρομισμένη, σκούρα ε­πι­φά­νει­α.
◾ Ταυτόχρονα, ένας σωλήνας ρουφάει ό,τι περιττό υπάρχει στον αέρα.


Η συντηρήτρια επί το έργον με χέρι σταθερό...


...και ειδικά γυαλιά...


Είναι όντως εντυπωσιακό: Η μαυρισμένη κοτσίδα «πυροβολείται» από το λέιζερ και γί­νε­­ται «λευκή». Με αυτήν την τεχνολογία έχει ήδη «καθαριστεί» η ζωφόρος του Παρ­θε­νώ­­να αλ­λά και μία από τις Καρυάτιδες –η πιο «τραυματισμένη».


Ένα τέταρτο αργότερα η παράσταση τελειώνει. Ο συντηρητής του μουσείου Κώ­στας Βα­­σι­λει­ά­δης μαζί με τον Δημήτρη Παντερμαλή και τον επικεφαλής του ΙΤΕ Κρή­της, Κώ­στα Φω­τά­κη, απαντούν στις απορίες του κοινού. Μαθαίνουμε πως:
★ Η τελευταία φορά που συντηρήθηκαν τα αγάλματα ήταν το 1970.
★ Για να καθαριστεί κάθε Καρυάτιδα χρειάζονται 3-4 μήνες, ανάλογα με το πάχος της κρού­στας. Η μαύρη κρούστα είναι συγκεντρωμένη κυρίως στα σημεία όπου ή­ταν στε­γα­­σμέ­νο το γλυπτό. Η βροχή ξέπλενε (ευτυχώς) την ακάλυπτη πλευρά του, ό­μως μα­ζί με την κρούστα παρέσερνε και λεπτομέρειες από τον γλυπτό δι­ά­κο­σμο.
★ Η εργασία, ακόμη και με το θαυματουργό λέιζερ, απαιτεί πολλή ενέργεια και εί­ναι ε­ξαι­­ρε­τι­κά χρονοβόρα. Ο καθαρισμός ελάχιστων εκατοστών χρειάζεται τρεις ώρες δου­λειάς. Με­τά από δύο ώρες ο συντηρητής βάζει στην άκρη το λέι­ζερ· το χέρι του έ­χει αρχίσει να σι­γο­τρέ­μει. Η φυσική κόπωση είναι τεράστια και κα­νείς δε θέλει να δι­α­κιν­δυ­νεύ­σει κάποιο λά­θος με τόσο σημαντικά γλυπτά.
★ Η εμπορική αξία κάθε μηχανήματος ανέρχεται σε 50.000-60.000 ευρώ, αλλά αυ­τήν τη στιγ­μή δεν κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού συνεχίζονται. Δείτε και το σχετικό βι­ντε­ά­κι:


ΠΗΓΕΣ: εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Τα Νέα» και «Έθνος» (όλες 31.01.2011), blog.gr - ΒΙΝΤΕΟ: Μουσείο Α­κρό­πο­λης - ΕΙΚΟΝΕΣ: drasi.skai.gr (1), antoniohernandez.es (2), ethnos.gr (3,6), enet.gr (4-5), tanea.gr (7-8)


23 Αυγούστου 2011

Κομμώσεις «Οι ωραίες Καρυάτιδες»

ΗΠΑ: Φοιτήτριες χτενίστηκαν όπως οι Κόρες της Ακρόπολης σε πανεπιστημιακό πρό­γραμ­μα για την Ιστορία της Τέχνης.

Από τις εφημερίδες - Απρίλιος 2010

Είναι φοιτήτριες σε ένα Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (ΗΠΑ) όπως εκατομμύρια άλ­­λες στη χώ­ρα τους και σε όλον τον κόσμο. Μόνο που αυτές είχαν το προνόμιο να γί­­νουν για λί­γες μέ­ρες... Καρυάτιδες. Τα όμορφα νεανικά κεφάλια τους στο­λί­στη­καν με πλε­­ξί­­δες και πλού­σι­ους βοστρύχους, ενώ η χάρη, η κομψότητα, η α­γέ­ρω­χη θωριά μιας αρχαίας Ελ­λη­­νί­δας, ό­πως ήταν αυτές που ενέπνευσαν τις Κό­ρες της Ακρόπολης (τις Καρυάτιδες του Ε­ρε­χθεί­ου), μεταμόρφωσαν ως διά μα­γεί­ας τα κορίτσια τού σή­­με­­ρα σε εκλεπτυσμένα μο­ντέλα αρ­χαί­ων καλ­λι­τε­χνών.


Η Ιστορία κάνει κύκλους –και η μόδα επίσης. Ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα στο πλαί­σι­­ο διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης μπορεί να επαναφέρει στο προ­σκή­νι­ο κο­­κεταρία χι­λι­ε­τι­ών. «Δράστις» η δρ Κατρίν Σουάμπ, καθηγήτρια στο Πα­νε­πι­στή­μι­ο του Φέρφιλντ με ει­δί­κευ­ση στην Ιστορία της Τέχνης της ελ­λη­νο­ρω­μαϊ­κής ε­πο­χής, η ο­­ποί­­α θέλησε να ε­­ρευ­νή­σει αν οι περίτεχνες κομμώσεις των αρ­χαί­ων α­γαλ­μά­των –και συγκεκριμένα των Κα­ρυ­ά­τι­δων– μπορούν να α­να­πα­ρα­χθούν στις γυναίκες του σή­­με­­ρα.

Το βασικό ερώτημα που ετέθη ήταν απλό: Αυτές οι κομμώσεις ήταν αληθινές ή φα­­ντα­­στι­­­κές; Ήταν δηλαδή κομμώσεις πραγματικών γυναικών ή μια καλ­λι­τε­χνι­κή σύμ­­βα­­ση που εί­χαν εφεύρει οι γλύπτες; Ως συνεπής ερευνήτρια η κυρία Σου­άμπ χρη­­σι­­μο­­ποί­­η­­σε τη μέθο­δο του πειράματος. Έξι φοιτήτριες του Πα­νε­πι­στη­μί­ου (όσες και οι Κα­­ρυ­­ά­­τι­­δες), ε­πι­λεγ­­μέ­νες με βάση το μήκος και την ποιότητα των μαλλιών τους, προ­­σφέρ­­θη­­καν ως «ε­θε­λό­­ντρι­ες» για το πρόγραμμα.

Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ένα επαγγελματικό κομμωτήριο, έχοντας ως πρό­­τυ­­πο φω­το­γρα­φί­ες των αληθινών Καρυάτιδων. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό: Ε­­πι­­βε­­βαι­­ώ­­θη­­κε ότι πη­γή έμπνευσης των αγαλμάτων ήταν πραγματικές γυναίκες της αρ­­χαί­­ας Αθήνας.


Οι βόστρυχοι των μαλλιών συστρέφονται με χάρη και οι πλεξίδες σχηματίζουν στε­φά­νια στο κεφάλι της νεαρής Αμερικανίδας που είναι χτενισμένη όπως οι αρχαίες Κα­ρυ­ά­τι­δεςΟι μαρμάρινες Καρυάτιδες όπως εκτίθενται
στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης


Το πείραμα έγινε τον Απρίλιο του 2009. Όλη η διαδικασία, αλλά και οι α­ντι­δρά­σεις των φοι­τη­τρι­ών καθώς μετατρέπονταν από γυναίκες του 21ου αι­ώ­να σε αρ­χαί­ες Ελ­­λη­­νί­­δες, κα­τα­γρά­φη­κε σε DVD (δείτε ένα απόσπασμα εδώ). Βέβαια, η μό­λις 15 λε­­πτών διάρκειά του δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό χρόνο που α­παι­τή­θη­κε για τις κομ­­μώ­­σεις...

Στιγμιότυπα από το πείραμα:


Άλλωστε και στην αρχαιότητα η κόμμωση, την οποία αναλάμβανε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η θε­ρα­παι­νί­δα της κυρίας του οίκου, διαρκούσε, παρά τη δεδομένη ε­μπει­ρί­α, αρ­κε­τή ώρα. Σί­γου­ρα όμως οι κομμώσεις αυτές συμβόλιζαν, μαζί με τα κο­σμή­μα­τα, την α­νώ­τε­ρη τάξη στην οποία ανήκαν οι γυναίκες, κάτι που έπρεπε να εί­ναι φανερό όταν εμ­φα­νίζονταν σε με­γά­λα δημόσια γεγονότα όπως οι θρη­σκευ­τι­κές εορτές.


Οι έξι φοιτήτριες του Φέρφιλντ φωτογραφίζονται όπως οι Καρυάτιδες στο Ερέχθειο


Όσον αφορά τις φοιτήτριες, μπορεί στην αρχή να συμμετείχαν στο πρόγραμμα α­πό πε­ρι­­έρ­γει­α, όπως είπαν, αλλά στη συνέχεια βίωσαν την εμπειρία ως μια δι­α­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­­γι­ση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο αισθάνθηκαν πο­λύ κοντά τους. «Δεν έ­­μοια­ζε σε τίποτε με αρχαία ιστορία», δήλωσε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μία από αυ­τές. Γι’ αυτό άλ­­λω­στε και το Πανεπιστήμιο προτίθεται να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει στο πλαί­σιο των εκπαιδευτι­κών προγραμμάτων του.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Το Βήμα» (14.04.2010), Fairfield University - ΕΙΚΟΝΕΣ: tovima.gr (1,3), hairstyles123.com (2), fairfield.edu (4), consumingantiquity.blogspot.com (5)

Ευχαριστώ, Agi!
(περισσότερα)

Τη διετία 2009-2011 ευτύχησα να συνεργάζομαι με την Agi Star σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση. Ή­μουν ο δά­­σκα­λός της. Την πρώτη χρονιά, όταν ήταν στην τε­τάρ­τη, έφερε στην τάξη ένα ε­ξαι­ρε­τι­κό δη­­μο­­σί­­ευ­­­μα για το μάθημα της Ι­στο­ρί­ας. Το δια­βά­σα­με, συ­ζη­τή­σα­με τις ε­ντυ­πώ­σεις μας, το πήραμε σε φω­­το­­­τυ­­πί­­α για το αρχείο μας. Τώ­ρα το αναρτήσαμε και στο ΠΟΔήΛΑΤΟ. Σε ευ­­χα­­ρι­­στώ, Agi!


22 Αυγούστου 2011

Σχολικά είδη για τα παιδιά
που έχουν ανάγκη

Σιγά σιγά αρχίζουμε τις ετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά. Τι χρειαζόμαστε; Θα α­­γο­­ρά­σου­με καινούργια τσάντα ή η περσινή αντέχει ακόμη; Κασετίνα; Μπο­γιές; Γε­ω­με­τρι­κά όρ­γα­να για τα Μαθηματικά;

Οι βόλτες στα μαγαζιά πολλές και η χαρά μεγάλη! Όμως κάποιοι συμμαθητές, κά­­ποια συ­­νο­μή­λι­κα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν το ίδιο. Τα λαμπερά κα­­τα­­στή­­μα­­τα εί­­ναι πο­λύ α­­κρι­βά για τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών τους. Μπο­ρού­με, ά­­ρα­­γε, να βοη­θή­­σου­με;

Το καλό ιστολόγιο ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ανάρτησε πληροφορίες για μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή εκστρατεία που ξεκίνησε το «Χαμόγελο του Παιδιού». Πριν πα­τή­σου­με στην ει­κό­να για να τις διαβάσουμε, ας δούμε τι λέει σχετικά ο συνάδελφος Α­ντώ­νης Κρα­σά­κης που ε­πι­με­λεί­ται το ιστολόγιο:

«Ας συμμετέχουμε και φέτος, για να στηρίξουμε την εκστρατεία που ξεκίνησε το “Χα­μό­­γε­λο του Παιδιού” για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών στα παιδιά, των ο­ποί­ων οι οι­κο­­γέ­νει­ες α­ντι­με­τω­πί­ζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Γιατί σ’ αυ­τήν τη δύ­σκο­λη οικο­νομική κα­τά­στα­ση που βρίσκεται η χώρα μας, τα παιδιά μας είναι τα μόνα που δε φταίνε...

»Πρέπει όλοι λοιπόν να προσφέρουμε απ’ το περίσσευμά μας ό,τι χρειαστεί, για να μην αι­σθαν­θούν άβολα και μειονεκτικά με την επιστροφή τους στα σχολεία. Μην ε­πι­τρέ­ψου­με να χα­λά­σει η χαρούμενη διάθεσή τους για μάθηση κι ας τα α­φή­σου­με να κά­νουν κι εκεί­να ό­νει­ρα και να καλλιεργήσουν την ελπίδα για ένα κα­λύ­τε­ρο αύριο! Το δι­κό τους...»ΕΙΚΟΝΑ: epnofny.com

Τα γλυπτά του Παρθενώνα ζωντάνεψαν!

Ο Ισπανός φωτογράφος Ευγένιο Ρεκουένκο είναι διάσημος παγκοσμίως για τη δου­­λειά του στις διαφημιστικές εκστρατείες μεγάλων εταιρειών. Το 2008 χρη­σι­μο­ποί­η­σε μο­ντέ­λα ως ανθρώπινα αγάλματα, τα οποία παραπέ­μπουν στην ελ­λη­νι­κή αρχαιότητα.


Ο Άτλας φέρει στους ώμους του την υδρόγειο


Με επιρροές από τα γλυπτά των αετωμάτων του Παρθενώνα, δημιούρ­γη­σε μια ζω­­ντα­­νή ει­κό­να, που απεικονίζει σκηνές από μάχες, θεούς του Ο­λύ­μπου, τον Άτ­λα­ντα και τον φό­νο της Μέδουσας από τον Περσέα.


O φόνος της Μέδουσας από τον Περσέα


Κάντε κλικ και δείτε ολόκληρη την εικόνα...


...αλλά και ένα βίντεο από την έκθεση που πα­ρου­σί­α­σε:Σίγουρα νιώθουμε περήφανοι που ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων ε­ξα­κο­λου­θεί να ε­μπνέ­ει καλλιτέχνες, ιστορικούς, πολιτικούς, ολόκληρους λαούς απ’ ό­λο τον κό­σμο, ό­μως η περηφάνια αυτή είναι «τζούφια» αν δεν ασχολούμαστε και δε με­λε­τού­με κι εμείς την ιστορία μας...

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (29.10.2008), arxaiologia.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: eugeniorecuenco.com

21 Αυγούστου 2011

Τρίλιζα

Η τρίλιζα παίζεται σε ένα πινακάκι με 9 τετράγωνα (3x3). Ο ένας παίκτης ση­μει­ώ­νει Χ και ο άλλος Ο. Κερδίζει όποιος καταφέρει να σχηματίσει τρία συ­νε­χό­με­να Χ ή Ο ο­ρι­ζό­ντι­α, κά­θε­τα ή διαγώνια. Αν και οι δύο παίκτες είναι καλοί (ή προ­σε­κτι­κοί!), τό­τε έ­χου­με ι­σο­πα­λί­α, δεν κερδίζει κανείς.

Βέβαια, το διαδίκτυο δεν είναι τόσο καλό όσο η πραγματική ζωή. Ίσως χρεια­στεί να παί­­ξε­­τε με αντίπαλο τον υπολογιστή αντί για κάποιο φιλαράκι. Ακόμη κι έτσι, πά­­ντως, πατήστε στην εικόνα και... καλή ε­πι­τυ­χί­α!


ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Γιάννης Σαλονικίδης - ΕΙΚΟΝA: commons.wikimedia.org

19 Αυγούστου 2011

Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων

Σε ορισμένες περιφέρειες ο πληθυσμός κατανέμεται σχετικά ομοιόμορφα, ενώ σε άλ­λες εί­ναι συγκεντρωμένος σε μία ή δύο περιφερειακές ενότητες (ΠΕ). Πα­τή­στε στις πε­ρι­φέ­ρειες του χάρτη και δείτε τους κατοίκους κάθε ΠΕ:

[Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων]ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com

Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (13)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Ηρακλείου
305.490
49,03%
ΠΕ Χανίων
156.585
25,13%
ΠΕ Ρεθύμνου
85.609
13,74%
ΠΕ Λασιθίου
75.381
12,10%
Σύνολο Περιφέρειας
623.065
100,00%

Ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου:

Πληθυσμός Κρήτης*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (12)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Ρόδου
119.830
38,78%
ΠΕ Κω
34.396
11,13%
ΠΕ Καλύμνου
29.452
9,53%
ΠΕ Σύρου
21.507
6,96%
ΠΕ Νάξου
20.877
6,76%
ΠΕ Θήρας
18.883
6,11%
ΠΕ Πάρου
14.926
4,83%
ΠΕ Μυκόνου
10.134
3,28%
ΠΕ Μήλου
9.932
3,21%
ΠΕ Άνδρου
9.221
2,98%
ΠΕ Τήνου
8.636
2,79%
ΠΕ Καρπάθου
7.310
2,37%
ΠΕ Κέας-Κύθνου
3.911
1,27%
Σύνολο Περιφέρειας
309.015
100,00%

Η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί στις περιφερειακές ενότητες των Δω­δε­κα­νή­σων (Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο):

Πληθυσμός Νοτίου Αιγαίου*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (11)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Λέσβου
86.436
43,38%
ΠΕ Χίου
52.674
26,44%
ΠΕ Σάμου
32.977
16,55%
ΠΕ Λήμνου
17.262
8,66%
ΠΕ Ικαρίας
9.882
4,96%
Σύνολο Περιφέρειας
199.231
100,00%

Η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί στα μεγαλύτερα νησιά (Λέσβο, Χίο):

Πληθυσμός Βορείου Αιγαίου*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (9)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Μεσσηνίας
159.954
27,68%
ΠΕ Κορινθίας
145.082
25,10%
ΠΕ Αργολίδας
97.044
16,79%
ΠΕ Λακωνίας
89.138
15,42%
ΠΕ Αρκαδίας
86.685
15,00%
Σύνολο Περιφέρειας
577.903
100,00%

Ο πληθυσμός μοιράζεται ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Οι λιγότεροι κάτοικοι ζουν στο κέντρο της (ΠΕ Αρκαδίας):

Πληθυσμός Πελοποννήσου*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (8)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Κεντρικής Αθήνας
1.029.520
26,89%
ΠΕ Βόρειας Αθήνας
592.490
15,48%
ΠΕ Νότιας Αθήνας
529.826
13,84%
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
502.348
13,12%
ΠΕ Δυτικής Αθήνας
489.675
12,79%
ΠΕ Πειραιά
448.997
11,73%
ΠΕ Δυτικής Αττικής
160.927
4,20%
ΠΕ Νήσων
74.651
1,95%
Σύνολο Περιφέρειας
3.828.434
100,00%

Η πλειοψηφία του πληθυσμού (οκτώ στους δέκα) κατοικεί στις ΠΕ του Λε­κα­νο­πε­δί­ου (Αθήνα, βόρεια, νότια και δυτικά προάστια, Πειραιάς):

Πληθυσμός Αττικής*στην απογραφή του 2011

Η Αττική, στη μικρή έκταση που κα­τα­λαμ­βά­νει, συγκεντρώνει εντυπωσιακά με­γά­λο πληθυσμό. Δείτε περισσότερα εδώ.Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (7)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Εύβοιας
210.815
38,51%
ΠΕ Φθιώτιδας
158.231
28,91%
ΠΕ Βοιωτίας
117.920
21,54%
ΠΕ Φωκίδας
40.343
7,37%
ΠΕ Ευρυτανίας
20.081
3,67%
Σύνολο Περιφέρειας
547.390
100,00%

Η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας (Εύ­βοι­α, Φθιώτιδα, Βοιωτία):

Πληθυσμός Στερεάς Ελλάδας*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (6)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Αχαΐας
309.694
45,56%
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
210.802
31,01%
ΠΕ Ηλείας
159.300
23,43%
Σύνολο Περιφέρειας
679.796
100,00%

Τα 2/3 του πληθυσμού κατοικούν στο πελοποννησιακό τμήμα της περιφέρειας (Α­χαΐ­α, Ηλεία):

Πληθυσμός Δυτικής Ελλάδας*στην απογραφή του 2011Ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων (10)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακές Ενότητες
Πληθυσμός*
Ποσοστό
ΠΕ Κέρκυρας
104.371
50,21%
ΠΕ Ζακύνθου
40.759
19,61%
ΠΕ Κεφαλληνίας
35.801
17,22%
ΠΕ Λευκάδας
23.693
11,40%
ΠΕ Ιθάκης
3.231
1,55%
Σύνολο Περιφέρειας
207.855
100,00%

Ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας:

Πληθυσμός Ιονίων Νήσων*στην απογραφή του 2011ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ