Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Αυγούστου 2011

Το σπίτι με τις Καρυάτιδες

Αγίων Ασωμάτων 45, έτος 1954

Η μαζική ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή δεν έχουν ακόμη αρχίσει την έφοδό τους στην Α­θή­να. Τα μικρά σπίτια με τις εσωτερικές αυλές και τα στενά μπαλ­κό­νια δίνουν το χρώμα της γειτονιάς, όπου τα παιδιά παίζουν ανεμπόδιστα στους δρό­μους «ρόδα» και «κότσια». Τα μαγαζιά με τις ξύλινες πόρτες βγάζουν στο πε­ζο­δρό­μι­ο την πρα­μά­τει­ά τους: ρύζι και φα­σό­λια με την οκά, πράσινο σα­πού­νι αλ­λά και λευκά σεντόνια για την προίκα των κορι­τσιών.

«Το σπίτι με τις Καρυάτιδες»
(έργο του Γιάννη Τσαρούχη)

Από κάποια «κορίτσια» της Αθήνας γοητεύτηκε και ο Γάλλος φωτογράφος Ανρί Καρ­τιέ-Μπρε­σόν στο πέρασμά του από την πρωτεύουσα πριν ακόμη γίνει δι­ά­ση­μος. Πρό­κει­ται για τις «Καρυάτιδες» που κοσμούν ένα μικρό νεοκλασικό κτίριο στην ο­δό Α­γί­ων Ασωμά­των 45.

Η φωτογραφία του Μπρεσόν

Ο Μπρεσόν στήνει το πλάνο του με κέντρο το ετοιμόρροπο σπίτι και ο μαγικός φα­κός του στα­μα­τά­ει τον χρόνο επιτυγχάνοντας την αρμονία της αντίθεσης. Οι δύ­ο κόρες, με τα χέ­ρια σταυρωμένα στο στήθος και φθαρμένες τις πτυχές από τους χιτώνες τους, μοιά­ζουν να προσπαθούν να συγκρατήσουν τη μι­σο­γκρε­μι­σμέ­νη οροφή. Από κά­τω, μπροστά από το ισόγειο κουρείο του Παν. Κρι­τι­κά­κου, περ­νούν ανυποψίαστες με συγχρονισμένο βήμα δύ­ο ηλικιωμένες γυναίκες, συμ­βάλ­λο­ντας στην αντιδιαστολή της εικόνας: Η λευκή ο­μορ­φιά των «Καρυάτιδων» και οι μαυροφορεμένες γυναίκες. Η νιότη και το γήρας. Η φθο­ρά και η αθανασία. Το χθες και το σήμερα...

Η σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του, η γεωμετρία και η αρμονία, η τρυ­φε­ρό­τη­τα, η συ­γκί­νη­ση και το χιούμορ, όλα τα χαρίσματα του Μπρεσόν που έχουν ε­ξυ­μνή­σει οι ειδι­κοί κα­τα­τάσ­σο­ντάς τον στους κορυφαίους φωτογράφους του 20ού αιώνα, φαί­νε­ται να έ­χουν α­πο­τυ­πω­θεί σε αυτήν τη μαυρόασπρη εικόνα.

Αγίων Ασωμάτων 45, σήμερα

Οι «Καρυάτιδες» δείχνουν πιο νέες από ποτέ. Το κτίριο, που ανήκει στο υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­­τι­σμού, σώθηκε από την κατάρρευση όταν ανακηρύχθηκε δι­α­τη­ρη­τέ­ο το 1989, ε­νώ 10 χρό­νια αργότερα ανακαινίστηκε με την επίβλεψη του αρ­χι­τε­κτο­νι­κού γρα­φεί­ου του Στέ­­φα­νου Πάντου-Κίκκου.


Σήμερα είναι το μικρό κόσμημα του δρόμου, καθώς προβάλλει στους τόνους της ώ­χρας, της τερακότας και του χακί.


ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (20.07.2003) | ΕΙΚΟΝΕΣ: ellas2.wordpress.com,
sothebys.com, actimon.blogspot.com, podilato98.blogspot.com24 Αυγούστου 2011

Ο πληθυσμός της Αττικής

Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας μας βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην Ατ­τι­κή. Γι’ αυ­­τό άλ­λω­στε και αποτελεί χωριστή περιφέρεια.

Σε αυτό το πολύ μικρό κομμάτι της ελλαδικής επικράτειας μένουν 3.828.434 άν­θρω­ποι! Για να το πούμε και στη γλώσσα των ποσοστών, σε μια περιοχή που κα­τα­λαμ­βά­νει μό­λις το 2,9% από την έκταση της Ελλάδας κατοικεί το 35,4% του πλη­θυ­σμού της.
● Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού (το 80,73%) κα­­τοι­­κεί στις ΠΕ του Λεκανοπεδίου (Αθήνα, βόρεια, νότια και δυτικά προάστια, Πει­ραι­άς) και ό­τι αυ­τές οι ΠΕ αποτελούν το μικρότερο τμήμα της περιφέρειας (το 10,79%), τό­τε οι α­ριθ­μοί ε­ντυ­πω­σι­ά­ζουν ακόμη περισσότερο: τα μόλις 411 τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα της Α­θή­νας, του Πει­ραι­ά και των προαστίων α­ντι­στοι­χούν σε 3.090.508 αν­θρώ­πους, δηλαδή στο 0,31% της Ελ­­λά­­δας κατοικεί το 28,57% του πληθυσμού της! Πο­λύ στριμωξίδι, ε;

 1  Όπως έχουμε δει αλλού η Αττική συγκροτείται από 8 ΠΕ. Οι πιο πολλές έχουν πε­ρισ­­σό­τε­ρους κατοίκους από ολόκληρες περιφέρειες!


Μελετώντας τον πίνακα, βλέπουμε ότι 6 ΠΕ (οι κόκκινες), αλλά και ο δήμος της πρω­τεύ­­ου­σας (στο πορτοκαλί φόντο), ξεπερνούν σε πληθυσμό 5 ολόκληρες πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας: την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία, τα Ι­ό­νι­α Νησιά και το Βό­ρειο Αι­γαί­ο.

Αν αφουγκραστούμε προσεκτικά τους αριθμούς, τα δεδομένα μας, μπορούμε να κα­τα­­λή­ξου­με και σε άλλα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι:
● Η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας έχει πιο πολλούς κατοίκους από τη Θεσσαλία, τη Δυ­τι­κή Ελ­­λά­­δα ή τη Στερεά Ελλάδα.
● Ο δήμος της Αθήνας είναι μεγαλύτερος σε πληθυσμό από την Κρήτη.
● Η ΠΕ Βόρειας Αθήνας (βόρεια προάστια) έχει περισσότερο πληθυσμό από όλη την Πε­­ρι­­φέ­ρει­α Πελοποννήσου.


 2  Έχουμε δει, ακόμη, ότι η Αττική απαρτίζεται από 66 δήμους. Η συντριπτική πλει­ο­ψη­φί­α τους έχει πληθυσμό που ξεπερνά τον πληθυσμό ολόκληρων πε­ρι­φε­ρει­α­κών ε­νο­τή­των! Αυ­­τό είναι πολύ εντυπωσιακό, αφού οι περισσότεροι δήμοι, ει­δι­κά όσοι εί­ναι στο Λε­κα­νο­πέ­δι­ο της Αθήνας, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μια κουκ­κί­δα στον χάρ­τη...

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι τεράστιος. Περιλαμβάνει όλες τις ΠΕ της χώρας μας και ό­­λους τους δήμους της Αττικής με βάση τον αριθμό των κατοίκων τους (τα νού­με­ρα εί­ναι α­πό την απογραφή του 2011). Μερικά συμπεράσματα είναι τα ε­ξής:
● Ο Πειραιάς έχει περισσότερους κατοίκους απ’ ό,τι όλη η Μεσσηνία ή η Φθι­ώ­τι­δα.
● Το Περιστέρι έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την ΠΕ Τρικάλων ή την ΠΕ Κα­βά­λας.
● Το Μενίδι (δήμος Αχαρνών) είναι μεγαλύτερο σε πληθυσμό από τη Χαλκιδική.
● Ο δήμος Παλλήνης ξεπερνά σε πληθυσμό ολόκληρη την ΠΕ Φλώρινας.
● Οι κάτοικοι του Αλίμου είναι περισσότεροι από εκείνους που μένουν στη Ζά­κυν­θο.


Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια και τα δικά σας συμπεράσματα για την πε­ρι­ο­χή που μένετε, τον τόπο καταγωγής σας, το μέρος στο οποίο πήγατε διακοπές κτλ.

ΠΕ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕ Θεσσαλονίκης
1.110.551
Κεντρική Μακεδονία
ΠΕ Κεντρικής Αθήνας
1.029.520
Αττική
Δήμος Αθηναίων
664.046
Αττική
ΠΕ Βόρειας Αθήνας
592.490
Αττική
ΠΕ Νότιας Αθήνας
529.826
Αττική
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
502.348
Αττική
ΠΕ Δυτικής Αθήνας
489.675
Αττική
ΠΕ Πειραιά
448.997
Αττική
ΠΕ Αχαΐας
309.694
Δυτική Ελλάδα
ΠΕ Ηρακλείου
305.490
Κρήτη
ΠΕ Λάρισας
284.325
Θεσσαλία
ΠΕ Εύβοιας
210.815
Στερεά Ελλάδα
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
210.802
Δυτική Ελλάδα
ΠΕ Μαγνησίας
190.010
Θεσσαλία
ΠΕ Σερρών
176.430
Κεντρική Μακεδονία
ΠΕ Ιωαννίνων
167.901
Ήπειρος
Δήμος Πειραιά
163.688
Αττική
ΠΕ Δυτικής Αττικής
160.927
Αττική
ΠΕ Μεσσηνίας
159.954
Πελοπόννησος
ΠΕ Ηλείας
159.300
Δυτική Ελλάδα
ΠΕ Φθιώτιδας
158.231
Στερεά Ελλάδα
ΠΕ Χανίων
156.585
Κρήτη
ΠΕ Κοζάνης
150.196
Δυτική Μακεδονία
ΠΕ Έβρου
147.947
Αν. Μακεδονία-Θράκη
ΠΕ Κορινθίας
145.082
Πελοπόννησος
ΠΕ Ημαθίας
140.611
Κεντρική Μακεδονία
Δήμος Περιστερίου
139.981
Αττική
ΠΕ Πέλλας
139.680
Κεντρική Μακεδονία
ΠΕ Τρικάλων
131.085
Θεσσαλία
ΠΕ Πιερίας
126.698
Κεντρική Μακεδονία
ΠΕ Καβάλας
124.917
Αν. Μακεδονία-Θράκη
ΠΕ Ρόδου
119.830
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Βοιωτίας
117.920
Στερεά Ελλάδα
ΠΕ Καρδίτσας
113.544
Θεσσαλία
ΠΕ Ροδόπης
112.039
Αν. Μακεδονία-Θράκη
ΠΕ Ξάνθης
111.222
Αν. Μακεδονία-Θράκη
Δήμος Αχαρνών
106.943
Αττική
ΠΕ Χαλκιδικής
105.908
Κεντρική Μακεδονία
Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
105.430
Αττική
ΠΕ Κέρκυρας
104.371
Ιόνια Νησιά
Δήμος Καλλιθέας
100.641
Αττική
ΠΕ Δράμας
98.287
Αν. Μακεδονία-Θράκη
ΠΕ Αργολίδας
97.044
Πελοπόννησος
Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
91.045
Αττική
ΠΕ Λακωνίας
89.138
Πελοπόννησος
Δήμος Γλυφάδας
87.305
Αττική
ΠΕ Αρκαδίας
86.685
Πελοπόννησος
ΠΕ Λέσβου
86.436
Βόρειο Αιγαίο
ΠΕ Ρεθύμνου
85.609
Κρήτη
Δήμος Ιλίου
84.793
Αττική
ΠΕ Κιλκίς
80.419
Κεντρική Μακεδονία
Δήμος Ηλιούπολης
78.153
Αττική
ΠΕ Λασιθίου
75.381
Κρήτη
ΠΕ Νήσων
74.651
Αττική
Δήμος Χαλανδρίου
74.192
Αττική
Δήμος Νέας Σμύρνης
73.076
Αττική
Δήμος Αμαρουσίου
72.333
Αττική
Δήμος Αγίου Δημητρίου
71.294
Αττική
Δήμος Κηφισιάς
71.259
Αττική
Δήμος Ζωγράφου
71.026
Αττική
Δήμος Αιγάλεω
69.946
Αττική
ΠΕ Άρτας
67.877
Ήπειρος
Δήμος Νέας Ιωνίας
67.134
Αττική
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
64.021
Αττική
Δήμος Κορυδαλλού
63.445
Αττική
Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
62.529
Αττική
Δήμος Βύρωνα
61.308
Αττική
Δήμος Αγίας Παρασκευής
59.704
Αττική
Δήμος Γαλατσίου
59.345
Αττική
Δήμος Πετρούπολης
58.979
Αττική
ΠΕ Πρέβεζας
57.491
Ήπειρος
Δήμος Παλλήνης
54.415
Αττική
ΠΕ Χίου
52.674
Βόρειο Αιγαίο
ΠΕ Φλώρινας
51.414
Δυτική Μακεδονία
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
51.356
Αττική
ΠΕ Καστοριάς
50.322
Δυτική Μακεδονία
Δήμος Ηρακλείου
49.642
Αττική
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
48.399
Αττική
Δήμος Χαϊδαρίου
46.897
Αττική
Δήμος Φυλής
45.965
Αττική
Δήμος Παπάγου-Χολαργού
44.539
Αττική
ΠΕ Θεσπρωτίας
43.587
Ήπειρος
Δήμος Αλίμου
41.720
Αττική
ΠΕ Ζακύνθου
40.759
Ιόνια Νησιά
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
40.413
Αττική
ΠΕ Φωκίδας
40.343
Στερεά Ελλάδα
Δήμος Διονύσου
40.193
Αττική
Δήμος Σαλαμίνας
39.283
Αττική
Δήμος Μεγαρέων
36.924
Αττική
ΠΕ Κεφαλληνίας
35.801
Ιόνια Νησιά
Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας
35.556
Αττική
Δήμος Πεντέλης
34.934
Αττική
ΠΕ Κω
34.396
Νότιο Αιγαίο
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας
33.821
Αττική
Δήμος Ωρωπού
33.769
Αττική
Δήμος Δάφνης-Υμηττού
33.628
Αττική
Δήμος Μαραθώνα
33.423
Αττική
ΠΕ Σάμου
32.977
Βόρειο Αιγαίο
ΠΕ Γρεβενών
31.757
Δυτική Μακεδονία
Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
31.153
Αττική
Δήμος Βριλησσίων
30.741
Αττική
Δήμος Κρωπίας
30.307
Αττική
Δήμος Ασπροπύργου
30.251
Αττική
Δήμος Ελευσίνας
29.902
Αττική
Δήμος Μεταμόρφωσης
29.891
Αττική
ΠΕ Καλύμνου
29.452
Νότιο Αιγαίο
Δήμος Σαρωνικού
29.002
Αττική
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
26.968
Αττική
Δήμος Παιανίας
26.668
Αττική
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
26.550
Αττική
Δήμος Καισαριανής
26.458
Αττική
Δήμος Περάματος
25.389
Αττική
Δήμος Λαυρεωτικής
25.102
Αττική
ΠΕ Λευκάδας
23.693
Ιόνια Νησιά
ΠΕ Σύρου
21.507
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Νάξου
20.877
Νότιο Αιγαίο
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
20.266
Αττική
ΠΕ Ευρυτανίας
20.081
Στερεά Ελλάδα
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
20.040
Αττική
ΠΕ Θήρας
18.883
Νότιο Αιγαίο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
17.885
Αττική
ΠΕ Λήμνου
17.262
Βόρειο Αιγαίο
ΠΕ Πάρου
14.926
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Σποράδων
13.798
Θεσσαλία
ΠΕ Θάσου
13.770
Αν. Μακεδονία-Θράκη
Δήμος Αίγινας
13.056
Αττική
ΠΕ Μυκόνου
10.134
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Μήλου
9.932
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Ικαρίας
9.882
Βόρειο Αιγαίο
ΠΕ Άνδρου
9.221
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Τήνου
8.636
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Καρπάθου
7.310
Νότιο Αιγαίο
Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων
7.143
Αττική
Δήμος Κυθήρων
4.041
Αττική
Δήμος Σπετσών
4.027
Αττική
Δήμος Πόρου
3.993
Αττική
ΠΕ Κέας-Κύθνου
3.911
Νότιο Αιγαίο
ΠΕ Ιθάκης
3.231
Ιόνια Νησιά
Δήμος Ύδρας
1.966
Αττική
Άγιο Όρος
1.811
(αυτοδιοικούμενο)
Δήμος Αγκιστρίου
1.142
Αττική