22 Δεκεμβρίου 2015

Έχεις κάποιο πρόβλημα; 1056!

Έχεις κάποιο πρόβλημα και πιστεύεις ότι δε σε καταλαβαίνει κανένας; Πάρε στη γραμ­μή βοήθειας που λειτουργεί το «Χαμόγελο του Παιδιού»! Τη­λε­φώ­νη­σε στο 1056 και μί­λα ελεύθερα, ακόμη και ανώνυμα, σε ειδικούς ε­πι­στή­μο­νες που νοιά­ζο­νται και μπο­ρούν να βοηθήσουν:


Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 λειτούργησε πρώτη φορά το 1997 με βα­σι­­κό σκο­πό να προστατεύει και να προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Λει­τουρ­γεί πα­νελ­λα­δι­κά σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και η κλή­ση είναι δω­ρεάν. Στε­λε­χώ­νε­ται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυ­χο­λό­γους, ε­νώ όλες οι τη­λεφωνικές συ­νο­μι­λί­ες είναι απόρρητες και δεν κα­τα­γρά­φο­νται. Εκτός α­πό τα παιδιά μπορούν να κα­λέ­σουν και μεγάλοι (γονείς, εκ­παι­δευ­τι­κοί κ.ά.). Πε­ρισ­σό­τε­ρες πληρο­φορίες βρί­σκο­νται στην εικόνα που α­κο­λου­θεί.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ