20 Οκτωβρίου 2013

Τα δικαιώματα των παιδιών

Από το Συμβούλιο της Ευρώπης


Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, ως αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ε­τών, έ­χεις ο­­ρι­σμέ­να συγκεκριμένα δικαιώματα. Ένας κατάλογος των δι­και­ω­μά­των αυ­τών υ­πάρ­χει στη Σύμ­βα­ση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παι­διού, μα­ζί με τα βήματα που πρέ­πει να κάνουν οι κυβερνήσεις για να σε βοη­θή­σουν να α­σκή­σεις τα δικαιώματα αυτά.

1 Η επιβίωσή σου, η προστασία σου και η ανάπτυξή σου

◾ Έχεις δικαίωμα προστασίας των συμφερόντων σου σε όλες τις αποφάσεις που σε α­φο­­ρούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις διακρίσεις εξαιτίας, για πα­ρά­δειγ­μα, της κα­τα­γω­γής σου, των απόψεών σου, των πεποιθήσεών σου ή του φύ­λου σου.

◾ Έχεις δικαίωμα στη ζωή και σε μια ισορροπημένη και υγιή σωματική, νοητική, πνευ­μα­τι­­κή, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη.

◾ Έχεις δικαίωμα στη φροντίδα των βασικών αναγκών σου, όπως σίτιση, ένδυση, στέ­γα­­ση και υγεία.

◾ Έχεις δικαίωμα προστασίας από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, κα­κο­ποί­η­σης, σω­μα­τι­­κής και ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμ­βαί­νουν στην οι­κο­­γέ­νει­α και σε εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών.

◾ Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, για να διασφαλιστεί η πλη­ρέ­στε­ρη δυ­­να­τή ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και των ι­κα­νο­τή­των σου.

◾ Η εκπαίδευσή σου θα πρέπει να σε διδάσκει να σέβεσαι τα δικαιώματα και τις ε­λευ­θε­ρί­­ες των άλλων και να σε προετοιμάζει για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ε­λεύ­θε­ρη κοι­νω­νί­α, στο πνεύ­μα της κατανόησης, της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της ισότητας και της φιλίας α­νά­με­σα σε όλους τους λαούς.

◾ Έχεις δικαίωμα σε μια ευρεία γκάμα αντικειμενικών πληροφοριών.

◾ Εάν έχεις κάποια ψυχική ή σωματική αναπηρία, έχεις δικαίωμα σε μια α­ξι­ο­πρε­πή ζω­ή, ώ­στε να μπορέσεις να ενσωματωθείς στην κοινωνία, να α­να­πτύ­ξεις την προ­σω­πι­κό­τη­τά σου και να απολαύσεις τη μέγιστη αυτονομία.

◾ Έχεις δικαίωμα στην ξεκούραση, τη διασκέδαση, το παιχνίδι και σε ψυ­χα­γω­γι­κές, καλ­­λι­τε­χνι­κές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε περιβάλλον που είναι κα­τάλ­λη­λο για την η­­λι­κί­α σου και σέβεται τα δικαιώματά σου.

2 Η ταυτότητά σου, η προσωπική σου ζω­ή και η οικογένειά σου

◾ Έχεις δικαίωμα σε ένα όνομα, μια εθνικότητα και στην προστασία της ταυ­τό­τη­τάς σου. Ε­άν ανήκεις σε μια εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική μει­ο­νό­τη­τα, δεν μπο­ρείς να στε­ρη­­θείς το δικαίωμά σου να έχεις τη δική σου πολιτιστική ζωή, τη δι­κή σου θρη­σκεί­α ή να χρη­σι­μο­ποι­είς τη γλώσσα της ομάδας σου.

◾ Έχεις δικαίωμα στην προστασία της προσωπικής σου ζωής. Κανένας δεν μπο­ρεί να ε­­πέμ­βει παράνομα στην προσωπική σου ζωή ή σε εκείνη της οικογένειάς σου. Το σπί­τι σου, η αλληλογραφία σου, η τιμή σου και η υπόληψή σου προ­στα­τεύ­ο­νται από τον νό­μο.

◾ Οι γονείς σου έχουν από κοινού ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξή σου. Έ­­χουν δι­καί­ω­μα και καθήκον να σε καθοδηγούν για το πώς θα πρέπει να α­σκείς τα δι­και­ώ­­μα­τά σου και να σέβεσαι τις υποχρεώσεις σου.

◾ Έχεις δικαίωμα να γνωρίζεις ποιοι είναι οι γονείς σου και να ανατραφείς α­πό αυ­τούς, ε­κτός εάν κάτι τέτοιο δεν είναι προς το συμφέρον σου.

◾ Έχεις δικαίωμα να γνωρίζεις πού είναι οι γονείς σου και να πας σε μια άλλη χώ­ρα για να εί­σαι μαζί τους. Οι γονείς σου έχουν το ίδιο δικαίωμα απέναντι σε ε­σέ­να.

◾ Σε περίπτωση χωρισμού έχεις δικαίωμα να δώσεις τη γνώμη σου για όλες τις α­πο­φά­­σεις που αφορούν τις σχέσεις σου με τους γονείς σου. Αν είσαι χωριστά α­πό τους γο­νείς σου (ή από έναν από αυτούς), έχεις το δικαίωμα να τους βλέ­πεις τα­κτι­κά, ε­κτός εάν κάτι τέ­τοιο δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον σου.

◾ Μπορεί να δοθεί άδεια για υιοθεσία μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι προς το συμ­φέ­ρον σου.


3 Οι ελευθερίες σου

Ελευθερία γνώμης. Από τη στιγμή που θα είσαι σε θέση για κάτι τέτοιο, έχεις δι­καί­ω­­μα να λες τη γνώμη σου για όλα όσα σε αφορούν. Η γνώμη σου θα πρέπει να λαμ­βά­νε­­ται υ­πό­ψη.

Ελευθερία έκφρασης. Έχεις δικαίωμα να εκφράζεσαι ελεύθερα και να α­να­ζη­τάς, να λαμ­βά­νεις και να διαδίδεις πληροφορίες.

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος.

Ελευθερία συναναστροφής. Έχεις δικαίωμα να συναναστρέφεσαι με άλλα ά­το­μα και να συμμετέχεις σε συναντήσεις.

Υπάρχουν όρια στις ελευθερίες αυτές: Πρέπει να σέβεσαι τα δικαιώματα των άλ­λων και δεν πρέ­πει να αποτελείς κίνδυνο για την κοινωνία ή τον εαυτό σου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα ε­δώ.

4 Εσύ και το κράτος

◾ Το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να σου δώσει τη δυ­να­τό­τη­τα να α­­σκή­σεις τα θεμελιωμένα δικαιώματα και ελευθερίες σου.

◾ Το κράτος πρέπει να σε προστατεύει και να διασφαλίζει την ευημερία σου. Πρέ­πει να βοη­θά τους γονείς σου ή τα άτομα που σε φροντίζουν, δημιουργώντας ι­δρύ­μα­τα και υ­­πη­ρε­σί­ες για τη φροντίδα των συμφερόντων σου και της ευ­η­με­ρί­ας σου.

◾ Εάν δεν μπορείς να ζήσεις με την οικογένειά σου, το κράτος πρέπει να σε προ­στα­τεύ­­σει και να σε βοηθήσει. Πρέπει να βρει μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη το πα­ρελ­θόν και την κουλτούρα σου, καθώς και ότι θα δικαιούσαι τακτική ε­πα­νε­ξέ­τα­ση της κατάστασής σου.

◾ Το κράτος πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία σου από κινδύνους που σχε­τί­­ζο­νται με παράνομα ναρκωτικά.

◾ Εάν έχεις υποστεί πράξεις βίας, το κράτος πρέπει να σε βοηθήσει και να φρο­ντί­σει την ε­πι­στρο­φή σου σε έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής.

◾ Έχεις δικαίωμα στη δικαιοσύνη. Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύ­στη­μα δι­καί­­ου είναι προσαρμοσμένο στα δικά σου συγκεκριμένα δικαιώματα και α­νά­γκες.

◾ Δεν επιτρέπεται να υποβληθείς σε βασανιστήρια και σε τιμωρία σκληρή ή τα­πει­νω­τι­κή.

◾ Δεν επιτρέπεται να εκτελεστείς ή να φυλακιστείς ισόβια.

◾ Δεν μπορείς να συλληφθείς παράνομα. Η κράτηση πρέπει να είναι η τελευταία δυ­να­τή ε­πι­λο­γή. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και να λαμ­βά­νο­νται υ­πό­ψη οι α­­νά­γκες και η ηλικία σου. Σε περίπτωση κράτησης πρέπει να βρί­σκε­σαι χω­ρι­στά από ε­νή­­λι­κους κρατουμένους ή φυλακισμένους και, εκτός α­πό ε­ξαι­ρε­τι­κές πε­ρι­πτώ­σεις που αφο­ρούν το συμφέρον σου, θα έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σε ε­πα­φή με την οικογένειά σου.

◾ Σε περίοδο πολέμου το κράτος πρέπει να σε προστατεύει και να σε φροντίζει. Αν εί­σαι κά­τω των 15 ετών δεν μπορείς να καταταγείς στις ένοπλες δυνάμεις.

5 Κι αν τα δικαιώματά σου δε γί­νο­νται σεβαστά;

Η άσκηση κάποιων δικαιωμάτων σου μπορεί να περιοριστεί για σοβαρούς λό­γους (π.χ. για να προστατευτείς από σοβαρό κίνδυνο ή για να ληφθεί υπόψη η ω­ρι­μό­τη­τα ή η ηλικία σου). Κάποια δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την εκ­παί­δευ­ση, την υ­γεί­α και την προ­στα­σί­α από τη βία ή την εκμετάλλευση, δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να πε­ρι­ο­ρι­στούν ποτέ, ακόμη και από γονείς ή δασκάλους.

Αν νομίζεις ότι τα δικαιώματά σου έχουν παραβιαστεί, μπορείς να κάνεις τα πα­ρα­κά­τω:

◾ Να μιλήσεις σε άτομα που εμπιστεύεσαι, όπως τους γονείς σου, δασκάλους, για­τρούς, φί­λους, κοινωνικούς λειτουργούς ή στα άτομα που σε φροντίζουν.

◾ Να καλέσεις έναν ειδικό τηλεφωνικό αριθμό για παιδιά που έχουν πέσει θύ­μα­τα βί­ας και να μιλήσεις σε κάποιο άτομο που είναι σε θέση να σε συμ­βου­λέ­ψει.

◾ Να πας στην Αστυνομία, να κάνεις μια καταγγελία και να ζητήσεις προστασία α­πό το κρά­τος.

◾ Να επικοινωνήσεις με τον Συνήγορο του Παιδιού ή με κάποιον εθελοντικό ορ­γα­νι­σμό που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών.

◾ Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς ακόμη και να προσφύγεις για την υπόθεσή σου στο Ευ­ρω­παϊ­κό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πατήστε στην εικόνα για το σχετικό βιβλιαράκι του Συμβουλίου της Ευρώπης:


ΠΗΓΗ: coe.int - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1), coe.int (2-3)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ