Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

20 Οκτωβρίου 2013

Τα δικαιώματα των παιδιών

Από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, ως αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έ­χεις ο­­ρι­σμέ­να συγκεκριμένα δικαιώματα. Ένας κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών υ­πάρ­χει στη Σύμ­βα­ση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μαζί με τα βήματα που πρέ­πει να κάνουν οι κυβερνήσεις για να σε βοηθήσουν να α­σκή­σεις τα δικαιώματα αυτά.

 1  Η επιβίωσή σου, η προστασία σου και η ανάπτυξή σου

● Έχεις δικαίωμα προστασίας των συμφερόντων σου σε όλες τις αποφάσεις που σε α­φο­­ρούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις διακρίσεις εξαιτίας, για παράδειγμα, της κα­τα­γω­γής σου, των απόψεών σου, των πεποιθήσεών σου ή του φύλου σου.

● Έχεις δικαίωμα στη ζωή και σε μια ισορροπημένη και υγιή σωματική, νοητική, πνευ­μα­τι­­κή, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη.

● Έχεις δικαίωμα στη φροντίδα των βασικών αναγκών σου, όπως σίτιση, ένδυση, στέ­γα­­ση και υγεία.

● Έχεις δικαίωμα προστασίας από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, κακοποίησης, σω­μα­τι­­κής και ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμβαίνουν στην οι­κο­­γέ­νει­α και σε εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών.

● Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, για να διασφαλιστεί η πλη­ρέ­στε­ρη δυ­­να­τή ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και των ικανοτήτων σου.

● Η εκπαίδευσή σου θα πρέπει να σε διδάσκει να σέβεσαι τα δικαιώματα και τις ε­λευ­θε­ρί­­ες των άλλων και να σε προετοιμάζει για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοι­νω­νί­α, στο πνεύ­μα της κατανόησης, της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της ισότητας και της φιλίας α­νά­με­σα σε όλους τους λαούς.

● Έχεις δικαίωμα σε μια ευρεία γκάμα αντικειμενικών πληροφοριών.

● Εάν έχεις κάποια ψυχική ή σωματική αναπηρία, έχεις δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζω­ή, ώ­στε να μπορέσεις να ενσωματωθείς στην κοινωνία, να αναπτύξεις την προ­σω­πι­κό­τη­τά σου και να απολαύσεις τη μέγιστη αυτονομία.

● Έχεις δικαίωμα στην ξεκούραση, τη διασκέδαση, το παιχνίδι και σε ψυχαγωγικές, καλ­­λι­τε­χνι­κές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την η­­λι­κί­α σου και σέβεται τα δικαιώματά σου.

 2  Η ταυτότητά σου, η προσωπική σου ζωή και η οικογένειά σου

● Έχεις δικαίωμα σε ένα όνομα, μια εθνικότητα και στην προστασία της ταυτότητάς σου. Ε­άν ανήκεις σε μια εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική μειονότητα, δεν μπορείς να στε­ρη­­θείς το δικαίωμά σου να έχεις τη δική σου πολιτιστική ζωή, τη δική σου θρη­σκεί­α ή να χρη­σι­μο­ποι­είς τη γλώσσα της ομάδας σου.

● Έχεις δικαίωμα στην προστασία της προσωπικής σου ζωής. Κανένας δεν μπορεί να ε­­πέμ­βει παράνομα στην προσωπική σου ζωή ή σε εκείνη της οικογένειάς σου. Το σπί­τι σου, η αλληλογραφία σου, η τιμή σου και η υπόληψή σου προστατεύονται από τον νό­μο.

● Οι γονείς σου έχουν από κοινού ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξή σου. Έ­­χουν δι­καί­ω­μα και καθήκον να σε καθοδηγούν για το πώς θα πρέπει να ασκείς τα δι­και­ώ­­μα­τά σου και να σέβεσαι τις υποχρεώσεις σου.

● Έχεις δικαίωμα να γνωρίζεις ποιοι είναι οι γονείς σου και να ανατραφείς α­πό αυ­τούς, ε­κτός εάν κάτι τέτοιο δεν είναι προς το συμφέρον σου.

● Έχεις δικαίωμα να γνωρίζεις πού είναι οι γονείς σου και να πας σε μια άλλη χώρα για να εί­σαι μαζί τους. Οι γονείς σου έχουν το ίδιο δικαίωμα απέναντι σε εσένα.

● Σε περίπτωση χωρισμού έχεις δικαίωμα να δώσεις τη γνώμη σου για όλες τις α­πο­φά­­σεις που αφορούν τις σχέσεις σου με τους γονείς σου. Αν είσαι χωριστά από τους γο­νείς σου (ή από έναν από αυτούς), έχεις το δικαίωμα να τους βλέπεις τακτικά, ε­κτός εάν κάτι τέ­τοιο δεν είναι προς το συμφέρον σου.

● Μπορεί να δοθεί άδεια για υιοθεσία μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον σου.


 3  Οι ελευθερίες σου

Ελευθερία γνώμης. Από τη στιγμή που θα είσαι σε θέση για κάτι τέτοιο, έχεις δι­καί­ω­­μα να λες τη γνώμη σου για όλα όσα σε αφορούν. Η γνώμη σου θα πρέπει να λαμ­βά­νε­­ται υ­πό­ψη.

Ελευθερία έκφρασης. Έχεις δικαίωμα να εκφράζεσαι ελεύθερα και να αναζητάς, να λαμ­βά­νεις και να διαδίδεις πληροφορίες.

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος.

Ελευθερία συναναστροφής. Έχεις δικαίωμα να συναναστρέφεσαι με άλλα άτομα και να συμμετέχεις σε συναντήσεις.

Υπάρχουν όρια στις ελευθερίες αυτές: Πρέπει να σέβεσαι τα δικαιώματα των άλλων και δεν πρέ­πει να αποτελείς κίνδυνο για την κοινωνία ή τον εαυτό σου. Περισσότερα ε­δώ.

 4  Εσύ και το κράτος

● Το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να σου δώσει τη δυνατότητα να α­­σκή­σεις τα θεμελιωμένα δικαιώματα και ελευθερίες σου.

● Το κράτος πρέπει να σε προστατεύει και να διασφαλίζει την ευημερία σου. Πρέπει να βοη­θά τους γονείς σου ή τα άτομα που σε φροντίζουν, δημιουργώντας ιδρύματα και υ­­πη­ρε­σί­ες για τη φροντίδα των συμφερόντων σου και της ευημερίας σου.

● Εάν δεν μπορείς να ζήσεις με την οικογένειά σου, το κράτος πρέπει να σε προ­στα­τεύ­­σει και να σε βοηθήσει. Πρέπει να βρει μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη το πα­ρελ­θόν και την κουλτούρα σου, καθώς και ότι θα δικαιούσαι τακτική επανεξέταση της κατάστασής σου.

● Το κράτος πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία σου από κινδύνους που σχε­τί­­ζο­νται με παράνομα ναρκωτικά.

● Εάν έχεις υποστεί πράξεις βίας, το κράτος πρέπει να σε βοηθήσει και να φροντίσει την ε­πι­στρο­φή σου σε έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής.

● Έχεις δικαίωμα στη δικαιοσύνη. Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα δι­καί­­ου είναι προσαρμοσμένο στα δικά σου συγκεκριμένα δικαιώματα και ανάγκες.

● Δεν επιτρέπεται να υποβληθείς σε βασανιστήρια και σε τιμωρία σκληρή ή τα­πει­νω­τι­κή.

● Δεν επιτρέπεται να εκτελεστείς ή να φυλακιστείς ισόβια.

● Δεν μπορείς να συλληφθείς παράνομα. Η κράτηση πρέπει να είναι η τελευταία δυ­να­τή ε­πι­λο­γή. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και να λαμβάνονται υ­πό­ψη οι α­­νά­γκες και η ηλικία σου. Σε περίπτωση κράτησης πρέπει να βρίσκεσαι χω­ρι­στά από ε­νή­­λι­κους κρατουμένους ή φυλακισμένους και, εκτός από εξαιρετικές πε­ρι­πτώ­σεις που αφο­ρούν το συμφέρον σου, θα έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σε ε­πα­φή με την οικογένειά σου.

● Σε περίοδο πολέμου το κράτος πρέπει να σε προστατεύει και να σε φροντίζει. Αν εί­σαι κά­τω των 15 ετών δεν μπορείς να καταταγείς στις ένοπλες δυνάμεις.

 5  Κι αν τα δικαιώματά σου δε γίνονται σεβαστά;

Η άσκηση κάποιων δικαιωμάτων σου μπορεί να περιοριστεί για σοβαρούς λόγους (π.χ. για να προστατευτείς από σοβαρό κίνδυνο ή για να ληφθεί υπόψη η ωριμότητα ή η ηλικία σου). Κάποια δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την εκπαίδευση, την υ­γεί­α και την προ­στα­σί­α από τη βία ή την εκμετάλλευση, δεν επιτρέπεται να πε­ρι­ο­ρι­στούν ποτέ, ακόμη και από γονείς ή δασκάλους.

Αν νομίζεις ότι τα δικαιώματά σου έχουν παραβιαστεί, μπορείς να κάνεις τα πα­ρα­κά­τω:

● Να μιλήσεις σε άτομα που εμπιστεύεσαι, όπως τους γονείς σου, δασκάλους, για­τρούς, φί­λους, κοινωνικούς λειτουργούς ή στα άτομα που σε φροντίζουν.

● Να καλέσεις έναν ειδικό τηλεφωνικό αριθμό για παιδιά που έχουν πέσει θύματα βί­ας και να μιλήσεις σε κάποιο άτομο που είναι σε θέση να σε συμβουλέψει.

● Να πας στην Αστυνομία, να κάνεις μια καταγγελία και να ζητήσεις προστασία από το κρά­τος.

● Να επικοινωνήσεις με τον Συνήγορο του Παιδιού ή με κάποιον εθελοντικό ορ­γα­νι­σμό που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών.

● Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς ακόμη και να προσφύγεις για την υπόθεσή σου στο Ευ­ρω­παϊ­κό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πατήστε στην εικόνα για το σχετικό βιβλιαράκι του Συμβουλίου της Ευρώπης:


KEIMENO-ΕΙΚΟΝΕΣ: www.coe.int
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δικαιώματα παιδιών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.