28 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες αυτοπροστασίας από
επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα

Η λιακάδα και η βροχή είναι φυσικά φαινόμενα. Το ίδιο και οι σεισμοί, οι κα­το­λι­σθή­σεις, οι η­φαι­στει­α­κές εκρήξεις, οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι χιο­νο­πτώ­σεις και ο πα­γε­τός, οι δα­­σι­κές πυρκαγιές, ο καύσωνας και η ξηρασία. Όλα είναι μέ­ρος της φύ­σης.

Κάποιες φορές τα φυσικά φαινόμενα γίνονται επικίνδυνα για τους ανθρώπους εί­τε ε­πει­δή εί­ναι έντονα και διαρκούν πολύ είτε επειδή οι ίδιες μας οι πράξεις χει­ρο­τε­ρεύ­ουν τις ε­πι­­πτώ­σεις.
★ Όταν, για παράδειγμα, χτίζουμε σπίτια σε σεισμογενείς περιοχές χωρίς να τη­ρού­με τις αυ­στη­ρές προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος, όταν η πόλη ε­πε­κτεί­νε­ται σε ρέ­μα­τα και πλα­γιές βουνών, όταν βάζουμε φωτιά (από πρόθεση ή α­μέ­λει­α) στα δάση, εί­ναι σίγουρο ό­τι οι συνέπειες ενός σεισμού, μιας πλημμύρας ή μιας πυρκαγιάς κά­ποια στιγμή θα έχουν κα­τα­στρο­φι­κά αποτελέσματα.


Τα παλιά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Τα φυσικά φαινόμενα έμοιαζαν α­νε­ξή­­γη­τα και οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα δημιουργούσαν οι θεοί τους, κακοί μά­γοι, διά­φο­ρες κα­τά­ρες κ.ο.κ. Σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης μάς βοηθά να τα κα­τα­νο­ή­σου­με και ε­πι­­τρέ­πει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ώστε να τα α­ντι­με­τω­πί­ζου­με ό­πο­τε εκδηλώνονται.


Το 1995 ιδρύθηκε στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υ­πά­γε­­ται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει σκο­πό να προ­στα­­τεύ­ει τόσο τη ζωή, την υγεία και την πε­ρι­ου­σί­α των πολιτών ό­σο και το φυ­σι­κό περιβάλ­λον. Για τον λό­γο αυτό έχει δημιουργήσει ειδικές εκ­δό­σεις με οδηγίες αυ­το­προ­στα­σί­ας, μικρές ται­νί­ες και άλλο υλικό, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θού­με αλλά και να ενημερώσου­με την οι­κο­γέ­νει­α, τους συμμαθητές και τους φίλους μας. Άλ­λω­στε η πρόληψη των συ­νεπειών εί­ναι καλύτερη από την α­ντι­με­τώ­πι­σή τους!

Πατήστε στις επόμενες εικόνες και μελετήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από σει­σμούς, έ­ντο­να καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές. Κάποιες α­πευ­θύ­νο­νται μόνο στους με­­γά­λους, ωστόσο μπορείτε να τις συζητήσετε με τους δικούς σας. Εξάλλου δεν είναι κακό να τις γνωρίζετε: σε λίγα χρόνια θα είστε κι εσείς... με­γά­λοι!


Α, και μην ξεχνάτε τους χρήσιμους
αριθμούς σε περίπτωση ανάγκης:ΕΙΚΟΝΕΣ: civilprotection.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ