10 Δεκεμβρίου 2018

Αλλαγές στο τοπίο από τον άνθρωπο

Η φύση γύρω μας μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Άλλες αλλαγές ο­φεί­λο­νται σε φαι­νό­με­να φυσικά (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, διάβρωση του ε­δά­φους), ε­νώ άλ­λες προ­κα­λού­νται από τον άνθρωπο.

Η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να αλλάξει δραστικά το τοπίο. Δείτε, για πα­ρά­δειγ­μα, μια πε­ρι­ο­χή όπως ήταν πριν την εγκατάσταση ανθρώπων:


Όταν πρωτοκατοικήθηκε, τα πολύ παλιά χρόνια, οι αλλαγές ήταν μικρές και γί­νο­νταν με ή­πι­ο τρόπο. Δεν είχαμε αναπτύξει, άλλωστε, την κατάλληλη τε­χνο­λο­γί­α:


Σήμερα, έπειτα από την εγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού ανθρώπων, το τοπίο έ­χει αλ­λά­ξει πολύ. Κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις, μάλιστα, επιβαρύνουν ή και μο­λύ­νουν το πε­ρι­βάλ­λον:


Τα τοπία μπορούμε να τα απεικονίζουμε με χρώματα και σύμβολα, δη­μι­ουρ­γώ­ντας έ­ναν χάρ­τη τους. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ο χάρτης της προ­η­γού­με­νης. Μπο­ρεί­τε να δι­α­κρί­νε­τε τις διαφορές τους;


Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και σε μια όμορφη δραστηριότητα του Ψηφιακού Σχο­λεί­ου. Πατήστε στην εικόνα:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ