3 Φεβρουαρίου 2015

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος!


Όσοι άνθρωποι είναι πολίτες σε κράτη με δημοκρατικό πολίτευμα έχουν α­το­μι­κά, κοι­νω­­νι­κά και πολιτικά δικαιώματα:

1 Τα ατομικά δικαιώματα βασίζονται στην υποχρέωση της Πολιτείας να σέ­βε­ται και να προ­στα­τεύ­ει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.


2 Με τα κοινωνικά δικαιώματα η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πα­ρέ­χει σε κά­θε πολίτη τα στοιχειώδη αγαθά για την κάλυψη των βασικών του α­να­γκών.


3 Τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή του πολίτη στη λει­τουρ­­γί­α του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη διακυβέρνηση του κράτους.


Κάθε δικαίωμα που έχουμε, όμως, γεννά και μια υποχρέωση. Περάστε το ποντίκι α­πό τα πα­ρα­κά­τω δικαιώματα και δείτε τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται:


Τα δικαιώματά μας, επομένως, περιορίζονται από την υποχρέωση που έχουμε να σε­βό­­μα­στε και να προστατεύουμε τα αντίστοιχα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Σε α­ντί­­θε­τη περίπτωση μιλάμε για κατάχρηση δικαιωμάτων, δηλαδή α­σκού­με τα δι­και­ώ­μα­τά μας σε βάρος των άλλων.


Η καταχρηστική άσκηση ενός
δικαιώματος δεν επιτρέπεται!


Οι κυριότερες υποχρεώσεις των πολιτών, όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, εί­ναι:

1 Σεβασμός προς το κοινωνικό σύνολο και αλληλεγγύη. Έχουμε την υ­πο­χρέ­ω­ση να προ­σφέ­ρου­με ό,τι μπορούμε για το συμφέρον του συνόλου, για το κοινό κα­λό. Για πα­ρά­δειγ­μα, οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον (να το χρη­σι­μο­ποι­ού­με χωρίς να το ρυ­παί­νου­με ή να το εξαντλούμε) και να σεβόμαστε την ι­δι­ο­κτη­σί­α των συμπολιτών μας και του κράτους, όπως τα θρανία μας ή το βι­βλί­ο που δα­νει­στή­κα­με από τη σχολική βι­βλι­ο­θή­κη.

2 Τήρηση του Συντάγματος και των νόμων. Έχουμε την υποχρέωση να α­πο­φεύ­γου­­με ο­ποια­δή­πο­τε ενέργεια είναι αντίθετη με όσα ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νό­μοι. Για πα­ρά­δειγ­μα, πρέπει να είμαστε συνεπείς στις φορολογικές μας υ­πο­χρε­ώ­σεις και να σεβόμα­στε τις ώρες κοινής ησυχίας.

3 Υπεράσπιση της δημοκρατίας. Έχουμε την υποχρέωση, το καθήκον, να ε­μπο­δί­ζου­­με όποιον προσπαθεί να αλλάξει το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΠΗΓΕΣ: Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, ΣΤ΄ τάξης και Γ΄ Γυμνασίου - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-4, 5-8: Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, 9: Κοινωνική & Πολιτική Α­γω­γή Γ΄ Γυμνασίου, 10-11)

4 σχόλια:

Nasia28 είπε...

Μπράβο!

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ! :))

Ανώνυμος είπε...

ωραια και πολυ καλα παραδειγματα αλλα θα μπορουσαν να ειναι ποιο πολλα ωστε να βοηθηθει ενα παιδι για να γραψει μια ολοκληρωμενη εκθεση η μια αναπτυγμενη παραγραφος

δάσκαλος98 είπε...

Η ανάρτηση αναφέρεται σε παιδιά Δημοτικού. Ένας από τους στόχους της είναι η συζήτηση στο σχολείο, στο προβλεπόμενο μάθημα, και η αναζήτηση δικών μας επιπλέον παραδειγμάτων.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ