Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Το κάπνισμα
(συνέπειες - επιπτώσεις)

Από την blue blue

Ομόφωνη η ιατρική και επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει εδώ και πολλά χρόνια στο συ­μπέ­ρα­σμα ότι το κάπνισμα του τσιγάρου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον αν­θρώ­πι­νο ορ­γα­νι­σμό και κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις του καπνίσματος μπορεί να εί­ναι ακόμα και θα­να­τη­φό­ρες. Συγκεκριμένα, οι συνέπειες του καπνίσματος και οι αρ­νη­τι­κές επιπτώσεις του τσιγάρου παρατίθενται παρακάτω.

Οι πιο σημαντικές συνέπειες του καπνίσματος είναι:
● Καρκίνος του πνεύμονα (Ευθύνεται για το 90% των θανάτων!)
● Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο κα­τα­­στρε­πτι­κές συνέπειες του καπνίσματος)
● Καρκίνος του λάρυγγα (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο καταστρεπτικές συ­­νέ­πει­ες του καπνίσματος)
● Καρκίνος του οισοφάγου (τοπική εμφάνιση καρκίνου –μια από τις πιο κα­τα­στρε­πτι­κές συ­νέ­πει­ες του καπνίσματος)
● Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύ­στης, εί­ναι ή ήταν καπνιστές!)
● Καρδιακές παθήσεις (άλλη μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες του καπνίσματος)
● Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος αρ­τη­ρι­ο­σκλή­­ρυν­σης.
● Εμφύσημα

Λιγότερο επικίνδυνες (αλλά πιο συχνά εμφανιζόμενες) συνέπειες του καπνίσματος εί­­ναι:
● Διατάραξη της όρασης (νικοτινική αμβλυωπία –μια από τις πιο επικίνδυνες ε­πι­πτώ­σεις του καπνίσματος στην όρασή σας)
● Φαρυγγίτιδα (Μια από τις πιο συχνές επιπτώσεις του καπνίσματος –εμφανίζεται συ­χνά και σε νέα άτομα)
● Αλλοίωση της γεύσης, της ακοής και της όσφρησης
● Μείωση της αντοχής (Μια από τις πιο γνωστές επιπτώσεις του καπνίσματος)
● Τρεμούλιασμα των άκρων
● Ίλιγγος
● Νευραλγίες
● Εγκεφαλική υπεραιμία με βάρος και ζάλη
● Παλμούς
● Πόνους στομάχου και εντέρων - δυσκοιλιότητα (Πρόκειται για μια από τις ε­πι­πτώ­σεις του καπνίσματος που εμφανίζεται περισσότερο σε νέους καπνιστές)
● Τοπικός ερεθισμός στα χείλη, στο στόμα και στη γλώσσα


Κάποια λίγα πράγματα, ακόμη για το κάπνισμα:
● Το κάπνισμα, εκτός από το υπόλοιπο σώμα, βλάπτει επίσης τον εγκέφαλο και τον νου, κά­νο­ντας ζημιά στη μνήμη, τη μάθηση και γενικότερα τη σκέψη
● 10 λεπτά χρειάζονται για να γίνει ένα παιδί παθητικός καπνιστής
● Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει το άγχος
● Κάπνισμα: 270.000 καρκίνοι στην Ευρώπη ετησίως
● Οι καπνιστές χάνουν κατά μέσον όρο δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο σε σχέ­ση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση 29 παλαιότερων με­λε­τών.
● Οι γυναίκες που διακόπτουν το κάπνισμα, πριν από την ηλικία των 40 ετών, μπο­ρούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν εννέα χρόνια περισσότερο από εκείνες που συ­νε­χί­ζουν να κα­πνί­ζουν
● Το κάπνισμα στο αυτοκίνητο βλάπτει σοβαρά... την υγεία των επιβατών
● Οι έφηβοι που καπνίζουν έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από κά­ποιο καρ­δια­κό νόσημα ύστερα από δεκαετίες, ακόμη κι αν κόψουν το κάπνισμα προ­τού γί­νουν με­σή­λι­κες
● Όσοι καπνίζουν ή πίνουν πολύ μπορεί να εμφανίσουν καρκίνο του παγκρέατος σε μι­­κρό­τε­ρη ηλικία συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν αυτές τις συνήθειες
● Οι καπνιστές έχουν λιγότερο και πιο άσχημο ύπνο

Δείτε παρακάτω ένα μηχάνημα καπνίσματος σε εργαστήριο. Αυτό το μηχάνημα κα­πνί­­ζει 2.000 τσιγάρα την ημέρα, αντιγράφοντας και τους τρόπους εισπνοής τσι­γά­ρου ενός αν­θρώ­που, ώστε να μελετήσει την ποσότητα πίσσας που μαζεύεται. Σε μια μέ­ρα μέσα, συ­γκε­ντρώ­νει την πίσσα που δείχνει η δεύτερη φωτογραφία:

     

Το περιεχόμενο του παραπάνω μπουκαλιού συγκεντρώθηκε από 2.000 τσιγάρα. Σε α­ραι­ω­μέ­νη μορφή (και όχι συμπυκνωμένη όπως γίνεται συχνά σε άλλα χημικά) αν αυ­τή η πίσ­σα απλωθεί με πινέλο πάνω στο δέρμα ποντικιών, το 60% αναπτύσσει καρ­κί­νο του δέρ­μα­τος μέσα σε ένα χρόνο.

Άλλες χημικές ουσίες που απαγορεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρονται αν σε παρόμοια πειράματα προκαλούν καρκίνο σε ποσοστό 5% ή και λιγότερο. Αλλά η πίσ­σα από τα τσιγάρα περιέχει τις πιο καρκινογόνες ουσίες που γνωρίζει η ε­πι­στή­μη. Σκε­­φτεί­τε το όταν βλέπετε ανθρώπους να καπνίζουν και να εκπνέουν μόνο το 10% της πίσ­σας που εισπνέουν. Ότι τα χημικά αυτά όχι μόνο μαζεύονται στα πνευ­μό­νια, αλλά οι κα­­πνι­στές τα εμποτίζουν και στα χείλη, γλώσσα, λάρυγγα. Μέρος κα­τα­πί­νε­ται και εμποτίζει τον οισοφάγο και το πεπτικό σύστημα. Σε όλες αυτές τις πε­ρι­ο­χές οι καπνιστές έχουν με­­γα­λύ­τε­ρη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο.

Το τσιγάρο

Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό τοξικών ου­σι­ών που βρίσκονται στον καπνό. Ορισμένες υπάρχουν ήδη από τη φυτική κα­τά­στα­ση του κα­πνού, αλλά οι περισσότερες παράγονται κατά την καύση του τσιγάρου, στη ζώ­νη πυ­ρό­­λυ­σης, όπου επικρατεί θερμοκρασία... 950 βαθμών Κελσίου. Στον καπνό του τσιγάρου έ­χουν ανιχνευθεί είτε ως αέρια είτε ως μικροσκοπικά σωματίδια πε­ρισ­σό­τε­ρες από 4.000 δι­α­φο­ρε­τι­κές ουσίες, μεταξύ των οποίων 22 δραστικά δηλητήρια.
1. Ακετόνη (ασετόν)
2. Οξικό οξύ (ξίδι)
3. Αμμωνία (υγρά καθαρισμού)
4. Αρσενικό (συστατικό των ζιζανιοκτόνων)
5. Βενζόλιο (ατμοί πετρελαίου)
6. Κάδμιο (μπαταρίες)
7. Μονοξείδιο του άνθρακα (εκπομπές καυσαερίων)
8. Τετραχλωράνθρακας (υγρό στεγνού καθαρισμού)
9. DDT (εντομοκτόνο)
10. Φορμαλδεΰδη (υγρό βαλσάμωσης)
11. Υδρογονάνθρακες (υγρά αυτοκινήτων)
12. Υδροκυάνιο (βιομηχανικός ρύπος)
13. Μόλυβδος (μπαταρίες, ατμοί πετρελαίου)
14. Μεθανόλη (καύσιμο πυραύλων)
15. Ισοκυανικό μεθύλιο (υπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή στο Bhopal)
16. Νικοτίνη (εντομοκτόνο)
17. Νιτρικό οξύ (εκπομπές από ηλεκτρικούς σταθμούς)
18. Πολώνιο-210 (ραδιενεργό κατάλοιπο)
19. Θειικό οξύ (εκπομπές ηλεκτρικών σταθμών)
20. Πίσσες (επίστρωση επιφανείας δρόμων)
21. Τολουόλιο (βιομηχανικός διαλύτης)
22. Ραδόνιο (ραδιενεργό αέριο)


ΠΗΓΕΣ: www.stopit.gr, whyquit.com, gymrafin-02.wikispaces.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κάπνισμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.