Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

2 Οκτωβρίου 2014

Η Κίκο και το Χέρι
(συμπεράσματα και συμβουλές)ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...

 1  Το σώμα μας μας ανήκει

Στο βιβλίο με την Κίκο το Χέρι ζητά την άδειά της για να την αγγίξει. Εκείνη δέ­χε­ται, αλ­λά ό­ταν το Χέρι προσπαθεί να ακουμπήσει το εσώρουχό της, η Κίκο λέ­ει «Ο­ΧΙ».

Το σώμα μας μας ανήκει και κανένας δεν μπορεί να μας αγγίξει ή να μας χαϊδέψει χω­ρίς την άδειά μας. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ένα φιλί ή ένα χάδι α­κό­μη και από κά­ποιο άτομο που αγαπάμε. Πρέπει, μάλιστα, το «ΟΧΙ» μας να το λέμε με τρό­πο άμεσο και α­πο­φα­σι­στι­κό. Στη συνέχεια οφείλουμε να ενημερώσουμε τους με­γά­λους που ε­μπι­στευ­­ό­μα­στε. Αν δούμε ότι δε μας δίνουν σημασία, ε­πι­μέ­νου­με μέχρι κά­ποιος να πάρει το θέ­μα στα σοβαρά. 2  Καλά αγγίγματα – κακά αγγίγματα

Η Κίκο απολαμβάνει τα αγγίγματα του Χεριού, αλλά δε δέχεται με τίποτα να την αγ­γί­ξει στο ε­σώ­ρου­χο.

Κάποιοι ενήλικες (όπως οι γονείς, οι κηδεμόνες ή οι γιατροί) μπορεί να χρει­α­στεί να μας αγ­γί­ξουν σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο πρέπει να πούμε «ΟΧΙ», α­κό­μη και σε αυ­τούς, αν τυ­χόν αισθανθούμε άβολα ή αμήχανα.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγγίγματα που επιτρέπονται και σε εκείνα που εί­ναι α­νάρ­­­μο­στα. Για παράδειγμα, δεν είναι σωστό να κοιτάζει ή να αγγίζει κανείς τα α­πό­κρυ­φα ση­­μεί­α του σώματός μας ούτε είναι σωστό να μας ζητάει κάποιος να δούμε ή να αγγίξουμε αυ­τά τα σημεία στο σώμα του ή στο σώμα κάποιου άλ­λου. Αν δεν εί­μα­στε βέβαιοι κατά πό­σο η συμπεριφορά ενός μεγάλου είναι σω­στή ή όχι, μπορούμε να ζη­τή­σου­με από κά­ποιον μεγάλο που εμπιστευόμαστε να μας βοηθήσει. 3  Καλά μυστικά – κακά μυστικά

Το Χέρι ενθαρρύνει την Κίκο, όταν κάποιος θελήσει να την αγγίξει με τρόπο α­νάρ­μο­στο, να το λέει.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά μυστικά (π.χ. ένα πάρτι γενεθλίων –τι κα­λά!) και στα κα­κά μυστικά. Τέτοια είναι οτιδήποτε μας προκαλεί άγχος, α­μη­χα­νί­α, φό­βο ή στε­νο­χώ­ρια. Πρέ­πει, για τη δική μας ασφάλεια, να αποκαλύπτουμε τα κα­κά μυστικά σε κάποιον μεγάλο που εμπιστευόμαστε (γονιό, δάσκαλο, αστυνομικό, για­τρό).


...ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 1  Ενημερώνουμε τους γονείς μας κάθε φορά που κάποιος γνωστός μάς προ-
σφέρει δώρα, μας ζητάει να κρατήσουμε ένα μυ­στι­κό ή προ­σπα­θεί να βρεθεί μόνος μαζί μας.

 2  Είμαστε προσεκτικοί με άτομα που δε γνω­ρί­ζου­με. Δεν μπαί­νου­με ποτέ στο αυτοκίνητο ενός α­γνώ­στου ού­τε δε­χό­μα­στε ένα δώρο ή μια πρό­σκλη­ση α­πό αυτόν.

 3  Υ­πάρ­χουν ειδικοί που μπορούν να μας βοηθήσουν σε ο­ποιο­δή­πο­τε πρόβλημα αντιμετωπίσουμε: δά­σκα­λοι, κοι­νω­νι­κοί λειτουργοί, ο Συνήγορος του Παι­διού, για­τροί, ο ψυ­χο­λό­γος του σχολείου, η αστυνομία.

Επίσης λειτουργούν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες μπορούμε να ζη­τή­σου­­με συμ­βου­λές και βοήθεια. Πατήστε στην εικόνα που ακολουθεί και ε­πι­σκε­φθεί­τε την ει­δι­κή τη­λε­φω­νι­κή γραμμή που λειτουργεί το «Χαμόγελο του Παι­διού». Μπορείτε να μι­λή­σε­τε για ε­σάς ή κάποιο γνωστό σας παιδί ακόμη και α­νώ­νυ­μα.


ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ | ΕΠΙΜΕ-
ΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / Ο Κανόνας των Εσωρούχων

(1) Η Κίκο και το Χέρι
(2) Η Κίκο και το Χέρι (συμπεράσματα και συμβουλές)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.