Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

29 Αυγούστου 2016

Αριθμοί του σύμπαντος

Ο φυσικός και αστρονόμος Διονύσης Π. Σιμόπουλος προσκαλείται συχνά να μι­λή­σει στο κοι­νό για τον Ήλιο, τους πλανήτες, τα άστρα, τους γαλαξίες και γε­νι­κό­τε­ρα το σύ­μπαν. Δεί­τε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που χρη­σι­μο­ποι­εί, προ­κει­μέ­νου να γί­­νο­νται κατανοητοί από το ακροατήριό του οι α­πί­στευ­τοι αριθμοί του σύ­μπαντος:


 1  Αν ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα είχε το μέγεθος ενός καρυδιού, τότε ο Γα­λα­ξί­­ας μας θα είχε διάμετρο 160.000 χλμ.

 2  Αν μικραίναμε τον Ήλιο στο μέγεθος ενός πορτοκαλιού, η Γη θα βρισκόταν σε α­πό­­στα­ση 15 μέτρων από αυτόν με το ίδιο μέγεθος που έχει ένας σπόρος από σου­σά­μι, ε­νώ το α­μέ­σως επόμενο άστρο, ο Εγγύτατος του Κενταύρου, θα βρι­σκό­ταν σε α­πό­στα­ση 4.000 χλμ.

Και ακόμη πιο παραστατικά: αν μικραίναμε το ηλιακό μας σύστημα ένα τρι­σε­κα­τομ­μύ­ριο φο­ρές, τότε θα είχε το μέγεθος ενός μεγάλου δωματίου. Με την ίδια σμί­κρυν­ση ο Ήλιος θα εί­χε το μέγεθος του κεφαλιού μιας καρφίτσας και το πλη­σι­έ­στε­ρο σε μας άστρο (ο Εγ­γύ­τα­τος του Κενταύρου) θα βρισκόταν σε απόσταση 42 χλμ. Στην ί­δια σμίκρυνση ο­λό­­κλη­ρος ο Γα­λα­ξί­ας μας θα είχε διάμετρο 1.000.000 χλμ. και θα στο­λι­ζό­ταν με περίπου ε­κα­τό δι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α άστρα, το κα­θέ­να με μέσο μέγεθος όσο το κεφάλι μιας καρφίτσας και μέση α­πό­στα­ση πε­ρί­που 40 χλμ. το ένα από το άλλο.

 3  Αν ταξιδεύαμε με αυτοκίνητο προς το πλησιέστερο μετά τον Ήλιο άστρο (τον Εγ­γύ­­τα­το του Κενταύρου), θα χρειαζόμασταν 52.000.000 χρόνια. Εάν το αυ­το­κί­νη­τό μας έ­τρεχε με 160 χλμ. την ώρα, θα χρειαζόμασταν 201 δισεκατομμύρια χρό­νια για να φτά­σουμε στο κέ­ντρο του Γαλαξία μας και 670 δισεκατομμύρια χρό­νια για να τον δι­ασχί­σουμε από τη μια ά­κρη στην άλλη.


 4  Κάθε δευτερόλεπτο ο Ήλιος μετατρέπει 4,5 εκατομμύρια τόνους της μάζας του σε ε­­νέρ­γει­α, η οποία θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της Ευ­ρώ­πης για 13.000.000 χρόνια.

 5  Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα που έχουμε παρατηρήσει στον ουρανό είναι ο κόκ­κι­­νος γί­γα­ντας στον αστερισμό του Ταύρου που ονομάζεται Αλντεμπαράν. Το ά­στρο βρί­­σκε­ται σε απόσταση 68 ετών φωτός και έχει διάμετρο 85.000 φορές με­γα­λύ­τε­ρη της Γης.

 6  Το άστρο Αντάρης (Άλφα Σκορπιού) βρίσκεται σε απόσταση 520 ετών φωτός α­πό τη Γη, είναι 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο και έχει 15 φορές πε­ρισ­σό­τε­ρα υ­λι­κά, ό­μως η πυκνότητά του είναι 1.000.000 φορές μικρότερη από το δικό μας άστρο.


 7  Το 1054 μ.Χ. μια έκρηξη σουπερνόβα στον αστερισμό του Ταύρου (6.300 έτη φω­­τός μα­κρι­ά), που παρατηρήθηκε από την Κίνα, έλαμψε με την ισχύ 500.000.000 Η­λί­ων. Η έ­κρη­ξη εκείνη άφησε πίσω της ένα φωτεινό νεφέλωμα, το Νε­φέ­λω­μα Καρ­κί­νος, με ση­­με­ρι­νή διάμετρο 6 ετών φωτός ή 57 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων χλμ. Το Νε­φέ­λω­μα Καρ­κί­νος δι­α­­στέλ­λε­ται με ταχύτητα που προσεγγίζει τα 4.000.000 χιλιόμετρα την ώ­ρα. Αν η δια­στολή αυτή συ­νε­χι­στεί με τον ίδιο ρυθμό, τα υπολείμματα της σου­περ­νό­βα θα φτάσουν στη Γη σε πε­ρί­που 2.000.000 χρό­νια.

 8  Ο Γαλαξίας μας αποτελεί περίπου το ένα τρισεκατομμυριοστό των ορατών υ­λι­κών του σύ­μπα­ντος. Συγκριτικά έχει το βάρος μιας μικρής βίδας σε ένα θω­ρη­κτό 100.000 τό­νων.

 9  Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, που βρίσκεται σε απόσταση 2,25 εκατομμυρίων ε­τών φω­τός, πλησιάζει τον δικό μας με ταχύτητα 500.000 χιλιομέτρων την ώρα. Έ­τσι, οι δύ­ο γα­λα­ξί­ες πρόκειται αναπόφευκτα να συγκρουστούν σε περίπου 3 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α χρό­νια.

 10  Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει πάνω στη Γη γεννιούνται δύο μωρά, ενώ στο ί­διο χρο­νι­κό διάστημα γεννιούνται 63.400 νέα άστρα στο σύμπαν. Με τις πιο συ­ντη­ρη­τι­κές ε­κτι­μή­σεις υπολογίζουμε ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν σήμερα 900.000 δυ­νη­τι­κά κα­­τοι­κή­σι­μοι πλανήτες, ενώ στο σύμπαν φτάνουν τα 900 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α.

(δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος εδώ)

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (10.07.2016) | ΕΙΚΟΝΕΣ: bbc.com,
diaviosi.blogspot.com, basicknowledge101.com, rps-science.org
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.