14 Νοεμβρίου 2016

Οι περιφέρειες της Ελλάδας

Η διοικητική διαίρεση της χώρας μας περιλαμβάνει τους δύο βαθμούς τοπικής αυ­­το­­δι­­οί­­κη­­­σης (δήμοι-περιφέρειες) και τις αποκεντρωμένες μονάδες δι­οί­κη­σης του κρά­τους (α­πο­­κε­­ντρω­­μέ­νες διοικήσεις).


Οι περιφέρειες της Ελλάδας είναι δεκατρείς και αποτελούν βαθμίδα της δη­μό­σι­ας δι­οί­κη­­σης. Οι εννέα βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και οι τέσσερις στη νη­σιω­τι­κή.
Ηπειρωτικές περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μα­κε­δο­νί­α, Δυ­τι­­κή Μα­κε­δο­νί­α, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Ατ­τι­κή, Πε­­λο­­πόν­­νη­­­σος.
Νησιωτικές περιφέρειες: Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.


Οι 9+4 περιφέρειες της Ελλάδας

Σε γενικές γραμμές οι περιφέρειες φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των υ­­πη­­ρε­­σι­­ών προς τους πολίτες και ασχολούνται με ζητήματα που δεν μπορούν να ε­πι­λυ­θούν με­μο­­νω­μέ­να από τους δήμους της περιοχής τους. Ειδικότερα, είναι αρ­μό­δι­ες για τον προ­­γραμ­μα­τι­σμό και την εκτέλεση ποικίλων έργων σε δι­ά­φο­ρους τομείς της ζωής μας: τη γε­ωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία· τους φυ­σι­κούς πόρους, την ε­νέρ­γεια και τη βι­ο­μηχανία· την απασχόληση, το εμπόριο και τον τουρισμό· τις με­τα­φο­ρές και τις επικοι­νωνίες· την υ­γεί­α και την παιδεία· τον α­­θλη­­τι­­σμό και τον πολιτισμό κ.ο.κ.

Οι περιφέρειες ιδρύθηκαν το 1987 σε μεγάλες περιοχές της χώρας μας. Τα όρ­γα­νά τους στην αρχή διορίζονταν από το κράτος, αλλά από το 2011 εκλέγονται κά­θε πέ­­ντε χρό­νια με κα­θο­λι­κή ψηφοφορία στις λεγόμενες περιφερειακές ε­­κλο­­γές.
★ Επομένως, σήμερα οι περιφέρειες συγκροτούν τους δευτεροβάθμιους (πάνω α­πό τους δή­μους) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.


Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας


Οι περιφέρειες δημιουργήθηκαν με βάση τα κοινά γεωμορφολογικά, κλιματικά, κοι­­νω­­νι­­­κά και άλλα στοιχεία που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και σύμ­φω­να με τις οι­κο­νο­μι­κές ιδιαιτερότητες καθεμιάς. Με τον τρόπο αυτό α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται καλύτερα πα­ρό­μοι­α προβλήματα και διευκολύνεται η διοίκησή τους.
★ Η δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα ε­δά­φη λι­γο­­στά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες και οι πόλεις είναι μι­κρές σε πλη­θυ­σμό. Η κε­ντρι­κή Μακεδονία, αντίθετα, είναι πεδινή, έχει πολλές καλ­λι­ερ­γή­σι­μες ε­κτά­σεις, αρ­κετές πό­λεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δί­κτυ­ο και σημαντική βι­ο­μη­χα­νι­κή α­νάπτυξη.
★ Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή, έχουν πα­­ρό­­μοι­­ο κλί­μα και οι κάτοικοί τους ασχολούνται με παρεμφερείς οικονομικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες (π.χ. τον τουρισμό).
★ Στο νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να εί­­ναι η ρύθ­μι­ση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών, ενώ στην Ατ­­τι­­κή η α­ντι­­με­τώ­πι­ση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η τελευταία είναι χω­ρι­στή πε­ρι­φέ­ρει­α, παρά τη μι­κρή της έκταση, γιατί εκεί ζει το μεγαλύτερο πο­σο­στό του πλη­θυ­σμού της χώρας και α­να­πτύσ­σο­νται σημαντικές οικονομικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες.
★ Στην Κρήτη οι κάτοικοι έχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία (διάλεκτο, έθιμα, μου­­σι­­κή) και πα­ρό­μοι­ες επαγγελματικές ασχολίες (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, του­ρι­σμό).

Η μοναδική περιοχή της Ελλάδας που δεν υπάγεται σε κάποια περιφέρεια είναι το Ά­γιο Ό­ρος, το οποίο αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς από το 1927.

Οι περιφερειακές ενότητες

Κάθε περιφέρεια υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) που έχουν ε­πι­κε­φα­λής έ­ναν αντιπεριφερειάρχη. Οι ΠΕ είναι συνολικά 74 και ιδρύθηκαν το 2011. Οι πε­ρισ­σό­τε­­ρες ταυ­­τί­­ζο­­νται με τους παλαιούς νομούς που βλέπουμε στους χάρτες του σχο­λεί­ου και αλλού.


Οι 13 περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητές τους
(από τον χάρτη απουσιάζουν οι 8 ΠΕ της Αττικής)


Έκταση και πληθυσμός

Οι μεγαλύτερες σε έκταση περιφέρειες είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελ­­λά­­δα και η Πελοπόννησος. Τη μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν τα Ιόνια Νη­σιά, ε­νώ η περι­φέρεια με τους περισσότερους κατοίκους, η Αττική, είναι προ­τε­λευ­ταί­α.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια είναι η «μικρούλα» Αττική, επειδή πε­­ρι­­λαμ­­βά­­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ο πληθυσμός της εί­ναι δι­πλά­σι­ος από την Κεντρική Μακεδονία, τη μεγαλύτερη σε έκταση πε­ρι­φέ­ρει­α, που α­κο­λου­θεί. Οι λι­γό­­τε­ροι κάτοικοι συναντώνται στο Βόρειο Αι­γαί­ο.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Περιφέρειες και γεωγραφικά διαμερίσματα

Οι περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα μας για λόγους διοικητικούς δεν πρέ­πει να μπερ­δεύ­ο­νται με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, αν και σε τρεις πε­ρι­πτώ­σεις (στην Ή­πει­­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το πο­ντί­κι σας πάνω α­πό την ει­κόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, el.wikipedia.org, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία B΄ Γυμνασίου - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-2,5-7), el.wikipedia.org (3-4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ