8 Ιουλίου 2012

Απειλούμενα ζώα

Μερικά ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύ­­ση (WWF), είναι τα δελφίνια, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα καρέτα, οι κραυ­γα­ε­τοί, οι τί­γρεις, τα πάντα και οι πολικές αρκούδες...


1. Δελφίνι

Οι φυσικοί εχθροί των δελφινιών είναι ελάχιστοι, όμως κάθε χρόνο στη Με­σό­γει­ο δε­κά­­δες χι­λιά­δες από αυτά χάνουν τη ζωή τους. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες εί­ναι:
★ Η έλλειψη τροφής από την υπεραλίευση, δηλαδή την αλόγιστη και κα­τα­στρο­φι­κή α­λι­εί­α που συρρικνώνει τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέ­φο­νται.
★ Η θαλάσσια ρύπανση από τα σκουπίδια των πόλεών μας, ατυχήματα με πε­τρε­λαι­ο­φό­ρα πλοί­α κ.ά.
★ Η θανάτωσή τους από ψαράδες.
★ Η αιχμαλωσία τους από διάφορα αλιευτικά εργαλεία όπως τα αφρόδιχτα. Σύμ­φω­να με α­να­φο­ρές του WWF, η χρήση των αφρόδιχτων κοστίζει κάθε χρόνο τη ζω­ή σε του­λά­χι­­στον 4.000 δελφίνια στη νοτιοδυτική Μεσόγειο, ενώ άλλες 13.000 αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται στα στενά του Γιβραλτάρ και τη γύρω περιοχή.


2. Θαλάσσια χελώνα (καρέτα καρέτα)

Η καρέτα καρέτα περνά όλη τη ζωή της στη θάλασσα, χρειάζεται όμως την αμ­μου­διά για να φτιάξει μια φωλιά για τα χελωνάκια της. Οι ελληνικές παραλίες, με πρώ­τες αυ­τές της Ζα­κύν­θου, φιλοξενούν το 60% όλων των φωλιών της Με­σο­γεί­ου.


Ανάμεσα στις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι:
★ Η υποβάθμιση και η καταστροφή των βιότοπων όπου αναπαράγονται από την του­ρι­στι­­κή ανάπτυξη κοντά στις παραλίες ωοτοκίας, τον έντονο φωτισμό, τον θό­ρυ­βο αλ­λά και τις δρα­στη­ρι­ό­τη­τες των ανθρώπων στη θάλασσα και στις α­κτές.
★ Η χρήση αλιευτικών εργαλείων.
★ Τα σκουπίδια και οι πλαστικές σακούλες, τις οποίες καταπίνουν νομίζοντας ό­τι εί­ναι μέ­­δου­σες.

3. Κραυγαετός

Ο κραυγαετός έρχεται στη χώρα μας το καλοκαίρι από την Αφρική. Πριν 60 χρό­νια φώ­λια­ζε σε όλη την Ελλάδα, σήμερα όμως συναντούμε λιγότερα από 90 ζευ­γά­ρια, κυ­ρί­ως στη Μα­κε­δο­νί­α και τη Θράκη.


Οι σημαντικότερες απειλές για αυτά τα αρπακτικά είναι:
★ Η καταστροφή των δασών. Η εντατική υλοτομία μειώνει τις διαθέσιμες θέ­σεις φω­λιά­­σμα­τος και δημιουργεί ενοχλητικό θόρυβο.
★ Η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η οποία υποβαθμίζει ή μειώνει τις περιοχές ό­που α­­να­ζη­τούν την τροφή τους.

4. Τίγρη

Η τίγρη είναι από τα πιο επιβλητικά ζώα του πλανήτη αλλά και από τα πιο α­πει­λού­με­να. Ε­­κτι­μά­ται ότι μόλις 3.200 τίγρεις έχουν απομείνει ελεύθερες στον κό­σμο από τις 100.000 που υπήρχαν στις αρχές του 20ού αιώνα.


Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι:
★ Το παράνομο κυνήγι για το ιδιαίτερα επικερδές εμπόριο της γούνας τους. Σύμ­φω­να με έκ­θε­ση του WWF, το διάστημα 1998-2002 πέθαναν σε παγίδες 253 τί­γρεις.
★ Το λαθρεμπόριο ζωντανών τίγρεων που καταλήγουν στα τσίρκα.
★ Η συρρίκνωση των βιότοπών τους που τις εμποδίζει να κινούνται σε μεγάλες α­πο­στά­­σεις και μειώνει τους πληθυσμούς των θηραμάτων με τα οποία τρέ­φο­νται.

5. Πάντα

Μόνο 1.600 πάντα απομένουν σήμερα στο φυσικό τους περιβάλλον, τα κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­­να δά­ση μπαμπού της Κίνας. Οι κύριες απειλές για τα πιο δημοφιλή αρ­κου­δά­κια εί­ναι:
★ Το παράνομο κυνήγι.
★ Η συρρίκνωση του βιότοπού τους, με την παράνομη υλοτομία και την κα­τα­πά­τη­ση των δα­σών.


6. Πολική αρκούδα

Πρόκειται για το κορυφαίο αρπακτικό ζώο του αρκτικού θαλάσσιου οι­κο­συ­στή­μα­τος, το μέλ­λον της όμως είναι εξαιρετικά αβέβαιο, επειδή κιν­δυ­νεύ­ει ο τόπος δι­α­βί­ω­σής της. Αυ­τό ο­φεί­λε­ται σε δύο λόγους:
★ Στο λιώσιμο των πάγων που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της υ­περ­θέρ­­μαν­σης του πλανήτη από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην α­τμό­σφαι­ρα. Οι πο­­λι­κές αρκούδες εξαρτώνται από τον πάγο για να βρουν τροφή και να α­να­θρέ­ψουν τα μι­κρά τους.
★ Στη χημική ρύπανση που προκαλούν στην Αρκτική βιομηχανικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, ό­πως η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.ΠΗΓΕΣ: wwf.gr, donate.wwf.gr/adoption/ - ΑΦΟΡΜΗ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΜΑΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: wwf.gr (1: επιμέλεια podilato98.blogspot.com, 4), donate.wwf.gr (2-3,5-7)

2 σχόλια:

Το Περιβολάκι μας είπε...

Πραγματικά αξιόλογη ανάρτηση!

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστούμε για την ιδέα! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ