23 Ιουλίου 2012

Οι λόγοι του Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο Ξενοφών Ζολώτας υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας από τον Νοέμβριο του 1989 έ­ως τον Απρίλιο του 1990 στην Οικουμενική Κυβέρνηση που συγκρότησαν τα τρί­α με­γα­­λύ­τε­ρα κόμματα της εποχής (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ενιαίος ΣΥΝ).


Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004)


Αρκετά χρόνια νωρίτερα, όμως, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ι­δρύ­μα­­τος για την Ελλάδα, βρέθηκε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, στην ετήσια σύ­νο­δο που είχαν δι­ορ­γα­νώ­σει από κοινού η Διεθνής Τράπεζα για την Α­νοι­κο­δό­μη­ση και την Α­νά­πτυ­ξη και το Διεθνές Πιστωτικό Ίδρυμα. Οι απόψεις του όταν πή­ρε τον λόγο δι­α­τυ­πώ­θη­καν φυσικά στα αγγλικά, ωστόσο οι λέξεις που ε­πέ­λε­ξε ε­ξέ­πλη­ξαν τους συ­νέ­δρους: όλες εκτός α­πό τις βοηθητικές είχαν ελληνική κα­τα­γω­γή και περιέχονταν στα αγγλικά λεξικά!

Αυτός ο πρωτότυπος λόγος αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο ότι η αγγλική γλώσ­σα έ­χει δανειστεί πολλές ελληνικές λέξεις. Βέβαια το ακροατήριο δεν πρέ­πει να κα­τά­λα­βε και πολ­λά. Πολλές λέξεις έχουν αλλάξει σημασία, ενώ άλ­λες έ­χουν ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο νόη­μα. Α­κό­μη και εμείς πρέπει σε κάποιο βαθμό να τις (ξα­να)μεταφράσουμε, για να γίνει το κείμενο στρω­τό.

Ακολουθεί αυτός ο ιστορικός λόγος, καθώς και μια ενδεικτική, ερασιτεχνική με­τά­φρα­ση που επιμελήθηκα, ώστε να αντιληφθείτε λίγο το περιεχόμενό του:

September 26, 1957

Remarks by the Hon. Xenophon Zolotas, governor of the Bank of Greece and governor of the Fund for Greece, at the closing joint session

I always wished to address this Assembly in Greek, but I realized that it would have been indeed Greek to all present in this room. I found out, how­ev­er, that I could make my address in Greek which would still be Eng­lish to eve­ry­bod­y. With your permission, Mr. Chairman, I shall do it now, using with the exception of articles and prepositions only Greek words.

Kyrie,
I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ec­u­men­ical Tra­pe­za for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, al­though there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our did­y­mous Or­gan­i­za­tions in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and syn­the­sized.

Our critical problems such as the numismatic plethora generate some ag­o­ny and mel­an­chol­y. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my the­sis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a pro­phy­lax­is from chaos and ca­tas­tro­phe.

In parallel a panethnic unhypocritical economic synergy and har­mo­ni­za­tion in a dem­o­crat­ic climate is basic.

I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to you Kyr­i­e, to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and pro­tag­o­nists of this Amphictyony and the gastronomic symposia.Δυο χρόνια αργότερα, στη σύνοδο του 1959, ο Ξενοφών Ζολώτας επανέλαβε την ί­δια ε­νέρ­γει­α, καταθέτοντας μια εκτενέστερη δήλωση· πάλι στα αγγλικά και πά­λι με λέ­ξεις ελ­­λη­νι­κής καταγωγής:

October 2, 1959

Statement by the Hon. Xenophon Zolotas, governor of the Bank of Greece and governor of the Fund for Greece, at the closing joint session

Kyrie,
It is Zeus’ anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the her­e­sy of our economic methods and policies that we should agonize be­tween the Scyl­la of nu­mis­mat­ic plethora and the Charybdis of economic a­nae­mi­a.

It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that pol­i­ti­cians are rather cryptoplethorists.

Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices.

Our policies should be based more on economic and less on political cri­te­ri­a.

Our gnomon has to be a metron between economic, strategic and phil­an­throp­ic scopes.

In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, mo­nop­o­lis­tic an­tag­o­nism and polymorphous inelasticity, our policies have to be more or­thol­o­gical. But this should not be metamorphosed into ple­tho­ro­pho­bi­a which is endemic a­mong ac­a­dem­ic economists. Numismatic sym­me­try should not antagonize ec­o­nom­ic acme.

A greater harmonization between the practices of the economic and nu­mis­mat­ic ar­chons is basic.

Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our ec­o­nom­ic and numismatic policies panethnically.

These scopes are more practicable now, when the prognostics of the po­lit­i­cal and ec­o­nom­ic barometer are halcyonic.

The history of our didymous organizations in this sphere has been didactic and their gnos­tic practices will always be a tonic to the polyonymous and id­i­o­morph­ous eth­ni­cal economies. The genesis of the programmed or­gan­i­za­tion will dynamize these pol­i­cies.

Therefore, I sympathize, although not without criticism on one or two themes, with the apostles and the hierarchy of our organizations in their zeal to program or­tho­dox ec­o­nom­ic and numismatic policies.

I apologize for having tyrannized you with my Hellenic phraseology.

In my epilogue, I emphasize my eulogy to the philoxenous autochthons of this cos­mo­pol­i­tan metropolis and my encomium to you, Kyrie, and the ste­nog­ra­phers.

NOTE: All the words in this text with the exception of the auxiliary ones are of Greek or­i­gin.ΠΗΓΗ: το αρχείο μας - ΕΙΚΟΝΑ: newsit.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ