4 Φεβρουαρίου 2016

Μεγάλα έργα στην Ελλάδα

Σε κάθε τόπο οι άνθρωποι κατασκευάζουν διάφορα έργα, προσπαθώντας να κά­νουν τη ζω­ή τους πιο άνετη.
★ Μερικά από αυτά προσφέρουν γρήγορη και ευκολότερη μετακίνηση. Τέτοια εί­ναι, για πα­ρά­δειγ­μα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και σή­ραγ­γες, ο υ­πό­γει­ος σιδηρόδρομος (μετρό) και το τραμ.
★ Άλλα έργα, εξίσου σημαντικά, μας βοηθούν να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. τα υ­δρο­η­λε­κτρι­κά εργοστάσια της ΔΕΗ) ή να προστατεύουμε το πε­ρι­βάλ­λον (π.χ. η υ­γει­ο­­νο­μι­κή ταφή των σκουπιδιών και ο βιολογικός καθαρισμός των λυ­μά­των).


Η Εγνατία Οδός διασχίζει τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο


Η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα στη Θεσσαλία


Για να κατασκευαστεί ένα έργο χρειάζονται χρόνος, χρήματα, υλικά, κατάλληλα μη­χα­νή­­μα­τα, αλλά και κατάλληλοι άνθρωποι: επιστήμονες, τεχνίτες, εργάτες, χει­ρι­στές των μη­­χα­νη­μά­των, οδηγοί οχημάτων και πολλοί άλλοι.
★ Καθένας από αυτούς αναλαμβάνει μια διαφορετική δουλειά, όμως όλοι συ­νερ­γά­ζο­νται, ώ­στε το έργο να κατασκευαστεί σωστά και με ασφάλεια: Οι το­πο­γρά­φοι με­λε­τούν τον χώ­ρο, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί φτιάχνουν τα σχέ­δι­α, ο ερ­γο­δη­γός δι­ευ­­θύ­νει και επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής κ.ο.κ.
★ Την ίδια στιγμή το κράτος χρηματοδοτεί και ελέγχει.


Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου στη Δυτική Ελλάδα


Η Διώρυγα της Κορίνθου


Ένα μεγάλο έργο ωφελεί τους ανθρώπους, ωστόσο μπορεί να έχει και αρνητικές συ­νέ­­πει­ες. Ένα διεθνές αεροδρόμιο, για παράδειγμα, διευκολύνει τις με­τα­κι­νή­σεις, δί­νει ερ­γα­­σί­α σε πολλούς ανθρώπους και ανεβάζει την αξία της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής. Α­πό την άλλη πλευ­ρά, όμως, οι κάτοικοι μπορεί να ενοχλούνται από τον θόρυβο των α­ε­ρο­πλά­νων, ε­νώ για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν πολ­λές εκτάσεις από το φυ­σι­κό περιβάλ­λον, με α­πο­τέ­λε­σμα να καταστραφούν δά­ση και καλλιεργήσιμες ε­κτά­σεις.


Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: egnatia.eu, e-karditsa.gr, gefyra.gr, diolkos.blogspot.gr, tovima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ