19 Οκτωβρίου 2016

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα.


Τα έξι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελ­λά­­δα, Πε­λο­πόν­νη­σος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρή­­τη.


Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χα­­ρα­­κτη­­ρι­­­στι­­κά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα δι­α­πι­στώ­σου­με ότι α­νά­με­σα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, πο­τά­μια και θά­λασ­σες, που α­πο­τε­λούν τα φυσικά τους σύνορα.
★ Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ο­­ρο­­­σει­­ρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
★ Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κο­ρίν­θου (και η δι­ώ­ρυ­γα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πε­λο­πόν­νη­σο α­πό τη Στε­ρε­ά.
★ Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξε­­χω­­ρί­­­ζει μό­νο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.


Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι πε­ρί­που 2,5 φο­ρές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θρά­κη ή την Κρή­τη! Α­κο­λου­θούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μι­κρό­τε­ρη έ­κτα­ση κα­τα­­λαμ­βά­νουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, ε­πει­δή πε­­­ρι­­λαμ­­βά­­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Α­κο­λου­θούν η Μα­κε­δο­νί­α και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συ­να­ντώ­νται στα νησιά του Ι­ο­νί­ου Πελά­γους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις ο­ποί­ες δι­αι­ρεί­ται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε τρεις πε­ρι­πτώ­σεις (στην Ή­πει­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το πο­ντί­κι σας πάνω α­πό την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1-2, 3: Μελέτη Δ΄ τάξης, 4-6)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ