Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Τα έξι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελ­λά­δα, Πε­λο­πόν­νη­σος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρή­τη.

Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χα­ρα­κτη­ρι­­στι­κά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα δι­α­πι­στώ­σου­με ότι α­νά­με­σα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θά­λασ­σες, που α­πο­τε­λούν τα φυσικά τους σύνορα.
● Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ο­ρο­­σει­ρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
● Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κορίνθου (και η δι­ώ­ρυ­γα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πελοπόννησο από τη Στε­ρε­ά.
● Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξε­χω­ρί­­ζει μό­νο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι περίπου 2,5 φο­ρές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θράκη ή την Κρή­τη! Α­κο­λου­θούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μικρότερη έ­κτα­ση κα­τα­­λαμ­βά­νουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή πε­­­ρι­­λαμ­­βά­­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ακολουθούν η Μα­κε­δο­νί­α και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στα νησιά του Ι­ο­νί­ου Πελά­γους.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις ο­ποί­ες δι­αι­ρεί­ται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε τρεις περιπτώσεις (στην Ή­πει­ρο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη) ταυτίζονται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω α­πό την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2,4-6), Μελέτη Δ΄ τάξης (3)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.