Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

To ποικιλόμορφο ανάγλυφο της πατρίδας μας διαμορφώνει διαφορετικά γεω­μορ­φο­λο­γι­­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά σε κάθε περιοχή, τα οποία καθορίζουν και τον τρόπο ζωής του πληθυ­σμού της. Οι κάτοικοι ενός ορεινού χωριού, για παράδειγμα, α­ντι­με­τω­πί­ζουν διαφορετικά προ­βλή­μα­τα από εκείνους που ζουν σε ένα νησί ή μια μεγάλη πό­λη. Άραγε, αυτά τα προ­­βλή­­μα­τα θα επιλυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά αν τα α­να­λά­βουν κάποιοι αρμόδιοι στην Α­θή­να ή αν οι κάτοικοι συνεργαστούν με τους υ­πευ­θύ­νους στον δήμο τους;

Η αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών από το κράτος (π.χ. η αποκομιδή των α­πορ­ριμ­­μά­­των) είναι χρονοβόρα και δεν παράγει πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για τον λό­γο αυ­τό η χώρα μας έχει χωριστεί σε επιμέρους περιοχές, ώστε να α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται ά­μεσα και αποτελεσματικότερα τα τοπικά θέματα. Οι διοικητικές αρχές μιας πε­ρι­ο­χής, άλ­λωστε, γνω­ρί­ζουν καλύτερα τα προβλήματά της, επομένως μπορούν να προ­τείνουν και να ε­φαρ­μό­ζουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Το πρώτο επίπεδο διοίκησης, λοιπόν, είναι οι δήμοι, οι οποίοι επιλύουν ζητήματα το­πι­κής εμ­βέ­λει­ας. Για παράδειγμα, φροντίζουν για την επισκευή του οδικού δικτύου σε μια γει­­το­νιά, τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τη δεντροφύτευση σε μια πλα­τεί­α κ.ο.κ.


Οι δήμοι, ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν όλα τα προβλήματα, γιατί ο­ρι­­σμέ­να από αυτά αφορούν ταυτόχρονα πολλούς δήμους της ίδιας περιοχής και α­παι­τούν συ­­νεν­νόη­ση μεταξύ τους ή πραγματοποίηση μεγάλων έργων. Αυτά είναι ζη­τή­μα­τα που α­­να­­λαμ­βά­νει να α­ντι­μετωπίσει το δεύτερο επίπεδο διοίκησης, οι πε­ρι­φέ­ρει­ες.

Οι περιφέρειες, για παράδειγμα, επισκευάζουν το οδικό δίκτυο ανάμεσα σε δύο γει­το­­νι­­κές ή περισσότερο μακρινές πό­λεις, φροντίζουν για τον εκχιονισμό και τη διάνοιξη των δρό­μων μιας ορεινής περιοχής τον χειμώνα, δημιουργούν χώρο υγειονομικής τα­φής για τα α­πορ­ρίμ­μα­τα πολλών γειτονικών δήμων κ.ά.


Τέλος, υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού σε ακόμη με­­γα­λύ­τε­ρες περιοχές. Αυτά τα αναλαμβάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του κρά­τους.


Από το 2011

Σύμφωνα με τον ανώτερο νόμο της χώρας μας, το Σύνταγμα, η διοίκηση του κρά­τους πρέ­πει να οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα και να λαμ­βά­νει υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συν­θή­κες κάθε πε­ρι­ο­χής. Έτσι, έχει διαμορφωθεί μια ιεραρχία που ξεκινά από τις πιο μι­κρές σε έκταση και πλη­θυ­σμό γεωγραφικές μονάδες και προχωρά σε μεγαλύτερες.

Την 1η Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» που ορίζει ότι η Ελ­λά­δα διαιρείται διοικητικά σε τρία επίπεδα: τους δήμους, τις περιφέρειες και τις α­πο­κε­­ντρω­μέ­νες διοικήσεις. Στόχος αυτού του διαχωρισμού είναι η εξυπηρέτηση του πο­λί­τη, η α­να­βάθ­μι­ση των συνθηκών της ζωής του αλλά και η ανάπτυξη κάθε τό­που.

 1  Όλοι οι δήμοι της Ελλάδας είναι 325. Οι αρχές τους εκλέγονται από τις δημοτικές ε­­κλο­γές, γι’ αυτό λέμε ότι είναι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί.
● Πολλοί δήμοι υποδιαιρούνται σε δημοτικές ενότητες και κάποιες από αυτές, με τη σει­ρά τους, υποδιαιρούνται σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

 2  Οι περιφέρειες της Ελλάδας είναι 13. Οι αρχές τους εκλέγονται από τις πε­ρι­φε­ρει­α­­κές ε­κλο­γές, γι’ αυτό λέμε ότι είναι και αυτές αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί.
● Κάθε περιφέρεια υποδιαιρείται σε περιφερειακές ενότητες (ΠΕ). Οι ΠΕ έχουν α­ντι­κα­τα­­στή­σει τους παλαιούς νομούς και είναι συνολικά 74.

 3  Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας είναι 7. Ο επικεφαλής τους δι­ο­ρί­ζε­ται α­πό την εκάστοτε κυβέρνηση, επομένως δεν είναι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί αλ­λά α­­πο­κε­ντρω­μέ­νες μονάδες διοίκησης του κράτους.

Εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το Άγιο Όρος, το οποίο είναι μεν ελληνικό έ­­δα­­φος, αλλά αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς από το 1927.


Η τοπική αυτοδιοίκηση

Οι δήμοι και οι περιφέρειες, μαζί με τις υποδιαιρέσεις τους, αποτελούν τους δύο βαθ­μούς της ελληνικής το­πι­κής αυτοδιοίκησης:
● Οι δήμοι συγκροτούν τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, είναι πρωτο­βάθμιοι Ορ­γα­νι­σμοί Το­πι­κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
● Οι περιφέρειες συγκροτούν τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είναι δευ­τε­ρο­βάθ­μι­οι Ορ­­γα­νι­σμοί Το­πι­κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).


Τα όργανα των ΟΤΑ εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες. Από το 2014 οι αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) διεξάγονται κάθε 5 χρό­νια την ίδια μέ­ρα με τις ευρωεκλογές.


ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, el.wikipedia.org, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Γεωλογία-Γε-
ωγραφία B΄ Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-5), www.ypes.gr (6-7)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / Η διοικητική διαίρεση της ΕλλάδαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.