15 Οκτωβρίου 2018

Η ξένη κυριαρχία στην Ελλάδα

Την εποχή που η Δυτική Ευρώπη αναπτύσσεται, προοδεύει και γίνεται το κέ­ντρο του κό­σμου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαλύεται και οι πληθυσμοί της περ­νούν στην κυριαρχία των Λατίνων και των Οθωμανών κατακτητών.


Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή των
Μακεδόνων αυτοκρατόρων (9ος-11ος αι.)


Η Λατινοκρατία και η Τουρκοκρατία ονομάζονται με μια φράση ξένη κυ­ρι­αρ­χί­α. Αυ­τή η πε­ρί­ο­δος ξεκινά επισήμως με την άλωση της Κωνσταντινούπολης α­πό τους Οθωμανούς Τούρ­κους (1453) και ολοκληρώνεται με την έναρξη της Ελ­λη­­νι­κής Επανάστασης (1821). Στην πραγματικότητα, όμως, για κά­ποιες πε­ρι­ο­χές της βυ­ζα­ντι­νής επικράτειας έχει αρχίσει με την άλωση της Πό­λης από τους Λα­τί­­νους (1204).

Το ίδιο συμβαίνει και με το τέλος της ξένης κυριαρχίας. Πολλές περιοχές ε­λευ­θε­­ρώ­νο­νται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, άλλες όμως πα­ρα­μέ­νουν υ­πό­­δου­λες για πολλά χρό­νια αργότερα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1204. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (Λατίνους).
1204-1797 (Λατινοκρατία). Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Βε­νε­τούς, τους Φρά­γκους και άλλους Λατίνους.
1453. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους.
1453-1821 (Τουρκοκρατία). Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Ο­θω­μα­νούς.
1821. Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΧΑΡΤΗΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ