7 Μαρτίου 2019

Το νόμισμά μας

To ευρώ (€) είναι το νόμισμα της χώρας μας από το 2002. Το χρησιμοποιούν 19 α­πό τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συγκροτούν τη λεγόμενη ευ­ρω­ζώ­νη.

Το ευρώ χρησιμοποιείται ακόμη:
★ Σε περιοχές εκτός Ευρώπης, οι οποίες ανήκουν σε κάποια χώρα της ζώνης του ευ­ρώ ή συν­δέ­ο­νται με αυτήν. Τέτοιες περιοχές είναι, π.χ., τα υπερπόντια δι­α­με­ρί­σμα­τα της Γαλ­­λί­ας.
★ Σε τέσσερις μικρές ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ύστερα από ει­δι­κή συμ­φω­νί­α είναι το επίσημο νόμισμα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μα­ρί­νο και την Πό­λη του Βατι­κανού.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1999. Την 1η Ιανουαρίου εισάγεται το ευρώ και γίνεται το νόμισμα πε­ρισ­σό­τε­ρων α­πό 300 εκατ. ανθρώπων στην Ευρώπη. Την τριετία 1999-2001 εί­ναι ένα άυλο νό­μι­σμα και χρησιμοποιείται μόνο για λογιστικούς σκοπούς, π.χ. στις η­λε­κτρο­νι­κές πλη­ρω­μές.

2002. Την 1η Ιανουαρίου τίθενται σε ισχύ τα τραπεζογραμμάτια (χαρ­το­νο­μί­σμα­τα) και τα κέρματα του ευρώ και αντικαθιστούν τα τρα­πε­ζο­γραμ­μά­τι­α και τα κέρματα των ε­θνι­κών νομισμάτων, όπως την ελληνική δραχμή, το βελγικό φράγκο και το γερ­μα­νι­κό μάρ­κο.

ΠΗΓΗ: www.euro.ecb.int - ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com (από ec.europa.eu)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ