Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μικρά παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


 1  Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυ­λής, χρώ­μα­τος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κα­τά­στα­­σης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.


 2  Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το α­φο­ρούν.

 3  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και σε ι­θα­γέ­νει­α.


 4  Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα α­να­γκαί­α υ­λι­κά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, νοη­τι­κή, συ­ναι­σθη­μα­­τι­κή και κοινωνική τους ανάπτυξη.


 5  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός αν αυ­τό γί­νε­ται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πολιτείας, ε­πει­δή οι γο­νείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται.


 6  Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δικαίωμα να εκ­φρά­ζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν. Οι ε­νή­λι­κοι πρέ­πει να λαμ­βά­νουν υπόψη τη γνώμη τους πριν πάρουν αποφάσεις γι’ αυτά.


 7  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

 8  Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οι­κο­γέ­νει­α, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υ­πό­λη­ψή τους.


 9  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ρα­δι­­ό­φω­νο, τη­λε­ό­ρα­ση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρ­νη­τι­κές ε­πι­δρά­σεις τους.


 10  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, πα­ρα­μέ­λη­ση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκ­με­τάλ­λευ­­ση, μέ­σα και έξω από την οικογένεια.


 11  Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία α­να­λαμ­βά­­νει τη φρο­ντί­δα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οι­κο­γέ­νει­α ή σε ί­δρυ­μα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

 12  Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προ­­στα­σί­ας.

 13  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σε εμ­βο­λια­σμούς, σε νο­ση­λεί­α κτλ.


 14  Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκ­παί­δευ­ση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.

 15  Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γρά­φο­νται στο σχο­λεί­ο και να μην το διακόπτουν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προ­σωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να προσβάλλουν την α­ξι­ο­πρέ­πει­α των μαθητών.


 16  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία.


 17  Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκ­με­τάλ­λευ­σης (ε­παι­τεί­α, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο κτλ.). Έχουν όμως δικαίωμα στην ερ­γα­σί­α με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την ηλικία τους, το εί­δος ερ­­γα­σί­ας, το ωράριο κτλ.


 18  Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρ­κω­τι­­κών ή άλ­λων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα κατάλληλης υ­πο­στή­­ρι­ξης.

 19  Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται με α­ξι­ο­πρέ­πει­α και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να ενημερώνονται α­να­λυ­τι­κά από τις Αρ­χές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν νομική βοήθεια. Σε πε­ρί­πτω­ση που είναι α­πο­λύ­τως απαραίτητη η κράτησή τους, αυτή πρέπει να γίνεται χω­ρι­στά α­πό ενήλικα ά­­το­μα και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους.


ΠΗΓΗ: www.0-18.gr | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γαβριήλ Παγώνης2 σχόλια:

BIKY είπε...

Τέλειες οι φωτογραίιες!!! Η μαθήτριά σας Κ.Π

δάσκαλος98 είπε...

Αστέρι μου! Χαίρομαι που σου άρεσαν! :D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.