1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώΑ. Κοινά αναμνηστικά κέρματα της ευρωζώνης

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ μπορούν να εκδίδουν από κοινού αναμνηστικά κέρ­μα­τα για τον εορτασμό γεγονότων ευρωπαϊκής σημασίας. Τα κέρματα αυτά εί­ναι α­πο­κλει­στι­κά δί­ευ­ρα και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα:
★ Ένα για τα 50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (το 2007),
★ ένα για τα 10 χρόνια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2009),
★ ένα για τα 10 χρόνια των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ (2012) και
★ ένα για τα 30 χρόνια από την καθιέρωση της ευρωπαϊκής σημαίας (2015).

2007


50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης. Α­πει­κο­νί­ζε­ται το κεί­με­νο της Συν­θή­κης και η πλα­κό­στρω­ση της Piazza del Campi­doglio στην ι­τα­λική πρω­τεύ­ου­σα.
2009


10 χρόνια από την Οικονομική και Νο­μι­σμα­τι­κή Έ­νω­ση. Έ­να αν­θρω­πάκι συ­νε­νώ­νε­ται με το σύμ­βο­λο € και εκ­φρά­ζει την ιδέα του ενιαίου νο­μί­σμα­τος. Η Οι­κο­νο­μι­κή και Νο­μι­σμα­τι­κή Έ­νω­ση προ­έρ­χε­ται α­πό τη μα­κραί­ω­νη ιστορία ε­μπο­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών στην Ευ­ρώπη.
2012


10 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ. Α­πει­κο­νί­ζο­νται μια τετραμελής οι­κο­γέ­νει­α (= α­πλοί άν­θρω­ποι), ένα ερ­γο­στά­σι­ο (= βι­ο­μη­χα­νί­α), δύο α­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες (= ε­νέρ­γεια), το Euro­tower (= χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές συ­ναλ­λα­γές) και ένα πλοίο (= ε­μπό­ρι­ο).
2015


30 χρόνια ευρωπαϊκής σημαίας. Α­πει­κο­νί­ζε­ται η ση­μαί­α της Ευ­ρω­παϊ­κής Έ­νω­σης ως σύμ­βο­λο ε­νό­τη­τας αν­θρώ­πων και πο­λι­τι­σμών, οι οποίοι συμ­με­ρί­ζο­νται κοινά ο­ρά­ματα και ιδέες για ένα κα­λύ­τε­ρο κοινό μέλ­λον.


Β. Εθνικά αναμνηστικά κέρματα

Οι χώρες της ευρωζώνης μπορούν ακόμη να εκδίδουν και δικά τους, ξεχωριστά α­να­­μνη­στι­κά κέρματα (μέχρι δύο φορές τον χρόνο). Με τον τρόπο αυτό γιορ­τά­ζουν μια ι­στο­ρι­κή ε­πέ­τει­ο ή τιμούν σύγχρονα γεγονότα ιστορικής ση­μα­σί­ας.
Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα εκδόθηκε από τη χώρα μας το 2004 με την ευ­και­ρί­α των Ο­λυ­μπι­α­κών Αγώνων της Αθήνας.
Η Κύπρος δεν έχει εκδώσει κάποιο αναμνηστικό κέρμα, ενώ για εκείνα της Αν­δό­ρας δεν υ­πάρ­χουν ακόμη διαθέσιμες εικόνες.

Δείτε τα αναμνηστικά δί­ευ­ρα κάθε χώρας:


Γ. Έγχρωμα αναμνηστικά κέρματα

Μετά τα αναμνηστικά κέρματα κάθε χώρας σάς περιμένουν όμορφα δωράκια: Χρω­μα­τι­σμέ­να δίευρα συλλεκτικής αξίας που εντυπωσιάζουν! Να, δείτε με­ρι­κά για τα κοι­νά α­να­μνη­στι­κά κέρματα της ευρωζώνης:ΕΙΚΟΝΕΣ: matinmarkka.com (1-2,10,13), www.ecb.europa.eu (3-6), gassikoenig.de (7), podilato98.blogspot.com (8), eurocollection.surinternet.com (9,14), muenzen-outlet.biz (11), coinsclub.gr (12) - ΚΕΡΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ: www.ecb.europa.eu - ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ: κυρίως από www.ecb.europa.eu και el.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ