Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώΑ. Κοινά αναμνηστικά κέρματα της ευρωζώνης

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ μπορούν να εκδίδουν από κοινού αναμνηστικά κέρ­μα­τα για τον εορτασμό γεγονότων ευρωπαϊκής σημασίας. Τα κέρματα αυτά είναι α­πο­κλει­στι­κά δί­ευ­ρα και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα:
● Ένα για τα 50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (το 2007),
● ένα για τα 10 χρόνια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2009),
● ένα για τα 10 χρόνια των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ (2012) και
● ένα για τα 30 χρόνια από την καθιέρωση της ευρωπαϊκής σημαίας (2015).


2007
50 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης. Απεικονίζεται το κεί­με­νο της Συνθήκης και η πλακόστρωση της Piazza del Campi­doglio στην ι­τα­λική πρωτεύουσα.

2009
10 χρόνια από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Έ­να αν­θρω­πάκι συνενώνεται με το σύμβολο € και εκ­φρά­ζει την ιδέα του ενιαίου νομίσματος. Η Οικονομική και Νο­μι­σμα­τι­κή Ένωση προ­έρ­χε­ται από τη μακραίωνη ιστορία εμπορικών συ­ναλ­λα­γών στην Ευ­ρώπη.

2012
10 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ. Το σχέδιο συμ­βο­λί­ζει την κραταιά θέση που απέκτησε το νόμισμα στην πα­γκό­σμι­α σκηνή, κα­θώς και τη σπουδαιότητά του στην κα­θη­με­ρι­νή ζω­ή. Απεικονί­ζο­νται μια τετραμελής οικογένεια (= απλοί άν­θρω­ποι), ένα εργο­στά­σιο (= βιομηχανία), δύο α­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες (= ε­νέρ­γεια), το Eurotower (= χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές συναλ­λαγές) και ένα πλοίο (= εμπόριο).

2015
30 χρόνια ευρωπαϊκής σημαίας. Απεικονίζεται η σημαία της Ευ­ρω­παϊ­κής Έ­νω­σης ως σύμβολο ενότητας αν­θρώ­πων και πο­λι­τι­σμών, οι οποίοι συμμερίζονται κοινά ο­ρά­ματα και ιδέες για ένα κα­λύτερο κοινό μέλλον.

Β. Εθνικά αναμνηστικά κέρματα

Οι χώρες της ευρωζώνης μπορούν ακόμη να εκδίδουν και δικά τους, ξεχωριστά α­να­­μνη­στι­κά κέρματα (μέχρι δύο φορές τον χρόνο). Με τον τρόπο αυτό γιορτάζουν μια ι­στο­ρι­κή ε­πέ­τει­ο ή τιμούν σύγχρονα γεγονότα ιστορικής σημασίας.
Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα εκδόθηκε από τη χώρα μας το 2004 με την ευκαιρία των Ο­λυ­μπι­α­κών Αγώνων της Αθήνας.
Η Κύπρος δεν έχει εκδώσει κάποιο αναμνηστικό κέρμα, ενώ για εκείνα της Ανδόρας δεν υ­πάρ­χουν ακόμη διαθέσιμες εικόνες (σημειώνονται στον ε­πό­με­νο πίνακα με α­στε­ρί­σκο).

[Σημαίες χωρών με ευρώ - αναμνηστικά δίευρα]


Γ. Έγχρωμα αναμνηστικά κέρματα

Μετά τα αναμνηστικά κέρματα κάθε χώρας σάς περιμένουν όμορφα δωράκια: Χρω­μα­τι­σμέ­να δίευρα συλλεκτικής αξίας που εντυπωσιάζουν! Να, δείτε και μερικά για τα κοι­νά α­να­μνη­στι­κά κέρματα της ευρωζώνης:


ΕΙΚΟΝΕΣ: www.matinmarkka.com (1-2,10,13), www.ecb.europa.eu (3-6), www.gassikoenig.de (7), podilato98.blogspot.gr
(8), eurocollection.surinternet.com (9,14), www.muenzen-outlet.biz (11), www.coinsclub.gr (12) | ΚΕΡΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ:
www.ecb.europa.eu | ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ: κυρίως από www.ecb.europa.eu και el.wikipedia.orgΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.