Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

12 Μαρτίου 2013

Εμπνευσμένα σχολεία

Από τον Anthony12

Βλέποντας τις εντυπωσιακές εικόνες που ακολουθούν, με τις σχολικές αί­θου­σες να «πλημ­μυ­ρί­ζουν» χρώματα και τα προαύλια να θυμίζουν πάρκα, δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­να­ρω­τη­θού­με: Πού χάθηκε η δημιουργικότητα και η φα­ντα­σί­α στον σχε­διασμό των δικών μας δημόσιων σχολείων;

Για χρόνια η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τουλάχιστον, χαρακτηρίζεται α­πό γκρί­ζα κτί­ρι­α, κλειστοφοβικούς διαδρόμους, σπασμένα τζάμια και άχρωμα προ­αύ­­λι­α, όπου οι μα­θη­τές καλούνται να βιώσουν καθημερινά το δικό τους δρά­μα, σε έναν χώ­ρο που απέχει κα­τά πολύ από την εικόνα που θα έπρεπε να έ­χει το σύγ­χρονο σχο­λεί­ο.

Εναντίον της μελαγχολίας και της κατάθλιψης, με υπέρμαχο την ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη μα­θη­σι­α­κή εμπειρία αλλά και την εκ νέου διαμόρφωση της έννοιας «δω­ρε­άν εκ­­παί­δευ­ση», ευ­φά­ντα­στα σχολεία του κόσμου δίνουν άλλη διάσταση στο δη­μό­σι­ο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα.

 1  Νηπιαγωγείο στη Σλοβενία

Με έμφαση στο χρώμα, οι εξωτερικοί τοίχοι είναι φτιαγμένοι από πολύχρωμες ξύ­­λι­νες σα­νί­δες που περιστρέφονται, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να γνω­ρί­­σουν τα χρώ­μα­τα, αλ­λά­ζο­ντας παράλληλα την εξωτερική εμφάνιση του σχο­λεί­ου.


 2  Δημοτικό Σχολείο, Γαλλία

Μεγάλες τζαμαρίες και έντονα χρώματα έχουν ως σκοπό να φτιάξουν τη δι­ά­θε­ση των μα­θη­τών και να τους βοηθήσουν να έχουν μεγαλύτερη α­πο­δο­τι­κό­τη­τα στα μα­θή­μα­τα.


 3  Νηπιαγωγείο Leimondo, Ιαπωνία

Οι αρχιτέκτονες το ονόμασαν «Φωτεινό Σπίτι» και δεν έχουν άδικο! Αυτό ό­μως που ξε­χω­ρί­ζει πάνω από όλα στο νηπιαγωγείο αυτό είναι ο σχεδιασμός στις του­α­­λέ­τες, που θυ­μί­ζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων!


 4  Νηπιαγωγείο Sarreguemines, Γαλλία

Σχεδιάστηκε σαν ένα «κύτταρο» του σώματος. Τα παιδιά κάθονται στο κέ­ντρο, α­πο­τε­λώ­ντας τον πυρήνα, οι κήποι αποτελούν το κυτόπλασμα και οι τοί­χοι εί­ναι η μεμ­βρά­νη. Με λί­γα λόγια οι μικροί μας φίλοι κάνουν μάθημα βι­ο­λο­γί­ας από το νη­­πι­α­γω­γεί­ο!


 5  Γυμνάσιο Ørestad, Δανία

Ανοιχτές αίθουσες διδασκαλίας αντί των κλασικών και το σημαντικότερο; Όλες συν­δέ­ο­νται με­τα­ξύ τους με κάποιον τρόπο. Έτσι η έννοια της ιδιωτικότητας χά­νε­­ται και α­να­πτύσ­σε­ται η κοινωνικοποίηση και η συνεργασία των μαθητών.


 6  Δημοτικό Σχολείο Barvaux-Condroz, Βέλγιο

Μοιάζει με παιδική χαρά με πολλούς χώρους παιχνιδιού δίπλα στις αίθουσες δι­δα­­σκα­λί­ας. Για­τί μετά το πολύωρο διάβασμα λίγο παιχνίδι στο προαύλιο του σχο­λεί­­ου εί­ναι ό,τι κα­λύ­τε­ρο!


 7  Γυμνάσιο «Marcel Sembat», Γαλλία

Σχολείο με πράσινες στέγες, ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης. Δεν α­πο­τε­λεί μό­νο ένα ά­ρι­στο περιβάλλον για τους μαθητές του αλλά είναι από μόνο του και έ­να μά­θη­μα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ευαισθησίας για τους επίδοξους μιμητές του.


 8  Η Σχολή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου

Δύο Γερμανοί καλλιτέχνες ανέλαβαν να αναμορφώσουν το Πολυτεχνείο του Μο­­νά­χου, και ει­δι­κό­τε­ρα τη Μαθηματική Σχολή. Το αποτέλεσμα; Δύο μεγάλες με­ταλ­­λι­κές τσου­λή­θρες το­πο­θε­τή­θη­καν στον χώρο του πανεπιστημίου, οι ο­ποί­ες συν­δέουν τον τρί­το όροφο του κτι­ρί­ου με το ισόγειο, δίνοντας τη δυ­να­τό­τη­τα στους φοιτητές να αι­σθαν­θούν για λίγο παιδιά!


Αντί των βαρετών ανελκυστήρων και των συνηθισμένων σκαλών, οι τσου­λή­θρες α­πο­τε­λούν τον καλύτερο τρόπο για να γλιστρήσει κάποιος από την αί­θου­σά του στον κάτω ό­ρο­φο, σαν να είναι σε πάρκο αναψυχής! Μόνο που συ­νή­θως επικρα­τεί το αδιαχώρητο.


ΠΗΓΗ: perierga.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάφορα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.