15 Σεπτεμβρίου 2016

Εδώ Λιλιπούπολη

Η εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη» ήταν μια καθημερινή παιδική σειρά του Τρίτου Προ­γράμ­μα­τος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μεταδιδόταν από το 1976 έως το 1980 και ά­φη­σε τη σφρα­γί­δα της στη ραδιοφωνική θεατρική ιστορία της χώρας μας για την πρω­το­τυ­πί­α και την ποιότητά της. Τα τραγούδια της, μάλιστα, πα­ρα­μέ­νουν ε­ξαι­ρε­τι­κά δημοφιλή ακόμη και σή­με­ρα!


Όλα ξεκίνησαν το 1975, όταν ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μας Μάνος Χα­τζι­δά­κις α­νέ­λα­βε τη διεύθυνση του Τρίτου Προγράμματος (τον καιρό εκείνο υ­πήρ­χαν μό­νο κρα­τι­κοί ρα­δι­ο­φω­νι­κοί σταθμοί). Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν και μια εκ­πο­μπή για παι­διά, τη δη­μι­ουρ­γί­α της οποίας ανέθεσε στη φίλη του και συγ­γρα­φέ­α Ρεγ­γί­να Κα­πε­τα­νά­κη. Η τε­λευ­ταί­α, με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου Ελένης Βλά­χου, ε­πι­νόη­σε το όνομα της πόλης, των περιοχών και των ηρώων της. Εν­θου­σι­α­σμέ­νος με την ι­δέ­α, ο Χατζιδάκις έδωσε την ά­δει­α και την προστασία του στη νέ­α σειρά. Μετά τον πρώ­το χρόνο στη συγγραφική ο­μά­δα προστέθηκε η η­θο­ποι­ός Άν­να Πα­να­γιω­το­πού­λου, που βοήθησε να αποκτήσουν οι δι­ά­λο­γοι με­γα­λύ­τε­ρη θε­α­τρι­κό­τη­τα.

Σε κάθε επεισόδιο, εκτός από το κείμενο, υπήρχαν και τραγούδια με πολύ ευ­ρη­μα­τι­κούς στί­χους και προσεγμένη μουσική. Επιτρέψτε μου να τιμήσω τους συ­ντε­λε­στές της εκ­πο­μπής, αναφέροντάς τους με αλφαβητική σειρά:
Κείμενα: Ελένη Βλάχου, Ρεγγίνα Καπετανάκη, Μαριανίνα Κριεζή, Άννα Πα­να­γιω­το­πού­λου
Ηθοποιοί: Μίνα Αδαμάκη, Λευτέρης Βογιατζής, Λυδία Κονιόρδου, Σταύρος Μερ­μή­γκης, Θό­δω­ρος Μπογιατζής, Βασίλης Μπουγιουκλάκης, Σαπφώ Νοταρά, Ρά­νια Οι­κο­νο­μί­δου, Πέ­πη Οικονομοπούλου, Αλέκα Παΐζη, Άννα Πα­να­γιω­το­πού­λου, Μίρ­κα Πα­πα­κων­στα­ντί­νου, Λάμπρος Τσάγκας, Νίκος Τσιλούνης, Σταμάτης Φα­σου­λής, Μί­μης Χρυ­σο­μάλ­λης κ.ά.
Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή
Μουσική: Νίκος Κυπουργός, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Λέ­να Πλάτωνος, Νί­κος Χρι­στο­δού­λου
Τραγούδια: Νένα Βενετσάνου, Σαβίνα Γιαννάτου, Αντώνης Κοντογεωργίου, Λένα Πλά­τω­νος, Σπύρος Σακκάς, Μαριέλλη Σφακιανάκη και οι προαναφερόμενοι η­θο­ποι­οί.


Μερικοί από τους συντελεστές της εκπομπής


Ο κόσμος της Λιλιπούπολης και τα καμώματα των κατοίκων της αγαπήθηκαν πο­λύ τό­σο α­πό τα παιδιά όσο και από τους μεγάλους. Αυτή η παιδική (όχι όμως παι­διά­στι­κη) εκπο­μπή λατρεύτηκε για τη φρεσκάδα της αλλά και πολεμήθηκε, ί­σως ε­πει­δή α­σκού­σε κριτική χω­ρίς διακρίσεις σε πρόσωπα και θεσμούς. Οι δι­αρ­κείς α­ντι­δρά­σεις α­πό την κυβέρνηση, αλ­λά και το υψηλό κόστος παραγωγής, ο­δή­γη­σαν στον τερ­μα­τι­σμό της παρά τη σθενα­ρή στή­ρι­ξη του Χατζιδάκι.

Όπως έχει γράψει ο τελευταίος, η Λιλιπούπολη υπήρξε προϊόν μιας φι­λε­λεύ­θε­ρης και πει­ρα­μα­τι­κής ραδιοφωνίας και δημιουργία μιας ομάδας ταλαντούχων νέ­ων αν­θρώ­πων, που συ­γκε­ντρώ­θη­καν στο Τρίτο Πρόγραμμα και δούλεψαν ε­λεύ­θε­ρα με κέφι, α­ξιο­πρέ­πει­α και αυ­το­σε­βα­σμό. Για πρώτη φορά κάποιοι α­πευ­θύ­νο­νταν στα παιδιά υ­πεύ­θυ­να και με γλώσ­σα ποιητική. Η σειρά δεν τα α­ντι­με­τώ­πι­ζε με τρόπο παιδαριώδη ή αφελή και εστίαζε σε θέ­μα­τα που τα αφορούσαν, θί­γο­ντας κάποια από αυτά για πρώ­τη φορά.

Δυστυχώς πολύ λίγες από τις εκπομπές της Λιλιπούπολης έχουν διασωθεί. Ω­στό­σο την ί­δια χρονιά που διακόπηκε, το 1980, κυκλοφόρησε ο ομώνυμος δίσκος με πολλά α­πό τα τρα­γού­δια της. Κάποια από αυτά, όπως ήδη ξέρετε, βρίσκονται και στα βιβλία της Γλώσ­σας μας!

ΠΗΓΕΣ: faretra.info, el.wikipedia.org, doncat.blogspot.gr, ert.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: doncat.blogspot.gr, koutipandoras.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ