23 Σεπτεμβρίου 2015

Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια

Τα μεσαιωνικά χρόνια διαρκούν περίπου μια χιλιετία, από τις αρχές του 5ου αι­ώ­να έ­ως τα μέσα του 15ου αι­ώ­να. Στην περιοχή μας συμπίπτουν σχεδόν με τη Βυ­ζα­ντι­νή Αυ­το­­κρα­το­ρί­α, ενώ για τη Δυτική Ευρώπη είναι η περίοδος από τη δι­ά­λυ­ση της Δυ­τι­κής Ρωμαϊ­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας μέχρι την Αναγέννηση.

Από τα μέσα του 15ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου μιλάμε για τα νεότερα χρό­νια. Για τους Έλληνες είναι μια δύσκολη περίοδος, εφόσον η περιοχή μας κα­τέ­χε­ται κυ­ρί­ως από τους Οθωμανούς Τούρκους.


Πολιτικός χάρτης της Ευρώπης (1500 περίπου)


Για τη Δυτική Ευρώπη, αντίθετα, είναι μια εποχή ιδιαιτέρως σημαντική. Διάφορα ι­δε­ο­λο­γι­­κά, πολιτικά, πνευματικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, μεγάλοι και σκλη­ροί πό­λε­μοι, ε­ξε­­ρευ­νή­σεις μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και ε­πα­να­στά­σεις αλ­λά­ζουν ριζικά την κα­τά­στα­ση.

Η κοινωνία, η οικονομία και ο τρόπος διακυβέρνησης αρχίζουν να με­τα­βάλ­λο­νται. Οι Ευ­ρω­­παί­οι αποκτούν νέες συνήθειες, νέες ιδέες, νέους τρόπους συ­μπε­ρι­φο­ράς. Σι­γά σιγά δι­α­μορ­­φώ­νο­νται τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πο­λι­τι­σμού.

Η αρχή γίνεται με την Αναγέννηση, μια πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση που θε­με­λι­­ώ­νει την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα στη βάση του ευρωπαϊκού πο­λι­τι­σμού και δι­α­δί­δε­­ται σε ο­λό­κλη­ρη την ήπειρο.

◾ Ακολουθεί η αμφισβήτηση της παπικής κυριαρχίας στον πνευματικό κόσμο, η ο­ποί­α δι­α­σπά την Καθολική Εκκλησία. Είναι η λεγόμενη Θρησκευτική Με­ταρ­ρύθ­μι­ση, που χω­­ρί­ζει τους λαούς της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης σε Κα­θο­λι­κούς και Προ­τε­στά­­ντες (Δι­α­μαρ­τυ­ρό­με­νους).

◾ Παράλληλα οι Ευρωπαίοι, με τις σπουδαίες Γεωγραφικές Ανακαλύψεις του 15ου και του 16ου αιώνα, επεκτείνονται σε άγνωστες έως τότε περιοχές άλλων η­πεί­ρων.

◾ Κατά τον 18ο αιώνα φουντώνει ο Διαφωτισμός, ένα πνευματικό κίνημα που δί­νει έμ­­φα­ση στη λογική του ανθρώπου και οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην α­νά­πτυ­ξη των φυ­σι­κών ε­πι­στη­μών αλλά και σε δύο επαναστάσεις που θα μεί­νουν στην Ι­στο­ρί­α: την Α­με­ρι­κα­νι­κή και τη Γαλλική. Τα βασικά τους αιτήματα (ανεξαρτησία - ε­λευ­θε­ρί­α - ι­σό­τη­τα) θα επηρεά­σουν την περιοχή μας και την Ελληνική Ε­πα­νά­στα­ση που θα α­κο­λου­θή­σει.Αυτές οι αλλαγές συγκλονίζουν την Ευρώπη και δημιουργούν έναν καινούργιο κό­σμο, στον οποίο δεν έχουν θέση η απολυταρχία, η δουλεία και η δεισιδαιμονία. Οι άν­θρω­ποι ε­μπι­στεύ­ο­νται τη λογική τους, πιστεύουν στην αξία της γνώσης και θε­ω­ρούν ότι αξί­ζουν την ισότητα και την ελευθερία, ότι μπορούν να ζήσουν με αυ­τές...

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), podilato98.blogspot.com (από Ιστορία ΣΤ΄ τάξης)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ