Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια

Τα μεσαιωνικά χρόνια διαρκούν περίπου μια χιλιετία, από τις αρχές του 5ου αιώνα έ­ως τα μέσα του 15ου αιώνα. Στην περιοχή μας συμπίπτουν σχεδόν με τη Βυζαντινή Αυ­το­­κρα­το­ρί­α, ενώ για τη Δυτική Ευρώπη είναι η περίοδος από τη διάλυση της Δυ­τι­κής Ρωμαϊ­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας μέχρι την Αναγέννηση.

Από τα μέσα του 15ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου μιλάμε για τα νεότερα χρόνια. Για τους Έλληνες είναι μια δύσκολη περίοδος, εφόσον η περιοχή μας κατέχεται κυ­ρί­ως από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Πολιτικός χάρτης της Ευρώπης (1500 περίπου)

Για τη Δυτική Ευρώπη, αντίθετα, είναι μια εποχή ιδιαιτέρως σημαντική. Διάφορα ι­δε­ο­λο­γι­­κά, πολιτικά, πνευματικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, μεγάλοι και σκληροί πό­λε­μοι, ε­ξε­­ρευ­νή­σεις μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και επαναστάσεις αλ­λά­ζουν ριζικά την κα­τά­στα­ση.

Η κοινωνία, η οικονομία και ο τρόπος διακυβέρνησης αρχίζουν να μεταβάλλονται. Οι Ευ­ρω­­παί­οι αποκτούν νέες συνήθειες, νέες ιδέες, νέους τρόπους συμπεριφοράς. Σι­γά σιγά δι­α­μορ­­φώ­νο­νται τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού.

Η αρχή γίνεται με την Αναγέννηση, μια πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση που θε­με­λι­­ώ­νει την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα στη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δι­α­δί­δε­­ται σε ο­λό­κλη­ρη την ήπειρο.

● Ακολουθεί η αμφισβήτηση της παπικής κυριαρχίας στον πνευματικό κόσμο, η οποία δι­α­σπά την Καθολική Εκκλησία. Είναι η λεγόμενη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, που χω­­ρί­ζει τους λαούς της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης σε Καθολικούς και Προ­τε­στά­­ντες (Δι­α­μαρ­τυ­ρό­με­νους).

● Παράλληλα οι Ευρωπαίοι, με τις σπουδαίες Γεωγραφικές Ανακαλύψεις του 15ου και του 16ου αιώνα, επεκτείνονται σε άγνωστες έως τότε περιοχές άλλων ηπείρων.

● Κατά τον 18ο αιώνα φουντώνει ο Διαφωτισμός, ένα πνευματικό κίνημα που δίνει έμ­­φα­ση στη λογική του ανθρώπου και οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των φυ­σι­κών ε­πι­στη­μών αλλά και σε δύο επαναστάσεις που θα μείνουν στην Ιστορία: την Α­με­ρι­κα­νι­κή και τη Γαλλική. Τα βασικά τους αιτήματα (ανεξαρτησία - ελευθερία - ι­σό­τη­τα) θα επηρεά­σουν την περιοχή μας και την Ελληνική Επανάσταση που θα α­κο­λου­θή­σει.Αυτές οι αλλαγές συγκλονίζουν την Ευρώπη και δημιουργούν έναν καινούργιο κό­σμο, στον οποίο δεν έχουν θέση η απολυταρχία, η δουλεία και η δεισιδαιμονία. Οι άν­θρω­ποι ε­μπι­στεύ­ο­νται τη λογική τους, πιστεύουν στην αξία της γνώσης και θε­ω­ρούν ότι αξί­ζουν την ισότητα και την ελευθερία, ότι μπορούν να ζήσουν με αυτές...

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), Ιστορία ΣΤ΄ τάξηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.