Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

28 Σεπτεμβρίου 2015

Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις

Στη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα αρκετοί Ευρωπαίοι εξερευνούν ά­γνω­στα μέ­­­χρι τό­τε εδάφη του πλανήτη μας αναζητώντας χρυσάφι και μπα­χα­ρι­κά. Οι τολ­­μη­­ροί αυ­τοί θα­λασ­σο­πό­ροι ταξιδεύουν ώς τα πέρατα του κόσμου, α­ξι­ο­ποι­ώ­ντας την ε­­πι­­στή­­μη της Γε­ω­γρα­φί­ας αλλά και εφευρέσεις όπως η μα­γνη­τι­κή πυ­ξί­δα.
● Περιπλέουν την Αφρική φθάνοντας στην Ασία αλλά κατευθύνονται και δυτικά, α­­να­­κα­­­λύ­­πτο­­ντας τυχαία τον Νέο Κόσμο, δηλαδή την αμερικανική ήπειρο.

Χάρτης των μεγάλων εξερευνητικών ταξιδιών (15ος-16ος αι.)

Τα σημαντικότερα ταξίδια

Τέσσερις είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί σε αυτά τα πρωτόγνωρα και ε­ντυ­πω­σι­α­κά τα­­ξί­­­δια:

 1-2  Ο Πορτογάλος Βαρθολομαίος Ντιάζ ανακαλύπτει το Ακρωτήριο της Καλής Ελ­­πί­­δας στη νότια Αφρική. Δέκα χρόνια μετά ο συμπατριώτης του Βάσκο Ντα Γκά­μα α­­κο­­λου­­θεί την ί­δια πορεία και διαπλέει τον Ινδικό Ωκεανό.


 3  Ο Χριστόφορος Κολόμβος κατευθύνεται προς την Ινδία από τα δυτικά. Θέλει να α­­να­­­κα­­λύ­­ψει έναν νέο, συντομότερο δρόμο προς τη Νοτιοδυτική Ασία, ώστε η με­­τα­­φο­­ρά των μπα­χα­ρι­κών της προς την Ευρώπη να κοστίζει λιγότερο στην Ι­σπα­νί­α. Στην πο­­ρεί­­α του ό­μως ανακαλύπτει μια νέα ήπειρο.
● Το όνομά της (Αμερική) οφείλεται στον Αμέρικο Βεσπούτσι, ο οποίος θα α­­κο­­λου­­θή­­σει αρ­γό­τε­ρα την πορεία του Κολόμβου.

Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται στην αμερικανική ήπειρο

 4  Ο Μαγγελάνος πραγματοποιεί για λογαριασμό της Πορτογαλίας τον πρώτο πε­ρί­πλου της Γης και αποδεικνύει τη σφαιρικότητά της.


Συνέπειες των Ανακαλύψεων

Τα ταξίδια αυτά έχουν σημαντικές συνέπειες για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κό­σμο. Οι Ευ­ρω­παί­οι ιδρύουν αποικίες στις νέες χώρες, εκμεταλλεύονται τους ι­θα­γε­νείς πλη­θυ­­σμούς και πλουτίζουν από αυτούς. Συγκεκριμένα:

 1  Η Αμερική κυριαρχείται από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ιδρύουν αποικίες στις νέ­ες πε­ρι­ο­χές και έρχονται σε επαφή με τους αρχαίους λαούς τους, όπως οι Ίνκας και οι Αζ­­τέ­κοι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουν τους ιθαγενείς με πε­ρι­φρό­νη­ση, τους εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται, τους υποδουλώνουν και τελικά κα­τα­στρέ­φουν τον πο­λι­τι­σμό τους.

Ισπανοί στρατιώτες καταστρέφουν λατρευτικά είδωλα των ιθαγενών

 2  Νέα είδη διατροφής και πολύτιμα μέταλλα φτάνουν στην Ευρώπη από τις νέ­ες α­ποι­κί­­ες, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα και να γεν­νη­θεί ο κα­πι­τα­λι­σμός, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα μέχρι τις μέ­ρες μας. Ι­δρύ­ο­νται νέες τρά­­πε­ζες, καθώς και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που α­ντα­γω­νί­ζο­νται μεταξύ τους.

 3  Παράλληλα εισάγονται και καλλιεργούνται άγνωστα μέχρι τότε φυτά (κα­λα­μπό­κι, πα­­τά­τα, ντομάτα, καπνός, καφές κ.ά.). Στη γεωργία χρη­σι­μο­ποι­ού­νται νέες τε­χνι­κές, ό­πως το ά­νοιγ­μα αυλακιών για τη σπορά και το λίπασμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1487. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ στη Νότια Αφρική.
1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος στην Κεντρική Αμερική.
1497-1498. Ο Βάσκο ντα Γκάμα στην Ινδία.
1519-1522. Ο γύρος της Γης από τον Μαγγελάνο.
1519-1521. Οι Ευρωπαίοι καταστρέφουν τον πολιτισμό των Αζτέκων.
1531-1533. Οι Ευρωπαίοι καταστρέφουν τον πολιτισμό των Ίνκας.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006 (1),
podilato98.blogspot.com (2-3 και 6: english-online.at, 4: Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης), Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης (5,7)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.