16 Σεπτεμβρίου 2015

Οι δεκαδικοί αριθμοί

Αριθμοί με... συνοδεία!


Οι φυσικοί αριθμοί δεν επαρκούν για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις με α­κρί­βει­α. Έ­τσι χρη­σι­μο­ποι­ού­με ένα άλλο είδος αριθμών που ονομάζονται δε­κα­δι­κοί α­ριθ­μοί.

Για παράδειγμα, όλοι στην αίθουσα του σχολείου είμαστε ψηλότεροι από 1 μ. αλ­λά δε μας λες και δίμετρους! Χρειαζόμαστε, λοιπόν, κάποιους αριθμούς που θα βρί­σκο­νται α­νά­με­σα στο 1 και στο 2.

Οι δεκαδικοί αριθμοί περιλαμβάνουν ολόκληρες μονάδες και κομμάτια τους.
◾ Αποτελούνται από δύο μέρη, το ακέραιο και το δεκαδικό.
◾ Ανάμεσα στα δύο μέρη, για να τα ξεχωρίζουμε, σημειώνουμε ένα ειδικό κόμμα που λέ­­γε­ται υ­πο­δι­α­στο­λή.


◾ Στο πρώτο μέρος γράφουμε τους αριθμούς όπως τους γνωρίσαμε στις μι­κρό­τε­ρες τά­­ξεις, δηλαδή με τις μονάδες τους, τις δεκάδες τους κτλ.
◾ Στο δεύτερο μέρος γράφουμε τους αριθμούς πάλι με μια συγκεκριμένη σειρά, δη­λα­δή πρώ­τα τα δέκατα, ύστερα τα εκατοστά και στο τέλος τα χιλιοστά.


Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές με­γα­λύ­τε­ρη α­πό την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. Έτσι:

1 δεκάδα =
1 εκατοντάδα =

ΑΛΛΑ

1 δέκατο =
1 εκατοστό =
 10 μονάδες
 10 δεκάδες

 ΚΑΙ:

 10 εκατοστά
 10 χιλιοστά

Οι δεκαδικοί διαβάζονται με δύο τρόπους:

452,26 μ.
0,26 μ.
452 κόμμα 26 μέτρα
ή
452 μέτρα και 26 εκατοστά
(του μέτρου)
0 κόμμα 26 μέτρα
ή
26 εκατοστά
(του μέτρου)

ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης (1), podilato98.blogspot.com (2-3)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ