Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Τα πιο επικίνδυνα πλάσματα της θάλασσας

Από την elpis00

 1  Ψάρι λιοντάρι

Θα περιμένατε τους φανατικούς των ψαριών να αποφεύγουν ξεκάθαρα ένα θα­λάσ­σι­ο πλά­σμα που έχει πάρει το όνομά του από κάτι τόσο άγριο όπως είναι το λιο­ντά­ρι. Ω­­στό­σο, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το όμορφο αλλά δη­λη­τη­ρι­ώ­δες ψάρι λιο­ντά­ρι είναι ένα πολύ διάσημο κατοικίδιο. Αν και δεν έχουν α­να­φερ­θεί θά­να­τοι μέχρι σή­με­ρα, το ψάρι λιοντάρι έχει δηλητηριώδη αγκάθια στα πτε­ρύ­γι­ά του που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν απίστευτο πόνο στα θύματά του.


Αυτό σημαίνει πως όσοι επιλέξουν να αποκτήσουν ένα ψάρι λιοντάρι πρέπει να εί­ναι πο­λύ προσεκτικοί όταν καθαρίζουν το ενυδρείο τους. Μόνο ένα τσίμπημα αρκεί για να προ­κα­λέ­σει επώδυνους πονοκεφάλους και εμετούς.

Μιλάμε για ένα ντόπιο είδος του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού και είναι ένας α­λη­θι­­νός μα­χη­τής. Αυτό είναι προφανές από ένα περιστατικό που έγινε το 2009 όταν έ­νας κε­ραυ­νός κατέστρεψε μία δεξαμενή στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να δρα­πε­τεύ­σουν έξι ψά­ρια λιο­ντά­ρια. Εκείνο αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και εξαπλώθηκε κα­τά μή­κος της Α­να­το­λι­κής Α­κτής, στις Μπαχάμες και στις Βερμούδες, και έχει τώρα φτά­σει στην Κα­ραϊβική. Ευ­τυ­χώς, το ψάρι επιτίθεται στους ανθρώπους μόνο όταν προ­κλη­θεί.

 2  Πετρόψαρο

Σε αντίθεση με την έντονη εμφάνιση του ψαριού λιοντάρι, το πετρόψαρο είναι έ­νας ει­­δι­κός του καμουφλάζ και μπορεί κυριολεκτικά να μη διακρίνεται από μία πέ­τρα στον πυθ­μέ­να της θάλασσας. Αυτό το καθιστά απίστευτα επικίνδυνο, και είναι πο­λύ εύ­κο­λο για κο­λυμ­βη­τές και δύτες να πέσουν απρόσμενα επάνω του. Ζουν σε ρη­χά νε­ρά στα τρο­πι­κά νερά του Ει­ρη­νι­κού και Ινδικού Ωκεανού, που είναι –δυ­στυ­χώς– κο­ρυ­φαί­οι προ­ο­ρι­σμοί για όσους κο­λυ­μπούν με τη μάσκα τους και πα­ρα­τη­ρούν τον βυ­θό.


Εάν σταθείτε σ’ ένα από τα 14 δηλητηριώδη αγκάθια του πετρόψαρου, φροντίστε πως θα τρέ­ξε­τε γρήγορα στα επείγοντα περιστατικά. Εκτός από απίστευτο πόνο, το δη­λη­­τή­ρι­ο μπο­ρεί να προκαλέσει παράλυση εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η α­γω­νί­α λέγε­ται πως εί­ναι τόσο έντονη που ορισμένα θύματα έχουν εκλιπαρήσει να τους κό­ψουν το ά­κρο παρά να ζήσουν ακόμα ένα λεπτό με αυτό τον πόνο από τα α­γκά­θια.

 3  Μέδουσα

Στην Αυστραλία, οι ναυαγοσώστες έχουν συνηθίσει να φοράνε κολάν στα χέρια και στα πό­δια τους. Και αν αυτό μοιάζει μία περίεργη επιλογή περιβολής για να κο­λυ­μπή­­σεις, μπο­ρεί να βοηθήσει να σώσει ζωές. Και αυτό επειδή τα κολάν μπορούν να προ­­στα­τέ­ψουν α­πό το τσίμπημα της μέδουσας, που είναι το πιο δηλητηριώδες ζώ­ο στον κόσμο.


Το τσίμπημα της μέδουσας είναι βλαβερό μόνο όταν «βρίσκει» δέρμα, και με το πέ­­ρα­σμα των χρόνων, οι ναυαγοσώστες έχουν μάθει πως με το να φορούν κολάν α­­πο­φεύ­γουν τον α­γω­νι­ώ­δη πόνο, τους έντονους εμετούς ή ακόμα και τον θάνατο α­πό ένα από τα πιο θα­να­τη­φό­ρα πλάσματα της θάλασσας.

 4  Σαλάχι

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2006 για να συνειδητοποιήσει ο περισσότερος κόσμος πό­­σο ε­πι­κίν­δυ­να μπορούν να γίνουν τα σαλάχια. Ο ατρόμητος τηλεοπτικός πα­ρου­σι­α­­στής Στιβ «Κυ­νη­γός Κροκόδειλων» Ίρβιν πέθανε μετά από ένα τσίμπημα ενός α­πό αυ­­τά τα... χα­ρι­τω­μέ­να πλάσματα, που το απίστευτο είναι πως ετησίως σκο­τώ­νουν πε­ρισ­­σό­τε­ρο κό­σμο α­πό τους καρχαρίες.


Ωστόσο, γενικότερα το σαλάχι δεν είναι επιθετικό και γίνεται τέτοιο μόνο εάν προ­κλη­­θεί. Το δηλητήριο από το τσίμπημα προκαλεί τρομερό πόνο και πρήξιμο, ό­πως και μό­λυνση.

 5  Χταπόδι με μπλε δαχτυλίδια

Ενώ τα περισσότερα από τα τσιμπήματα των πλασμάτων σ’ αυτή την ανάρτηση μπο­­ρούν να προκαλέσουν άμεσο πόνο, αυτό του μπλε χταποδιού μοιάζει σχετικά ά­κα­κο στην αρχή. Αλ­λά μην ξεγελαστείτε και πιστέψετε πως αυτή η επίθεση είναι λι­γό­τε­ρo θα­να­τη­φό­ρα από τους άλλους διάσημους ομολόγους του. Η νευροτοξική ου­σί­α που πε­ρι­έ­χουν τα κε­φα­λό­πο­δα μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε παράλυση και τελικά σε θά­να­το.


Το μπλε χταπόδι είναι σπάνια μεγαλύτερο από μισό μέτρο και μίας και δεν αποτελεί μί­α προ­φα­νή απειλή, ο κίνδυνος μπορεί να παραβλεφθεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο για το τσί­­μπη­μα, γι’ αυτό εάν συναντήσετε ένα μέσα στο νερό, το καλύτερο που έχετε να κάνε­τε εί­ναι να το αποφύγετε.

 6  Μεγάλος λευκός καρχαρίας

Με πολλές σειρές από κοφτερά δόντια και δυνατά σαγόνια, ο μυθικός μεγάλος λευ­κός μπο­ρεί να κόψει στη μέση ένα χέρι ή πόδι με τη μία. Προφανώς είναι ένα θα­να­τη­­φό­ρο πλά­σμα και σίγουρα μοιάζει με ένα τέτοιο με αυτό το παρουσιαστικό, ό­μως δεν είναι τό­σο για τους ανθρώπους όσο θα θέλατε να πιστεύετε.


Ταινίες όπως το «Jaws» έχουν διαδώσει την παρανόηση πως οι καρχαρίες ε­πι­τί­θε­νται στους ανθρώπους με οποιαδήποτε ευκαιρία. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πε­ρισ­σό­­τε­ροι άνθρωποι σκοτώνονται ετησίως από τσιμπήματα της μέλισσας και της σφή­κας παρά α­πό τις επιθέσεις του μεγαλύτερου αρπακτικού της γης. Όταν έ­νας καρ­χα­ρί­ας ε­πιτίθεται σ’ έ­ναν άνθρωπο, συνήθως γίνεται κατά τύχη και το πλέ­ον πι­θα­νό είναι πως μπερδεύει έ­ναν surf­er ή έναν που κολυμπάει για το πιο συ­νη­θι­σμέ­νο θήραμά του, ό­πως είναι οι φώ­κιες.

Αν και το 75% των επιθέσεων που συμβαίνουν δεν είναι θανατηφόρες, μπορούν να έ­χουν σο­βα­ρές συνέπειες όπως είναι οι βαθιές πληγές που μπορούν συχνά να ο­δη­­γή­σουν σε α­κρω­τη­ρι­α­σμό.

 7  Καρχαρίας τίγρης

Ενώ ο μεγάλος λευκός είναι πιο διάσημος, θα πρέπει να φοβόμαστε εξίσου τον καρ­­χα­ρί­α τί­γρη εάν τον συναντήσουμε όχι στα πολύ βαθιά νερά. Αυτό το γι­γα­ντι­αί­ο ψά­ρι είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πιο επικίνδυνο για τους ανθρώπους, μιας και ο χώ­ρος που κυνηγά εί­ναι γε­νι­κό­τε­ρα κοντά στην ακτή.


Ενώ τα περισσότερα ψάρια είναι πολύ εκλεκτικά στο τι τρώνε, αυτό το τέρας μπο­ρεί να φά­ει σχεδόν ό,τι μπο­ρεί να χωρέσει στα σαγόνια του, όπως άλλους καρ­χα­ρί­ες, κομμάτια α­πό σκά­φη, παλιά λάστιχα και πινακίδες κυκλοφορίας, ορισμένα δη­λα­δή α­πό τα πράγ­μα­τα που έχουν βρεθεί στο στομάχι του.

 8  Θαλάσσιο φίδι

Είναι καλό που το θαλάσσιο φίδι δεν είναι επιθετικό, επειδή ένα δάγκωμα από αυτό το σχε­τι­κά ντροπαλό πλάσμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Όπως όλα τα δη­λη­τη­­ρι­ώ­δη φίδια έχει μεγάλους κυνόδοντες και το δηλητήριο από αυτούς μπορεί να προ­­κα­λέ­σει μό­νι­μη ζημιά στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα.


Μπορεί να τα βρει κανείς κυρίως στα ρηχά νερά του Ειρηνικού και του Ινδικού Ω­κε­α­­νού, με το πιο επικίνδυνο είδος να είναι το εκείνο με το συμπιεσμένο σώμα.

 9  Κοράλλι της φωτιάς

Αν και το όνομα υποδηλώνει άλλα, το κοράλλι της φωτιάς δεν είναι στην πραγ­μα­τι­κό­­τη­τα έ­να κοράλλι αλλά συγγενεύει περισσότερο με τη μέδουσα και τις θα­λάσ­σι­ες ανε­μώνες. Μπο­ρεί να καταφέρει ένα αδίστακτα σκληρό τσίμπημα με τα α­ό­ρα­τα πλο­κά­μια του και, αν και δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να έχει δυσάρεστες συ­νέ­πει­ες. Μετά την επαφή, τα θύ­μα­τα θα αισθανθούν έναν έντονο πόνο που μπορεί να δι­αρ­κέ­σει από δύο ημέρες μέ­χρι δύ­ο εβδομάδες.


Τα θύματα του κοραλλιού της φωτιάς είναι συνήθως έμπειροι δύτες που το μπερ­δεύ­­ουν με το κανονικό κοράλλι.

 10  Αχινός

Ο αχινός δύσκολα δείχνει ως πλασματάκι για χάδια, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολ­λοί άν­θρω­ποι που πέφτουν θύματα των κοφτερών αγκαθιών αυτών των μι­κρο­σκο­πι­κών πλα­σμά­των. Οι βελόνες είναι αρκετά μακριές για να προκαλέσουν σοβαρή ζη­μιά σε ο­­ποιον­δή­πο­τε πατήσει πάνω τους. Εκτός από τον έντονο πόνο, αυτές σπά­νε κατά την ε­πα­φή και μπο­ρούν να προκαλέσουν μόλυνση και σε πολλές πε­ρι­πτώ­σεις αφαιρούνται μό­νο χει­ρουρ­γι­κά.


Οι αχινοί γενικότερα δεν είναι δηλητηριώδεις, υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Το εί­δος «to­xo­pneu­stes pileolus» είναι για παράδειγμα το πιο επικίνδυνο που υπάρχει ε­κεί έξω. Σε έ­να μη έμπειρο μάτι, τα αγκάθια τους μοιάζουν με λουλούδια, όμως εί­ναι εξαιρετικά δη­λη­τη­ρι­ώ­δη και μπορούν να οδηγήσουν στην παράλυση, ακόμα και στον θάνατο.

ΠΗΓΗ: dinfo.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.