Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

29 Απριλίου 2012

Άρης

Από την elpis00

Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συ­στή­μα­τος και ακόμη, ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη και ο έβδομος σε μέγεθος και μά­ζα του η­λι­α­κού συστήματος. Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» εξαιτίας του ε­ρυ­θρού χρώ­μα­τος που παρουσιάζει και οφείλεται στο τριοξείδιο του σιδήρου στην ε­πι­φά­νει­ά του. O Άρης εί­ναι ένας «γήινος πλανήτης» με λεπτή ατμόσφαιρα και με ε­πι­φά­νει­α που συνδυάζει τους κρα­τή­ρες σύγκρουσης της Σελήνης και τα ηφαίστεια. Φαί­νε­ται ακόμη να έχει περιο­δικά ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νες «εποχές». Στην περιφορά του γύ­ρω α­πό τον Ήλιο συνοδεύε­ται από δύ­ο μικρούς δορυφόρους: τον Φόβο και τον Δεί­μο (= Τρόμο).

Γενικά

Η ονομασία του προέρχεται από τον Ολύμπιο θεό του πολέμου της Ελληνικής Μυ­θο­λο­γί­ας τον Άρη. Οι ονομασίες των δορυφόρων του δόθηκαν από τούς δύο γιους του Ά­ρη, τον Δεί­μο και τον Φόβο. Το αστρονομικό σύμβολο του πλανήτη Άρη είναι η «λογ­χο­φό­ρος στρογ­γυ­λή ασπίδα». Ο Άρης είναι γνωστός ήδη από την προϊστορία, κα­θώς και ο πρώτος πλα­νή­της που παρατηρούμενος με τηλεσκόπιο αποκάλυψε, λό­γω εγγύτητας, τα γενικά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της μορφολογίας του, τα οποία θε­ω­ρή­θη­καν ότι είναι παρόμοια με αυτά της Γης. Η ομοιότητα αυτή έδωσε βάση σε μια ε­κτε­τα­μέ­νη συζήτηση για την ύπαρξη ζωής σε αυτόν, αφετέρου σε σκέψεις μελλοντικής α­ποί­κι­σής του. Ακόμα, είναι εύκολα προ­σεγ­γί­σι­μος από τις εξερευνητικές μας δι­α­στη­μο­συ­σκευ­ές, καθώς ένα ταξίδι προς τον Κόκ­κι­νο Πλα­νή­τη απαιτεί χρόνο έξι μηνών ό­ταν οι θέσεις Γης και Άρη είναι ευνοϊκές, κάτι που συμ­βαί­νει ανά δυο χρόνια. Για τους λόγους αυτούς είναι ο καλύτερα εξερευνημένος πλα­νή­της έ­ως σήμερα.


Ιστορία

Ο Άρης δημιουργήθηκε πριν από 4,2 δισ. έτη από τον πλανητικό δίσκο οποίο δη­μι­ουρ­γή­θη­καν και οι υπόλοιποι πλανήτες. Σήμερα είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Άρης, στα αρ­χι­κά στά­δι­α εξέλιξής του, καλυπτόταν σε ορισμένα σημεία του από υγρό νερό βά­θους του­λά­χι­στον μερικών μέτρων, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για την ύπαρξη ε­νός ω­κε­α­νού. Έ­τσι, υ­πάρ­χει το ενδεχόμενο ο Άρης να φιλοξενούσε ζωή σε μορφή μι­κρο­βί­ων (που όμως είναι σί­γου­ρο ότι δεν εξελίχτηκε παραπάνω) και υποστηρίζεται η ά­πο­ψη ότι σε μια τέτοια πε­ρί­πτω­ση η ζωή στη Γη θα μπορούσε να έχει προέλθει από τον Άρη.

Το μικρό μέγεθος του Άρη, που συνεπάγεται μικρή βαρύτητα, δεν του επέτρεψε να δι­α­τη­ρή­σει ολόκληρη την ατμόσφαιρά του. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της α­τμό­σφαι­ρας δι­έ­φυ­γε στο διάστημα, έπεσε η ατμοσφαιρική πίεση και το υγρό νερό εν μέ­ρει εξατμίστη­κε και εν μέρει διέρρευσε στο υπέδαφος και στους πόλους του πλα­νή­τη, υ­πό τη μορφή πα­γε­τώ­νων. Έτσι ο Άρης έγινε ένας ερημικός και άνυδρος πλα­νή­της με μία αραιή ατμό­σφαιρα, ό­πως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ο Άρης βρίσκεται σε αυ­τή την κατάσταση εδώ και του­λά­χι­στον 500 εκατομμύρια έτη. Σύμφωνα με ο­ρι­σμέ­νες εν­δεί­ξεις, η «υγρή» περίοδος του Άρη α­φο­ρά μονάχα το αρχικό τμήμα της ι­στο­ρί­ας του.

Γεωλογικά χαρακτηριστικά

Ο Άρης έχει το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό ότι α­πο­τε­λεί­ται α­πό δυο μορφολογικά ανόμοια «τμήματα»: το βό­ρει­ο η­μι­σφαί­ρι­ο αποτελείται από «πε­δι­ά­δες» που χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται α­πό σχετικά μικρή πυκνότητα κρατήρων και με­γα­λύ­τε­ρη λευ­καύ­γει­α, ενώ το νότιο ημισφαίριο βρί­σκε­ται σε με­γα­λύ­τε­ρο υψόμετρο και είναι εμφανώς πιο κα­τα­πο­νη­μέ­νο από προ­σκρού­σεις μετεώρων. Εδώ βρί­σκε­ται και ο κρατήρας Hel­las basin, ο μεγαλύτερος του πλανήτη, με διάμετρο 2.300 χιλιόμετρα, σημάδι μιας εξαιρετικά βίαιης πρό­σκρου­σης πριν από 4 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α χρόνια.

Μία εξήγηση αυτής της διαφοράς μεταξύ των δυο ημισφαιρίων είναι ότι οι βόρειες «πε­δι­ά­δες» αποτελούσαν κάποτε τον πυθμένα ενός ωκεανού που κάλυπτε μεγάλο μέ­ρος του πλα­νή­τη. Πρόσφατες ανακαλύψεις δίνουν ενδείξεις που υποστηρίζουν με­ρι­κά αυτή την ά­πο­ψη, χωρίς ωστόσο οριστικά συμπεράσματα. Μία άλλη εξήγηση εί­ναι ότι στο βόρειο η­μι­σφαί­ρι­ο προσέκρουσε ένα σώμα με μέγεθος από το ένα δέ­κα­το μέ­χρι τα δύο τρίτα του με­γέ­θους της Σελήνης, σχηματίζοντας έναν τεράστιο κρα­τή­ρα πρόσκρουσης στο βόρειο η­μι­σφαί­ρι­ο του Άρη, που έχει διαστάσεις 10.600 χι­λιό­με­τρα επί 8.500 χιλιόμετρα.

Συνολικά, έχουν ανακαλυφθεί 43.000 κρατήρες με διάμετρο μεγαλύτερη των πέντε χι­λιο­μέ­τρων. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Hellas Basin, ένα χαρακτηριστικό που είναι εμ­φα­νές από τη Γη.

ΠΗΓΗ: ;3 σχόλια:

Φανή Παπ., Ζωγράφος είπε...

Καλή Πρωτομαγιά! Πολύ κατατοπιστικά όλα, ευχαριστούμε!!!

paraskevi malouxou είπε...

Στον Άρη θέλαμε να πάμε... να δούμε πότε;

δάσκαλος98 είπε...

@ Φανή Παπ., Ζωγράφος: Καλή Πρωτομαγιά, πολλά χαμόγελα! Κι εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια! :))

@ paraskevi malouxou: Καλά, εμείς στα νότια προάστια ακόμη περιμένουμε να λειτουργήσει το μετρό... Μάλλον πιο σύντομα θα πάμε στον Άρη! ;))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.